INDEKS TEMATYCZNY

LEIBNIZ, Gottfried Wilhelm


strona główna

indeks tematyczny
indeks autorski
indeks recenzji
przekłady
autorzy obcy

 

O powiązaniu filozofii z matematyką na przykładzie rozwoju pojęcia nieskończenie małej. Studia Filozoficzne, nr 12, 81-99, 1989. Molski, Rafał.

Leibniza koncepcja rodzajów i genezy zła. Studia Philosophiae Christianae, nr 2, 101-114, 1988. Gordon, Mieczysław.

Teoriomnogościowa interpretacja fragmentu monadologii Leibniza. Studia Filozoficzne, nr 6-7, 127-135, 1988. Rosiak, Marek.

Leibniz o pojęciu substancji. Studia Filozoficzne, nr 3, 151-154, 1986. Blandzi, Seweryn.

O krytyce przez Leibniza kartezjańskiej wersji dualizmu. Studia Philosophiae Christianae, nr 1, 23-38, 1985. Gordon, Mieczysław.

Analiza logiczna pewnych argumentów filozoficznych opartych na Leibniza zasadzie dostatecznej racji bytu. Studia Filozoficzne, nr 11-12, 11-19, 1984. Nieznański, Edward.

W sprawie korespondencji Leibniza z Samuelem Crellem. Archiwum Historii Filozofii i Myśli Społecznej, t. 27, 333-336, 1981. Ogonowski, Zbigniew.
Korespondencja Leibniza z Samuelem Crellem. [Teksty łacińskie]. Ogonowski, Zbigniew i Szymański, Mikołaj (wydali z rękopisu). Archiwum Historii Filozofii i Myśli Społecznej, t. 27, 337-350, 1981

Stosunek Hume`a do tradycyjnego ujęcia związków koniecznych. [Polemika z: Grodziński, Eugeniusz. Hume`izm, determinizm, indeterminizm]. Studia Filozoficzne, nr 3, 131-141, 1980. Gordon, Mieczysław.

Aktualność sporu E. du Bois-Reymonda z Leibnizem o istotę świadomości. Studia Filozoficzne, nr 10, 27-36, 1980. Gordon, Mieczysław.

Matematyczne a leibnizjańskie pojmowanie identyczności. Studia Filozoficzne, nr 2, 117-128, 1980. Przygodzka, Anna.

[Rec. Moll, Konrad. Der junge Leibniz. I. Die wissenschaftsteoretische ...]. Ruch Filozoficzny, XXXVII (3-4), 167-170, 1979. Voisé, Waldemar.

Filozofia Leibniza. [Rec. Majorow, G. G. Teoreticzeskaja fiłosofija Gottfrieda W. Leibniza]. Studia Filozoficzne, nr 4, 192-195, 1975. Sarna, Jan.

Odpowiedź polemiście. [Polemika z: Ulanowski, Jerzy]. Studia Filozoficzne, nr 2, 169-170, 1974. Augustynek, Zdzisław.

Aktualność Leibniza teorii "reprezentacji" i na niej opartego określenia istoty prawdy "realnej". Studia Filozoficzne, nr 8, 35-43, 1974. Gordon, Mieczysław.

Czy musimy odrzucić koncepcję czasu Leibniza? [Polemika z: Augustynek Z., Leibniza definicja czasu]. Studia Filozoficzne, nr 2, 163-168, 1974. Ulanowski, Jerzy.

Leibniz i Wolff. Problem zależności systemowej. Studia Gdańskie, t. I, 213-222, 1973. Gólski, Grzegorz.

II międzynarodowy zjazd poświęcony Leibnizowi (16-22 lipca 1972 r.). [Hannover]. Roczniki Filozoficzne, 21(1), 91-93, 1973. Siwek, Paweł.

Aktualne problemy leibnizologii. Na marginesie II Internationaler Leibniz-Kongress-Philosophie ... 1972, Hannover. Ruch Filozoficzny, XXXI (1), 1-3, 1973. Voisé, Waldemar.

Dwie książki o Leibnizu. [Rec. Horn, Joachim Christian. Monade und Begriff. Der Weg von Leibniz zu Hegel. Tenże. Die Struktur des Grundes. Gesetz und Vermittlung des Ontischen und Logischen Selbst nach G. W. Leibniz]. Studia Filozoficzne, nr 7, 175-177, 1973. Voisé, Waldemar.

Leibniza definicja czasu. Studia Filozoficzne, nr 2, 65-77, 1972. Augustynek, Zdzisław.

Uwagi o zbiorze przekładów prac Leibniza. [Rec. Leibniz, G. W. Wyznanie wiary filozofa. Cichowicz, Stanisław (tłum. i wstęp)]. Studia Filozoficzne, nr 9, 125-131, 1972. Gordon, Mieczysław.

Leibniz: teodycea i esencjalizm. Studia Filozoficzne, nr 10, 143-160, 1972. Kasia, Andrzej.

O nowym wyborze prac Leibniza i doniosłej interpretacji jego filozofii. Studia Filozoficzne, nr 3, 137-153, 1971. Gordon, Mieczysław.

Badania naukowe nad rękopisami Leibniza w Rosji. Ruch Filozoficzny, XXIX (1), 7-12, 1971. Korcik, Antoni.

Filozof i istnienie. U podstaw teodycei G. W. Leibniza. Warszawa, PWN, 1970. Cichowicz, Stanisław.

W sprawie Leibniza dialektycznej koncepcji świata i poznania. Uwagi w związku z pracą Anny Simonovits: Dialektisches danken in der Philosophie von Gottfried Wilhelm Leibniz, Akademie-Verlag, Berlin, 1968. Studia Filozoficzne, nr 3, 202-216, 1970. Gordon, Mieczyław.

[Rec. Leibniz, Gottfried Wilhelm. Philosophical Papers and Letters]. Ruch Filozoficzny, XXVIII (3-4), 173-175, 1970. Moese, Henryk.

Myśl społeczna siedemnastego wieku. Warszawa, PWN, 1970. Voisé, Waldemar.

My i Leibniz. Refleksje na temat paryskich Journées Leibniz i Internationaler Leibniz-Kongress w Hanowerze. Ruch Filozoficzny, XXVI (3), 191-195, 1968. Voisé, Waldemar.

O narzędziach i przedmiotach poznania. Z teorii instrumentalnego poznania. O filozofii lingwistycznej. Warszawa, PWN, 1967. Dąmbska, Izydora.

Leibniza koncepcja formy logicznej (w 250-lecie śmierci). Studia Philosophiae Christianae, nr 1, 295-301, 1967. Kamiński, Stanisław.

Teoria sylogizmu Hospiniana i Leibniza. Roczniki Filozoficzne, IV, 51-70, 1954. Korcik, Antoni.
Metoda Leibniza interpretacji logiki Arystotelesa. Roczniki Filozoficzne, IV, 71-78, 1954.
Metoda Couturata rozwiązania problemu Leibniza dotyczącego ilości podmiotów i orzeczników w zdaniach. Roczniki Filozoficzne, IV, 79-86, 1954.