INDEKS AUTORSKI

Cezary Sikorski


strona główna

indeks tematyczny
indeks autorski
indeks recenzji
przekłady
autorzy obcy

II Ogólnopolskie Warsztaty Filozoficzne. Studia Filozoficzne, nr 8, 149-152, 1980.

O alternatywności procesu transformacji kapitalizmu w socjalizm. (Michała Kaleckiego koncepcja "ustroju pośredniego" w świetle zagadnień teorii transformacji). Studia Filozoficzne, nr 4, 113-132, 1987.

# kapitalizm # socjalizm # materializm historyczny # rozwój społeczny #
ABSTRAKT. Artykuł broni tezy o powszechności procesu transformacji kapitalizmu w socjalizm, wychodząc z założenia, że skoro kapitalizm doprowadził do scalenia różnorakich form wyzysku i podporządkowania ich formom historycznie dominującym, to absurdalne byłoby tworzenie teorii transformacji kapitalizmu w socjalizm, która opisywałaby proces przypadkowy czy marginalny, a sam socjalizm czyniłaby zjawiskiem ograniczonym w czasie i przestrzeni.

Historia sztuki w ujęciu radzieckiej teorii "sztuki produkcyjnej" lat dwudziestych. Studia Filozoficzne, nr 8, 167-182, 1987. Sikorski, Cezary.

# historia sztuki # filozofia radziecka # estetyka # społeczna rola sztuki #

Heglowska wizja ekspansji i kapitalizmu. Studia Filozoficzne, nr 4, 127-145, 1990. Sikorski, Cezary.

# HEGEL, Georg Wilhelm Friedrich # kapitalizm # społeczeństwo obywatelskie #
ABSTRAKT. W artykule analizowane są Heglowskie kategorie opisujące prehistoryczną oraz historyczną reprodukcję człowieka. Przeciwstawność tych dwóch form znajduje swą kulminację w prawidłowościach reprodukcji "społeczeństwa obywatelskiego". W ujęciu Hegla rozszerzona reprodukcja własności zaciera różnicę między przyrodą i prehistorią "społeczeństwa obywatelskiego". Dlatego w trakcie ekspansji "społeczeństwa obywatelskiego" społeczności prehistoryczne są unicestwiane i przekształcane w towar tak, jak przedmioty przyrody. Podlegając zniewoleniu nie mogą uczestniczyć w konkretyzacji wolności. Ale wolność spoczywa na tym zniewoleniu, gdyż rozszerzenie zakresu własności jest ugruntowaniem wolności.