INDEKS TEMATYCZNY

język


strona główna

indeks tematyczny
indeks autorski
indeks recenzji
przekłady
autorzy obcy

"Funkcja i struktura języka pisanego epoki mediów elektronicznych" w: Deskrypcje i prawda. Pelc, Jerzy (red.), 393-407. Warszawa, Wyd. PTS, 2010. Bobryk, Jerzy.

Jakie zagadnienia składają się na problem psychofizyczny. Filozofia Nauki, 3-4, 33-42, 2004. Bobryk, Jerzy.

"Język i jego funkcje" w: Zaproszenie do filozofii. Jedynak, A. (red.). Warszawa, Academica, 2004. Bobryk, Jerzy.

Performatywne funkcje publikacji naukowych. Edukacja Filozoficzna, 38, 81-95, 2004. Bobryk, Jerzy.

"Emancypacja, dialog, media" w: Przełom komunikacyjny a filozoficzna idea konsensusu. Sierocka, Beata (red.). Wrocław, Atut, 2003. Bobryk, Jerzy.

"Determinizm mediów" w: Blaustein. Koncepcja odbioru mediów. Rosińska, Zofia (red.). Warszawa, Wyd. Prószyński, 2001. Bobryk, Jerzy.

"O niektórych cechach języka psychologii procesów poznawczych" w: Język współczesnej humanistyki. Pelc, Jerzy (red.). Warszawa, Wyd. PTS, 2000. Bobryk, Jerzy.

"Symbolizacja, ekspresja, intencjonalność. Psychologiczne mechanizmy kierujące ludzkimi czynnościami poznawczymi" w: Akty semiotyczne ich wytwory i mechanizmy. Z psychologicznych teorii i badań nad procesami poznawczymi i komunikacją. Kurcz, I. i Bobryk, J. (red.) (Biblioteka Myśli Semiotycznej, 60-125. Warszawa, Polskie Towarzystwo Semiotyczne, 1992. Bobryk, Jerzy.

 

Efektywność aktu mowy. Studia Filozoficzne, nr 10, 55-65, 1988. Tokarz, Marek.

Kilka uwag o konfrontacji logiki i hermeneutyki. Studia Filozoficzne, nr 1, 45-52, 1985. Dorobińska, Ewa.

Język jako narzędzie procesu kategoryzacji. Studia Philosophiae Christianae, nr 2, 169-175, 1985. Rzepa, Teresa.

Pojęcie języka w Dialektyce i Hermeneutyce F. D. Schleiermachera. Archiwum Historii Filozofii i Myśli Społecznej, t. 30, 87-113, 1984. Potępa, Maciej.

Język a inne formy kultury w filozofii Ernsta Cassirera. Studia Filozoficzne, nr 3, 111-119, 1981. Andrzejewski, Bolesław.

[Rec. Hörmann, Hans. Psychologie der Sprache. Zweite, überarbaitete Auflage]. Roczniki Filozoficzne, 29(3), 185-188, 1981. Hajduk, Zygmunt.

Między myślą a językiem. Roczniki Filozoficzne, 27(1), 45-59, 1979. Gawroński, Alfred.

"Natura człowieka" w ujęciu N. Chomsky`ego. Studia Filozoficzne, nr 2, 147-158, 1977. Madejski, Aleksander.

Biskup Berkeley i strukturaliści. Studia Filozoficzne, nr 6, 85-99, 1977. Rowiński, Cezary.

Kompetencja językowa jako wiedza o języku. Studia Filozoficzne, nr 11, 31-39, 1977. Zgółka, Tadeusz.

Język, twórczość znakowa a definicja J. Z. Huberta. Studia Filozoficzne, nr 6, 145-152, 1976. Osadnik, Wacław.

Język a filozofia (3). Między świadomością a światem. Znak, nr 248, 195-208, 1975. Gawroński, Alfred.

Problem liczby jako "pojęcio-miary" w języku u Platona. Studia Filozoficzne, nr 9, 15-25, 1975. Legowicz, Jan.

W poszukiwaniu sensu słowa. Znak, nr 236, 213-223, 1974. Gawroński, Alfred.

Język a filozofia: dialog czy monolog? Znak, nr 237, 351-360, 1974. Gawroński, Alfred.
Język a filozofia (2). Zwycięstwa i klęski strukturalizmu. Znak, nr 244, 1349-1365, 1974.

