INDEKS AUTORSKI

Antoni Bazyli Stępień


strona główna

indeks tematyczny
indeks autorski
indeks recenzji
przekłady
autorzy obcy

Zadania i perspektywy rozwoju filozofii w Polsce (ankieta "Myśli Filozoficznej"). Znak, nr 37-38, 260-263, 1957.

# filozofia polska #

Filozofia jest nauką. Znak, nr 44, 140-147, 1958.

# filozofia a nauka #

Fenomenologia. Znak, nr 48, 637-649, 1958.

TREŚĆ. * Rozumienie fenomenologii. * Koncepcja poznania i metoda. * Rezultaty badań fenomenologów.

Czy wiedza ogólna zawsze jest tylko prawdopodobna? [Polemika z: Grzegorczyk, Adam. Między dyskursywnym...] Znak, nr 53, 1281-1287, 1958. 

# wiedza ogólna # pewność #

Poznanie filozoficzne a poznanie w innych naukach. Znak, nr 59, 551-563, 1959.

# filozofia a nauka # filozofia # poznanie #
TREŚĆ. * Zasadnicze cechy poznania ludzkiego. * Pojęcie nauki i warunki jej realizacji. * Rozmaitość nauk. * Rzut oka na rozwój pojęcia filozofii. * Zarys koncepcji filozofii. * Poznanie naukowe filozoficzne a poznanie naukowe pozafilozoficzne.

W sprawie stosunku między teorią poznania a metafizyką. Roczniki Filozoficzne, 7(1), 89-101, 1959.

# metafizyka # epistemologia # neotomizm #

[Rec. Czeżowski, Tadeusz. Odczyty filozoficzne]. Roczniki Filozoficzne, 7(1), 154-157, 1959.

W związku z teorią poznania tomizmu egzystencjalnego. Roczniki Filozoficzne, 8(1), 173-183, 1960.

# neotomizm # teoria poznania # intencjonalność #

Metafizyka a ontologia. Roczniki Filozoficzne, 9(1), 85-99, 1961.

# metafizyka # ontologia # fenomenologia # tomizm #

Co to jest metafilozofia? Roczniki Filozoficzne, 9(1), 137-140, 1961.

# metafilozofia # metodologia filozofii #

Środowisko filozoficzne KUL. Znak, nr 82, 574-579, 1961.

Metafizyka a istnienie Boga. Znak, nr 83, 638-645, 1961.

# metafizyka # dowód na istnienie Boga #

Stanowisko Gilsona w sprawie metody teorii poznania. Roczniki Filozoficzne, 10(1), 135-159, 1962.

# GILSON, Étienne Henry # epistemologia # metodologia filozofii # realizm epistemologiczny #

[Rec. Gumański, Leon. Elementy sądu a istnienie]. Ruch Filozoficzny, XXI (3), 261-265, 1962.

Jeszcze w związku z książką Gumańskiego o istnieniu. Ruch Filozoficzny, XXII (1), 44-46, 1963.

O filozofii Romana Ingardena. (W siedemdziesięciolecie urodzin). Ruch Filozoficzny, XXII (2-4),153-159, 1964.

Wprowadzenie do metafizyki. Kraków, Wyd. Znak, 1964.

