INDEKS TEMATYCZNY

filozofia języka


strona główna

indeks tematyczny
indeks autorski
indeks recenzji
przekłady
autorzy obcy

 

Odmienność koncepcji języka w Traktacie i w Dociekaniach L. Wittgensteina w świetle doświadczeń cognitive science. Studia Filozoficzne, nr 7-8, 231-244, 1989. Bobryk, Jerzy.

[Rec. Hochberg, Herbert. Logic, Ontology and Language: Essays on Truth and Reality]. Ruch Filozoficzny, XLVI (3), 327-331, 1989. Szubka, Tadeusz.

Destrukcja przedstawienia we współczesnej filozofii francuskiej. Colloquia Communia, 1-3(36-38), 5-16, 1988. Banasiak, Bogdan.

"Les lettres du blanc sur les bandes de vieux billard". Colloquia Communia, 1-3(36-38), 161-166, 1988. Banasiak, Bogdan.

Zasady gramatyki kategorialnej w świetle współczesnych formalizacji. Studia Filozoficzne, nr 6-7, 241-261, 1988. Buszkowski, Wojciech.

Trwałość i zmienność kategorii. Archiwum Historii Filozofii i Myśli Społecznej, t. 33, 3-40, 1988. Skarga, Barbara.

Semantyka i intencjonalność. Studia Filozoficzne, nr 6-7, 37-48, 1988. Woleński, Jan.

Logiczne podstawy ontologii składni języka. Studia Filozoficzne, nr 6-7, 263-284, 1988. Wybraniec-Skardowska, Urszula.

Tomizm egzystencjalny wobec nowych badań lingwistyczno-filozoficznych. Studia Philosophiae Christianae, nr 2, 25-43, 1987. Gawroński, Alfred.

Uczucie a znak słowny w poglądach J. G. Herdera. (Ewolucja od naturalizmu do historyzmu). Studia Filozoficzne, nr 11, 147-155, 1987. Sikora, Jan.

Komentarz do polemiki. [Polemika na temat deskrypcji z: Żukrowska, A. i Woleński, J.]. Studia Filozoficzne, nr 7, 139-140, 1986. Mejbaum, Wacław.

Deskrypty, znaczenie i prędkość. Glosa do dyskusji pomiędzy A. Żukrowską i J. Woleńskim. Studia Filozoficzne, nr 7, 131-137, 1986. Szelc, Andrzej.

Teoria prawa, filozofia języka, lingwistyka. Studia Filozoficzna, nr 2-3, 67-81, 1985. Gizbert-Studnicki, Tomasz.

W sprawie granic odpowiedzialności za słowo. Studia Filozoficzne, nr 8-9, 81-85, 1985. Jadacki, Jacek Juliusz.

Dedukcja a behawiorystyczne pojęcie asercji. Studia Filozoficzne, nr 8-9, 59-65, 1985. Stanosz, Barbara.

Z syntaktycznej problematyki języka religijnego. Roczniki Filozoficzne, 32(2), 35-43, 1984. Herbut, Józef.

Rozumienie i dyskusja. Odpowiedź Panu Docentowi Janowi Woleńskiemu. [Polemika z: Woleński, Jan. Deskrypty (i inne kwestie) w krzywym zwierciadle]. Studia Filozoficzne, nr 9, 187-196, 1984. Żukrowska, Aleksandra.

O kryteriach rozumienia wyrażeń. Studia Filozoficzne, nr 249-254, 1983. Stanosz, Barbara.

Kierunki rozwoju problematyki semiotycznej. Roczniki Filozoficzne, 30(1), 93-118, 1982. Kamiński, Stanisław.

Semantyczna i indykatywna funkcja języka. Studia Filozoficzne, nr 7-8, 101-113, 1982. Żukrowska, Aleksandra.

Sens i nonsens w mówieniu o Bogu. Kiliszek, Marek (tłum.). Roczniki Filozoficzne, 29(2), 13-48, 1981. Pater, Wim A. de.

