INDEKS AUTORSKI

Marek Siemek (1942-2011)


strona główna

indeks tematyczny
indeks autorski
indeks recenzji
przekłady
autorzy obcy

Marksizm a "humanistyczna psychoanaliza". [Rec. Fromm, Erich. Marx's Concept of Man]. Studia Filozoficzne, nr 3-4, 263-267, 1963.

"Fichte: wolność i kształt wolności" w: Antynomie wolności. Drużkowski, Marian i Sokół, Krystyna (red.), 262-273, Warszawa, Książka i Wiedza, 1966.

# wolność # FICHTE, Johann Gottlieb # alienacja #

Lukács po "amerykańsku". [Rec. Zitta, Victor. Georg Lukács Marksism, Alienation, Dialectic, Revolution. A Study in Utopia and Ideology]. Studia Filozoficzne, nr 3, 260-267, 1967.

Spontaniczność i refleksja. Studium o problematyce wolności w filozofii Fichtego. Archiwum Historii Filozofii i Myśli Społecznej, t. 13, 49-89, 1967.

# FICHTE, Johann Gottlieb # wolność # filozofia kultury #
TREŚĆ. (A) Wolność i poznanie. (B) Wolność i formuła. (C) Świat zastany i świat tworzony.

Między Kantem i Grekami. Studia Filozoficzne, nr 1, 127-147, 1970.

# SCHILLER, Johann Christoph Friedrich von # estetyka # tragedia # piękno #
TREŚĆ. (A) "Starożytni i nowocześni". (B) Estetyka i antropologia tragiczności. (C) Podstawy filozofii piękna.

Estetyka - moralność - polityka. Wokół pojęcia wolności w myśli filozoficznej Fryderyka Schillera. Ćzłowiek i Światopogląd, nr 1, 50-73, 1970.

Fragment: Fryderyk Schiller. 1970.

Fryderyk Schiller. (Myśli i Ludzie). Warszawa, Wiedza Powszechna, 1970.

# SCHILLER, Johann Christoph Friedrich von # estetyka # tragedia, tragizm # natura # piękno # wolność #
TREŚĆ. (A) Słowo wstępne. I. Człowiek i epoka. II. Współczesność i wizja historii. (a) Młody Schiller. (b) W kręgu pism historycznych. III. Między Kantem i Grekami. (a) "Starożytni i nowocześni". (b) Estetyka i antropologia tragiczności. (c) Podstawy filozofii piękna. IV. Estetyka, moralność, polityka. (a) Rewolucja i kryzys kultury. (b) Dwie koncepcje wolności. V. Natura, kultura, sztuka. (B) Przypisy. (C) Literatura podstawowa.
WYBÓR PISM. (A) Co to jest historia powszechna i po co ją studiujemy? (B) Istota piękna. (C) Piękno moralne i jednostronność etyki Kanta. (D) Listy o estetycznym wychowaniu. (a) List drugi. (b) List trzeci. (c) List czwarty. (d) List piąty. (e) List szósty. (f) List jedenasty. (g) List dwunasty. (h) List czternasty. (i) List piętnasty. (E) O poezji naiwnej i sentymentalnej. (a) Idylla.

Apologia "filozofii naukowej". [Rec. Carnap, Rudolf. Filozofia jako analiza języka nauki]. Człowiek i Światopogląd, nr 10, 107-110, 1970.

Moralność i życie społeczne. [Rec. Ossowska, Maria. Normy moralne. Próba systematyzacji]. Człowiek i Światopogląd, nr 1, 140-142, 1971.

Marksizm a tradycja hermeneutyczna. Studia Filozoficzne, nr 11, 69-86, 1974.

# marksizm # hermeneutyka # fenomenologia #

Hegel i Lukács. Problemy filozoficznej samowiedzy marksizmu (I). Studia Filozoficzne, nr 6, 47-57, 1980.
Lukács i Hegel: Problemy filozoficznej samowiedzy marksizmu (II). Studia Filozoficzne, nr 7, 3-18, 1980.

# LUKÁCS, György # HEGEL, Georg Wilhelm Friedrich # marksizm #

PRZEKŁAD. Lukács, György. Młody Hegel: o powiązaniach dialektyki z ekonomią. Warszawa, PWN, 1980.
"Wstęp" w: tamże, .

PRZEKŁAD. Lukács, György. Historia i świadomość klasowa: studia o marksistowskiej dialektyce. Warszawa, PWN, 1988.
"Wstęp" w: tamże, .

"Nauka" i "naukowość" jako ideologiczne kategorie filozofii. Studia Filozoficzne, nr 5-6, 71-84, 1983.

# filozofia a nauka # scjentyzm # pozytywizm # filozofia życia #
TREŚĆ. I. Wstęp. Objaśnienie tytułu. Przedmiot i cel rozprawy. II. Wstępne przypomnienie z zakresu historii pojęć. III. Scjentyzm jako filozoficzna ideologia "nauki". IV. Pojęcie "nauki" w strukturze ideologicznej: pozytywizm i "filozofia życia".

Przyczynek do krytyki marksistowskiej krytyki Hegla. Studia Filozoficzne, nr 11-12, 5-11, 1985.

# HEGEL, Georg Wilhelm Friedrich # MARX, Karl # filozofia polityki #

Lukács - marksizm jako filozofia. Studia Filozoficzne, nr 11, 3-15, 1986. Siemek, Marek J.

# LUKÁCS, György # marksizm a filozofia #

Heglowskie pojęcie podmiotowości. Studia Filozoficzne, nr 9, 3-13, 1988. Siemek, Marek.

# HEGEL, Georg Wilhelm Friedrich # podmiotowość # duch #
ABSTRAKT. Artykuł omawia Heglowską koncepcję podmiotowości w ogólnym schemacie kategorii logicznych (część I) oraz w obszarze podmiotu rzeczywistego, tj. w Filozofii Ducha (część II). Głównym wątkiem jest pokazanie ruchu (procesu)tworzenia się podmiotowości w historyczno-społecznym wymiarze świata intersubiektywnego oraz opisanie dwu podstawowych momentów tego ruchu: indywiduacji i uniwersalizacji, wolności podmiotowej i rozumnej wspólnoty.