# metafizyka - podręczniki # byt # poznanie # wartość # transcendentalia # istota # istnienie # człowiek #
TREŚĆ. Przedmowa. I. Poznanie, nauka, filozofia. 1. Poznanie ludzkie. 2. Charakterystyka poznania. 3. Typy poznania. 4. Błędy i złudzenia poznawcze. 5. Poznanie naukowe. 6. Poznanie filozoficzne. 7. Podział filozofii. 8. Filozofia a światopogląd. II. Byty i "byt". 9. Różnorodność przedmiotów. 10. Rozmaitość punktów widzenia. 11. Metafizyczny punkt widzenia. 12. Sposób formowania pojęcia "bytu". 13. Byt jako byt. 14. Określenie metafizyki. III. Analiza bytu jako bytu: racjonalność. 15. Tożsamość i niesprzeczność bytu. 16. Racjonalność bytu. 17. Uprzyczynowanie bytu. 18. Tzw. pierwsze zasady bytu i transcendentalia. IV. Analiza bytu jako bytu: złożoność i zmienność. 19. Całość i część. 20. Substancja i przypadłość. 21. Istota i istnienie. 22. Zmienność bytu i jej warunki. 23. Pluralizm bytu. V. Analiza bytu jako bytu: przygodność. 24. Sposób istnienia bytów. 25. Racja istnienia bytów. 26. Analogia bytu. VI. Racja ostatecznego bytu. 27. Bytowość Boga. 28. Absurd czy tajemnica? VII. Z metafizyki człowieka. 29. Uwagi wstępne. 30. Jedność psychofizyczna człowieka. 31. Działalność człowieka. 32. Wolność woli. 33. Dusza ludzka. 34. Duch a materia. 35. Cel ostateczny człowieka. VIII. Byt a wartość. 36. Opis, ocena, norma. 37. Teoria wartości a teoria bytu. 38. Czy byt jest dobry? * Zakończenie. * Uwagi wstępne. * Przewodnik bibliograficzny. * Słownik. * Indeks nazwisk.

Ingardenowska koncepcja teorii poznania. Próba oceny. Roczniki Filozoficzne, 12(1), 77-92, 1964.

# teoria poznania # INGARDEN, Roman # HUSSERL, Edmund #
TREŚĆ. 1. Uwagi wstępne. 2. Zadania teorii poznania i warunki ich realizacji. 3. Krytyka psychofizjologicznej koncepcji teorii poznania. 4. Krytyka stanowiska Husserla. 5 Określenie teorii poznania i jej metody. 6. Uwagi końcowe.

W sprawie możliwości teorii poznania. Roczniki Filozoficzne, 13(1), 73-88, 1965.

# teoria poznania # błędy poznania # prawda #
TREŚĆ. 1. Uwagi wstępne. 2. Poznawalność poznania. 3. Przeżycie a metafizyka. 4. Sprawa petitio principii. 5. Agnostycyzm, sceptycyzm, relatywizm. 6. Kryterium prawdy.

Zagadnienie punktu wyjścia teorii poznania. Roczniki Filozoficzne, 13(1), 89-104, 1965.

# teoria poznania # pytanie #
TREŚĆ. 1. Pojęcie i rola punktu wyjścia w nauce. 2. Z teorii pytań. 3. Niewłaściwe sformułowania punktu wyjścia. 4. Właściwe sformułowania punktu wyjścia.

W kierunku metasystemu teorii poznania. Roczniki Filozoficzne, 13(1), 105-118, 1965.

# teoria poznania # pytanie # metasystem #
TREŚĆ. 1. Pojęcie i warunki sformułowania metasystemu. 2. Określenie teorii poznania. 3. Język teorii poznania. 4. Zadania pierwsze teorii poznania. 5. Struktura metodologiczna teorii poznania. 6. Teoria poznania a inne nauki.

Style rozważań etycznych. Znak, nr 135, 1083-1089, 1965.

# etyka # autorytet # wartość moralna #

Fenomenologia w Polsce (w powojennym dwudziestoleciu). Studia Philosophiae Christianae, nr 1, 29-47, 1966.

# fenomenologia # INGARDEN, Roman # filozofia polska #
TREŚĆ. 1. Wstęp - określenie fenomenologii. 2. Twórczość filozoficzna Ingardena. 3. Przegląd twórczości polskich przedstawicieli fenomenologii. 4. Polska literatura o fenomenologii. 5. Egzystencjalizm a fenomenologia. 6. Zakończenie.

Kilka uwag w sprawie metafizyki. [Polemika z: Kalinowski, Jerzy. W związku z tzw. metafizyką egzystencjalną]. Znak, nr 142, 478-481, 1966.

