INDEKS PRZEKŁADÓW

Paul Ricoeur (1913-2005)


strona główna

indeks tematyczny
indeks autorski
indeks recenzji
przekłady
autorzy obcy

avec Dufrenne, Mikel. Karl Jaspers et la philosophie de l'existence. 1947.

Gabriel Marcel et Karl Jaspers : philosophie du mystère et philosophie du paradoxe. 1948.

Philosophie de la volonté. Tome I : Le volontaire et l'involontaire. 1950.

Vraie et fausse angoisse. 1953.
Trwoga rzeczywista i złudna. Kamiński, Piotr (tłum.). Znak, nr 330, 323-338, 1982.

Philosophie de la volonté. Tome II : Finitude et culpabilité. 1960.

Histoire et vérité. 1955, 1964.
10 rozpraw stamtąd: Podług nadziei: odczyty, szkice, studia. Cichowicz, Stanisław i in. (tłum.). Warszawa, PAX, 1991.

Philosophie de la volonté. Finitude et culpabilité, II: La symbolique du mal. 1960.
FRAGMENT. Funkcja symboliczna mitu. Bortnowska, Halina (tłum.). Znak, nr 172, 1253-1263, 1968.
Symbolika zła. Cichowicz, Stanisław i Ochab, Maria (tłum.). Warszawa, PAX, 1986.

De l'interprétation: Essai sur Sigmund Freud. 1965.
FR.: Interpretacja a refleksja: konflikt hermeneutyczny. Cichowicz, Stanisław (tłum.). Studia Filozoficzne, nr 9, 137-161, 1986.
O interpretacji: esej o Freudzie. Falski, Maciej (tłum.). Warszawa, KR, 2008.

1966.
Ateizm Freudowskiej psychoanalizy. G., J. (tłum.). Znak, nr 151, 70-79, 1967.

# ateizm # psychoanaliza #

Entretiens avec Gabriel Marcel. 1968.

Le conflit des interprétations : essais d'herméneutique I. 1969.
FR.: Hermeneutyka symboli a refleksja filozoficzna. Bortnowska Halina (tłum.). Znak, nr 200-201, 173-199, 1971.
8 rozpraw stamtąd, wraz z 8 innymi tekstami z lat 1959-1974: Egzystencja i hermeneutyka: rozprawy o metodzie. Bieńkowska, Ewa i in. (tłum.). Warszawa, PAX 1975.
5 innych rozpraw w: Podług nadziei. Dz. cyt.

Le philosophe et te politique devant la question de la liberte. 1969.
Wolność rozsądna i wolność dzika. Bortnowska, Halina (tłum.). Znak, nr 193-194, 839-859, 1970.

# wolność #

La métaphore vive. 1975.

Interpretation Theory: Discourse and the Surplus of Meaning. 1976.
"Teoria interpretacji: dyskurs i nadwyżka znaczenia" w: Język, tekst, interpretacja. Rosner, Katarzyna (tłum.). Warszawa, PIW, 1989.

Hermeneutics and Human Sciences. J. B. Thompson (ed.). 1981.
4 rozprawy stamtąd w: Język, tekst, interpretacja. Graff, Piotr (tłum.). Dz. cyt.

Temps et récit. Tome I: L'intrigue et le récit historique. 1983.
Czas i opowieść. Tom I: Intryga i historyczna opowieść. Frankiewicz, Małgorzata (tłum.). Kraków, Wyd. UJ, 2008.

Temps et récit. Tome II: La configuration dans le récit de fiction. 1984.
Czas i opowieść. Tom II: Konfiguracja w opowieści fikcyjnej. Jakubowski, Jarosław (tłum.). Kraków, Wyd. UJ, 2008.

Temps et récit. Tome III: Le temps raconté. 1985.
Czas i opowieść. Tom III: Czas opowiadany. Zbrzeźniak, Urszula (tłum.). Kraków, Wyd. UJ, 2008.

Du texte à l'action. Essais d'herméneutique II. 1986.

À l'école de la phénoménologie. 1986.

Le mal: Un défi à la philosophie et à la théologie. 1986.
Zło: wyzwanie rzucone filozofii i teologii. Burska, Ewa (tłum.). Warszawa, PAX, 1992.

1988.
Skandal zła. Mukoid, Ewa (tłum.). Znak, nr 427, 48-54, 1990. Ricoeur, Paul.

Soi-même comme un autre. 1990.
O sobie samym jako innym. Chełstowski, Bogdan (tłum.). Warszawa, Wyd. Nauk. PWN. 2003.

La critique et la conviction: entretien avec François Azouvi et Marc de Launay. 1995.
Krytyka i przekonanie: rozmowy z François Azouvim i Markiem de Launay. Drwięga, Marek (tłum.). Warszawa, KR, 2003.

Réflexion faite: Autobiographie intellectuelle. 1995.
Refleksja dokonana: autobiografia intelektualna. Bobowska-Nastarzewska, Patrycja (tłum.). Kęty, Antyk, 2005.

Le juste, I. 1995.

L'idéologie et l'utopie. 1997.

Amour et justice. 1997.
Miłość i sprawiedliwość. Drwięga, Marek (tłum.). Kraków, Universitas, 2010.

avec Changeux, Jean-Pierre. Ce qui nous fait penser. 1998.

avec LaCocque, André. Penser la Bible. 1998.
Myśleć biblijnie. Mukoid, Ewa i Tarnowska, Maria (tłum.). Kraków, Znak, 2003.

Lectures. Tome I : Autour du politique. 1999.
Lectures. Tome II : La contrée des philosophes. 1999.
Lectures. Tome III : Aux frontières de la philosophie. 1999.

La mémoire, l'histoire, l'oubli. 2000.
Pamięć, historia, zapomnienie. Margański, Janusz (tłum.). Kraków, Universitas, 2006.

L'herméneutique biblique. 2000.

Parcours de la reconnaissance: Trois études. 2004.
Drogi rozpoznania. Margański, Janusz (tłum.). Kraków, Znak, 2004.

Le juste, II. 2001.

Parcours de la reconnaissance. 2004.

Sur la traduction. 2004.
O tłumaczeniu. Swoboda, Tomasz i Ulaszek, Stanisław (tłum.). Gdańsk, Wyd. Uniw. Gdańskiego, 2008.

Vivant jusqu'à la mort, suivi de fragments. 2007.
Żyć aż do śmierci, oraz fragmenty. Turczyn, Anna (tłum.). Kraków, Universitas, 2008.

Écrits et conférences. Tome I : Autour de la psychanalyse. 2008.

Écrits et conférences. Tome II : Herméneutique. 2010.


xxxx
Etyka społeczna na rozstajach. Bortnowska, Halina (tłum.). Znak, nr 157-158, 920-925, 1967.

# etyka społeczna #

xxxx
Nadzieja a struktura systemów filozoficznych. Pulkowska, Elżbieta (tłum.). Znak, 231, 1133-1147, 1973.

# nadzieja #

xxxx
Heidegger i problem podmiotu. Bieńkowska, Ewa (tłum.). Znak, nr 240, 779-789, 1974.

# HEIDEGGER #

xxxx
Husserl i Wittgenstein o języku [fragm.]. Drwięga, Marek (tłum.). Principia , T. 16/17, 59-69, 1996/7.