INDEKS AUTORSKI

Jerzy Trębicki


strona główna

indeks tematyczny
indeks autorski
indeks recenzji
przekłady
autorzy obcy

"Max Stirner, czyli fiasko modelu wolności absolutnej" w: Antynomie wolności. Drużkowski, Marian i Sokół, Krystyna (red.), 318-328, Warszawa, Książka i Wiedza, 1966. Trębicki, Jerzy.

# wolność # STIRNER, Max # anarchizm # indywidualizm #
TRESĆ. (A) Uwolnienie od alienacji. (B) Wolność pozytywna. (C) Krytyka indywidualizmu Stirnera w kręgu "Wolnych". (D) Oddziaływanie Stirnera.

[Rec. Grzegorczyk, Andrzej. Schematy i człowiek]. Etyka, nr 1, 363-366, 1966.

Koncepcja sprawiedliwości w programie społecznym Wilhelma Weitlinga. Studia Filozoficzne, nr 1, 135-150, 1967.

# WEITLING, Wilhelm # sprawiedliwość # własność, posiadanie #
TREŚĆ. 1. Własność prywatna jako źródło zła moralnego. 2. Rewolucja jako postulat moralny. 3. Teoria potrzeb czyli pogodzenie interesu indywidualnego ze społecznym. 4. Tzw. kommerzstunden jako ekspresja Weitlingowskiej zasady sprawiedliwości. 5. "Sanacja" jako panaceum na zło moralne jednostki.

Zawartość etyczna "Zeitschrift für Philosophische Forschung" (roczniki 1965 i 1966). Etyka, t. 3, 246-250, 1968.

Co przeciwstawia się wartości na gruncie etyki M. Schelera. [Rec. Uchiyama, Minoru. Das wertwidrige in der Ethik Max Schelers]. Studia Filozoficzne, nr 1, 238-242, 1969.

Próba współczesnej moralistyki katolickiej. [Rec. Madinger, Herbert. Lebenskunde]. Studia Filozoficzne, nr 5, 216-219, 1969.

Antropologia a system wartości u Schelera. Humanizm socjalistyczny. Wydanie specjalne "Studiów Filozoficznych" z okazji 25-lecia PRL, 233-247, 1969.

# SCHELER, Max # antropologia # aksjologia #

Kantowska idea etyki autonomicznej. Studia Filozoficzne, nr 1, 111-126, 1970.

# KANT, Immanuel # etyka # autonomia # podmiotowość #
TREŚĆ. (A) Filozofia Kanta jako przedmiot niektórych krytyk i interpretacji. 1. Pojęcie podmiotowości u Kanta. 2. Wolność. 3. Emancypacja od teologii. 4. Deontologia.

Kryzys wartości i perspektywa jego przezwyciężenia w etyce M. Schelera. Studia Filozoficzne, nr 6, 63-79, 1971.

# SCHELER, Max # kryzys wartości # resentyment # wzór osobowy #
TREŚĆ. 1. Ressentiment. 2. Wzory osobowe. (A) Typ świętego. (B) Geniusz. (C) Bohater. (D) Przewodnik cywilizacji. (E) Tzw. mistrz używania. 3. Uwagi krytyczne.

Neokantyzm. [Rec. Szyszkowska, Maria. Neokantyzm. Filozofia społeczna wraz z filozofią prawa natury o zmiennej treści]. Człowiek i Światopogląd, nr 8, 113-116, 1971.

III Międzynarodowa Konferencja Etyków w Karl-Marx-Stadt 17-20.IX.1977 r. Studia Filozoficzne, nr 2, 173-176, 1978.

Motyw regresu w filozofii europejskiej. Studia Filozoficzne, nr 4, 129-143, 1981. Trębicki, Jerzy.

# historiozofia # pesymizm # postęp historyczny / cywilizacyjny # regres #
TREŚĆ. (A) Strzała czy koło? (B) Naturalistyczna koncepcja człowieka - pesymistyczna wizja przyszłości. (C) Technika a człowiek.