# metafizyka #

Filozofia jako ostateczna płaszczyzna dyskusji światopoglądowych. Znak, nr 157-158, 897-904, 1967.

# filozofia # światopogląd #

XI Tydzień Filozoficzny KULu: Filozofia człowieka. Znak, 168, 818-822, 1968.

Filozofia na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim 1918-1968. Znak, nr 171, 1195-1213, 1968.

# filozofia polska # filozofia katolicka #

XII Tydzień Filozoficzny KUL - z filozofii człowieka. Znak, nr 180, 781-785, 1969.

Przedwczesne podzwonne tomizmowi? [Polemika z: Tischner, Józef. Schyłek chrześcijaństwa tomistycznego]. Znak, nr 193-194, 999-1001, 1970.

# tomizm # religia a filozofia # filozofia katolicka #

Uwagi o "strukturze" i pojęciach pokrewnych. Znak, nr 203, 571-578, 1971.

# strukturalizm #

Rodzaje bezpośredniego poznania. Roczniki Filozoficzne, 19(1), 95-127, 1971.

# poznanie bezpośrednie # spostrzeżenia zmysłowe # świadomość #
TREŚĆ. * Uwagi wstępne. 1. Określenie poznania. Świadomość. 2. Bezpośredniość poznania. 3. Spostrzeżenia zmysłowe zewnętrzne. 4. Spostrzeżenia zmysłowe wewnętrzne. 5. Samoświadomość (przeżywanie, spostrzeżenie wewnętrzne, spostrzeżenie immanentne, retrospekcja). 6. Spostrzeżenie cudzej psychiki. 7. Przypominanie. 8. Quasi-spostrzeżenie. Percepcja estetyczna. 9. Percepcja intelektualna (rozumienie, intelekcja, ogląd ejdetyczny, ujęcie pojęciowe). 10. Poznanie uwarunkowane i nieuwarunkowane. Poznanie pośrednie. 11. Uzasadnienie i pokazywanie poznania bezpośredniego. 12. Zestawienie wyników. Podziały poznania bezpośredniego. Literatura.

Kilka uwag o świadomości (w związku z książką "Osoba i czyn"). Roczniki Filozoficzne, 19(1), 129-130, 1971.

# świadomość # osoba #

Uwagi w związku z Kraszewskiego teorią znaku. Roczniki Filozoficzne, 19(1), 131-132, 1971.

# znak # semiotyka #

Uwagi o ingardenowej koncepcji ontologii. Roczniki Filozoficzne, 20(1), 5-14, 1972.

# INGARDEN, Roman # ontologia # ogląd ejdetyczny #

Utwór filmowy a ingardenowa teoria warstw (w związku z książką A. Helman "O dziele filmowym"). Roczniki Filozoficzne, 20(1), 119-121, 1972.

# INGARDEN, Roman # film # dzieło sztuki #

Istnienie (czegoś) a pojęcie i sąd. Studia Philosophiae Christianae, nr 1, 235-261, 1973. Stępień, Antoni B.

# pojęcie # istnienie # sąd #
TREŚĆ. 1. Określenie pojęcia. 2. Znaczenie znaku. 3. Pojęcie i istnienie. 4. Stanowisko R. Ingardena. 5. Stanowisko M. A. Krąpca. 6. Stanowisko T. Czeżowskiego. 7. Logiczna charakterystyka "istnienia". 8. Określenie sądu. 9. Sąd egzystencjalny. 10. Sądy egzystencjalne pierwotne i wtórne. 11. Fenomenologia a semiotyka struktur poznawczych. Poznanie a język.

O filozofii Boga, tomizmie i Kartezjuszu - raz jeszcze. [Polemika z: Tischner, Józef]. Znak, nr 224, 267-268, 1973.

J. Tischnera ejdetyka świadomości i jaźni. Roczniki Filozoficzne, 21(1), 69-70, 1973.

# świadomość # jaźń #

O intencjonalnym sposobie istnienia - ponownie. Roczniki Filozoficzne, 21(1), 70-71, 1973.