Elementy leksykologii i semiotyki. Warszawa, PWN, 1970. Doroszewski, Witold.

O procesie wartościowania i wartościach estetycznych. Warszawa, PWN, 1970. Graff, Piotr.

Analiza języka jako problem logiczno-epistemologiczny. (Tłum. anonim.). Studia Filozoficzne, nr 2, 5-15, 1970. Kopnin, Paweł.

Uwagi o języku teorii bytu. Roczniki Filozoficzne, 16(1), 41-54, 1969. Kamiński, Stanisław.

Czy filozofia św. Tomasza z Akwinu jest systemem zamkniętym? Roczniki Filozoficzne, 15(3), 25-35, 1968. Mazierski, Stanisław.

Poglądy filozoficzno-społeczne Michała Wiszniewskiego. Warszawa, Książka i Wiedza, 1967. Bańka, Józef.

Rola języka w przeżyciu estetycznym dzieła sztuki. Studia Filozoficzne, nr 3, 181-190, 1967. Gołaszewska, Maria.

Szkice z filozofii języka. Warszawa, Książka i Wiedza, 1967. Schaff, Adam.

Język a światopogląd. Studia Filozoficzne, nr 4, 107-126, 1967. Sikora, Jan.

Podstawy semantycznej koncepcji rzeczywistości przedstawionej w dziele literackim. Studia Filozoficzne, nr 1, 63-91, 1966. Kmita, Jerzy.

Koncepcja języka w filozofii Kazimierza Ajdukiewicza. Ruch Filozoficzny, XXIV (1-2), 1965. Dąmbska, Izydora.

Centralne kategorie filozofii Giordana Bruna. Warszawa, PWN, 1962. Nowicki, Andrzej.

Wstęp do semantyki. Warszawa, PWN, 1960.  Schaff, Adam.

Lingwistyczna teoria logicznej konieczności w świetle krytyki Arthura Papa. Studia Filozoficzne, nr 1, 95-110, 1962. Nowaczyk, Adam.

Związki składniowe między członami nazw oznajmujących. Studia Filozoficzne, nr 6, 73-87, 1960. Ajdukiewicz, Kazimierz.

Wyrazy nieostre i granice ich precyzowania. Studia Filozoficzne, nr 1, 3-26, 1960. Schaff, Adam.

W sprawie funkcji semantycznych języka literatury [Polemika z: Pelc, Jerzy. O istnieniu i strukturze dzieła literackiego]. Studia Filozoficzne, nr 5, 175-189, 1959. Kmita, Jerzy.

Pojęcie ilości w języku. Studia Filozoficzne, nr 6, 111-125, 1959. Mańczak, Witold.

Trzy pojęcia definicji. Studia Filozoficzne, nr 5, 3-16, 1958. Ajdukiewicz, Kazimierz.

Semiotyka w literaturze anglosaskiej 1910-1957. Rys bibliografii, problematyki i historii. Ruch Filozoficzny, XVIII (4), 146-172, 1958. Rzeuska, Maria.

Filozoficzny aspekt procesu porozumiewania się. Studia Filozoficzne, nr 2, 3-35, 1958. Schaff, Adam.

W sprawie Uwag o semantyce prof. W. Doroszewskiego [Polemika z: Doroszewski, Witold. Uwagi o semantyce]. Myśl Filozoficzna, nr 1, 195-219, 1957. Rudek, Waleska.

W sprawie artykułu prof. A. Schaffa o moich poglądach filozoficznych [Polemika z: Schaff, Adam. Poglądy filozoficzne Kazimierza Ajdukiewicza. Szkic krytyczny]. Myśl Filozoficzna, nr 2, 292-334, 1953. Ajdukiewicz, Kazimierz.

W sprawie oceny poglądów filozoficznych K. Ajdukiewicza [Polemika z: Ajdukiewicz, Kazimierz. W sprawie artykułu prof. A. Schaffa o moich poglądach filozoficznych]. Myśl Filozoficzna, nr 3, 201-223, 1953. Schaff, Adam.

Przeciw idealistycznym i mechanistycznym teoriom fonemu. Myśl Filozoficzna, nr 1-2, 188-201, 1951. Lewicka, Halina.