[Rec. Language learning by a chimpanzee - the Lana project]. Ruch Filozoficzny, XXXVIII (1-2), 42-45, 1980. Bardecki, Adam.

Czym nie są wypowiedzi performatywne. [Polemika z: Grodziński, E. Wypowiedzi performatywne. Z aktualnych zagadnień filozofii języka]. Studia Filozoficzne, nr 8, 121-129, 1980. Gizbert-Studnicki, Tomasz.

Czym są wypowiedzi performatywne. [Polemika z: Gizbert-Studnicki, Tomasz. Czym nie są wypowiedzi performatywne]. Studia Filozoficzne, nr 9, 149-153, 1980. Grodziński, Eugeniusz.

Język i świadomość. [Rec. Łuria, A. R. Jazyk i soznanije. Chomska, E. D. (red.)]. Studia Filozoficzne, nr 8, 141-147, 1980. Mizińska, Jadwiga.

Oświecenie i refleksja filozoficzna o języku. [Rec. Florczak, Zofia. Europejskie źródła teorii językowych w Polsce na przełomie XVIII i XIX wieku. Studia z dziejów teorii języka i gramatyki]. Studia Filozoficzne, nr 8, 135-141, 1980. Staszek, Walenty.

O pojęciu "nadwyżki myślenia nad mową". Studia Filozoficzne, nr 1, 155-164, 1979. Grodziński, Eugeniusz.

Problem wzajemnego stosunku myślenia i języka. (Sprawozdanie z dyskusji, która toczyła się na łamach "Woprosów Fiłozofii" w 1977 roku). Studia Filozoficzne, nr 11, 133-143, 1979. Mizińska, Jadwiga i Bytniewski, Paweł.

O pojęciu metafory. Próba studium analitycznego. Roczniki Filozoficzne, 27(1), 61-75, 1979. Rosnerowa, Hanna.

Filozofia języka Bertranda Russella. Studia Filozoficzne, nr 8-9, 125-139, 1978. Flis, Andrzej.

Fregego rozróżnienie znaczenia i sensu. Studia Filozoficzne, nr 10, 125-132, 1978. Kuczyński, Janusz.

Filozoficzne perspektywy logicznych teorii języka naturalnego. Studia Filozoficzne, nr 5, 45-56, 1977. Koj, Leon.

Filozoficzne problemy językowej artykulacji podmiotowości. Archiwum Historii Filozofii i Myśli Społecznej, t. 22, 295-316, 1976. Lalewicz, Janusz.

Z zagadnień teorii języka poetyckiego. Czy czasownik jest źródłem energii w funkcji poetyckiej? Studia Filozoficzne, nr 5, 107-114, 1974. Folejewski, Zbigniew.

O zastosowaniu teorii języka do krytyki idealizmu filozoficznego. [Polemika z: Stanosz, Barbara. W sprawie krytyki...]. Studia Filozoficzne, nr 8, 207-212, 1974. Opara, Stefan.

W sprawie krytyki teorii języka. [Polemika z: Opara, Stefan. Język a idealizm]. Studia Filozoficzne, nr 8, 137-140, 1974. Stanosz, Barbara.

Stwierdzenie jako akt mowy. Studia Filozoficzne, nr 3, 84-97, 1973. Gizbert-Studnicki, Tomasz.

Język a idealizm. Studia Filozoficzne, nr 11-12, 81-101, 1973. Opara, Stefan.

"Cogito" w świetle filozofii języka. Studia Philosophiae Christianae, nr 2, 123-151, 1973. Rosnerowa, Hanna.

[Rec. Szaumian, S. K. Fiłosofskije woprosy tieorieticzeskoj lingwistiki]. Ruch Filozoficzny, XXXI (1), 11-13, 1973. Tłokiński, Waldemar.

Eksplikacja pojęcia systemu w koncepcjach fonologicznej szkoły praskiej. Studia Filozoficzne, nr 2, 189-199, 1972. Zgółka, Tadeusz.

