INDEKS PRZEKŁADÓW

Aureliusz Augustyn z Hippony, św. (354-430)

strona główna

indeks tematyczny

indeks autorski

indeks recenzji

przekłady

autorzy obcy

Contra academicos. 386.

Przeciw akademikom. Augustyniak, Katarzyna (tłum.). W:Dialogi filozoficzne. Warszawa, PAX, 1953. W: Dialogi filozoficzne. 57-150. Kraków, Znak, 1999.

De beata vita. 386.

O życiu szczęśliwym. Świderkówna, Anna (tłum.). W: Dialogi filozoficzne. PAX. W: Dialogi filozoficzne. 15-50. Znak.

De ordine. 386.

O porządku. Modrzejewski, Józef (tłum.). W: Dialogi filozoficzne. PAX. W: Dialogi filozoficzne. 155-234. Znak.

Soliloquiorum libri duo. 386/387.

Solilokwia. Świderkówna, Anna (tłum.). W: Dialogi filozoficzne. PAX. W: Dialogi filozoficzne. 239-305. Znak.

De immortalitate animae. 386-387.

O nieśmiertelności duszy. Tomaszewski, Marian (tłum.). W: Dialogi filozoficzne. PAX. Kuc, L. (tłum.). W: Dialogi filozoficzne. 311-334. Znak.

De quantitate animae. 387-388.

O wielkości duszy. tłum. Danuta Turkowska. W: Dialogi filozoficzne. PAX. W: Dialogi filozoficzne. 335-408. Znak.

De moribus Ecclesiae catholicae et de moribus Manichaeorum libri duo. 387-389.

De Genesi contra Manichaeos libri duo. 388-389.

Przeciwko manichejczykom komentarz do Księgi Rodzaju. Sulowski, Jan (tłum.). W: Pisma egzegetyczne przeciw manichejczykom. 21-82. Warszawa, ATK, 1980.

De libero arbitrio. 388-395.

O wolnej woli. Trombala, Anna (tłum.). W: Dialogi filozoficzne. PAX. W: Dialogi filozoficzne. 493-649. Znak.

De diversis quaestionibus octoginta tribus. 388-395.

Księga osiemdziesięciu trzech kwestii. Radziejowska, Ida (tłum.); wyd. łac.-pol. Kęty, Marek Derewiecki, 2012. Ss. 307.

De megistro. 389.

O nauczycielu. Modrzejewski, Józef (tłum.). W: Dialogi filozoficzne. PAX. W: Dialogi filozoficzne. Znak.

De vera religione. 389-391.

O prawdziwej wierze. Ptaszyński, Jerzy (tłum.). W: Dialogi i pisma filozoficzne. Eborowicz, Wacław (wstępy, koment.). Warszawa, PAX, 1954. W: Dialogi filozoficzne. 733-818. Znak.

De utilitate credendi liber. 391.

O pożytku wiary. Sulowski, Jan (tłum.). W: Pisma przeciw manichejczykom. Myszor, Wincenty (wstęp i oprac.), 33-65. Warszawa, ATK, 1990.

Contra Fortunatum disputatio. 392.

Sprawozdanie z dyskusji z Fortunatem. Sulowski, Jan (tłum.). W: Pisma przeciw manichejczykom. 89-110.

De duabus animabus contra Manichaeos. 392-393.

O dwóch duszach. Sulowski, Jan (tłum.). W: Pisma przeciw manichejczykom. 67-88.

De fide et symbolo. 393.

O wierze i Symbolu. Gładyszewski, Ludwik (tłum., wstęp). W: Symbol Apostolski w nauczaniu Ojców. 15-59. Kraków: WAM, 2010.

De sermone Domini in monte. 393/394.

O kazaniu Pana na Górze. Ryznar, Stefan i Sulowski, Jan (tłum.). W: O kazaniu Pana na Górze. Do Symplicjana o różnych problemach. Problemy ewangeliczne. 21-130. Warszawa, ATK. 1991.

De Genesi ad litteram imperfectus liber. 393-394.

Niedokończony komentarz słowny do Księgi Rodzaju. Sulowski, Jan (tłum.). W: Pisma egzegetyczne przeciw manichejczykom. Myszor, Wincenty (wstęp, oprac.), 83-112. Warszawa, ATK, 1980.

Contra Adimantum Manichaei discipulum. 394.

Przeciw Adimantowi uczniowi Maniego. Sulowski, Jan (tłum.). W: Pisma przeciw manichejczykom.

Epistulae ad Romanos expositio inchoata. 394-395.

