INDEKS TEMATYCZNY

istnienie


strona główna

indeks tematyczny
indeks autorski
indeks recenzji
przekłady
autorzy obcy

Perspektywy filozofii Istnienia: Hegel - Heidegger. Toruń, Wyd. Adam Marszałek, 2007. Sikora, Paweł.

Problemy z pojęciem Istnienia w filozofii transcendentalnej I. Kanta. Principia, t. XLIII-XLIV, 231-246, 2005/2006. Sikora, Paweł.

"Status Rozumu wobec Istnienia" w: Dylematy racjonalności: między rozumem teoretycznym a praktycznym. Czarnecki Zdzisław, Jerzy (red.), 255-282. Lublin, Wyd. UMCS, 2001. Sikora, Paweł.

"Zagadnienie relacji: Byt-Istnienie w Heglowskiej Nauce logiki na tle metafizycznej tradycji" w: Rekonesanse filozoficzne: człowiek, wartości, historia. Jakuszko, Honorata (red.), Jedynak, Stanisław (red.), Zachariasz, Andrzej (red.), Zdybel, Jolanta (red.), 311-335. Lublin, Wyd. UMCS, 1999. Sikora, Paweł.

Struktura bytu. Charakterystyczne elementy systemu Arystotelesa i Tomasza z Akwinu. Wyd. 2 popr. Lublin, RW KUL, 1995; dodr. 2000. Krąpiec, Mieczysław, Albert.

 

Kryteria istnienia abstraktów. Colloquia Communia, nr 1-3(54-56), 167-187, 1991. Czarnocka, Małgorzata.

"Esse" w "De ente et essentia". Studia Philosophiae Christianae, nr 2, 111-116, 1990. Krajski, Stanisław.

Stosunek istoty i istnienia w "Zur Grundlegung der Ontologie" Nicolai Hartmanna. Studia Philosophiae Christianae, nr 1, 152-159, 1990.Noras, Andrzej J.

O typach kryteriów istnienia. Studia Filozoficzne, nr 12, 37-45, 1989. Czarnocka, Małgorzata.

Ethosofia jako krytyka filozofii. Krytyczna analiza propozycji B. Jasińskiego. Studia Filozoficzne, nr 11, 159-168, 1989. Gajos, Leszek.

O kantowskiej krytyce dowodu ontologicznego. Studia Filozoficzne, nr 9, 27-35, 1989. Poręba, Marcin.

Uwagi i zarzuty do "Tez o ethosofii" Bogusława Jasińskiego. Studia Filozoficzne, nr 11, 155-158, 1988. Bożeński, Waldemar.

Przeciw ontologii. [Polemika z: Jasiński, B. Tezy o ethosofii]. Studia Filozoficzne, nr 11, 147-153, 1988. Magala, Sławomir.

Tajemnice istnienia i osoby w myśli Gabriela Marcela. Archiwum Historii Filozofii i Myśli Społecznej, nr 32, 167-179, 1987. Bukowski, Jerzy.

Tezy o ethosofii. Studia Filozoficzne, nr 7, 153-178, 1987. Jasiński, Bogusław.

Akt istnienia (ipsum esse) według tomizmu konsekwentnego. Studia Philosophiae Christianae, nr 2, 25-39, 1986. Gogacz, Mieczysław.

Kryterium istnienia przedmiotów nieobserwowalnych. Studia Filozoficzne, nr 5-6, 3-21, 1985. Czarnocka, Małgorzata.
Kryteria istnienia w naukach przyrodniczych. Studia Filozoficzne, nr 7, 3-18, 1985.

Zagadnienie istnienia w matematyce (cz. II). Studia Philosophiae Christianae, nr 1, 147-151, 1984. Lubański, Mieczysław.

Zawartość pojęcia bytu. Studia Philosophiae Christianae, nr 1, 5-26, 1982. Bakies, Bogdan.

Awicenna i ważniejsze interpretacje jego teorii istnienia. Studia Philosophiae Christianae, nr 1, 129-151, 1982. Gogacz, Mieczysław.

Co to znaczy, że coś istnieje? Studia Filozoficzne, nr 11-12, 3-20, 1982. Sady, Wojciech.
PRZEDRUK w: Co istnieje? Antologia tekstów ontologicznych z komentarzami. Jadacki, Jacek J. (red.) i Bigaj, Tomasz (red.) i Lissowska, Anna (red.), t. 1, 78-93. Warszawa, Wyd. Petit, 1996.

O właściwą koncepcję poznawalności istnienia. Studia Philosophiae Christianae, nr 1, 179-185, 1981. Bakies, Bogdan.

Poznanie istnienia (bytu) w ujęciu tomistów egzystencjalnych (cz. I). Studia Philosophiae Christianae, nr 2, 19-40, 1981.
Poznanie istnienia (bytu) w ujęciu tomistów egzystencjalnych (dokończenie). Studia Philosophiae Christianae, nr 2, 43-70, 1982. Chudy, Wojciech.

