INDEKS PRZEKŁADÓW

Ernst Cassirer (1874-1945)


strona główna

indeks tematyczny
indeks autorski
indeks recenzji
przekłady
autorzy obcy

Leibniz’ System in seinen wissenschaftlichen Grundlagen. 1902.

Das Erkenntnisproblem in der Philosophie und Wissenschaft der neueren Zeit. Erster Band. 1906. Zweiter Band. 1907.

Kant und die moderne Mathematik. 1907.

Substanzbegriff und Funktionsbegriff : Untersuchungen über die Grundfragen der Erkenntniskritik. 1910.
Substancja i funkcja : badania nad podstawowymi problemami krytyki poznania. Parszutowicz, Przemysław (tłum., wstęp). Kęty, Wyd. Marek Derewiecki, 2008. Ss. 336.

Zur Einsteinschen Relativitätstheorie : Erkenntnistheoretische Betrachtungen. 1921.
O teorii względności Einsteina : studium z teorii poznania. Parszutowicz, Przemysław (tłum.); Tempczyk, Michał (wstęp, przejrzał). Kęty, Wyd. Marek Derewiecki, 2006. Ss. 129.

Philosophie der symbolischen Formen. Erster Teil, Die Sprache. 1923.
FR.: Krytyka rozumu jako krytyka kultury w: Filozofia współczesna. Kuderowicz, Z. (red.); Kołodziej, Alojzy (tłum.). (Myśli i Ludzie), 248-264. Warszawa, Wiedza Powszechna, 1990.

Philosophie der symbolischen Formen. Zweiter Teil, Das mythische Denken. 1925.

Sprache und Mythos : Ein Beitrag zum Problem der Götternamen. 1925.

Individuum und Kosmos in der Philosophie der Renaissance. 1927.

Erkenntnistheorie nebst den Grenzfragen der Logik und Denkpsychologie. 1927.

Die Idee der republikanischen Verfassung. 1929.

Philosophie der symbolischen Formen. Dritter Teil, Phänomenologie der Erkenntnis. 1929.

Kant und das Problem der Metaphysik. Bemerkungen zu Martin Heideggers Kantinterpretation. 1931.
Kant a problem metafizyki : uwagi na temat Heideggerowskiej interpretacji Kanta. Bonecki, Mateusz; Duraj, Jakub; Parszutowicz, Przemysław (tłum.). Przegląd Filozoficzny - Nowa Seria, nr 1, 313-335, 2007.

Die Platonische Renaissance in England und die Schule von Cambridge. 1932.

Die Philosophie der Aufklärung. 1932.
Filozofia oświecenia. Zatorski, Tadeusz (tłum.). Warszawa, UW, 2010. Ss. XIX+347.

Determinismus und Indeterminismus in der modernen Physik. 1936.

Axel Hägerström : Eine Studie zur Schwedischen Philosophie der Gegenwart. 1939.

Naturalistische und humanistische Begründung der Kulterphilosophie. 1939.

Zur Logik der Kulturwissenschaften : Fünf Studien. 1942.
Logika nauk o kulturze : pięć studiów. Parszutowicz, Przemysław (tłum., oprac., wstęp). Kęty, Wyd. Marek Derewiecki, 2011. Ss. 147.

An Essay on Man : An Introduction to a Philosophy of Human Culture. 1944.
Esej o człowieku : wstęp do filozofii kultury. Staniewska, Anna (tłum.); Suchodolski, Bogdan (przedm.). Warszawa, Czytelnik, 1971; wyd. 3 1998. Ss. 358.

Rousseau, Kant, Goethe. 1945.
Rousseau, Kant, Goethe. Paczkowska-Łagowska, Elżbieta (tłum., oprac., posłowie). Gdańsk, Słowo/obraz Terytoria, 2008. Ss. 155.

The Myth of the State. 1946.
Mit państwa. Staniewska, Anna (tłum.); Święcicka, Krystyna; Blandzi, Seweryn (red.); Hendel, Charles W. (wstęp). Warszawa, IFiS PAN, 2006. Ss. 330.

The Problem of Knowledge: Philosophy, Science and History since Hegel. 1950. [Tłum. niem. rękopisu z 1940].

Symbol, Myth, and Culture: Essays and Lecturers of Ernst Cassirer 1935-1945. 1979.


Buczyńska-Garewicz, Hanna. Cassirer. (Myśli i Ludzie). Warszawa, Wiedza Powszechna, 1963.

Cassirer, E.; Heidegger, M. Wykłady i dysputa w Davos. Noras, A. (tłum.). Edukacja Filozoficzna, nr 17, 1994.

Symbol i język. Andrzejewski, Bolesław (wybór, tłum., wstęp). Poznań, IF UAM, 1995; wyd. 2. WSPA, 2004. Ss. 124.

Pojęcie rzeczywistości. Parszutowicz, Przemysław (tłum.). Archiwum Historii Filozofii i Myśli Społecznej, t. 50/51, 207-239, 2006.

Tragedia kultury. Łukasiewicz, Krzysztof (tłum.). Acta Universitatis Wratislaviensis. Prace Kulturoznawcze, nr 10, 38-58, 2007.

Naturalistyczne i humanistyczne uzasadnienie filozofii kultury. Chrobak, Karol (tłum., oprac.). Archiwum Historii Filozofii i Myśli Społecznej, t. 56, 317-342, 2011.

Pojęcie filozofii jako problem filozofii : wykład inauguracyjny (Göteborg, październik 1935). Studia Philosophica Wratislaviensia, vol. 8, fasc. 4, 105-123, 2013.

Judaizm a współczesne mity polityczne. Sikora, Tomasz (tłum.). Znak, nr 11, 60-67, 2015.

Fragmenty korespondencji (Edmund Husserl, Ernst Cassirer). Studia Philosophica Wratislaviensia, vol. 10, fasc. 1, 139-146, 2015.

Nowoczesne mity polityczne. Warchala, Michał (tłum.). Przegląd Polityczny, nr 136, 88-99, 2016.