Epistolae ad Galatas expositionis liber unus. 394-395.

De mendacio. 395.

De doctrina christiana. 395-427.

O nauce chrześcijańskiej. Sulowski, Jan (tłum.). W: O nauce chrześcijańskiej. Sprostowania. 17-134. Warszawa, ATK, 1979.

Wyd. łac.-pol. Sulowski, Jan (tłum., wstęp, komentarz). Warszawa, PAX, 1989. Ss. XXXI+285.

Enarrationes in Psalmos. 396-420.

Objaśnienia psalmów. 7 tomów. Sulowski, Jan (tłum.); Stanula, Emil (oprac.). Warszawa, ATK, 1986. Ss. 2779.

Expositio quarundam propositionum ex epistola ad Romanos. 396 (?).

De diversis quaestionibus ad Simplicianum. 397.

Do Symplicjana o różnych problemach. Ryznar, Stefan i Sulowski, Jan (tłum.). W: O kazaniu Pana na Górze. Do Symplicjana o różnych problemach. Problemy ewangeliczne. 131-192. Warszawa, ATK, 1991.

Contra epistolam Manichaei quam vocant fundamenti liber unus. 397.

List [Maniego], który nazywają "Listem podstawowym" w: Pisma przeciw manichejczykom. Sulowski, Jan (tłum.), 111-151.

Contra Faustum Manichaeum. 397-398.

Przeciw Faustusowi. Księgi I-XXI. Sulowski, Jan (tłum.). Warszawa, ATK, 1991. Ss. 272.

"Księgi XXII-XXXIII" w: Przeciw Faustusowi (księgi XXII-XXXIII). Przeciw Sekundynowi. Sulowski, Jan (tłum.). 3-151. Warszawa, ATK, 1991.

Regula ad servos Dei. 397-399

Reguła. Starowieyski, Marek (tłum.). W: Starożytne reguły zakonne.,73-102. Warszawa, ATK, 1980.

Confessiones. 397-401.

Wyznania. Czuj, Jan (tłum., wstęp). Poznań, 1929; wyd. 2 przejrz. Warszawa, PAX, 1955; szereg wydań późniejszych.

Wyznania. Kubiak, Zygmunt (tłum., wstęp). Warszawa, PAX, 1978; szereg wydań późniejszych.

Contra Secundinum Manichaeum. 399.

Przeciw Sekundynowi. Sulowski, Jan (tłum.). W: Przeciw Faustusowi (księgi XXII-XXXIII). Przeciw Sekundynowi. 161-193. Warszawa, ATK, 1991.

De natura boni. 399-405.

O naturze dobra.. Maykowska, Maria (tłum.). W: Dialogi filozoficzne. 829-863. Kraków, Znak, 1999.

De consensu Evangelistarum. 400.

O zgodności Ewangelistów. Sulowski, Jan (tłum.); Stanula, Emil (wstęp i oprac.). Warszawa, ATK, 1989. Ss. 267.

De catechizandis rudibus. 400.

Początkowe nauczanie religii. W: Pisma katechetyczne. Budzik, Władysław (tłum., wstęp, koment.), 1-60. Warszawa, PAX, 1952.

De fide rerum quae non videntur. 400.

Contra epistolam Parmeniani. 400.

De baptismo contra Donatistas. 400/401.

O chrzcie [przeciw donatystom]. Żurek, Antoni (tłum., wstęp). Kraków, WAM, 2006. Ss. 237.

Contra litteras Petiliani. 400-405.

De rinitate. 400-419.

O Trójcy Świętej. Stokowska, Maria (tłum.). Poznań, Ks. św. Wojciecha, 1963. Ss. 490. Tischner, Józef (wprow.). Kraków, Znak, 1996.

De Genesi ad litteram libri duodecim. 401-415.

Komentarz słowny do Księgi Rodzaju. Sulowski, Jan (tłum.). W: Pisma egzegetyczne przeciw manichejczykom. Myszor, Wincenty (wstęp, oprac.), 113-382. Warszawa, ATK, 1980.

De bono coniugali. 401.

O wartości małżeństwa. Eborowicz, Wacław (tłum.). W: Pisma świętego Augustyna o małżeństwie i dziewictwie. Eckmann, Augustyn (red.), 73-116. Lublin, TN KUL, 2003.

De sancta virginitate. 401.

O świętym dziewictwie. Bobel, Renata i Bojko, Honorata (tłum.). W: Pisma świętego Augustyna o małżeństwie i dziewictwie. 117-182.

