INDEKS PRZEKŁADÓW

Arystoteles (384-322 p.n.e.)

strona główna

indeks tematyczny

indeks autorski

indeks recenzji

przekłady

autorzy obcy

Powszechnie przyjęta dziś metodą cytowania dzieł Arystotelesa jest podawanie numerów stron (a także kolumny a lub b i numerów wierszy) według wydania Corpus Aristotelicum dokonanego przez Augusta Immanuela Bekkera w latach 1831-1836. Pierwsze numery tych stron podane są poniżej przy tytule zarówno greckim, jak i - z uwagi na znaczenie tych tekstów dla filozofii późnego średniowiecza - łacińskim. Mamy kompletne wydanie dzieł Arystotelesa i do niego odnoszą się podane poniżej numery tomów i dzieł:

Dzieła wszystkie. 7 tomów. Tłumacze różni. Warszawa, WN PWN, 1990-2001 i wydania kolejne, czasem osobnych dzieł.

 

LOGIKA (Organon)

1. Κατηγοριαι / Categoriae.

Kategorie w: Kategorie i Hermeneutyka z dodaniem Isagogi Porfiriusza. Leśniak, Kazimierz (tłum., wstęp, przypisy). Warszawa, PWN, 1975. Ss. XXII+139. Dzieła wszystkie, t. 1, 32-63.

16. Περὶ Ἑρμηνείας / De Interpretatione.

Hermeneutyka w: Kategorie i Hermeneutyka z dodaniem Isagogi Porfiriusza; w: Dzieła wszystkie, t. 1, 69-88.

24. Ἀναλυτικῶν προτέρων / Analytica Priora.

Analityki pierwsze w: Analityki pierwsze i wtóre. Leśniak, Kazimierz (tłum. i koment.). Warszawa, PWN, 1973. Ss. LXIV+362. W: Dzieła wszystkie, t. 1, 127-251.

71. Ἀναλυτικῶν ὑστέρων / Analytica Posteriora.

Analityki wtóre w:  w: Analityki pierwsze i wtóre; w: Dzieła wszystkie, t. 1, 255-327.

100. Τοπικῶν / Topica.

Topiki w: Topiki. O dowodach sofistycznych. Leśniak, Kazimierz (tłum., wstęp, koment.). (BKF). Warszawa, PWN, 1978. Ss. XXIX+332. W: Dzieła wszystkie, t. 1, 343-473.

164. Περὶ σοφιστικῶν ἐλέγχων / De Sophisticis Elenchis.

O dowodach sofistycznych w: Topiki. O dowodach sofistycznych; w: Dzieła wszystkie, t. 1, 476-518.

 

FIZYKA

184a. Φυσικῆς Ἀκροάσεως / Physica.

Fizyka. Leśniak, Kazimierz (tłum., wstęp, przypisy). Warszawa, PWN, 1968. Ss. XXXIII+356. W: Dzieła wszystkie, t. 2, 23-204.

268. Περὶ οὐρανοῦ / De Caelo.

O niebie. Siwek, Paweł (tłum., wstęp, koment., skorowidz). (BKF). Warszawa, PWN, 1980. Ss. XLIII+201. W: Dzieła wszystkie, t. 2, 232-338.

314. Περὶ γενέσεως καὶ φθορᾶς / De Generatione et Corruptione.

O powstawaniu i ginięciu. Regner, Leopold (tłum., wstęp, koment., skorowidz). (BKF). Warszawa, PWN, 1981. Ss. XXVIII+140. O powstawaniu i niszczeniu w: Dzieła wszystkie, t. 2, 353-424.

Pokulniewicz, Andrzej. Arystoteles - O powstawaniu i niszczeniu : tekst, przekład i studia. Gogacz, Mieczysław (przedm.). Warszawa, Verbinum, 2008. Ss. 238.

338. Μετεωρολογικῶν / Meteorologica.

Meteorologika w: Meteorologika. O świecie. Paciorek, Antoni (tłum., wstęp, koment.). (BKF). Warszawa, PWN, 1982. Ss. XLVI+274. Dzieła wszystkie, t. 2, 440-554.

391. Περὶ κοσμοῦ / De Mundo. (Tekst nieautentyczny).

O świecie w: Meteorologika. O świecie; w: Dzieła wszystkie, t. 2, 569-600.

402. Περὶ ψυχῆς. De Anima.

O duszy. Siwek, Paweł (tłum., wstęp, koment., skorowidz). (BKF). Warszawa, PWN, 1972; wyd. 2 1988. Ss. 223. Dzieła wszystkie, t. 3, 33-146.

436. Parva Naturalia. (Περὶ αἰσθήσεως καὶ αἰσθητῶν, / De Sensu et Sensibilibus. Περὶ μνήμης καὶ ἀναμνήσεως / De Memoria et Reminiscentia. Περὶ ὕπνου καὶ ἐγρηγόρσεως / De Somno et Vigilia. Περὶ ἐνυπνίων / De Insomniis. Περὶ τῆς καθ’ ὕπνον μαντικῆς / De Divinatione per Somnum. Περὶ μακροβιότητος καὶ βραχυβιότητος / De Longitudine et Brevitate Vitae. Περὶ νεότητος καὶ γήρως / De Juventute et Senectute; Περὶ ζωῆς καὶ θανάτου / De Vita et Morte; Περὶ ἀναπνοῆς / De Respiratione).

