INDEKS AUTORSKI

Tadeusz Ślipko SJ (1918-2015)


strona główna

indeks tematyczny
indeks autorski
indeks recenzji
przekłady
autorzy obcy

Kłamstwo a słuszna obrona sekretu. Roczniki Filozoficzne, 6(2), 63-82, 1958.

# etyka # wolność # kłamstwo #
TREŚĆ. 1 Zagrożenie sekretu. 2. Środki obrony sekretu w wypadku niewłaściwego natręctwa. 3. Środki obrony sekretu w wypadku niesprawiedliwej agresji słownej. 4. Rozwiązanie zagadnienia. Pojęcie mowy formalnej i materialnej. 5. Jak się przedstawia stosunek mowy defensywnej do kłamstwa. 6. Czy wypowiedź nieprawdziwa, użyta w obronie tajemnicy, nie jest czynem wewnętrznie złym.

Spór o naturalną funkcję słowa. Roczniki Filozoficzne, 7(2), 69-93, 1959.

# kłamstwo # etyka # semiotyka #
TREŚĆ. 1. Główne punkty tradycyjnej doktryny o kłamstwie. 2. Zarzuty. 3. Analiza krytyczna.

Teoria wartości Czesława Znamierowskiego. Roczniki Filozoficzne, 9(2), 5-27, 1961.

# ZNAMIEROWSKI, Czesław # aksjologia # wartość # ocena etyczna/moralna #

Pojęcie samobójstwa bezpośredniego i pośredniego w świetle współczesnych dyskusji. Roczniki Filozoficzne, 12(2), 57-75, 1964.

# samobójstwo # etyka # tomizm # VAN VYVE, Maurice #
TREŚĆ. 1. Tomistyczna koncepcja moralnego zła samobójstwa na tle historycznego rozwoju poglądów na ten temat. 2. Rewizjonizm Van Vyve’a. 3. Uwagi krytyczne. 4. Propozycje rozwiązania.

Współczesne pojęcie sprawiedliwości społecznej a tradycyjny podział sprawiedliwości. Studia Philosophiae Christianae, nr 2, 55-101, 1966.

# sprawiedliwość # filozofia społeczna #
TREŚĆ. 1. Kilka danych o historii terminu "sprawiedliwość społeczna". 2. Tradycyjna definicja i podział sprawiedliwości. 3. Zasadnicze stanowiska w sprawie pojęcia sprawiedliwości społecznej. A. Zwolennicy ścisłej interpretacji pojęcia sprawiedliwości społecznej. a) Orientacje zachowawcze. b) Orientacje nowatorskie. B. Zwolennicy przenośnej (metaforycznej) interpretacji pojęcia sprawiedliwości społecznej. a) Zwolennicy koncepcji statyczno-funkcjonalnej. b) Zwolennicy koncepcji dynamicznej. 4. Kwestie dyskusyjne. A. Teologiczny czy filozoficzny charakter zagadnienia sprawiedliwości społecznej. B. Pojęcie sprawiedliwości legalnej (ogólnej) w ramach tradycyjnego podziału. C. Struktura społeczności a tradycyjny podział sprawiedliwości. 5. Uwagi końcowe.

Aktualny stan poglądów etyków i moralistów katolickich na zagadnienie godziwej obrony sekretu. Studia Philosophiae Christianae, nr 2, 279-301, 1967.

# etyka katolicka # filozofia katolicka #
TREŚĆ. Wstęp. 1. Obiegowy schemat klasyfikacyjny. 2. Stan poglądów w sprawie obrony sekretu na przełomie XIX i XX w. 3. Ewolucja poglądów na zagadnienie obrony sekretu w latach od 1914 do 1965. 4. Zasadnicze cechy wspólne rozwiązań nowatorskich. 5. Konieczność rewizji dotychczasowego schematu klasyfikacyjnego.

Etyka a transplantacja serca. Studia Philosophiae Christianae, nr 1, 143-188, 1975. Ślipko, Tadeusz.

# bioetyka # serce #
TREŚĆ. 1. Rozwój wydarzeń. 2. Dlaczego etyczna problematyka transplantacji serca była tak długo przemilczana? 3. Zasadnicze aspekty etyczne problemu transplantacji serca. 4. Najważniejsze stanowiska. 5. Refleksja krytyczna. 6. Sformułowanie własnego stanowiska.

Bezwzględność i względność w aksjologii etycznej prof. Władysława Tatarkiewicza. Studia Philosophiae Christianae, nr 1, 21-38, 1977. Ślipko, Tadeusz.

# TATARKIEWICZ, Władysław # aksjologia # dobro etyczne #
TREŚĆ. 1. Miejsce etyki w twórczości filozoficznej prof. Tatarkiewicza. 2. Bezwzględność dobra. 3. Względność reguł słusznego postępowania. 4. Etyczna aksjologia prof. Tatarkiewicza a stanowisko etyki chrześcijańskiej.

Problem interpretacji dynamicznego charakteru prawa naturalnego na podstawie filozofii św. Tomasza z Akwinu. Roczniki Filozoficzne, 25(2), 148-157, 1977.

# prawo naturalne # TOMASZ z Akwinu, św. # norma prawna #

Rola etyki w życiu człowieka i społeczeństwa. Roczniki Filozoficzne, 27(2), 168-175, 1979. Ślipko, Tadeusz.