Contra Cresconium grammaticum donatistam libri quatuor. 401.

Sex quaestiones contra paganos expositae seu Epistola 102. 406/412.

In Iohannis Evangelium tractatus centum viginti quatuor. 406-430.

Homilie na Ewangelię św. Jana. zołdrski, Władysław (tłum.). W: Homilie na Ewangelię i Pierwszy List św. Jana. 9-379. Warszawa, ATK, 1974.

In epistolam Ioannis ad Parthos. 407-409.

Homilie na Pierwszy List św. Jana. W: Homilie na Ewangelię i Pierwszy List św. Jana. 381-502. Warszawa, ATK, 1974.

De bono viduitatis. 411.

O doskonałym wdowieństwie. Gacia, Tadeusz (tłum.). W: Pisma świętego Augustyna o małżeństwie i dziewictwie. Eckmann, Augustyn (red.), 183-222. Lublin, TN KUL, 2003.

De unico baptismo contra Petilianum. 411.

De peccatorum meritis et remissione et de baptismo parvulorum. 412.

De spiritu et littera. 412.

Duch a litera. Eborowicz, W. (tłum.). Warszawa, ATK, 1977. Ss. 156.

Breviliculus collationis cum Donatistis. 412.

De fide et operibus. 412-413.

De ivitate Dei. 413-427.

O państwie Bożym : przeciw poganom ksiąg XXII. T. 1 i 2. Kornatowski, Wiktor (tłum., oprac.). Warszawa, PAX, 1977. Ss. 518 i 738. Warszawa, De Agostini, 2003.

Państwo Boże. Kubicki, Władysław (tłum.); Salij, Jacek (wstęp). Wyd. 2 Kęty, Antyk, 1998. Ss. 967.

De natura et gratia. 414-415.

Contra riscillianistas et Origenistas. 415.

Odpowiedź świętego Augustyna na memoriał Orozjusza w sprawie błędów Pryscylian i Orygenistów. Obrycki, Kazimierz (tłum.). Roczniki Teologiczne Warszawsko-Praskie, 2, 143-170, 2002.

De perfectione iustitiae hominis. 415-416.

De estis Pelagii.. 417.

Dzieje procesu Pelagiusza. Obrycki, Kazimierz (tłum., wstęp, oprac.). W: Grzech Pierworodny. 191-274. Kraków, WAM, 1999.

De patientia. 418.

O cierpliwości. Wróbel, Zbigniew (tłum.). Vox Patrum, 36/37, 477-495, 1999.

De gratia Christi et de peccato originali. 418.

De continentia. 418.

O powściągliwości. Laskowski, Sylwester (tłum.). W: Pisma świętego Augustyna o małżeństwie i dziewictwie. 299-342.

Contra sermonem Arianorum. 418-419.

Quaestiones in Heptateuchum. 419.

Problemy Heptateuchu. Cz. 1. Księgi Rodzaju, Wyjścia, Kapłańska, Liczb. Sulowski, Jan (tłum.); Stanula, Emil (wstęp i oprac.). Warszawa, ATK, 1990. Ss. 308.

Problemy Heptateuchu. Cz. 2. Księgi Powtórzonego Prawa, Jozuego, Sędziów, Sposoby mówienia Heptateuchu, Osiem problemów ze Starego Testamentu. Sulowski, Jan (tłum.); Stanula, Emil (wstęp i oprac.). Warszawa, ATK, 1990. Ss. 267.

Contra Gaudentium Donatistarum episcopum. 419-420.

Ad ollentium de adulterinis coniugiis libri duo. 419-420.

Cudzołożne małżeństwa. Laskowski, Sylwester (tłum.). W: Pisma świętego Augustyna o małżeństwie i dziewictwie. 223-297.

De nuptiis et concupiscentia libri duo. 419-420.

Małżeństwo i pożądliwość (księga I). Kościelniak, Krzysztof (tłum.). W: Pisma świętego Augustyna o małżeństwie i dziewictwie. 343-390.

Contra adversarium legis et prophetarum. 419-420.

Contra duas epistulas Pelagianorum. 420.

Contra mendacium. 420.

De cura pro mortuis gerenda. 420-422.

Contra ulianum. 421.

Przeciw Julianowi. Z. 1 i 2. Eborowicz, Wacław (tłum.); Stanula, Emil (oprac.). Warszawa, ATK, 1977. Ss. 236 i 258.

Enchiridion ad Laurentium de fide et spe et caritate. 421.