Krótkie rozprawy psychologiczno-biologiczne. (O zmysłach i ich przedmiotach. O pamięci i przypominaniu sobie. O śnie i czuwaniu. O marzeniach sennych. O wieszczbiarstwie ze snu. O długości i krótkości życia. O młodości i starości, O życiu i śmierci, O oddychaniu). Siwek, Paweł (tłum., wstęp, koment., skorowidz). (BKF). Warszawa, PWN, 1971. Ss. LX+277. W: Dzieła wszystkie, t. 3, 185-322.

481. Περὶ πνεύματος / De Spiritu. (Tekst nieautentyczny).

O oddychaniu.

486. Περὶ τὰ ζῷα ἱστορίαι / Historia Animalium.

Zoologia. Siwek, Paweł (tłum., wstęp, koment., skorowidz). Warszawa, PWN, 1982. Ss. XXXVI+595. W: Dzieła wszystkie, t. 3, 340-614.

639. Περὶ ζῴων μορίων / De Partibus Animalium.

O częściach zwierząt. Siwek, Paweł (tłum., wstęp, koment., skorowidz). (BKF). Warszawa, PWN, 1977. Ss. XXXVII+244. Dzieła wszystkie, t. 3, 636-756.

698. Περὶ ζῴων κινήσεως / De Motu Animalium.

O ruchu zwierząt w: O ruchu zwierząt. O poruszaniu się przestrzennym zwierząt. Siwek, Paweł (tłum., wstęp, koment., skorowidz). Warszawa, PWN, 1975. Ss. XLVII+102. Dzieła wszystkie, t. 4, 37-55.

704. Περὶ πορείας ζῴων / De Incessu Animalium.

O poruszaniu się przestrzennym zwierząt w: O ruchu zwierząt. O poruszaniu się przestrzennym zwierząt; w: Dzieła wszystkie, t. 4, 58-76.

715. Περὶ ζῴων γενέσεως / De Generatione Animalium.

O rodzeniu się zwierząt. Siwek,, Paweł (tłum., wstęp, koment, skorowidz). (BKF). Warszawa, PWN, 1979. XXXIV+306. W: Dzieła wszystkie, t. 4, 96-247.

791. Περὶ χρωμάτων / De Coloribus. 800. Περὶ ἀκουστῶν / De audibilibus. 805. Φυσιογνωμονικῶν / Physiognomonica. 815. Περὶ φυτῶν / De Plantis. 830. Περὶ θαυμασίων ἀκουσμάτων / De mirabilibus auscultationibus. 847. Μηχανικά / Mechanica.

O barwach. O głosach. Fizjognomika. O roślinach. Opowiadania zdumiewające. Mechanika w: Pisma różne. Regner, Leopold (tłum., wstęp, koment.). (BKF). Warszawa, PWN, 1978. Ss. XLVIII+467. W: Dzieła wszystkie, t. 4, 275-474.

859. Προβλημάτων / Problemata.

Zagadnienia przyrodnicze. Regner, Leopold (tłum., wstęp, koment.). Warszawa, PWN, 1980. Ss. XXXV+447. W: Dzieła wszystkie, t. 4, 494-731.

968. Περὶ ἀτόμων γραμμῶν / De Lineis Insecabilibus. 973. Ἀνέμων θέσεις καὶ προσηγορίαι / Ventorum Situs. 974. Περὶ Ξενοφάνους. Περὶ Ζήνωνος. Περὶ Γοργίου.

O odcinkach niepodzielnych. Regner, Leopold (tłum.). Położenia i nazwy wiatrów. Paciorek, Antoni (tłum.). O Melissosie. O Ksenofanesie. O Gorgiaszu. Regner, Leopold (tłum.) w: Pisma różne; w: Dzieła wszystkie, t. 4, 734-785.

 

METAFIZYKA

980. Τῶν μετὰ τὰ φυσικά / Metaphysica.

Metafizyka. Leśniak, Kazimierz (tłum. wstęp, koment., skorowidz). Warszawa, PWN, 1983; wyd. 2 1984. Ss. XXX+451. W: Dzieła wszystkie, t. 2, 615-857.

Metafizyka. Żeleźnik, Tadeusz (tłum.); Krąpiec, Mieczysław A. (tekst pol. oprac., wprow.); Andrzej Maryniarczyk (tekst pol. oprac., red. nauk.). Warszawa, De Agostini, 2003. Ss. CXLIV+425.

 

ETYKA I POLITYKA

1094. Ἠθικῶν Νικομαχείων / Ethica Nicomachea.

