EKSPRES FILOZOFICZNY

 

 strona główna | polskie książki filozoficzne od 1946 do 2019 | polskie książki filozoficzne od 2019 | polskie czasopisma filozoficzne | przekłady od 2019

instytuty i katedry filozofii | nominacje profesorskie, habilitacje i doktoraty | konferencje | kronika wydarzeń | postulaty, polemiki, opinie | nekrologi | linki

POLSKI INDEKS FILOZOFICZNY

indeks autorski | indeks tematyczny | indeks przekładów | indeks recenzji

Polski Indeks Filozoficzny tworzony był w latach 2012-2014 w ramach Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki. Koncepcja całości © Wojciech Sady, redaktorzy: Katarzyna Gurczyńska-Sady, Magda Radwańska, Marcin Smerda, Wojciech Sady. Według pierwotnego zamysłu w PIF miały się znaleźć informacje o wszystkich tekstach filozoficznych, a także tych z pogranicza filozofii i innych dyscyplin (bez tekstów z czystej logiki), jakie ukazały się w książkach i czasopismach wydawanych w Polsce od 1945 do 2014; równolegle miała zostać uruchomiona witryna przynosząca informacje na temat aktualnych publikacji, prowadzona na odmiennych zasadach. Ale wnioski w kolejnych konkursach NPRH o finansowanie prac odrzucono. Mimo to kontynuowałem prace nad listą książek i spisami treści czasopism, w czym od 2024 pomaga mi p. Tomasz Suwalski.

Zapis bibliograficzny - a częściowo sposób organizacji materiału - wzorowany jest na The Philosopher's Index.

W indeksie autorskim do informacji bibliograficznej o artykule bądź książce filozoficznej dodane są słowa kluczowe oddzielone krzyżykami #. Jeśli tekst zaopatrzony był w polskojęzyczny abstrakt, zostaje on skopiowany, a jeśli podzielony był na opatrzone tytułami rozdziały/paragrafy, do Indeksu trafia spis treści.

Lista słów kluczowych decyduje o ulokowaniu informacji o tekście w indeksie tematycznym. Redaktorzy The Philosopher's Index teksty wymienione w "Author Index with Abstracts" klasyfikują średnio pod sześcioma hasłami tematycznymi w "Subject Index" (w rekordowym przypadku pod kilkunastoma). W PIF informacja o artykule trafia maksymalnie pod cztery hasła tematyczne, informacja o książce maksymalnie pod osiem (liczby te zostają przekroczone tylko w wyjątkowych przypadkach), zaś recenzje, teksty drobne, popularne itp. odnotowane być mogą pod jednym hasłem, maksymalnie pod dwoma. Teksty w indeksie tematycznym, odwrotnie niż w autorskim, uporządkowane są od najnowszych poczynając, w obrębie roku podawane są w kolejności alfabetycznej według nazwisk autorów. Link związany z nazwiskiem wskazuje na to, że w indeksie autorskim można znaleźć abstrakt bądź spis treści tekstu.

W indeksie recenzji teksty wymieniane są według nazwisk recenzowanych autorów. Wzmianka o recenzji książki zagranicznej trafia pod jedno, najwyżej dwa hasła w indeksie tematycznym; nie trafiają tam (z nielicznymi wyjątkami) recenzje książek polskojęzycznych.

Specyfika polskiego rynku wydawniczego zdecydowała o dodaniu indeksu przekładów - który pozostał w wersji prowizorycznej. Gdy redaktorzy w indeksowanych czasopismach i tomach zbiorowych natrafiają na przekład, to albo spisują go w indeksie przekładów drobnych, albo zakładają dla tłumaczonego autora - o ile uznają ją/go za ważnego - oddzielną stronę. Informacja o tłumaczonym artykule trafia pod jedno hasło w indeksie tematycznym, sporadycznie pod więcej. Tekstów, których autorów uważa się za klasyków danej dyscypliny, nie odnotowuje się w indeksie tematycznym (redaktorzy sądzą, że fachowiec i tak trafi na tekst klasyka), natomiast tłumaczone artykuły bądź książki autorów mniej znanych trafiają pod jedno, a najwyżej dwa, hasła tematyczne, a zapisane są mniejszą czcionką.