# intencjonalność # istnienie #

[Rec. Gogacz, Mieczysław. Istnieć i poznawać. Notatnik błędów filozoficznych i trudności z kręgu klasycznie pojętej filozofii]. Roczniki Filozoficzne, 21(1), 82-84, 1973.

[Rec. Zdybicka, Zofia J. Partycypacja bytu. Próba wyjaśnienia relacji między światem a Bogiem]. Roczniki Filozoficzne, 21(1), 84-87, 1973.

[Rec. Logos i ethos. Rozprawy filozoficzne]. Roczniki Filozoficzne, 21(1), 87-90, 1973.

Tomizm a fenomenologia. Znak, nr 240, 790-798, 1974.

# tomizm # fenomenologia #

O doświadczeniu - ponownie. [Polemika z: Krąpiec, Mieczysław A. Doświadczenie i metafizyka]. Roczniki Filozoficzne, 24(1), 143-147, 1976.

# doświadczenie #

Kilka uwag o "filozofii klasycznej" i relacji metafizyka - teoria poznania. [Polemika z: Kamiński, S. Teoria bytu a inne dyscypliny filozoficzne]. Roczniki Filozoficzne, 25(1), 141-142, 1977.

# metafizyka # filozofia klasyczna # epistemologia #

Stan i potrzeby filozofii w Polsce. Znak, nr 274, 473-479, 1977.

# filozofia polska #

Po Zjeździe Filozoficznym w Lublinie. Znak, nr 281-282, 1459-1461, 1977.

# filozofia polska #

O doświadczeniu - tylko nieporozumienia? [Polemika z: Krąpiec A. Uwagi o "O doświadczeniu ponownie"]. Roczniki Filozoficzne, 26(1), 255-256, 1978.

# doświadczenie #

Wartości poznawcze w ujęciu współczesnej filozofii tomistycznej. Studia Filozoficzne, nr 1-2, 49-84, 1983.

# neotomizm # wartość poznawcza # prawda # pewność # epistemologia #
TREŚĆ. (A) Wstęp. I. Z historii tomistycznej teorii prawdy i pewności. 1. Arystoteles. Tomasz z Akwinu. 2. Neotomizm. 3. Stanowiska niektórych neotomistów. II. Tomistyczna teoria prawdy i pewności. 1. Uwagi ogólne. 2. Teoria prawdy poznawczej. 3. Teoria pewności, kryterium prawdy. 4. Porządek poznania a porządek bytu. Teoria prawdy ontycznej. 5. Prawda a moralność i sztuka. (B) Zakończenie.

Przypomnienie jako źródło poznania. Roczniki Filozoficzne, 32(1), 115-126, 1984.

# źródła wiedzy # pamięć #
TREŚĆ. 1. Uwagi wstępne. 2. Różne koncepcje przypomnienia. 3. Struktura aktu przypominania. 4. Sprawa problematyczności poznawczej wartości przypominania.

Uwagi o marksistowskim materializmie. Roczniki Filozoficzne, 34(1), 145-166, 1986.

# materializm dialektyczny # antropologia filozoficzna #

Charakterystyka dorobku naukowego i działalności naukowej księdza profesora Stanisława Kamińskiego. Roczniki Filozoficzne, 35(1), 5-8, 1987.

# KAMIŃSKI, Stanisław #

[Autobiogram]. Ruch Filozoficzny, nr 3-4, 344-348, 1987.

# filozofia polska # autobiogram #

Wprowadzenie do problematyki relacji: metodologia nauk a sfera wartości. Roczniki Filozoficzne, 36(1), 111-116, 1988. Stępień, Antoni B.

# metodologia nauki # nauka a wartości # wartość #

Główne trudności teorii człowieka. Studia Filozoficzne, nr 1, 77-81, 1989.

# antropologia filozoficzna #