Etyka nikomachejska. Gromska, Daniela (tłum., wstęp, oprac.). (BKF). Warszawa, PWN, 1956. Ss. LXXXV+511. W: Dzieła wszystkie, t. 5, 77-300.

1181. Ἠθικῶν Μεγάλων / Magna Moralia.

Etyka wielka w: Etyka wielka. Etyka Eudemejska. Wróblewski, Witold (tłum., wstęp, przypisy). (BKF). Warszawa, PWN, 1977; wyd. 2 1982. Ss. XXXIV+308. W: Dzieła wszystkie, t. 5, 309-383.

1214. Ἠθικῶν Εὐδημίων / Ethica Eudemia.

Etyka Eudemejska w: Etyka wielka. Etyka Eudemejska; w: Dzieła wszystkie, t. 5, 403-493.

1249. Περὶ ἀρετῶν καὶ κακίων. De Virtutibus et Vitiis Libellus. (Tekst nieautentyczny).

O cnotach i wadach. Regner, Leopold (tłum.). Dzieła wszystkie, t. 5, 498-505.

1252. Πολιτικά / Politica.

Polityka. Piotrowicz, Ludwik (tłum., oprac.); Grzybowski, Konstanty (przedm.). Wrocław, Ossolineum, 1954. Ss. XXXVI+298. W: Dzieła wszystkie, t. 6, 25-226.

Polityka z dodaniem pseudo-arystotelesowej Ekonomiki. Ludwik Piotrowicz (tłum., przypisy); Grzybowski, Konstanty (wstęp); Chigerowa, Maria (przejrzała). (BKF). Warszawa, PWN, 1964. Ss. LV+446.

1343. Οἰκονομικῶν / Oeconomica.

Ekonomika w: Polityka z dodaniem pseudo-arystotelesowej Ekonomiki. Ludwik Piotrowicz (tłum., przypisy); Grzybowski, Konstanty (wstęp); Chigerowa, Maria (przejrzała). (BKF). Warszawa, PWN, 1964. Ss. LV+446. Dzieła wszystkie, t. 6, 232-263.

 

RETORYKA I POETYKA

1354. Τέχνης ῥητορικῆς / Ars Rhetorica.

Retoryka w: Arystoteles; Demetriusz; Dionizjusz. Trzy stylistyki greckie. Madyda, Władysław (tłum., oprac.); Milewski, Tadeusz (wstęp). Wrocław, Ossolineum, 1953; wyd. 2 2006. Ss. LVII+269. W: Dzieła wszystkie, t. 6, 302-478.

Retoryka. Poetyka. Podbielski, Henryk (tłum., wstęp, koment.). (BKF). Warszawa, PWN, 1988. Ss. XI+506.

1420. Ῥητορικὴ πρὸς Ἀλέξανδρον / Rhetorica ad Alexandrum.

Retoryka dla Aleksandra. Podbielski, Henryk (tłum., wstęp, koment.). Dzieła wszystkie, t. 6, 496-561.

1447. Περὶ ποιητικῆς / Ars Poetica.

Poetyka. Podbielski, Henryk (tłum, oprac.). Wrocław, Ossolineum, 1983; wyd. 3 2006. Ss. CIX+98.

Poetyka w: Arystoteles, Horacy, Pseudo-Longinos. Trzy poetyki klasyczne. Sinko, Tadeusz (tłum., wstęp, objaśn.). Wrocław, Ossolineum, wyd. 2 zm. 1951. Ss. XXXVIII+154.

Poetyka w: Retoryka. Poetyka. Podbielski, Henryk (tłum., wstęp, koment.). (BKF). Warszawa, PWN, 1988. Ss. XI+506. W: Dzieła wszystkie, t. 6, 574-626.


TEKSTY, KTÓRYCH BRAK MA W WYDANIU BEKKERA

Protreptikos.

Zachęta do filozofii. Leśniak, Kazimierz (tłum., wstęp, koment.). Warszawa, PWN, 1988. Ss. XVII+57. W: Dzieła wszystkie, t. 6, 635-664.

Athēnaion politeia.

Ustrój polityczny Aten. Piotrowicz, Ludwik (tłum., wstęp, objaśn.); Winniczuk, Lidia (przejrz., indeksy, bibliogr.). Warszawa, PWN, 1973. Ss. XLI+140. W: Dzieła wszystkie, t. 6, 690-812.

xxxx

List do Aleksandra Wielkiego. Świtalska, Bogumiła (tłum.), Głębicka, Ewa (oprac.). Dzieła wszystkie, t. 6, 824-838.

xxxx

Testament. Olszewski, Witold (tłum.), Głębicka, Ewa (oprac.). Dzieła wszystkie, t. 6, 842-844.


"Definicja tragedii (Poetyki rozdz. VI)" w: Arystoteles; Hume, David; Scheller, Max. O tragedii i tragiczności. Tatarkiewicz, Władysław; Tatarkiewiczowa, Teresa; Ingarden, Roman (tłum.); Tatarkiewicz, W. (wybór, przedm., oprac.). Kraków, Wyd. Literackie, 1976. Ss. 102.

.