INDEKS AUTORSKI

Adolf E. Szołtysek


strona główna

indeks tematyczny
indeks autorski
indeks recenzji
przekłady
autorzy obcy

[Rec. Bańka, Józef. Filozofia techniki]. Ruch Filozoficzny, nr 2-4, 57-60, 1981.

Próba recentywistycznej filozofii człowieka. [Rec. Bańka, Józef. Ja teraz. U źródeł filozofii człowieka współczesnego]. Studia Filozoficzne, nr 3, 213-217, 1984.

Kontrowersje wokół kategorii "idiealnoje". [Rec. Kłassen, Erich Griegorowicz. Idiealnoje. Koncepcja Karla Marksa]. Studia Filozoficzne, nr 5, 188-192, 1986.

# MARX, Karl # ideał #

Kontrowersje wokół Arystotelesowskich kategorii paidagōgikē i politikon dzoon. Studia Filozoficzne, nr 7, 99-114, 1986. Szołtysek, Adolf E.

# ARYSTOTELES # natura człowieka # wychowanie # polityka #
ABSTRAKT. Niniejszy szkic w całości dotyczy filozoficznej refleksji nad zasadami i przyczynami głębokiej sprzeczności zachodzącej między człowiekiem i jego edukacją. Człowieka ujęto w trzech perspektywach: człowieka jako Ja-podmiot (w której wyeksponowane jest nieprzekazywalne i niekomunikowalne istnienie realnego bytu rozumnego), człowieka jako istotę społeczną (w której wyeksponowana jest przekazywalna i komunikowalna psychospołeczna treść, formułowana na gruncie społecznej natury człowieka, determinowana przestrzenią kulturową wspólnoty społecznej) i człowieka jako istotę państwową - politikon dzoon (w której człowiek staje się obywatelem, należącym już nie do samego siebie, lecz do wspólnoty państwowej). Na tym podłożu ujawniono kilka dialektycznych sprzeczności tkwiących w dychotomii: nauczanie - wychowanie. Ukazano też narzędzie prawidłowo kształtujące cnoty intelektualne i wolicjonalne w zakresie edukacji zakładającej współzbieżność dobra Ja-podmiotu, dobra społecznej natury człowieka i dobra politikon dzoon.

Kontrowersje wokół konfrontacji. [Rec. Zágoršekowá, Marta. Estetické konfrontácie]. Studia Filozoficzne, nr 10, 174-179, 1986.

# estetyka #

Filozofia dla przyszłości. Po V Zjeździe Filozofii Polskiej. [Kraków, 9-12.11.1987]. Ruch Filozoficzny, XLVI (3), 291-299, 1989. Szołtysek, Adolf E.

# filozofia polska # filozofia polska - kronika #