INDEKS TEMATYCZNY

HUSSERL, Edmund


strona główna

indeks tematyczny
indeks autorski
indeks recenzji
przekłady
autorzy obcy

 

Husserlowskie odkrywanie wewnętrznej świadomości konstytuującej czas. Studia Filozoficzne, nr 2-3, 133-139, 1990. Bielawka, Maria.

Husserl o idei. Studia Filozoficzne, nr 1, 83-95, 1990. Moryń, Mariusz.

Bergson i Husserl: jedna czy dwie koncepcje czasu? Studia Filozoficzne, nr 1, 71-81, 1990. Szymańska-Świątek, Elżbieta.

Husserl i poszukiwanie pewności (ciąg dalszy sporu o zasadę racjonalizującą drogę filozoficzną Husserla). [Rec. Kołakowski, Leszek. Husserl i poszukiwanie pewności]. Colloquia Communia, 2(43), 163-175, 1989. Dębowski, Józef.

O metafizycznych założeniach refleksyjnej analizy poznania. Studia Filozoficzne, nr 4, 103-116, 1989. Judycki, Stanisław.

Dwa antypsychologizmy: Husserl i Frege. Archiwum Historii Filozofii i Myśli Społecznej, t. 34, 299-310, 1989. Lubomirski, Andrzej.

Pasterze i funkcjonariusze. Studia Filozoficzne, nr 7-8, 245-256, 1989. Magala, Sławomir.

Problem ontycznego statusu innego "Ja" u Husserla. Studia Filozoficzne, nr 2, 65-87, 1989. Paradowska, Wiera.

Memento mori (w związku z teorią poznania Edmunda Husserla). Sawicki, Adam (tłum.). Colloquia Communia, 2(43), 49-79, 1989. Szestow, Lew.

Życie w naturalnym nastawieniu, redukcja fenomenologiczna a tradycja myślenia magicznego. Studia Filozoficzne, nr 5, 141-154, 1988. Dobosz, Artur.

Spór o granice racjonalności. Szestow - Husserl. Archiwum Historii Filozofii i Myśli Społecznej, t. 33, 141-190, 1988.
Spór o granice racjonalności (II). Archiwum Historii Filozofii i Myśli Społecznej, t. 34, 159-171, 1989. Wodziński, Cezary.

[Rec. Edmund Husserl und die phänomenologische Bewegung. Zeugnisse im Text und Bild. Sepp, H. A. (hrsg.)]. Roczniki Filozoficzne, nr 36(1), 221-223, 1988. Machnacz, Jerzy.

Postulat fenomenologii u E. Husserla i M. Heideggera. Studia Philosophiae Christianae, nr 1, 75-105, 1988. Rożdżeński, Roman.

Dwa rodzaje wypełnienia i dwa typy wiedzy: Husserl i Russell. Studia Filozoficzne, nr 10, 23-32, 1988. Zając, Mirosław.

Problematyka konstytucji Ja transcendentalnego w "Medytacjach kartezjańskich" Edmunda Husserla. Studia Filozoficzne, nr 11, 173-180, 1987. Bożeński, Waldemar.

Dwie teorie intencjonalności. Przyczynek do właściwego zrozumienia koncepcji intencjonalności Husserla. Studia Filozoficzne, nr 1, 19-32, 1987. Paśniczek, Jacek.

Husserl w Getyndze. Załuska, Andrzej (tłum.). Studia Filozoficzne, nr 1, 7-17, 1987. Plessner, Helmuth.

Wypowiedzi empiryczne a uniwersalia według "Badań logicznych" Husserla. Studia Philosophiae Christianae, nr 1, 199-211, 1987. Rożdżeński, Roman.

Monada jako droga ku metafizyce. Archiwum Historii Filozofii i Myśli Społecznej, nr 32, 149-166, 1987. Święcicka, Krystyna.

Spór o redukcję transcendentalną. Studia Filozoficzne, nr 5, 31-38, 1986. Bielawka, Maria.

O istocie tzw. poznania apriorycznego w ujęciu E. Husserla. Studia Philosophiae Christianae, nr 1, 91-114, 1986. Rożdżeński, Roman.

Metoda a problem prawomocności poznania teoretycznego. Studia Filozoficzne, nr 10, 49-68, 1986. Zachariasz, Andrzej L.

Kategoria nastawienia w filozofii Edmunda Husserla - próba interpretacji. Studia Filozoficzne, nr 7, 115-126, 1985. Dawidziak, Piotr.