Podręcznik dla Wawrzyńca, czyli o wierze, nadziei i miłości. Pisma katechetyczne. Budzik, Władysław (tłum., wstęp, koment.), 77-170. Warszawa, PAX, 1952.

De natura et origine animae libri quattuor. 421.

De symbolo ad catechumenos. 425?

De orreptione et gratia. 426-427.

Nagana i łaska. Eborowicz, Wacław (tłum.). W: Łaska, wiara, przeznaczenie. 169-205. Poznań, Ks. św. Wojciecha, 1971.

Retractationum libri duo. 426-427.

Sprostowania. Sulowski, Jan (tłum.). W: O nauce chrześcijańskiej. Sprostowania. 181-287. Warszawa, ATK, 1979.

De gratia et libero arbitrio. 426-427.

De praedestinatione sanctorum. 428-429.

De ono perseverantiae liber ad Prosperum et Hilarium. 428-429.

Dar wytrwania, do Prospera i Hilarego. Eborowicz, Wacław (tłum.). W: Łaska, wiara, przeznaczenie. 335-385. Poznań 1971.

Contra secundam Iuliani responsionem imperfectum opus. 429-430.

Adversus Iudaeos. ok. 429-430.

Traktat przeciwko Żydom. Pawlina, A. OP (tłum.). Teofil. Pismo studentów Kolegium filozoficzno-teologicznego dominikanów, 29, 94-112, 2011.


Łaska, wiara, przeznaczenie. Eborowicz, Wacław (tłum., oprac.). Warszawa, Ks. św. Wojciecha, 1971. Ss. 398.

De sermone Domini in monte secundum Matthaeum.

FR.: Osiem błogosławieństw. Bober, Andrzej (tłum.). Znak, nr 250-251, 555-565, 1975.

Wykład Modlitwy Pańskiej (Mt 6,9-13). Bober, Andrzej (tłum.). Znak, nr 256, 1345-1352, 1975.

Kazanie o męce Pańskiej. Bober, Andrzej (tłum.). Znak, nr 260, 306-308, 1976.

Wybór tekstów. Adamski, Zbigniew (wybór, wstęp, przypisy). Wrocław, UWr, 1983. Ss. 77.

Augustyńskie napomnienie Wiktora. Pudliszewski, Jacek (tłum.). Vox Patrum : antyk chrześcijański, t. 57, 923-927, 2012.

Pisma monastyczne. Lawless, George (wprowadzenie); Nehring, Przemysław (tłum., wstęp, oprac.); Starowieyski, Marek; Szaszka, Renata (tłum.). Kraków, Wyd. Benedyktynów Tyniec, 2002. Ss. 528.

De musica.

O muzyce. Turkowska, Danuta (tłum.). W: Dialogi i pisma filozoficzne. Eborowicz, Wacław (wstępy, koment.). Warszawa, PAX, 1954.

Augustyn; Piotr Chryzolog; Wenancjusz Fortunatus. Symbol Apostolski w nauczaniu Ojców. Gładyszewski, Ludwik (tłum., wstępy, objaśn.). Kraków, WAM, 2010. Ss. 202.

Kazanie 318. Kazanie 286. W: Początki kultu relikwii na Zachodzie. Wiśniewski, Robert (red., wstęp). Warszawa, UW, 2011. Ss. 156.

Księga rozmów duszy z Bogiem. Księga podręczna. Maria Emilia od Aniołów (tłum.). Lwów, 1928; Warszawa-Komorów, Antyk Marcin Dybowski, 2001. Ss. 132.

Modlić się Psalmami : objaśnienia Psalmów. Besnard, Albert-Marie (wybór); Sulowski, Jan (tłum.); Stanula, Emil (oprac.). Kraków, Kairos, 2000. Ss. 187.

Pieniądze w depozycie dla kościoła Hippony. [Epistola 7]. Pudliszewski, Jacek (tłum., wstęp)]. Vox Patrum, 10, z. 19, 1990.

Św. Augustyna Traktat "O muzyce". Witkowski, Leon (tłum, wstęp); Popowski, Remigiusz (red.). Lublin, RW KUL, 1996; wyd. 2 popr. 1999. Ss. 279.

Wybór mów : kazania świąteczne i okolicznościowe. Jaworski, Jan (tłum.), Stanula, Emil (wstęp, oprac.). Warszawa, ATK, 1973. Ss. 381.

Kijewska, Agnieszka. Święty Augustyn. (Myśli i Ludzie). Warszawa, Wiedza Powszechna, 2007. Ss. 363.