INDEKS TEMATYCZNY

KOTARBIŃSKI, Tadeusz


strona główna

indeks tematyczny
indeks autorski
indeks recenzji
przekłady
autorzy obcy

 

Kilka uwag na temat przedmiotu i zadań etyki w ujęciu Tadeusza Kotarbińskiego. Etyka, nr 24, 19-24, 1988. Smoczyński, Paweł J.

Wszelkie dobro się liczy. Etyka, nr 24, 25-38, 1988. Srzednicki, Jan.

W stulecie urodzin Tadeusza Kotarbińskiego i Władysława Tatarkiewicza. [Wprowadzenie do debaty, w której głos zabrali: Pelc, Jerzy; Swieżawski, Stefan; Białostocki, Jan; Kuczyńska, Alicja; Dembowski, Bronisław; Libera, Zdzisław; Wolniewicz, Bogusław; Grzegorczyk, Andrzej; Szaniawski, Klemens. 237-254]. Ruch Filozoficzny, XLIV (3-4), 236, 1987. Jadacki, Jacek J.

Postawa spolegliwego opiekuna w ujęciu T. Kotarbińskiego. Studia Filozoficzne, nr 9, 103-114, 1986. Łobocki, Mieczysław.

Racjonalizm Tadeusza Kotarbińskiego. Studia Filozoficzne, nr 12, 167-178, 1986. Przełęcki, Marian.

Tadeusz Kotarbiński. Studia Filozoficzne, nr 3, III-IV, 1986. Szaniawski, Klemens.

Tadeusz Kotarbiński i szkoła lwowsko-warszawska. Ruch Filozoficzny, XLIII (3-4), 243-252, 1986. Woleński, Jan.

O Zespole Szkół Technicznych im. Prof. Tadeusza Kotarbińskiego w Andrychowie z Janiną Kotarbińską rozmawia Bogusław Wolniewicz. Studia Filozoficzne, nr 6, 189-197, 1986.

O materializmie filozoficznym Tadeusza Kotarbińskiego. Studia Filozoficzne, nr 1, 123-131, 1985. Leszczyński, Andrzej C.

Psychologizm a zasada relewancji w semantyce. Studia Filozoficzne, nr 5, 47-53, 1984. Gawroński, Alfred.

Tadeusza Kotarbińskiego walka z hipostazami. Studia Filozoficzne, nr 7, 79-93, 1984. Grodziński, Eugeniusz.

Notatka o reizmie. Studia Filozoficzne, nr 5, 43-46, 1984. Hiż, Henryk.

Nauki humanistyczne w koncepcji T. Kotarbińskiego. Niektóre zagadnienia klasyfikacyjne i próba charakterystyki. Studia Filozoficzne, nr 5, 63-68, 1984. Kleszcz, Ryszard.

Głos w dyskusji. Studia Filozoficzne, nr 5, 69-73, 1984. Kotarbińska, Janina.

Zasługi Tadeusza Kotarbińskiego dla historii logiki. Studia Filozoficzne, nr 5, 55-61, 1984. Żarnecka-Biały, Ewa.

Dyskusja z profesorem Tadeuszem Kotarbińskim. Ruch Filozoficzny, nr 4, 279-285, 1982/83. Gumański, Leon.

Wspomnienie o Tadeuszu Kotarbińskim. Ruch Filozoficzny, nr 4, 259-269, 1982/83. Pszczołowski, Tadeusz.

Niezależność oceny etycznej w poglądach Tadeusza Kotarbińskiego. Ruch Filozoficzny, nr 4, 271-277, 1982/83. Wiśniewski, Ryszard.

Poglądy filozoficzne Tadeusza Kotarbińskiego zawarte w jego poezjach. Studia Filozoficzne, nr 9-10, 3-16, 1982. Łubnicki, Narcyz.

Elzenberg i realizm praktyczny Kotarbińskiego. Archiwum Historii Filozofii i Myśli Społecznej, t. 28, 301-317, 1982. Zubelewicz, Jan.

Pamięci Profesora Tadeusza Kotarbińskiego. Studia Filozoficzne, nr 1-2, 175-186, 1982. jj.

Wspomnienie o Tadeuszu Kotarbińskim (31 III 1886 - 3 X 1981). Studia Filozoficzne, nr 11, 3-6, 1981. Kasia, Andrzej.

Tadeusza Kotarbińskiego droga do reizmu. Studia Filozoficzne, nr 9, 3-12, 1981. Pelc, Jerzy.

