INDEKS AUTORSKI

Ryszard Strzelecki


strona główna

indeks tematyczny
indeks autorski
indeks recenzji
przekłady
autorzy obcy

Hermeneutyczna koncepcja znaczenia: Gadamer i Lipps. Studia Filozoficzne, nr 4, 215-224, 1990. Strzelecki, Ryszard.

# GADAMER, Hans-Georg # LIPPS, Hans # hermeneutyka # znaczenie #
ABSTRAKT. Autor próbuje wstępnie zrekonstruować dwie koncepcje znaczenia obecne w rozważaniach przedstawicieli szeroko pojmowanej hermeneutyki filozoficznej. Odwołując się do poglądów wymienionych w tytule autorów, a w szczególności Hansa Lippsa rozpatruje się filozoficzne źródła tych koncepcji, ich wspólne wątki oraz występujące między nimi różnice.