INDEKS TEMATYCZNY

natura ludzka


strona główna

indeks tematyczny
indeks autorski
indeks recenzji
przekłady
autorzy obcy

 

Mieć albo być. Uwagi o naturze ludzkiej w ujęciach E. Fromma i A. Maslowa. Colloquia Communia, nr 1-6(48-53), 91-96, 1990. Kosior, Krzysztof.

Natura ludzka a wartości. Archiwum Historii Filozofii i Myśli Społecznej, t. 34, 71-86, 1989. Schrade, Ulrich.

Człowiek jako autokreator. Antropologiczne podstawy odrzucenia encykliki "Humanae vitae". Studia Philosophiae Christianae, nr 2, 43-63, 1989. Szostek, Andrzej.

Poznanie człowieka. Metoda Antoniego Kępińskiego. Studia Filozoficzne, nr 6, 83-94, 1986. Michałkiewicz, Tadeusz.

Kontrowersje wokół Arystotelesowskich kategorii paidagōgikē i politikon dzoon. Studia Filozoficzne, nr 7, 99-114, 1986. Szołtysek, Adolf E.

Inteligencje jako zewnętrzne przyczyny konstytuowania się ontycznej struktury duszy. (Metafizyczne podstawy teorii aniołów w De ente et essentia). Studia Philosophiae Christianae, nr 2, 183-186, 1985. Krajski, Stanisław.

Kryzys w teologii moralnej? Roczniki Filozoficzne, 32(2), 45-64, 1984. Styczeń, Tadeusz.

Problemy filozoficzne w antropologii. Roczniki Filozoficzne, 32(3), 219-250, 1984. Wojciechowski, Tadeusz.

Czy psychoanaliza podważyła przekonanie o racjonalności natury ludzkiej? Studia Filozoficzne, nr 5-6, 271-276, 1983. Kępczyńska, Małgorzata.

Filozoficzne podstawy koncepcji człowieka René Girarda. Studia Filozoficzne, nr 9, 47-64, 1981. Rowiński, Cezary.

Filozof w świecie wartości - Dawid Hume. Studia Filozoficzne, nr 5, 133-144, 1980. Wais, Jadwiga.

Teorie natury ludzkiej. [Rec. Stevenson, Leslie. Seven Theories of Human Nature]. Etyka, t. 16, 184-186, 1978. Górnicka, Joanna.

"Natura człowieka" w ujęciu N. Chomsky`ego. Studia Filozoficzne, nr 2, 147-158, 1977. Madejski, Aleksander.

O "naturze człowieka" raz jeszcze. [Polemika z: Madejski, Aleksander. "Natura człowieka" w ujęciu N. Chomsky`ego]. Studia Filozoficzne, nr 12, 169-175, 1977. Magala, Sławomir.

O naturze człowieka w ujęciu N. Chomskiego - pozytywnie. [Polemika z: Madejski, Aleksander. "Natura człowieka" w ujęciu N. Chomsky`ego]. Studia Filozoficzne, nr 12, 161-168, 1977. Piątek, Zdzisława.

Aleksandra Madejskiego polemika z Noamem Chomskim. Uwagi krytyczne. [Polemika z: Madejski, Aleksander. "Natura człowieka" w ujęciu N. Chomsky`ego]. Studia Filozoficzne, nr 12, 177-186, 1977. Zabrocki, Tadeusz.

Idealizm i ahistoryzm w teorii społecznego zachowania G. C. Homansa. Studia Filozoficzne, nr 7, 115-127, 1976. Botwina, Ryszard.

Nienaukowa krytyka. W związku z krytyką książki K. Lorenza "Tak zwane zło" przez A. Madejskiego. Studia Filozoficzne, nr 8, 125-132, 1976. Dobrzańska, Janina i Dobrzański, Jan.

Poszukiwanie twórczej jedności (cz. I). Studia Filozoficzne, nr 10-11, 167-189, 1976. Kuczyński, Janusz.
Kuczyński, Janusz. W poszukiwaniu twórczej jedności (II). Studia Filozoficzne, nr 12, 3-15, 1976.

Normy moralne a natura ludzka. Na marginesie dyskusji między J. Fuchsem i G. Ermeckem. Roczniki Filozoficzne, 24(2), 123-128, 1976. Szostek, Andrzej.