Sądy ontologiczne a istnienie. Studia Filozoficzne, nr 2, 45-57, 1981. Galewicz, Włodzimierz.

Problematyka istnienia w "Philosophia prima sive ontologia" Chrystiana Wolffa. Roczniki Filozoficzne, 28(1), 133-252, 1980. Gólski, Grzegorz.

Wiedza i istnienie. O poglądach Romana Ingardena - W dziesiątą rocznicę śmierci. Studia Filozoficzne, nr 6, 73-98, 1980. Jadacki, Jacek Juliusz.

Spiritus mataphysicae in corpore logicorum czyli o dziedzinie przedmiotowej języka i starej zagadce bytu. [Polemika z: Przełęcki, Marian. O tym, czego nie ma]. Studia Filozoficzne, nr 9, 111-140, 1980. Jadacki, Jacek Juliusz.

Uwagi do dwu interpretacji zagadnienia subsystencji sformułowanego w De ente et essentia Tomasza z Akwinu. Studia Philosophiae Christianae, nr 2, 177-185, 1980. Prokopowicz, Mariusz.

Pojęcie istnienia. Roczniki Filozoficzne, 28(1), 73-90, 1980. Regner, Leopold.

Rola procesu pracy w ontycznym zróżnicowaniu istnienia. Studia Filozoficzne, nr 4, 71-82, 1979. Stolarczyk, Zofia.

Metafizyczna kategoria stosunku w ujęciu Desire Merciera. Roczniki Filozoficzne, 26(1), 69-81, 1978. Dąbrowski, Stanisław.

Przyczynek do sporu o istnienie świata. Znak, nr 283, 145-147, 1978. Heller, Michał.

Przeszłość, teraźniejszość, przyszłość a istnienie. Studia Filozoficzne, nr 6, 3-11, 1977. Augustynek, Zdzisław.

Byt i istnienie w filozofii Plotyna. Studia Filozoficzne, nr 4, 131-142, 1977. Dembińska-Siury, Dobrochna.

Logistyczny przyczynek do analizy pojęcia "istoty do której należy istnienie". Studia Philosophiae Christianae, nr 1, 139-156, 1977. Nieznański, Edward.

Próba rehabilitacji Berkeleya. Studia Filozoficzne, nr 4, 51-72, 1977. Sarnowski, Stefan.

Ku prawdzie o człowieku. [Polemika z: Winid, B. i Tischner, J]. Znak, nr 259, 108-113, 1976. Gogacz, Mieczysław.

Ku prawdzie o istnieniu. [Polemika z: Gogacz, M.]. Znak, nr 259, 114-115, 1976. Tischner, Józef.

O intencjonalnym sposobie istnienia - ponownie. Roczniki Filozoficzne, 21(1), 70-71, 1973. Stępień, Antoni B.

Istnienie (czegoś) a pojęcie i sąd. Studia Philosophiae Christianae, nr 1, 235-261, 1973. Stępień, Antoni B.

[Rec. Deskription, Analytizität und Existenz. Forschungsgespräche des Internationalen Forschungszentrums für Grundfragen der Wissenschaften. Weingartner, P. (red.)]. Roczniki Filozoficzne, 19(3), 150-155, 1971. Hajduk, Zygmunt.

Teoriopoznawcze aspekty partycypacji transcendentalnej. Studia Philosophiae Christianae, nr 1, 71-104, 1971. Zdybicka, Zofia J.
Teoriopoznawcze aspekty partycypacji transcendentalnej (cz. II). Studia Philosophiae Christianae, nr 1, 179-217, 1972.

Filozof i istnienie. U podstaw teodycei G. W. Leibniza. Warszawa, PWN, 1970. Cichowicz, Stanisław.

Różnica rzeczywista między istotą a istnieniem wg Tomasza de Vio Kajetana (na podstawie komentarza do "De ente et essentia" Tomasza z Akwinu). Studia Philosophiae Christianae, nr 2, 81-123, 1969. Kuc, Leszek.

Nigdy dosyć pomyślane. Studia Filozoficzne, nr 2, 85-94, 1968. Cichowicz, Stanisław.

Termin "existentia" w komentarzu Tomasza z Akwinu do "Liber de causis". Roczniki Filozoficzne, 15(1), 93-104, 1968. Gogacz, Mieczysław.

O metafizycznej strukturze bytu substantywnego. Roczniki Filozoficzne, 15(1), 163-175, 1968. Wojtacha, Eugeniusz.

"Kłopoty z istnieniem. Rozważania z zakresu semantyki" w: Księga pamiątkowa ku czci profesora Tadeusza Kotarbińskiego w osiemdziesiątą rocznicę urodzin. Czeżowski, Tadeusz i in. (red.), 129-146. Warszawa, PWN, 1967. Kotarbińska, Janina.

W związku z tzw. metafizyką egzystencjalną [Polemika z: Grygiel, S.; Krąpiec, M. A.; Stępień, T.]. Znak, nr 142, 452-467, 1966. Kalinowski, Jerzy.