Do 31 stycznia 2015 r. zindeksowanych zostało ok. 12 000 tekstów z lat 1945-1990. W indeksach autorskim i tematycznym zdołaliśmy umieścić tylko ok. 10% z wydanych w tym okresie książek. Zindeksowano też artykuły, recenzje, sprawozdania, przekłady itd. z następujących czasopism:

Archiwum Historii Filozofii i Myśli Społecznej

Tomy od 1 (1957) do 35 (1990), na razie bez francuskojęzycznego t. 12. Prawie cała zawartość pisma - z wyjątkiem tekstów zupełnie niefilozoficznych (politologicznych, socjologicznych itp.).

Colloquia Communia

Filozoficzna zawartość pisma - którą w ryzykowny sposób trzeba było odróżnić od socjologicznej, psychologicznej, politologicznej i innej - od 1/1982 do 3/1991.

Człowiek i Światopogląd

Od 1, 1968 do 5, 1973, na razie bez n-rów 4/68, 1/69, 11/69, 5/71, 11/71, 1/72, 5/72, 2/73. Pominięto teksty z materializmu historycznego nie poruszające problematyki swoiście filozoficznej. Teksty filozoficzne o charakterze popularnym bądź publicystycznym sklasyfikowano w Indeksie tematycznym pod jednym lub najwyżej dwoma hasłami. Pominięto teksty religioznawcze, socjologiczne itp.

Estetyka

Całość, tzn. od zeszytu I,1960 do IV,1963. Trudno było w wielu przypadkach oddzielić teksty o charakterze filozoficznym od muzykologicznych, teatrologicznych itp. Redaktorzy woleli niektóre teksty do Indeksu niesłusznie zakwalifikować niż pominąć, choć niektóre w końcu pominęli.

Etyka

Numery od 1,1966 do 25,1990, z wyłączeniem tekstów psychologicznych, socjologicznych, prawniczych itd.

Kwartalnik Filozoficzny

T. XVII-XIX, 1948-1950, do chwili likwidacji pisma.

Myśl Współczesna

Teksty filozoficzne ogłoszone w latach 1946-1951, do chwili likwidacji pisma.

Myśl Filozoficzna

Artykuły i recenzje, z wykluczeniem bieżących tekstów politycznych, z lat 1951-1957, do chwili zastąpienia pisma przez Studia Filozoficzne. Zindeksowano teksty z materializmu historycznego, które poza historycznym kontekstem ich powstania sklasyfikować by należało raczej jako socjologiczne bądź ideologiczne niż filozoficzne.

Przegląd Filozoficzny

Roczniki 1947-1949, do chwili likwidacji pisma.

Roczniki Filozoficzne

Tomy od 1,1948 do 37/38,1989/1990. Odnotowano wszystkie artykuły filozoficzne (z pominięciem psychologicznych, socjologicznych, przyrodoznawczych itp.); z recenzji pominięto większość krótszych niż 2 strony; pozostaje do uzupełnienia część recenzji z wczesnych lat 1960-ch.

Roczniki Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej. Dział (Sectio) F, Nauki Filozoficzne i Humanistyczne Tomy od 1 (1946) do 8 (1953).

Ruch Filozoficzny

Od 1949 do XLVII, 1990 (na razie bez 1/1986). Pominięto "Autoreferaty z odczytów i wykładów", a z recenzji książek filozoficznych zindeksowano, poza nielicznymi wyjątkami, tylko te zajmujące co najmniej 2 strony, pominięto też większość recenzji książek psychologicznych czy socjologicznych.

Studia Estetyczne

T. I-II, 1964-1965. Pominięto niewielką część tekstów nie mających, w ocenie redaktorów, charakteru filozoficznego.

Studia Filozoficzne

Pełna zawartość pisma, wyjąwszy drobne ogłoszenia itp., od 1/1957 do 4/1990. (Zindeksowano nieliczne teksty, które redaktorzy wykluczyliby - jako niefilozoficzne - gdyby ukazały się gdzie indziej).

Studia Gdańskie

Zawartość filozoficzna tomów od I,1973 do X,1995.

Studia Philosophiae Christianae

Artykuły filozoficzne - z pominięciem psychologicznych i innych - z lat 1965-1990.

Znak

Artykuły i recenzje filozoficzne z lat 1946 do 1990. (Niektórzy autorzy, również tak znaczący jak Józef Tischner czy Karol Wojtyła, ogłaszali w Znaku zarówno artykuły filozoficzne, jak i teksty o charakterze duszpasterskim, komentarze do bieżących wydarzeń w Kościele itp.; zindeksowano tylko te pierwsze).