INDEKS AUTORSKI

Roman Witold Ingarden (1893-1970)


strona główna

indeks tematyczny
indeks autorski
indeks recenzji
przekłady
autorzy obcy

Międzynarodowy kongres filozoficzny w Rzymie. Przegląd Filozoficzny, nr 1-4, 157-158, 1947.

Z dziejów teorii dzieła literackiego. Uwagi na marginesie "Poetyki" Arystotelesa. Kwartalnik Filozoficzny, 17(3), 133-173, 1948.

# dzieło literackie # ARYSTOTELES #

Uwagi o względności wartości. Przegląd Filozoficzny, nr 1-3, 82-94, 1948.

# wartości # względność # relatywizm etyczny #

Ze studiów nad zagadnieniem formy i treści dzieła sztuki. Przegląd Filozoficzny, nr 1-2, 65-86, 1949.

# estetyka # dzieło sztuki # forma i treść #
1. Poglądy Fr. T. Vischera. 2. Poglądy J. Volkelta. 3. Poglądy B. Crocego. 

Odpowiedź na recenzję dr Tadeusza Witwickiego. Ruch Filozoficzny, XVII (1-3), 29-31, 1949.

O sądzie warunkowym. Kwartalnik Filozoficzny, 18(3/4), 263-308, 1949.

# sąd # implikacja #

"Wspomnienie o Stanisławie Ignacym Witkiewiczu" w: Stanisław Ignacy Witkiewicz. Człowiek i twórca. Księga pamiątkowa. Kotarbiński, Tadeusz i Płomieński, Jerzy Eugeniusz (red.), 169-176. Warszawa, PIW, 1957.

Studia z estetyki. T. 1. Warszawa, PWN, 1957; wyd. 2 1966.

# estetyka # dzieło literackie # teoria literatury # doświadczenie estetyczne # poetyka # LESSING, Gotthold Ephraim # wartość estetyczna #
TREŚĆ. (A) Przedmowa. I. O poznawaniu dzieła literackiego. (a) Wstęp. 1. Przeżycia wchodzące w skład poznawania dzieła literackiego. 2. Skróty perspektywiczno-czasowe w konkretyzacji dzieła literackiego. 3. Uwagi o poznawaniu dzieła naukowego. 4. Odmiany poznawania dzieła literackiego. 5. Rzut oka na niektóre zagadnienia krytyczno-epistemologiczne poznania dzieła literackiego. (b) Zakończenie. (c) Dodatek. Przedmiot i zadania "wiedzy o literaturze". 1. Uwagi wstępne. 2. Nauka o literaturze. 3. Krytyka literacka. 4. Ontologia dzieła literackiego. II. O poetyce. 1. Podział wiedzy o literaturze. 2. Określenie poetyki i jej stosunku do filozofii literatury i do nauki o literaturze. 3. Nauki pomocnicze poetyki. 4. Poetyka teoretyczna a poetyka normatywna. 5. Poetyka - teoria literatury artystycznej. III. Z dziejów teorii dzieła literackiego. (a) Uwagi na marginesie "Poetyki" Arystotelesa. (b) Lessinga Laokoon. IV. O różnych rozumieniach "prawdziwości" w dziele sztuki. (a) O różnych rozumieniach "prawdziwości" w dziele sztuki. 1. "Prawdziwość" logiczna lub ogólniej poznawcza. 2. "Prawdziwość" odnosząca się do przedmiotów przedstawionych w dziele sztuki. 3. "Prawdziwość" jako odpowiedniość środków przedstawienia do przedmiotu przedstawionego. 4. "Prawdziwość" jako zwartość zestroju momentów jakościowych dzieła sztuki. 5. "Prawdziwość" przysługująca dziełu z uwagi na jego stosunek do autora. 6. "Prawdziwość" dzieła jako sprawność (siła) jego działania na perceptora. 7. "Prawdziwe" dzieło sztuki. (b) Zakończenie. V. O tak zwanej " prawdzie" w literaturze. /p>

Studia z estetyki. T. 2. Warszawa, PWN, 1958; wyd. 2 1966.