Seminarium filozoficzne pod kierunkiem Prof. Tadeusza Kotarbińskiego. Rok akademicki 1934/35. (Protokoły posiedzeń). Studia Filozoficzne, nr 6, 122-141, 1977. Kotarbińska, Janina.
Seminarium filozoficzne pod kierunkiem Prof. Tadeusza Kotarbińskiego. Rok akademicki 1935/36. (Protokoły posiedzeń). Studia Filozoficzne, nr 7, 99-111, 1977. Kotarbińska, Janina.
Seminarium filozoficzne pod kierunkiem Prof. Tadeusza Kotarbińskiego. Rok akademicki 1936/37. (Protokoły posiedzeń). Studia Filozoficzne, nr 12, 131-141, 1977.
Seminarium filozoficzne pod kierunkiem Prof. Tadeusza Kotarbińskiego. Rok akademicki 1936/37. (Protokoły posiedzeń). Studia Filozoficzne, nr 1, 137-154, 1978.Typy desygnatów terminu "nauka" w pismach T. Czeżowskiego, K. Ajdukiewicza i T. Kotarbińskiego. Studia Filozoficzne, nr 1, 123-140, 1977. Zamecki, Stefan.

O etyce niezależnej Tadeusza Kotarbińskiego. Studia Filozoficzne, nr 3, 27-32, 1976. Czeżowski, Tadeusz.

Etyczne wskazania Tadeusza Kotarbińskiego. Studia Filozoficzne, nr 3, 33-45, 1976. Lazari-Pawłowska, Ija.

Przyjemność i radość pracy. Tadeuszowi Kotarbińskiemu. Borgosz, J. (tłum.). Studia Filozoficzne, nr 3, 25-26, 1976. Nedeljković, Dušan.

Filozofia konkretu. Studia Filozoficzne, nr 3, 67-72, 1976. Szaniawski, Klemens.

O zasadach świadomego samokierowania. Studia Filozoficzne, nr 3, 17-23, 1976. Szczepański, Jan.

Sprawozdanie z sesji naukowej Komitetu Nauk Filozoficznych PAN z okazji 90-lecia urodzin prof. dra Tadeusza Kotarbińskiego. [Z tekstami wystąpień Janusza Kuczyńskiego i Czesława Nowińskiego]. Studia Filozoficzne, nr 3, 199-201, 1976. Wojnar-Sujecka, Janina.

O tzw. przeze mnie zdaniach temporalnych. Studia Filozoficzne, nr 6, 55-77, 1972. Leszczyński, Jan.

Szkic do portretu Tadeusza Kotarbińskiego. W osiemdziesięciopięciolecie urodzin. Studia Filozoficzne, nr 2, 13-31, 1971. Pelc, Jerzy.

Etyka jako nauka empiryczna w ujęciu T. Czeżowskiego i T. Kotarbińskiego. Roczniki Filozoficzne, 19(2), 43-57, 1971. Szostek, Andrzej.

Koncepcja nauki Tadeusza Kotarbińskiego. Człowiek i Światopogląd, nr 12, 5-28, 1971. Zamecki, Stefan.

Księga pamiątkowa ku czci profesora Tadeusza Kotarbińskiego w osiemdziesiątą rocznicę urodzin. Czeżowski, Tadeusz i in. (red.). Warszawa, PWN, 1967.