Filozofia czeka na wcielenie. Esej z pogranicza historii i filozofii. Znak, nr 139-140, 87-103, 1966. Tischner, Józef.

Wartość epistemologiczna pięciu dróg św. Tomasza z Akwinu. Roczniki Filozoficzne, 13(1), 13-19, 1965. Adamczyk, Stanisław.

Istnienie Drugiego. Studia Filozoficzne, nr 2, 167-193, 1965. Hoffman, Piotr.

O rozumienie Arystotelesa. [Polemika z: Adamczyk, Stanisław]. Roczniki Filozoficzne, 13(1), 129-131, 1965. Krąpiec, Mieczysław A.

Teoria istnienia realnego i tzw. sposoby istnienia u Henryka z Gandawy. Roczniki Filozoficzne, 13(1), 33-41, 1965. Siemianowski, Antoni.

Arystotelesowo-tomistyczna koncepcja formy substancjalnej. Roczniki Filozoficzne, 12(3), 5-15, 1964. Adamczyk, Stanisław.

Struktura bytu przygodnego według Arystotelesa. [Polemika z: Krąpiec, Mieczysław A. Struktura bytu]. Roczniki Filozoficzne, 12(3), 99-103, 1964. Adamczyk, Stanisław.

"O indywiduach oraz istnieniu" w: Szkice filozoficzne: Romanowi Ingardenowi w darze. Żarnecka, Zofia (red.), 19-26. Kraków, PWN, 1964. Czeżowski, Tadeusz.

"Istota istnienia" w: Szkice filozoficzne: Romanowi Ingardenowi w darze. Żarnecka, Zofia (red.), 49-70. Kraków, PWN, 1964. Gałecki, Jerzy.

"O istnieniu intencjonalnym" w: Szkice filozoficzne: Romanowi Ingardenowi w darze. Żarnecka, Zofia (red.), 71-84. Kraków, PWN, 1964. Półtawski, Andrzej.

Wprowadzenie do metafizyki. Kraków, Wyd. Znak, 1964. Stępień, Antoni Bazyli.

"Przedmiot pytań egzystencjalnych" w: Szkice filozoficzne: Romanowi Ingardenowi w darze. Żarnecka, Zofia (red.), 105-119. Kraków, PWN, 1964. Waszczenko, Piotr.

Metafizyka naturalnego powstawania rzeczy według św. Tomasza z Akwinu. Roczniki Filozoficzne, 11(3), 5-13, 1963. Adamczyk, Stanisław.

Jeszcze w związku z książką Gumańskiego o istnieniu. Ruch Filozoficzny, XXII (1), 44-46, 1963. Stępień, Antoni B.

W odpowiedzi recenzentowi. [Polemika z: Stępień, Antoni]. Ruch Filozoficzny, XXI (3), 283-288, 1962. Gumański, Leon.

Udział stworzenia w powstawaniu naturalnym istnienia substancjalnego. (W ujęciu nauki św. Tomasza z Akwinu). Roczniki Filozoficzne, 9(1), 101-117, 1961. Adamczyk, Stanisław.

Pisma filozoficzne i logiczne. T. 1. Pasenkiewicz, Kazimierz (wybór i wstęp). Warszawa, PWN, 1961. Chwistek, Leon.

Bóg właściwą przyczyną sprawczą istnienia substancjalnego w nauce św. Tomasza z Akwinu. Roczniki Filozoficzne, 8(1), 71-87, 1960. Adamczyk, Stanisław.

Różnica miedzy istotą a istnieniem substancjalnym w nauce Arystotelesa. Roczniki Filozoficzne, 7(1), 103-127, 1959. Adamczyk, Stanisław.

"O pewnych formalnych konsekwencjach reizmu" w: Księga pamiątkowa ku uczczeniu czterdziestolecia pracy nauczycielskiej w Uniwersytecie Warszawskim profesora Tadeusza Kotarbińskiego. Kotarbińska, Janina i in. (red.), 7-14. Warszawa, PWN, 1959. Grzegorczyk, Andrzej.

"O rzeczach" w: Księga pamiątkowa ku uczczeniu czterdziestolecia pracy nauczycielskiej w Uniwersytecie Warszawskim profesora Tadeusza Kotarbińskiego. Kotarbińska, Janina i in. (red.), 15-24. Warszawa, PWN, 1959. Hiż, Henryk.

"Filozof metafizycznego niepokoju" w: Stanisław Ignacy Witkiewicz. Człowiek i twórca. Księga pamiątkowa. Kotarbiński, Tadeusz i Płomieński, Jerzy Eugeniusz (red.), 93-118. Warszawa, PIW, 1957. Leszczyński, Jan.

Filozofia egzystencjalna Gabriela Marcela. Przegląd Filozoficzny, nr 1-4, 137-147, 1947. Milbrandt, Mieczysław.