INDEKS AUTORSKI

Kazimierz Twardowski (1866-1938)


strona główna

indeks tematyczny
indeks autorski
indeks recenzji
przekłady
autorzy obcy

Wybrane pisma filozoficzne. Kotarbiński, Tadeusz (wstęp). Warszawa, PWN, 1965.

# szkoła lwowsko-warszawska # przedstawienia # wyobrażenia # pojęcie # psychologia # sąd # filozofia języka # filozofia #
TREŚĆ. * Kotarbiński, Tadeusz. O Kazimierzu Twardowskim. * Przedmowa. * Bibliografia prac Kazimierza Twardowskiego - Daniela Gromska. I. Z psychologii i logiki. 1. O treści i przedmiocie przedstawień (1894), 3-91. 2. Psychologia wobec fizjologii i filozofii (1927), 92-113. 3. Wyobrażenia i pojęcia (1898), 114-197. 4. O idio- i allogenetycznych teoriach sądu (1927), 198-199. 5. W sprawie klasyfikacji poglądów na wzajemny stosunek duszy i ciała (przedrukowano z rękopisu), 200-204. 6. O metodzie psychologii (1910), 205-216. 7. O czynnościach i wytworach (1927), 217-240. 8. O psychologii, jej przedmiocie, zadaniach, metodzie, stosunku do innych nauk i o jej rozwoju (1913), 241-291. 9. O istocie pojęć (1924), 292-312. II. Z metodologii i z teorii języka. 1. O tak zwanych prawdach względnych (1927), 315-336. 2. Co znaczy "doświadczalny" (1927), 337-340. 3. Granice puryzmu (1927), 341-345. 4. O jasnym i niejasnym stylu filozoficznym (1927), 346-348. 5. Co znaczy "fizyczny" (1927), 349-353. 6. Symbolomania i pragmatofobia (1927), 354-363. 7. O naukach apriorycznych, czyli racjonalnych (dedukcyjnych), i naukach aposteriorycznych, czyli empirycznych (indukcyjnych) (1923), 164-372. 8. Z logiki przymiotników (1927), 373-375. III. O filozofii. 1. Przemówienie z okazji 25-lecia PTF (fragment) (1931), 379-384.

Wykłady z etyki. Etyka, t. 9, 171-222, 1971.

# etyka # sceptycyzm # relatywizm # determinizm #
TREŚĆ. 1. Pojęcie sceptycyzmu i jego rodzaje. 2. Pojęcie i rodzaje sceptycyzmu etycznego. 3. Krytyka relatywizmu epistemologicznego. 4. Subiektywizm i jego krytyka. 5. Sądy o przyszłości a relatywizm epistemologiczny. 6. Relatywizm etyczny i jego krytyka. 7. O stosowalności predykatów "dobry" i "zły". 8. Krytyka hedonizmu. 9. Determinizm a etyka. 10. Trudności praktyczne stosowania etyki.

O zadaniach etyki naukowej. Wykładów z etyki część III. Etyka, t. 12, 125-155, 1973.

# etyka naukowa # jednostka a społeczeństwo # etyka a religia # etyka a prawo #
TREŚĆ. 1. Etyka naukowa a technika moralności. 2. Etyka a biotechnika. Etyka indywidualna a etyka społeczna. 3. Pojęcie i zadania etyki naukowej. 4. Stosunek etyki do prawa i religii. 5. Uwagi końcowe.

Wykłady z etyki. Dąmbska, Izydora (wstęp), 197-198. Etyka, t. 13, 197-226, 1974.

# etyka naukowa # metodologia etyki #
TREŚĆ. (A) Główne kierunki etyki naukowej. Wykładów z etyki część I. I. Wyjaśnienie wyrazów. II. Tymczasowy przegląd głównych kierunków etyki naukowej.

Teoria poznania. Czeżowski, Tadeusz (wstęp), 241, Dąmbska, Izydora (przygotowanie), 242-243. Archiwum Historii Filozofii i Myśli Społecznej, t. 21, 244-299, 1975.

# teoria poznania # prawda / prawdziwość # kryterium prawdy # sąd #
TREŚĆ. I. Rozważania metateoretyczne. 1. Wyjaśnienia terminologiczne. 2. Teoria poznania a psychologia myślenia. 3. Teoria poznania a logika. 4. Główne zagadnienia teorii poznania. 5. Czy teoria poznania jest możliwa. II. O pojęciu prawdy. 1. Korespondencyjna teoria prawdy (teoria zgodności transeuntnej). 2. Teoria prawdziwości w ujęciu Russela. 3. Idiogeniczna teoria sądów a zagadnienie prawdziwości. 4. Sąd a istnienie. 5. Krytyka korespondencyjnej teorii prawdy (zgodności immanentnej) i jej krytyka. 6. Koherencyjna teoria prawdy (zgodności transeuntnej). 7. Rickerta teoria prawdy i jej krytyka. 8. Pragmatyzm i jego krytyka.

Idea i percepcja. Z badań epistemologicznych nad Kartezjuszem. Paczkowska, Elżbieta (tłumaczenie i wstęp), 319-320. Archiwum Historii Filozofii i Myśli Społecznej, t. 22, 321-344, 1976.

# epistemologia # KARTEZJUSZ # kryterium prawdy # percepcja #
TREŚĆ. (A) Przedmowa tłumacza. (B) Uwaga wstępna. 1. Różne ujęcia kryterium. 2. Rodzaj i przedmiot percepcji. 3. Perceprio i iudicium. 4. Idea i percepcja. Percepcja oznacza spostrzeżenie. 5. Percepcja jasna. 6. Percepcja wyraźna. 7. Jasna i wyraźna percepcja jako kryterium prawdy. 8. Sąd oczywisty. 9. Przedstawienie wyraźne. 10. Przedstawienie jasne. 11. Przedstawienie jasne i wyraźne. 12. Streszczenie i wniosek.

Nauki humanistyczne a psychologia. Ruch Filozoficzny, XXXIV (1-2), 18-24, 1976.

# humanistyka # psychologia #
Tekst odczytu z 1912.

Dlaczego wiedza jest potęgą? Ruch Filozoficzny, XXXIV (1-2), 19-33, 1976. Twardowski, Kazimierz.

# wiedza a życie # rewolucja naukowo-techniczna #
Tekst wykładu z 1912.

Etyka i prawo karne wobec zagadnienia wolności woli. Dąmbska, Izydora (wprowadzenie), 123-124. Etyka, nr 20, 125-159, 1983. Twardowski, Kazimierz.

# etyka # prawo karne # wolna wola #
TREŚĆ. (A) Wstęp. I. Pojęcie wolności woli. 1. Wstępne określenie słowne. 2. Wolność woli w znaczeniu fizycznym. 3. Charakter i pobudka (motyw). 4. Stosunek pobudek do postanowień. 5. Wolność woli w znaczeniu filozoficznym. II. Kwestia determinizmu i indeterminizmu. 1. Argumenty indeterministów. 2. Argumenty deterministów. III. Rozbiór pojęć odpowiedzialności etc. 1. Poczytywanie, Poczytalność. (B) Uzupełnienie redaktora.