# etyka #

Sens życia - sens dziejów. Refleksje ze stanowiska filozofii i etyki chrześcijańskiej. Studia Filozoficzne, nr 4, 115-127, 1981.

# sens życia, świata, dziejów itp. # tomizm # osoba # szczęście #
TREŚĆ. 1. Chrześcijaństwo, teologia, filozofia chrześcijańska. 2. Uściślenia terminologiczne. (A) "Sens". (B) "Życie" i "dzieje". 3. Osoba a społeczeństwo. (A) Chrześcijańska koncepcja osoby. (B) Zasada prymatu osoby nad społeczeństwem. 4. Najważniejsze płaszczyzny filozoficznej teorii sensu. 5. Rozumne działanie - tworzywem etycznego sensu osoby. 6. Typowe ujęcia zagadnienia celu w etyce chrześcijańskiej. 7. Systemowe założenia tomistycznej koncepcji szczęścia człowieka. (A) Obiektywistyczna koncepcja dobra i celu. (B) Powszechnikowy charakter poznania intelektualnego. 8. Metodologiczna odrębność filozoficznej problematyki sensu ludzkiego istnienia. 9. Źródła filozoficznego pluralizmu w zagadnieniu sensu życia ludzkiego. 10. Motywacja na rzecz stanowiska etyki chrześcijańskiej. 11. Uwagi polemiczne. (A) Sens życia a tajemnica istnienia. (B) Problem czy mistyfikacja?

Doświadczenie i celowość a podstawy etyki normatywnej. Studia Philosophiae Christianae, nr 2, 201-221, 1983.

# etyka normatywna # chrześcijaństwo # prawo naturalne #
TREŚĆ. 1. Część sprawozdawcza. a) Warunki reinterpretacji etyki chrześcijańskiej. b) Ich zastosowanie w antropologii, eudajmonologii, aksjomatyce, semiotyce, aksjologii i deontologii etycznej. 2. Część krytyczna. a) Doświadczenie w tradycyjnej etyce chrześcijańskiej. b) Poznanie duszy ludzkiej a doświadczenie. c) Natura szczęścia doskonałego a zdolności poznawcze rozumu ludzkiego. d) Istota uprawnienia i powinności moralnej. e) Problem interpretacji "zdolności naturalnych". f) Zakres zmienności norm prawa naturalnego. g) Podsumowanie. 3. Część polemiczna.

Marksistowska doktryna moralna we współczesnej rzeczywistości polskiej. Część I. Teoria moralności socjalistycznej w podręczniku "Etyka". Studia Philosophiae Christianae, nr 2, 129-144, 1985. Ślipko, Tadeusz.
Część II. Teoria moralności socjalistycznej w publikacjach lat 1974-1984. Studia Philosophiae Christianae, nr 1, 115-157, 1986.

# marksizm # socjalizm # moralność # filozofia polska #
TREŚĆ. 1. Ramy czasowe i tematyka pracy. 2. Publikacje. 3. Etyka marksistowska a moralność socjalistyczna. 4. Podstawowe zasady moralności socjalistycznej. 5. Najważniejsze kategorie szczegółowych norm moralności socjalistycznej. 6. Socjalistyczny wzór osobowy. 7. Sens życia. 8. Moralna ocena postępu i cywilizacji technicznej. 9. Problem wojny i pokoju. 10. Etyka zawodowa. Ślipko, Tadeusz. Marksistowska doktryna moralna we współczesnej rzeczywistości polskiej.
1. Nawiązanie. 2. Etyka marksistowska a moralność socjalistyczna. 3. Podstawowe zasady moralności socjalistycznej. 4. Socjalistyczny wzór osobowy. 5. Sens życia i sposób życia. 6. Etyka zawodowa. 7. Etyka wojny i pokoju. 8. Moralne aspekty postępu naukowo-technicznego. 9. Genetyka i inżynieria genetyczna w świetle moralności socjalistycznej. 10. Socjalistyczna etyka sozologiczna. Problem demograficzny. 11. Tolerancja. 12. Socjalistyczna moralność małżeństwa i rodziny. 13. Teoria a praktyka moralności socjalistycznej. 14. Uwagi końcowe.

Rola rozumu w kształtowaniu moralności. Studia Philosophiae Christianae, nr 1, 123-143, 1988. Ślipko, Tadeusz.

# moralność # rozum #
TREŚĆ. 1. Współczesne tendencje. 2. Problem. 3. Podstawowe założenia konsekwencjalizmu. 4. Uwagi krytyczne. a) Konsekwencjalizm laicki. b) Konsekwencjalizm katolicki. 5. Wstępne konstatacje. 6. Moralnotwórcza rola rozumu. a) Rozum jako cenzor. b) Rozum jako interpretator. c) Rozum jako legislator i imprerator. 7. Konkluzje.

Etyka św. Tomasza z Akwinu w świetle współczesnych badań. Studia Philosophiae Christianae, nr 2, 90-98, 1990.

# TOMASZ z Akwinu # etyka # cnota # prawo naturalne #
TREŚĆ. 1. W poszukiwaniu "prawdziwego Tomasza". 2. Teoretyczna autonomia, historyczne źródła, struktura i metoda etyki św. Tomasza. 3. Nauka św. Tomasza o celu szczęściu człowieka. 4. Nauka św. Tomasza o moralnym dobru/złu aktów ludzkich. 5. Nauka św. Tomasza o cnotach moralnych. 6. Nauka św. Tomasza o prawie naturalnym. 7. Wnioski końcowe.