TREŚĆ. * Kotarbiński, Tadeusz. Obraz rozmyślań własnych, 7-14. * Czeżowski, Tadeusz. O jedności nauki, 17-28. * Geblewicz, Tadeusz. O pewnych charakterystycznych różnicach w problematyce i metodach nauk w początkowym stadium rozwoju i nauk zaawansowanych, 29-42. * Kokoszyńska, Maria. W sprawie różnicy między naukami dedukcyjnymi i niededukcyjnymi, 43-73. * Przełęcki, Marian. Teorie empiryczne w ujęciu logiki współczesnej, 75-101. * Ziemski, Stefan. Walory typologii dla systematyzacji nauk, 103-116. * Geach, Peter T. The identity of propositions, 117-127. * Kotarbińska, Janina. Kłopoty z istnieniem. Rozważania z zakresu semantyki, 129-146. Warszawa, PWN, 1967. * Lejewski, Czesław. The problem of ontological commitment, 147-164. * Pasenkiewicz, Kazimierz. Konstrukcja pewnego języka niesymbolicznego prostej teorii typów, 165-174. * Pawłowski, Tadeusz. O empirycznej sensowności zdań, 175-183. * Pelc, Jerzy. Imiona własne w języku naturalnym. Prolegomena do teorii, 185-211. * Wallis, Mieczysław. O pewnych trudnościach związanych z pojęciem znaku, 213-222. * Giedymin, Jerzy. O tzw. paradoksie konfirmacji, 225-233. * Gregorowicz, Jan. Dwie koncepcje logiki prawniczej, 235-243. * Kraszewski, Zdzisław. Logiki wielowartościowe a prawo sprzeczności i wyłączonego środka, 245-263. * Suszko, Roman. Probabilistyczna i logiczna niezależność zdań, 265-267. * Szaniawski, Klemens. Dwie koncepcje indukcji, 269-283. * Żandarowska, Wiesława. Skończoność konsekwencji a skończoność sprzeczności, 285-287. * Żarnecka-Biały, Ewa. Inferencja a uzasadnianie, 289-298. * Dumery, Henry. Philosophie de l'action et praxeologie, 301-316. * Grzegorczyk, Andrzej. U podstaw prakseologii bezgwałtu, 317-322. * Kurnal, Jerzy. O początkach świadomego organizowania działań, 323-338. * Ostrowski, Jan. Alfreda Espinasa wizja prakseologii, 339-358. * Perelman, Chaim. O decyzjach niezgodnych i racjonalnych, 359-366. * Podgórecki, Adam. Trzy modele socjotechniki, 367-381. Warszawa, PWN, 1967. * Pszczołowski, Tadeusz. O pewnych zależnościach ocen prakseologicznych od ocen emocjonalnych, 383-391. * Stonert, Henryk. Analiza logiczna ogólnego pojęcia organizacji, 393-404. * Wójcik, Tadeusz. Zagadnienia klasyfikacji ogólnej tworów, 405-429. * Zieleniewski, Jan. Primum non nocere. O kierowaniu działalnością naukową, 431-443. * Ziembiński, Zygmunt. Prakseologiczne dylematy władzy, 445-456. * Ossowska, Maria. Rola ocen w kształtowaniu pojęć, 459-469. * Lazari-Pawłowska, Ija. Alberta Schweitzera postulat szacunku dla życia, 471-480. * Schaff, Adam. Alienacja a działanie społeczne, 481-498. * Znamierowski, Czesław. Życzliwość powszechna a demokracja, 499-518. * Baczko, Bronisław. Wiedza historyczna i pouczenia moralne, 521-536. * Dąmbska, Izydora. Semiotyczna koncepcja nauki w filozofii Condillaca, 537-545. * Dobrosielski, Marian. C. S. Peirce’a negacja możliwości poznania intuicyjnego, 547-565. * Kołakowski, Leszek. "Wielki filozof" jako kategoria historyczna, 569-576. * Krońska, Irena. Interpretacja ateizmu epikurejskiego w rozprawie doktorskiej Marksa, 577-596. * Leśniak, Kazimierz. Uwagi o metodzie naukowej Arystotelesa, 597-616. * Rotenstreich, Nathan. Kant's view of substance and its impact, 617-634.

Poglądy etyczne prof. Tadeusza Kotarbińskiego. Znak, nr 94, 506-526, 1962. Olejnik, Stanisław.

"Fragmenty filozoficzne". [Rec. Fragmenty filozoficzne. Księga pamiątkowa ... Tadeusza Kotarbińskiego]. Studia Filozoficzne, nr 1, 175-181, 1961. Mortimer, Halina.

"Prakseologiczne pojęcie pracy" w: Księga pamiątkowa ku uczczeniu czterdziestolecia pracy nauczycielskiej w Uniwersytecie Warszawskim profesora Tadeusza Kotarbińskiego. Kotarbińska, Janina i in. (red.), 249-269. Warszawa, PWN, 1959. Pszczołowski, Tadeusz.

Refleksje na marginesie Wykładów z dziejów logiki Tadeusza Kortarbińskiego. Studia Filozoficzne, nr 3, 165-184, 1958. Greniewski, Henryk.

Jeszcze o podstawach etyki naturalnej. Studia Filozoficzne, nr 6, 40-55, 1958. Grzegorczyk, Andrzej.

O poglądach filozoficznych i społeczno-politycznych Tadeusza Kotarbińskiego. Myśl Filozoficzna, nr 1-2, 247-289, 1951. Baczko, Bronisław.