INDEKS AUTORSKI

Paweł J. Smoczyński (-2011)


strona główna

indeks tematyczny
indeks autorski
indeks recenzji
przekłady
autorzy obcy

Biologia w roli filozofii człowieka. [Rec. Selye, Hans. Stres okiełznany]. Studia Filozoficzne, nr 10, 168-173, 1978.

Trzy studia z filozofii prawa. [Rec. Seidler, Grzegorz Leopold. Z zagadnień filozofii prawa]. Studia Filozoficzne, nr 5, 166-170, 1979.

Drogi i bezdroża ludzkiej godności. [Rec. Kozielecki, Józef. O godności człowieka]. Etyka, t. 17, 260-264, 1979.

Wątki humanistyczne w koncepcji etyki Leona Petrażyckiego. Studia Filozoficzne, nr 5, 33-50, 1981.

# PETRAŻYCKI, Leon # prawo / prawodawstwo # etyka # humanizm #

Podmiot etyczny jako twórca procesu dziejowego. Studia Filozoficzne, nr 7, 71-94, 1983.

# rozwój społeczny # PETRAŻYCKI, Leon # prawo a moralność #
ABSTRAKT. Przedmiotem artykułu jest zagadnienie rozwoju społecznego, rozważane w kontekście psychologicznej teorii prawa i moralności Leona Petrażyckiego (1867-1931). Elementami dynamizującymi proces dziejowy są w omawianej teorii prawo i moralność, rozumiane jako przeżycia emocjonalne, których działanie przyczynia się do stopniowego doskonalenia osobowości ludzkiej. W artykule nowością jest kategoria epistemologiczna tzw. instrumentalizmu ideologicznego. Treść tej kategorii autor definiuje następująco: twierdzenia nauki służyć mają jako dogodne środki do osiągania pozapoznawczych celów i wartości indywidualnych i społecznych. Historiozofię L. Petrażyckiego autor zalicza do rzędu typowych teorii instrumentalistycznych.

Moralność kryzysu, czy kryzys moralności? [Rec. Jankowski, Henryk. Etyka marksizmu i praktyka]. Studia Filozoficzne, nr 7, 176-181, 1983.

Polskie środowisko filozoficzne i naukowe wobec 50. rocznicy śmierci Leona Petrażyckiego. Studia Filozoficzne, nr 8-9, 332-336, 1983.

Leon Petrażycki (1867-1931). Ruch Filozoficzny, nr 1, 3-14, 1984.

# PETRAŻYCKI, Leon # prawo #

Życie zwrócone ku wartościom. [Polemika z: Cackowski, Zdzisław. Trud i sens ludzkiego życia]. Studia Filozoficzne, nr 1, 179-192, 1984.

# aksjologia # sens życia, świata, dziejów itd. # szczęście # wartość etyczna, moralna #
ABSTRAKT. Artykuł poświęcony jest poruszanym przez Zdzisława Cackowskiego w książce "Trud i sens ludzkiego życia" problemom etycznym i koncepcji życia jako wartości. Z niektórymi tezami prof. Cackowskiego, zwłaszcza w dziedzinie aksjologii, autor podejmuje polemikę.

[Rec. Ossowska, Maria. O człowieku, moralności i nauce. Miscellanea]. Ruch Filozoficzny, nr 1, 39-44, 1984.

Kilka refleksji w związku z wydaniem pism filozoficznych Marii Ossowskiej.[Rec. Ossowska, Maria. O człowieku, moralności i nauce. Miscellanea]. Studia Filozoficzne, nr 2, 187-190, 1984.

[Rec. Ajdukiewicz, Kazimierz. Zagadnienia i kierunki filozofii. Teoria poznania. Metafizyka. Szaniawski, Klemens (wstęp)]. Ruch Filozoficzny, nr 4, 363-366, 1984.

Książki filozoficzne z Lublina. [Rec. Homo agens. Studia nad aktywnością i podmiotowością człowieka. Czarnecki, Z. J. i Dziemidok, B. (red.). Czarnecki, Zdzisław. Przyszłość i historia. Studia nad historyzmem i ideą prospekcji dziejowej w historii filozofii. Poznanie, umysł, kultura. Cackowski, Z. (red.). Misiewicz, Janusz. Światopogląd i forma. O artystycznych wartościach literackich]. Studia Filozoficzne, nr 3, 204-207, 1984.

Oceny i normy postępowania w psychologistycznej koncepcji prawa i moralności Leona Petrażyckiego. Etyka, nr 21, 71-102, 1984.

# PETRAŻYCKI, Leon # ocena etyczna # norma etyczna # filozofia prawa # moralność #

Dyskusje wokół filozofii prawa w polskim prawoznawstwie powojennym. Zarys zagadnienia. Studia Filozoficzne, nr 2-3, 145-159, 1985.

# filozofia prawa # filozofia polska # metodologia nauk prawniczych #
ABSTRAKT. Przedmiotem artykułu jest zagadnienie statusu naukowego filozofii prawa. Problem ten autor rozważa w kontekście dyskusji teoretycznych, jakie miały miejsce na ten temat w polskim piśmiennictwie powojennym. W dyskusjach tych, nie pozbawionych kontrowersji, ujawnione zostały - obok stanowisk głoszących zbędność filozofii prawa jako wyodrębnionej dziedziny wiedzy, także poglądy postulujące odrodzenie tej dyscypliny. Na marginesie prezentowanych koncepcji autor przedstawia zarys własnej propozycji rozumienia filozofii prawa - jako nauki o charakterze typowo filozoficznym, autonomicznej względem szczegółowych dyscyplin prawniczych, w tym również względem najogólniejszej teorii prawa.

Dylematy filozofii prawa natury w Polsce. [Rec. Szyszkowska, Maria. Teorie prawa natury XX wieku w Polsce]. Studia Filozoficzne, nr 4, 189-193, 1985.

Maria Ossowska. W dziesiątą rocznicę śmierci. Ruch Filozoficzny, XLIII (3-4), 253-265, 1986. Smoczyński, Paweł J.

# OSSOWSKA, Maria # moralność # nauka a etyka #
TREŚĆ. I. Rodowód intelektualny Marii Ossowskiej. II. Marii Ossowskiej koncepcja nauk o moralności. III. Maria Ossowska o udziale wartościowań w nauce. IV. Maria Ossowska o pojęciu moralności. V. Uwagi końcowe.

[Rec. Petrażycki, Leon. O nauce, prawie i moralności. Pisma wybrane. Licki, Jerzy i Kojder, Andrzej (wybór i oprac.)]. Ruch Filozoficzny, XLIII (3-4), 321-325, 1986.

Miscallanea Marii Ossowskiej. [Rec. Ossowska, Maria. O człowieku, moralności i nauce. Miscellanea]. Etyka, nr 22, 273-284, 1986.

Kilka uwag na temat przedmiotu i zadań etyki w ujęciu Tadeusza Kotarbińskiego. Etyka, nr 24, 19-24, 1988. Smoczyński, Paweł J.

# KOTARBIŃSKI, Tadeusz # etyka #