INDEKS AUTORSKI

Szczepan W. Ślaga (1934-1995)


strona główna

indeks tematyczny
indeks autorski
indeks recenzji
przekłady
autorzy obcy

Odrębność żywej materii na przykładzie wirusów. Roczniki Filozoficzne, 11(3), 87-108, 1963.

# filozofia przyrody # materia # życie #
TREŚĆ. 1. Podobieństwa i różnice miedzy martwą i żywą materią. 2. Strukturalno-funkcjonalna odrębność wirusów jako żywej materii. 3. Filozoficzna analiza odrębności żywej i martwej materii.

Podstawowe założenia i wartość teorii abiogenezy. Roczniki Filozoficzne, 12(3), 79-86, 1964.

# życie # filozofia przyrody # samorództwo #

Goldschmidtowska teoria mechanizmów ewolucji. Studia Philosophiae Christianae, nr 2, 199-217, 1966.

# ewolucja # genetyka #
TREŚĆ. 1. Uwagi wprowadzające. 2. Chromosomalna teoria dziedziczności i zmienności. 3. Mutacje systemowe źródłem zmienności ewolucyjnej. 4. Genetyczne podstawy preadaptacji i izolacji. 5. Przebieg procesu ewolucyjnego. 6. Uwagi krytyczne.

Powstanie życia wobec genezy i ewolucji wirusów. Studia Philosophiae Christianae, nr 1, 193-228, 1967.

# ewolucja # pochodzenie życia #
TREŚĆ. Wprowadzenie ogólne. I. Współczesne teorie genezy wirusów. 1. Teoria endogeniczna powstawania wirusów. 2. Teoria ewolucji wstecznej. 3. Protobiontyczna teoria pochodzenia wirusów. II. Teorie genezy wirusów a problem powstania życia. 1. Ocena naukowej wartości teorii wirusogenezy. 2. Kontrowersje wokół roli wirusów w procesie abiogenezy. 3. Próba rozwiązania problemu.

Pojęcie i wartość poznawcza modelowania biologicznego. Studia Philosophiae Christianae, nr 1, 97-117, 1968.

# model # organizm # metodologia biologii #
TREŚĆ. 1. Wprowadzenie. 2. Podstawy teoretyczne modelowania. 3. Organizm - system żywy jako oryginał modelu. 4. Charakter modeli biologicznych. 5. Warunki naukowej użyteczności modelowania w biologii.

Charakterystyka koncepcji organizmalnej. Roczniki Filozoficzne, 15(3), 105-125, 1968.

# biologia # organizm # system #
TREŚĆ. 1. Teoriopoznawcze i przedmiotowe źródła teorii organizmalnej. (a) Od teorii komórkowej do organizmalnej. (b) Źródła holistyczne. (c) Próby przełamania antytezy mechanicyzm-witalizm. 2. Zarys systemowej teorii organizmu. (a) Ogólna teoria systemów (układów). (b) Własności organizmu jako systemu otwartego. 3. Zastosowania i perspektywy organizmalizmu. (a) Genetyka - ontogeneza - ewolucja. (b) Problematyka abiogenezy.

Nauki biologiczne a filozofia biologii. Znak, nr 185, 1419-1440, 1969.

# biologia #

Za i przeciw teorii abiogenezy. Studia Philosophiae Christianae, nr 1, 108-138, 1970.

# pochodzenie życia # TOMASZ z Akwinu, św. #
TREŚĆ. 1. Uwagi wstępne. 2. Treść badań przyrodniczych. 3. Dyskusje filozoficzne wokół tezy o niemożliwości abiogenezy. a) Ocena argumentów naukowych. b) Analiza argumentów filozoficznych. c) Nawiązanie do myśli Akwinaty. 4. Zakończenie.

Spory wokół genezy materii organicznej w meteorytach. Studia Philosophiae Christianae, nr 2, 99-119, 1972.

# kosmologia # pochodzenie życia #
TREŚĆ. 1. Przedmiot i zadania egzobiologii. 2. Endogeniczność materii organicznej w meteorytach. 3. Pozaziemskie abiogenne pochodzenie. 4. Geneza meteorytowych związków organicznych a powstanie życia na ziemi.

Próba uściślenia tomaszowego określenia istoty życia. Studia Philosophiae Christianae, nr 2, 67-99, 1974.

# życie # TOMASZ z Akwinu, św. #
TREŚĆ. 1. Wskazanie trudności poznania istoty życia. 2. Od fenomenologii życia do filozofii bytu żywego. 3. Zarys filozofii życia organicznego. 4. Filozofia życia a współczesne tendencje biofilozoficzne.

W poszukiwaniu istoty życia. [Rec. Ścibor-Rylska, T. Porządek i organizacja w przyrodzie]. Znak, nr 247, 100-105, 1975.

Pół wieku teorii Oparina. Studia Philosophiae Christianae, nr 1, 187-201, 1976.

# biologia # pochodzenie życia #

Dylematy unikalności człowieka. Znak, nr 265, 1048-1954, 1976.

# filozofia człowieka # ewolucja #

z: Lubański, Mieczysław. Aspekt systemowy problemu jedności nauki. Studia Philosophiae Christianae, nr 1, 139-161, 1979.

# jedność nauki # metodologia nauki #
TREŚĆ. I. Wprowadzenie. II. Charakterystyka nauki współczesnej. 1. Różnorodność. 2. Dynamika. 3. Rozmytość. III. Miejsce metody w strukturze nauki. 1. Przedmiot i metoda w nauce. 2. Czynnik konstytuujący. 3. Czynnik unifikujący. IV. Integracja a unifikacja. 1. Jednolitość nauki. 2. Integracja nauki. 3. Jedność nauki. V. Charakter systemowy nauki. 1. Nauka jako system. 2. Nowa postawa metodologiczna. 3. Jedność w różnorodności. 4. Uwagi końcowe.

