INDEKS AUTORSKI

Halina Walentowicz


strona główna

indeks tematyczny
indeks autorski
indeks recenzji
przekłady
autorzy obcy

Czym jest uspołecznienie. (Na podstawie Kapitału Marksa).  [Errata w n-rze 2, 1980]. Studia Filozoficzne, nr 11, 33-49, 1979.

# uspołecznienie # postęp społeczny # kapitalizm # komunizm # MARX, Karl #
TREŚĆ. I. 1. Pierwotny komunizm konkretną formą uspołecznienia na bazie gospodarki naturalnej. 2. Rola wymiany w procesie uabstrakcyjniania przedkapitalistycznych formacji społecznych. (A) Emancypacja bytu społecznego od przyrody i jego fetyszyzacja. (B) Pieniądz, czyli abstrakcja więzi społecznej. 3. Kapitalistyczna sprzeczność własności i pracy jako dialektyka abstrakcji i konkretu uspołecznienia. (A) Dwoista natura pracy abstrakcyjnej. (B) Kapitał i praca produkcyjna. 4. Konkret komunizmu - triumf społecznego rozumu w dziejach. Historyczna realność konkretu pracy w ogóle. (A) Stosunek wartości w komunizmie. (B) Ekonomiczne znaczenie wartości użytkowej; zadania zespolonego rozumu. II. 1. Rola przemocy w procesie uspołecznienia. (A) Czym jest kapitał? (B) Kapitał bez kapitalizmu.

Perspektywy rewolucyjne II połowy XIX wieku w świetle korespondencji K. Marksa i F. Engelsa. Studia Filozoficzne, nr 2, 119-131, 1981.

# MARX, Karl # ENGELS, Friedrich # rewolucja społeczna # historia ruchu robotniczego #

K. Marks i F. Engels o społeczeństwie przyszłości. Studia Filozoficzne, nr 9-10, 17-38, 1982.

# MARX, K. # ENGELS, E. # futurologia # komunizm #

Marks a Hegel - przyczynek do problemu metody. [Rec. Meiners, Reinhard. Methodenprobleme bei Marx und ihr Bezug zur Heglischen Philosophie]. Colloquia Communia, nr 3-4(14-15), 223-230, 1984. Walentowicz, Halina.

# MARX, Karl # heglizm #

Feuerbach i młody Marks wobec "węzła" historiozofii Hegla. Problem podmiotu i substancji w heglowskiej filozofii dziejów. Colloquia Communia, 1(24), 61-72, 1986. Walentowicz, Halina.
Feuerbach i młody Marks wobec "węzła" historiozofii Hegla (cz. II). Colloquia Communia, 2-3, 271-287, 1986.

# FEUERBACH, Ludwig # MARX, Karl # HEGEL # historiozofia #