INDEKS AUTORSKI

Władysław Tatarkiewicz (1886-1980)


strona główna

indeks tematyczny
indeks autorski
indeks recenzji
przekłady
autorzy obcy

O szczęściu. Kraków, Wiedza, Zawód, Kultura -T. Zapiór, 1947; wyd. 2 1949; wyd. 3 Warszawa, PWN, 1962; wyd. 4 1965.

Zob. wyd. popr. 1970.

Pięćdziesiąt lat filozofii w Warszawie. Przegląd Filozoficzny, nr 1-3, 3-14, 1948.

# filozofia polska #
TREŚĆ. I. 1898-1910. II. 1910-1923. III. 1923-1939. IV. 1939-1947.

Filozofia Newmana. Znak, nr 8, 1-7, 1948.

Zarys dziejów filozofii w Polsce. (Broszura). Kraków, Polska Akademia Umiejętności, 1948.

# filozofia polska # scholastyka # renesans # mesjanizm # HOENE-WROŃSKI, Józef Maria # TRENTOWSKI, Bronisław #
TREŚĆ. 1. Scholastyka. 2. Odrodzenie. 3. Oświecenie i era zdrowego rozsądku. 4. Mesjanizm. 5. Pozytywizm. 6. Początek XX wieku. 7. Ostatni okres.

Dwa pojęcia formy. Przegląd Filozoficzny, nr 1-2, 88-101, 1949.

# estetyka # forma # poezja # malarstwo #

Monografia o Edwardzie Dembowskim. [Rec. Śladkowska, Anna. Poglądy społeczno-polityczne i filozoficzne Edwarda Dembowskiego]. Myśl Filozoficzna, nr 3, 189-193, 1956.

"Wspomnienie o St. I. Witkiewiczu" w: Stanisław Ignacy Witkiewicz. Człowiek i twórca. Księga pamiątkowa. Kotarbiński, Tadeusz i Płomieński, Jerzy Eugeniusz (red.), 285-288. Warszawa, PIW, 1957.

Pierwsze źródła chrześcijańskiej estetyki. Znak, nr 61-62, 857-865, 1959.
Fragment II tomu Historii estetyki.

Arystoteles o postrzeżeniu estetycznym. Studia Filozoficzne, nr 2, 163-165, 1959.

# ARYSTOTELES # estetyka # postrzeżenie estetyczne #

Wieloma torami. Estetyka, I, 3-9, 1960.

# estetyka # historia estetyki #

Nowa sztuka a filozofia. Estetyka, I, 129-146, 1960.

# sztuka abstrakcyjna / bezprzedmiotowa # sztuka a filozofia #

Klasyczne a nowoczesne rozumienie sztuki. Estetyka, II, 13-16, 1961.

# sztuka klasyczna # sztuka współczesna #

Ekspresja i sztuka. Estetyka, III, 45-61, 1962.

# ekspresja # sztuka # kontemplacja # estetyka #
TREŚĆ. 1. Ekspresja a kontemplacja. 2. Zbliżenie ekspresji i kontemplacji. 3. Znaczenie wyrazu "ekspresja". 4. Ekspresja naturalna i sztuczna. 5. Ekspresja uczuć a charakterów. 6. Ekspresja bezpośrednia i pośrednia. 7. Ekspresja komunikatywna i nie-komunikatywna. 8. Ekspresja normalna a wzmocniona. 9. Ekspresja osobista a zbiorowa. 10. Ekspresja przez obrazy i symbole. 11. Ekspresja dzieła a ekspresja artysty. 12. Zestawienie. 13. Ekspresja aktorska. 14. Ekspresja przyrody. 15. Uczucia zawarte w zjawisku a wyrażone przezeń. 16. Ekspresja w węższym i szerszym znaczeniu. 17. Ekspresja a piękno.

Sztuka klasyczna a dwie filozofie. Estetyka, IV, 73-83, 1963.

# sztuka a filozofia # sztuka klasyczna # kultura starożytnej Grecji #

"Spór obiektywizmu i subiektywizmu w estetyce" w: Szkice filozoficzne: Romanowi Ingardenowi w darze. Żarnecka, Zofia (red.), 423-444. Kraków, PWN, 1964.

# estetyka # subiektywizm # obiektywizm #

Prawda w sztuce. Ruch Filozoficzny, XXIII, 185-190, 1965.

# sztuka # prawda w sztuce # piękno #

Uczciwość i dobroć. Znak, nr 130, 412-418, 1965.
Ingarden, Roman; Tatarkiewicz, Władysław; Styczeń, Tadeusz; Grzegorczyk, Andrzej; Bortnowska, Halina. Dyskusja. Tamże, 419-423.

# wartość # sądy wartościujące # dobro # słuszność #

Obrachunek i nakazy, uczciwość i dobroć. Etyka, t. 1, 157-167, 1966.

# słuszność # uczciwość # nakaz moralny / etyczny # dobro moralne #
TREŚĆ. I. Dobro, słuszność, moralność, zasługa. II. Obrachunek i nakazy. III. Dobroć i uczciwość. IV. Trzy rozwiązania. V. Uproszczenia.

Średniowieczny a nowożytny pogląd na piękno i sztukę. Studia Philosophiae Christianae, nr 2, 111-118, 1967. Tatarkiewicz, Władysław.