Kierunki pracy naukowej i organizacyjno-dydaktycznej ks. prof. K. Kłósaka. Studia Philosophiae Christianae, nr 1, 9-26, 1979.

# KŁÓSAK, Kazimierz # filozofia polska # filozofia przyrody #

z: Lubański, Mieczysław. Dwie cechy wiedzy naukowej. Studia Philosophiae Christianae, nr 2, 121-131, 1979.

# wiedza naukowa # metodologia nauki # informacja #
TREŚĆ. 1. Wprowadzenie. 2. Dyskretność informacji. 3. Rozmytość informacji. 4. Ilustracje. 5. Wnioski.

z: Lubański, Mieczysław. Proces badawczy w aspekcie systemowym. Studia Philosophiae Christianae, nr 1, 139-152, 1980.

# proces badawczy # metodologia nauki # system #
TREŚĆ. 1. Wstęp. 2. Przemiany w spojrzeniu na naukę. 3. Terminologia ogólno-systemowa. 4. Charakterystyka procesu badawczego. 5. Ujęcie systemowe procesu badawczego. 6. Nowe elementy proponowanego ujęcia. 7. Uwagi zamykające.

Biolog-humanista z Ville-Davray Jean Rostand (1894-1977). Studia Philosophiae Christianae, nr 1, 179-183, 1980.

# biologia # nauka a filozofia #

Wokół bioelektroniki i jej twórcy. Studia Philosophiae Christianae, nr 2, 199-207, 1980.

# biologia # filozofia przyrody # SEDLAK, Włodzimierz #

Problem abiogenezy w ujęciu K. Kłósaka. Studia Philosophiae Christianae, nr 1, 164-172, 1981.

# KŁÓSAK, Kazimierz # biogeneza #
TREŚĆ. 1.Wprowadzenie. 2. Przegląd dorobku w zakresie abiogenezy. 3. Analiza teorii. a) Warstwy teorii. b) Teoria jako całość.

Ontologia systemowa a filozofia przyrody. Roczniki Filozoficzne, 30(3), 119-128, 1982.

# ontologia # filozofia przyrody #

Harold Clayton Urey (1893-1981) i jego pogląd na powstanie życia. Roczniki Filozoficzne, 32(3), 151-272, 1984.

# UREY, Harold Clayton # pochodzenie życia # biologia #
TREŚĆ. I. Wstępna refleksja naukoznawcza. II. Szkic biobibliograficzny. 1. Życie i działalność naukowa. 2. Wykaz ważniejszych publikacji. III. Problem pochodzenia życia. 1. Warunki procesu abiogenezy. 2. Charakter praatmosfery. 3. Materia organiczna w meteorytach. 3. Źródła wolnej energii. IV. Trwałe wartości i ewaluacja.

Ewolucjonizm - kreacjonizm a panspermia. Studia Philosophiae Christianae, nr 2, 111-127, 1984.

# ewolucjonizm # kreacjonizm # filozofia przyrody # biogeneza #
TREŚĆ. 1. Kontynuacja dawnego sporu. 2. Koncepcje Hoyle’a - Wickrama - Singhe’a. a) Założenia wyjściowe. b) Główne twierdzenia. 3. Próba oceny. a) Wartość merytoryczna. b) Ocena metodologiczna. c) Ocena filozoficzna.

Komety a życie. Przegląd retrospektywny wybranych publikacji. Studia Philosophiae Christianae, nr 1, 199-213, 1985.

# biogeneza # filozofia przyrody #

U podstaw biosystemogenezy. Studia Philosophiae Christianae, nr 1, 21-51, 1987.

# biogeneza # życie #
TREŚĆ. Wprowadzenie. 1. Abiogeneza jako proces i jako teoria. a) Modele abiogenezy i ich testowanie. b) Konieczność całościowego ujęcia abiogenezy. 2. Założenia teoretyczne badań systemowych w biologii. a) Nowa postawa w badaniu problemów złożonych. b) Systemowo-całościowa interpretacja życia. 3. Samoorganizacja w procesie ewolucji prebiotycznej. a) Przykład systemowego ujęcia abiogenezy. b) Uogólniony scenariusz modelowy abiogenezy. c) Proces abiogenezy jako system dynamiczny.

Model chemotonu w wyjaśnianiu genezy życia. Studia Philosophiae Christianae, nr 2, 199-205, 1987. Ślaga, Szczepan W.

# życie # biogeneza # filozofia przyrody #
TREŚĆ. 1. Uwagi wstępne. 2. Problem kryteriów życia. 3. Elementarna jednostka życia. 4. Nowa perspektywa badania abiogenezy. 5. Czy zbliżamy się do wyjaśniania istoty i genezy życia?

Wokół filozofii zjawiska biologicznego. Studia Philosophiae Christianae, nr 1, 201-210, 1988.

# biologia # filozofia przyrody #

[Autobiogram]. Ruch Filozoficzny, nr 3, 299-304, 1988.

# filozofia polska # autobiogram #

What the philosophy of biology is and should be? Studia Philosophiae Christianae, nr 2, 155-175, 1989.

# biologia #

Założenia globalno-systemowego badania protobiogenezy. Studia Philosophiae Christianae, nr 2, 161-163, 1990. Ślaga, Szczepan W.

# biogeneza #