# estetyka # obraz # dzieło sztuki # architektura # muzyka # film # dzieło literackie # teoria literatury #
TREŚĆ. (A) O budowie obrazu. (B) O dziele architektury. (C) Utwór muzyczny i sprawa jego tożsamości. (D) Kilka uwag o sztuce filmowej. (E) Ze studiów nad zagadnieniem formy i treści dzieła sztuki. (F) O formie i treści dzieła sztuki literackiej.

O dziele literackim. Badania z pogranicza ontologii, teorii języka i filozofii literatury. Warszawa, PWN, 1960; wyd. 2 1988.

# dzieło literackie # teoria literatury # ontologia # przedmiot intencjonalny # filozofia języka # przedstawienie # wartość estetyczna #
TREŚĆ. (A) Przedmowa. (B) Przedmowa do polskiego wydania. (C) O dziele literackim. I. Pytania wstępne. 1. Zagadnienia wyjściowe. 2. Wykluczenie z rozważań czynników nie należących do dzieła literackiego. II. Budowa dzieła literackiego. 3. Podstawowa struktura dzieła literackiego. 4. Warstwa językowych tworów brzmieniowych. 5. Warstwa tworów znaczeniowych. 6. Rola warstwy jednostek znaczeniowych w dziele literackim. Funkcja przedstawiania czysto intelektualnych odpowiedników zdań. 7. Warstwa przedmiotów przedstawionych. 8. Warstwa wyglądów uschematyzowanych. 9. Rola warstwy wyglądów uschematyzowanych w dziele literackim. 10. Rola przedmiotów przedstawionych w dziele sztuki literackiej i tzw. idea dzieła. 11. Porządek następstwa części dzieła literackiego. III. Uzupełnienia i następstwa. 12. Wypadki graniczne. 13. Życie dzieła literackiego. 14. Miejsce dzieła literackiego w bycie. 15. Końcowe rozważania o dziele literackim. (D) Dodatek. O funkcjach mowy w widowisku teatralnym. (E) Posłowie. Przedmowa do trzeciego wydania [niemieckiego].

O tak zwanym malarstwie abstrakcyjnym. Estetyka, I, 147-168, 1960.

# sztuka abstrakcyjna / bezprzedmiotowa # estetyka # odbiór / percepcja dzieła sztuki # malarstwo #

"O zagadnieniu percepcji działa muzycznego" [fragment] w: Charisteria. Rozprawy filozoficzne złożone w darze Władysławowi Tatarkiewiczowi w siedemdziesiątą rocznicę urodzin. Czeżowski, Tadeusz (red.), 109-124. Warszawa, PWN, 1960.

# muzyka # przeżycie estetyczne # percepcja / odbiór sztuki #
TREŚĆ. 1. Charakter badań nad percepcją dzieła muzycznego. 2. Co stanowić może przedmiot percepcji "muzycznej"?

Zasady epistemologicznego rozważania doświadczenia estetycznego. Estetyka, II, 3-11, 1961.

# przeżycie estetyczne # odbiór / percepcja dzieła sztuki # wartość estetyczna #

"Przedmowa" w: Gałecki, Jerzy. Problematyka estetyki. Przedmiot i metoda. 5-9. Kraków, Wyd. Literackie, 1962.

Issliedowanija po estetikie. Jermiłłowa, A. i Fiodorowa, B. (tłum.), Rozumny, W. (przedm.). Moskwa, Izdat. Inostr. Lit., 1962.

Wybór z: Studia z estetyki i Szkice z filozofii literatury.

Z badań nad filozofią współczesną. Warszawa, PWN, 1963.