# średniowiecze # sztuka # piękno # historia estetyki #
TREŚĆ. I. Twierdzenia estetyki średniowiecznej czasom nowożytnym obce: Grupa A: Twierdzenia wywodzące się z metafizyki. Grupa B: Twierdzenie wywodzące się z metafizyki. II. Twierdzenia estetyki średniowiecznej bliskie nowożytnym: Grupa A: Twierdzenia powszechnie przyjęte. Grupa B. Twierdzenia występujące u niektórych tylko myślicieli średniowiecza. III. twierdzenia czasów nowych niespotykane w wiekach średnich. IV. Twierdzenia starożytne a średniowieczne i nowożytne.

Zapomniany romantyzm. Znak, nr 155, 670-684, 1967.

# estetyka # romantyzm #
TREŚĆ. I. Rok 1600. II. Cud i stworzenie. A. Patrizzi. B. Sarbiewski. III. Estetyka pluralizmu i subiektywizmu. A. Bruno. B. Galileusz. IV. Powietrzne nic i wyobraźnia. A. Szekspir. B. Bacon. V. Estetyka zawodowców i cyników. A. Malherbe. B. Lope de Vega. VI. Podsumowanie.

O szczęściu. Wyd. 5 przejrz. i popr. Warszawa, PWN, 1970; wyd. 12 WN PWN we wsp. z Agorą, 2010.

# szczęście # eudajmonizm # hedonizm # przyjemność # cierpienie # sens życia # pesymizm # utopia #
TREŚĆ. (A) Przedmowa do pierwszego i drugiego wydania. (B) Przedmowa do trzeciego wydania. I. Cztery pojęcia szczęścia. II. Definicja szczęścia. III. Pojęcie szczęścia i jego odmiany. IV. Koleje pojęcia szczęścia. V. Przyjemności a szczęście. VI. Szczęście a nieszczęście. VII. Przyjemności. VIII. Cierpienia. IX. Małe przyjemności. X. Szczęście przewidywane a rzeczywiste. XI. Szczęście a zdrowie psychiczne. XII. Szczęście i świat. XIII. Szczęście i czas. XIV. Przeszkody w szczęściu. XV. Czynniki szczęścia. XVI. Źródła szczęścia. XVII. Charakter człowieka a jego szczęście. XVIII. Zakazy dla szczęśliwych. XIX. Nakazy dla szczęśliwych. XX. Osiągalność szczęścia. XXI. Niewiara w szczęście. XXII. Szczęście w utopiach. XXIII. Dążenie do szczęścia. XXIV. Hedonizm i eudajmonizm. XXV. Obowiązek szczęścia i prawo do szczęścia. (C) Indeks nazwisk.

Wielkość i upadek pojęcia piękna. Studia Filozoficzne, nr 1, 11-16, 1970.

# piękno # estetyka # wartość estetyczna #

Moje pokolenie. Znak, nr 193-194, 942-945, 1970.

Definicja sztuki. Studia Filozoficzne, nr 2, 33-48, 1971.

# sztuka # estetyka #
TREŚĆ. I. Starożytna a nowożytna definicja sztuki. II. Zakres pojęcia sztuki. III. Wielość definicji. IV. Rezygnacja z definicji. V. Definicja alternatywna. VI. Zwężone pojęcie sztuki.

Uczczenie pamięci Romana Ingardena (1893-1970). Ruch Filozoficzny, XXX (1), 1-4, 1972.

Przeżycie estetyczne: dzieje pojęcia. Studia Filozoficzne, nr 6, 3-24, 1973.

# przeżycie estetyczne # historia estetyki # piękno #
TREŚĆ. 1. Dawne dzieje. 2. Wiek oświecenia. 3. Ostatnie sto lat.

Filozofia w Polsce. Słownik pisarzy. [Głos w dyskusji nad Baczko, Bronisław (red.). Filozofia w Polsce. Słownik Pisarzy]. Archiwum Historii Filozofii i Myśli Społecznej, t. 19, 216-220, 1973. Tatarkiewicz, Władysław.

# filozofia polska #

Wschodni estetyk o zachodniej estetyce. [Rec. Pandey, Kanti Chandra. Western Aesthetics (Comparative Aesthetics, vol. II)]. Studia Filozoficzne, nr 11-12, 187-190, 1973.

Trwanie i twórczość. (Rozmowa "Studiów Filozoficznych" z Profesorem Władysławem Tatarkiewiczem). [Rozmawiał Janusz Kudczyński]. Studia Filozoficzne, nr 4, 3-23, 1976.

Przemówienie końcowe. [Na sesji naukowej Komitetu Nauk Filozoficznych PAN z okazji 90-lecia urodzin]. Studia Filozoficzne, nr 4, 247-249, 1976.

Heinz Heimsoeth. Ruch Filozoficzny, XXXIV (3), 189-190, 1976.

Romantyczny koniec XVI wieku. Zwolska, Z. (tłum. z włoskiego). Roczniki Filozoficzne, 27(1), 245-258, 1979.

# estetyka # romantyzm # barok #
TREŚĆ. 1. Rok 1600. I. Cudowność i tworzenie. 1. Francesco Patrizi. 2. Kazimierz Maciej Sarbiewski. II. Estetyka pluralistyczna i subiektywistyczna. 1. Giordano Bruno. 2. Galileo Galilei. III. Znikająca drobnostka i wyobrażenie. 1. William Shakespeare. 2. Franciszek Bacon. IV. Estetyka cyniczna i zawodowa. 1. Francois de Malherbe. 2. Lope de Vega. * Wnioski.

Listy Władysława Tatarkiewicza z lat 1942-1977 (inedita) do Andrzeja Nowickiego. Studia Filozoficzne, nr 9, 3-10, 1980.

# listy # filozofia polska #

Wspomnienie o Leonie Petrażyckim. Studia Filozoficzne, nr 5, 3-5, 1981.

# PETRAŻYCKI, Leon #