INDEKS AUTORSKI

Stefan Snihur


strona główna

indeks tematyczny
indeks autorski
indeks recenzji
przekłady
autorzy obcy

O ontologicznych założeniach języka empirycznego. Studia Filozoficzne, nr 4, 83-98, 1978.

# język empiryczny # filozofia nauki # ontologia #
ABSTRAKT. Zamieszczona praca zawiera w swej podstawowej części próbę formalnej rekonstrukcji tzw. ontologicznych założeń języka empirycznego. Mianem tym określa się tu ogólnie założenia przyjmowane przez użytkowników języka empirycznego dla przestrzenno-czasowej charakterystyki sposobu istnienia przedmiotów należących do jego uniwersum. Formalna analiza tych założeń potraktowana została jako wyjściowy etap logicznej rekonstrukcji języka empirycznego, zmierzającej m. in. do zdania sprawy z czynników decydujących o jego empiryczności. Wiąże się to z występowaniem językach empirycznych tzw. terminów ontologicznych. Terminy te, uwarunkowane znaczeniowo przez założenia ontologiczne, odgrywają istotną rolę w interpretacji pozostałych terminów języka empirycznego. Odwołanie się do terminów ontologicznych ułatwia rozwiązanie szeregu metodologicznych kwestii: w szczególności, pozwala na zadowalającą, jak można sądzić, eksplikację związków znaczeniowych między terminami teoretycznymi a obserwacyjnymi. Pewne zagadnienia z tym związane omawiane są w następnym, przygotowywanym do druku artykule.

W sprawie interpretacji języka empirycznego. Studia Filozoficzne, nr 3, 79-90, 1980.

# język empiryczny # terminy teoretyczne # terminy obserwacyjne # filozofia nauki #
TREŚĆ. (A) Charakterystyka języka obserwacyjnego. (B) Charakterystyka języka teoretycznego.

O metafizycznym sensie życia. Studia Filozoficzne, nr 10, 49-58, 1981. Snihur, Stefan.

# sens życia # życie ludzkie # metafizyka #
TREŚĆ. (A) Sens życia praktycznego. (B) Poszukiwanie sensu metafizycznego. 1. Antynomia zmienności i trwałości egzystencji ludzkiej. 2. Poszukiwanie sensu istnienia w dziedzinach transcendentalnych. 3. Poszukiwanie sensu istnienia w życiu doczesnym.

Kilka uwag w sprawie potocznego pojmowania czasu. Studia Filozoficzne, nr 9, 39-46, 1986. Snihur, Stefan.

# czas # szczególna teoria względności # zdrowy rozsądek #