# filozofia współczesna # BERGSON, Henri # BRENTANO, Franz # TWARDOWSKI, Kazimierz # fenomenologia # HUSSERL, Edmund # SCHELER, Max # neopozytywizm #
TREŚĆ. I. Intuicja i intelekt u Henryka Bergsona. Przedstawienie teorii i próba krytyki. 1. Przedstawienie poglądów Bergsona (1918), 11-191. (a) Problematyka. (b) Intelekt. (c) Intuicja. 2. Próba krytyki Bergsonowskiej teorii poznania. (a) Przygotowawcze rozważania krytyczne. II. Franciszek Brentano. Filozofia w rozumieniu Fr. Brentany (1936), 195-249. III. Kazimierz Twardowski. Działalność naukowa Kazimierza Twardowskiego (1938), 253-265. IV. Fenomenologia. Dążenia fenomenologów (1919-1920), 269-379. 1. O psychologii doświadczalnej i psychologizmie. 2. O zasadzie bezpośredniego doświadczenia. 3. O bezpośrednim poznaniu apriorycznym. 4. O poznaniu immanentnym i fenomenologicznej postawie poznawczej. V. Edmund Husserl. 1. Główne fazy w rozwoju filozofii E. Husserla (1939), 383-452. 2. List do Husserla (1918), 453-472. 3. O idealizmie transcendentalnym u E. Husserla (1956), 473-486. 4. O "Formalnej i transcendentalnej logice" Husserla (1933), 487-515. 5. Zagadnienie konstytucji i sens rozważania konstytutywnego u E. Husserla (1957), 516-549. 6. O motywach, które doprowadziły Husserla do transcendentalnego idealizmu (1960), 550-622. (a) Stanowisko Husserla. (b) Uwagi krytyczne. 7. Przemówienie radiowe na stulecie urodzin E. Husserla (1959), 623-628. VI. Max Scheler. Wspomnienie pośmiertne (1929), 631-639. VII. Neopozytywizm. 1. Główne tendencje neopozytywizmu (1936), 643-654. 2. Próba przebudowy filozofii przez neopozytywistów (1934), 655-662.

List do Redakcji. [Polemika z: Sławińska, Jadwiga. Uwagi o teorii dzieła architektonicznego Romana Ingardena]. Studia Estetyczne, t. 1, 245-247, 1964.

## architektura #

Zagadnienie systemu jakości estetycznie doniosłych. Studia Estetyczne, t. 2, 3-26, 1965. Ingarden, Roman.

# estetyka # wartość artystyczna / estetyczna # dzieło sztuki #

Przeżycie - dzieło - wartość. Kraków, Wydawnictwo Literackie, 1966. Ingarden, Roman.

# estetyka # przeżycie estetyczne # dzieło sztuki # wartość estetyczna # percepcja / odbiór dzieła sztuki # sąd wartościujący # sztuka abstrakcyjna #
TREŚĆ. (A) Przedmowa. I. Przeżycie estetyczne i jego przedmiot. (a) Przeżycie estetyczne i przedmiot estetyczny (1937), 11-17. (b) O zagadnieniu percepcji dzieła muzycznego (1955), 19-38. (c) Uwagi o estetycznym sądzie wartościującym (1958), 39-51. (d) Zasady epistemologicznego rozważania doświadczenia estetycznego (1960), 52-63. II. Dzieło i jego wartość. (a) Uwagi o względności wartości (1947), 67-82. (b) Czego nie wiemy o wartościach (1964), 83-127. (c) Wartość estetyczna i zagadnienie jej obiektywnego ugruntowania (1956), 128-136. (d) Wartości artystyczne i wartości estetyczne (1963), 137-161. (e) Zagadnienie systemu jakości estetycznie doniosłych (1964), 162-194. (f) O tak zwanym malarstwie abstrakcyjnym (1958), 195-222. Ss. 222.

Uwagi o niektórych twierdzeniach ontologicznych w książce Kazimierza Twardowskiego pt. Zur Lehre vom Inhalt und Gegenstand der Vorstellungen. Ruch Filozoficzny, XXV (1-2), 21-35, 1966.