Człowiek i jego struktura materialna oraz swoista natura i funkcje jego psychiki. Studia Filozoficzne, nr 3, 147-169, 1975. Cackowski, Zdzisław.

Etyka i jej zadania w ujęciu Juliana Ochorowicza. Etyka, t. 14, 255-267, 1975. Tyburski, Włodzimierz.

Naukowa bajka. (O książce Konrada Lorenza Tak zwane zło). Studia Filozoficzne, nr 10, 65-72, 1974. Madejski, Aleksander.

Leopardi - w poszukiwaniu podstaw etyki. Archiwum Historii Filozofii i Myśli Społecznej, t. 20, 59-74, 1974. Ugniewska-Dobrzańska, Joanna.

Prawo naturalne podstawą stosunków społecznych. Roczniki Filozoficzne, 21(2), 49-60, 1973. Mazurek, Franciszek.

Filozofia człowieka w dobie Komisji Edukacji Narodowej. Studia Filozoficzne, nr 10, 21-32, 1973. Wojnar-Sujecka, Janina.

Koncepcja człowieka i natury u J. Bodina. Archiwum Historii Filozofii i Myśli Społecznej, t. 18, 363-379, 1972. Nowicki, Światosław Florian.

Hume: natura ludzka i nieobecność absolutu. Archiwum Historii Filozofii i Myśli Społecznej, t. 17, 207-269, 1971. Baczko, Bronisław.

Prawo naturalne jako podstawa etyki społecznej. Roczniki Filozoficzne, 19(2), 103-123, 1971. Strzeszewski, Czesław.

Koncepcja "natury ludzkiej" a współczesne problemy oceny prawa. Etyka, t. 6, 79-96, 1970. Borucka-Arctowa, Maria.

Moralność a natura ludzka. Etyka, t. 6, 9-29, 1970. Lazari-Pawłowska, Ija.

Natura ludzka a potrzeby. Etyka, t. 6, 31-49, 1970. Reykowski, Janusz.

W sprawie uniwersalnego charakteru moralności. Etyka, t. 6, 133-140, 1970. Tobera, Janina.

U podstaw kultury moralnej. O genezie i podstawowej strukturze wartości moralnej naturalnej i wartościowania ściśle moralnego. Studium aksjologiczno-etyczne. Roczniki Filozoficzne, 15(2), 7-127, 1968. Rodziński, Adam.

"Nowa nauka" prawa naturalnego Jacques Leclercqa. Studia Philosophiae Christianae, nr 1, 229-253, 1967. Waśkiewicz, Hanna.

Moralny charakter życia społecznego. Roczniki Filozoficzne, 14(2), 13-25, 1966. Majka, Józef.

Osobowość i własność: ideał struktury ekonomicznej i społecznej w ujęciu personalizmu neotomistycznego. Warszawa, Książka i Wiedza, 1965. Jaroszewski, Tadeusz M.

Doktryna etyczna Karola Fouriera. Warszawa, Książka i Wiedza, 1965. Majler, Janina.

"Koncepcja człowieka u Blaise Pascala" w: Szkice filozoficzne: Romanowi Ingardenowi w darze. Żarnecka, Zofia (red.), 365-377. Kraków, PWN, 1964. Węgrzecki, Adam.

Podstawowe społeczne zasady prawa naturalnego. Roczniki Filozoficzne, 11(2), 111-121, 1963. Piwowarski, Władysław.

Rodzina jako społeczność naturalna według św. Tomasza z Akwinu. Roczniki Filozoficzne, 8(2), 89-111, 1960. Piwowarski, Władysław.

Natura ludzka jako podstawa formacji etycznej. Znak, nr 60, 693-697, 1959. Wojtyła, Karol.

Próba redukcji poznania psychologicznego do ekstraspekcji. Przyczynek metodologiczny do problemu poznawania natury ludzkiej. Studia Filozoficzne, nr 5, 138-141, 1958. Kotarbiński, Tadeusz.

Człowiek i społeczeństwo w poglądach N. G. Czernyszewskiego. Myśl Filozoficzna, nr 2, 84-111, 1956. Chmaj, Ludwik.

Socjalizm utopijny Gromad Ludu Polskiego (1835-1846). Myśl Filozoficzna, nr 1, 58-84, 1956. Temkin, Hanna.