Język matematyczny i odwzorowanie. Studia Philosophiae Christianae, nr 1, 55-69, 1971. Lubański, Mieczysław.

Performatywy a język prawny i etyczny. Etyka, t. 3, 147-158, 1968. Nowak, Leszek.

O narzędziach i przedmiotach poznania. Z teorii instrumentalnego poznania. O filozofii lingwistycznej. Warszawa, PWN, 1967. Dąmbska, Izydora.

Problematyka terminów teoretycznych w odniesieniu do pojęć literaturoznawczych. Poznań, PTPN Wydział Filologiczno-Filozoficzny, 1967. Kmita, Jerzy.

Szkice z filozofii języka. Warszawa, Książka i Wiedza, 1967. Schaff, Adam.

[Rec. Berning, Cornelia. Vom 'Abstammungsnachweis' Zum 'Zuchtwart': Vokabular Des Nationalsozialismus]. Ruch Filozoficzny, XXVI (1), 23-27, 1967. Sikora, Jan.

Projekt języka kosmicznego. [Rec. Freundenthal, H. Lincos - Design of a Language for Cosmic Intercourse]. Studia Filozoficzne, nr 3, 216-219, 1964. Marciszewski, Witold.

Język a poznanie. Warszawa, PWN, 1964; wyd. 2 1967. Schaff, Adam.

Język i nauka. Warszawa, Wiedza Powszechna, 1964. Stonert, Henryk.

Wykład semazjologii. [Rec. Zwiegincew, Włodzimierz. Semazjologia]. Studia Filozoficzne, nr 3-4, 243-252, 1963. Rudek, Waleska.

Język a myślenie. Studia Filozoficzne, nr 1, 3-42, 1963. Schaff, Adam.

[Rec. Rougier, Louis. La métaphysique et le langage]. Ruch Filozoficzny, XXI (2), 173-174, 1962. Sukiennicka, W.

Język i poznanie. [Rec. Ajdukiewicz, Kazimierz. Język i poznanie. T. I]. Studia Filozoficzne, nr 1, 215-219, 1962. Szaniawski, Klemens.

Nowa próba analizy "pojęcia" i "słowa" z punktu widzenia marksistowskiej teorii poznania. [Rec. Rieznikow, Ł. O. Pojęcie i słowo]. Studia Filozoficzne, nr 6, 174-178, 1961. Żarnecka-Biały, Ewa.

O dziele literackim. Badania z pogranicza ontologii, teorii języka i filozofii literatury. Warszawa, PWN, 1960; wyd. 2 1988. Ingarden, Roman.

Myśl Współczesna, nr 11-12 (54-55), 1950.

Zeszyt o marksistowsko-stalinowskiej filozofii języka, przeciw teorii stadialności języka N. Marra. TREŚĆ:
Stalin, Józef. W sprawie marksizmu w językoznawstwie.
Stalin, Józef. Przyczynek do niektórych zagadnień językoznawstwa.
Stalin, Józef. Odpowiedź towarzyszom.
Berman, Jakub. Baza i nadbudowa w świetle prac Józefa Stalina o językoznawstwie.
Winogradow, W. Genialny projekt marksistowskiego językoznawstwa.
Schaff, Adam. O niektórych zagadnieniach filozoficznych w pracach J. Stalina o językoznawstwie.
Lewicka, Halina i Strelcyn, Stefan. Językoznawstwo na dobrym etapie.
Kronika radziecka. Artykuły Stalina w sprawie językoznawstwa a zadania nauk historycznych i filozoficznych.

Z filozofii imion własnych. Kwartalnik Filozoficzny, 18(3/4), 241-261, 1949. Dąmbska, Izydora.

O postawie reistycznej czyli konkretystycznej. Myśl Współczesna, nr 10 (41), 3-11, 1949. Kotarbiński, Tadeusz.

O różnych rodzajach zdań. Przegląd Filozoficzny, nr 1-4, 22-51, 1947. Kokoszyńska, Maria.