# TWARDOWSKI, Kazimierz # ontologia # przedstawienie #

O poznáwani literárniho dila. Jechova, Hana (tłum.). Praha, Československý Spisovatel, 1967.

Studia z estetyki. T. 3. Warszawa, PWN, 1970.

# estetyka # fenomenologia # dzieło sztuki # doświadczenie estetyczne # wczucie # teoria literatury # wartość estetyczna # dzieło literackie #
TREŚĆ. (A) Przedmowa. (B) O estetyce. (a) O estetyce filozoficznej (1968), 9-17. (b) O estetyce fenomenologicznej (1969), 18-41. (C) Zagadnienia metodologiczne. (a) O psychologii i psychologizmie w nauce o literaturze (1937), 45-55. (b) Sprawa stosowania metod statystycznych do badań dzieła sztuki (1967), 56-94. (D) Przeżycie estetyczne. (a) Przeżycie estetyczne (1937), 97-102. (b) Formy obcowania z dziełem literackim (1933), 103-112. (c) Poglądy J. Volkelta na wczucie (1967), 113-128. (d) O zagadnieniu percepcji dzieła muzycznego (1960), 129-146. (e) Twórcze zachowanie autora i współtworzenie przez wirtuoza i słuchacza (1964), 147-152. (f) Uwagi o estetycznym sądzie wartościującym (1958), 153-164. (g) Zasady epistemologicznego rozważania doświadczenia estetycznego (1960), 165-174. (E) Dzieło sztuki i jego wartość. (a) Graniczny przypadek dzieła literackiego. (b) O tak zwanym malarstwie abstrakcyjnym (1960), 184-206. (c) Uwagi o względności wartości (1947), 207-219. (d) Czego nie wiemy o wartościach (1964), 220-257. (e) Wartość estetyczna i zagadnienie jej obiektywnego ugruntowania (1956), 258-265. (f) Wartości artystyczne i wartości estetyczne (1963), 266-287. (g) Zagadnienie systemu jakości estetycznie doniosłych (1962-1963), 288-315. (h) Funkcje artystyczne języka (1969), 316-378. (F) Dyskusje. (a) Z Zygmuntem Łempickim. 1. O transcendentalnej poetyce (1923), 381-385. 2. O formie i normie (1939), 386-394. 3. Zygmunt Łempicki jako teoretyk literatury (1966), 395-404. (b) Z Manfredem Kridlem. Wstęp do Badań nad dziełem literackim (1938), 405-412. (c) Z Henrykiem Markiewiczem. 1. W sprawie budowy dzieła literackiego (1964), 413-434. 2. Zakończenie dyskusji z prof. H. Markiewiczem.

Co nowego w ostatniej pracy Husserla? Studia Filozoficzne, nr 4-5, 3-14, 1970.

# HUSSERL, Edmund # fenomenologia #
TREŚĆ. (A) Nowo opracowane zagadnienia. (B) Stanowisko zasadnicze.

Listy Romana Ingardena do redakcji "Studiów Filozoficznych". Studia Filozoficzne, nr 4-5, 192-194, 1970.

[Rec. Enciclopedia filosofica, a cura del Centro di Studi filozofici di Gallarate. 2a ed.]. Ruch Filozoficzny, XXVIII (1-2), 27-32, 1970.

O badaniach filozoficznych Edith Stein (12.10.1891 - 9.8.1942). Ingarden, S. (oprac.). Znak, nr 202, 389-409, 1971.

# STEIN, Edith #

Główne kierunki polskiej filozofii. Studia Filozoficzne, nr 1, 3-15, 1973.

# filozofia polska #

Moje wspomnienia o Edmundzie Husserlu. Mazurczak, Zenon H. i Judycki, Stanisław (tłum.). Studia Filozoficzne, nr 2, 3-24, 1981.

# HUSSERL, Edmund #