Husserl i Kartezjusz: kiedy świat wydaje nam się niezrozumiały. Studia Filozoficzne, nr 4, 3-16, 1985. Michalski, Krzysztof.

Istota a fakt w koncepcji E. Husserla. Studia Filozoficzne, nr 5-6, 153-168, 1985. Widomski, Jacek.

Język i wyobraźnia ejdetyczna. Studia Filozoficzne, nr 1, 53-65, 1985. Żukrowska, Aleksandra.

Próba pogodzenia intersubiektywności z idealizmem transcendentalnym u Edmunda Husserla. Studia Filozoficzne, nr 2, 101-114, 1984. Bukowski, Jerzy.

Zrozumieć Husserla. [Polemika z: Jadacki, Jacek Juliusz. Tractatus contra phenomenologiam]. Studia Filozoficzne, nr 4, 167-172, 1984. Dmochowski, Czesław.
Odpowiedź autorowi "Glossario ad tractatus contra phenomenologiam". [Polemika z: Jadacki, Juliusz Jacek. Glossarium ad tractatum contra phenomenologiam czyli manowce czystego myślenia]. Studia Filozoficzne, nr 4, 195-196, 1984.

Wokół sporu Ingardena z Husserlem. Studia Filozoficzne, nr 8, 61-75, 1984. Galarowicz, Jan.

Glossarium ad tractatum contra phenomenologiam czyli manowce czystego myślenia. [Polemika z: Dmochowski, Czesław. Zrozumieć Husserla]. Studia Filozoficzne, nr 4, 173-193, 1984. Jadacki, Jacek J.

Uwagi o polskim wydaniu Medytacji kartezjańskich Edmunda Husserla. [Rec. Wajs, A. (tłum.)]. Roczniki Filozoficzne, 32(1), 235-241, 1984. Judycki, Stanisław.

Edmunda Husserla deklarowana koncepcja fenomenologii. Roczniki Filozoficzne, 32(1), 167-202, 1984. Krokos, Jan.

Funkcje języka w metodzie fenomenologicznej Edmunda Husserla. Studia Filozoficzne, nr 11-12, 55-67, 1984. Lisak, Andrzej.

Teoria wczucia w Ideach II E. Husserla. Archiwum Historii Filozofii i Myśli Społecznej, t. 30, 133-155, 1984. Święcicka, Krystyna.

Aletejologia Edmunda Husserla. Studia Filozoficzne, nr 1-2, 85-133, 1983. Półtawski, Andrzej.

Racjonalizm zbłąkany: husserlowska krytyka obiektywizmu. Studia Filozoficzne, nr 5-6, 288-295, 1983. Święcicka, Krystyna.

Zarys fenomenologii świadomości u E. Husserla. Studia Philosophiae Christianae, nr 1, 105-128, 1982. Galarowicz, Jan.

U podstaw sporu Ingardena z Husserlem. (I) Spór o metodę. Studia Filozoficzne, nr 3-4, 79-86, 1982. Galarowicz, Jan.
U podstaw sporu Ingardena z Husserlem: (II) Spór o świadomość. Studia Filozoficzne, nr 5-6, 83-95, 1982.

Husserlowska krytyka historyzmu jako krytyka faktyczności. Studia Filozoficzne, nr 1-2, 57-75, 1982. Łuka, Grażyna.

Moje wspomnienia o Edmundzie Husserlu. Studia Filozoficzne, nr 2, 3-24, 1981. Ingarden, Roman.

Spór między Romanem Ingardenem a Edmundem Husserlem. Archiwum Historii Filozofii i Myśli Społecznej, t. 27, 191-225, 1981. Jadacki, Jacek J.

Niektóre problemy Husserlowskiej teorii konstrukcji przestrzeni. Roczniki Filozoficzne, 29(1), 125-163, 1981. Judycki, Stanisław.

Tractatus contra phenomenologiam. Studia Filozoficzne, nr 3, 21-31, 1980. Jadacki, Jacek Juliusz.

Redukcja i monadologia - podstawowe sporne pojęcia fenomenologii Husserla. Garewicz, Jan (tłum.). Archiwum Historii Filozofii i Myśli Społcznej, nr 26, 5-20, 1980. Landgrebe, Ludwig.

Sens i fakt. O polemice Husserla z psychologizmem. Studia Filozoficzne, nr 2, 83-108, 1980. Michalski, Krzysztof.

Idea redukcji fenomenologicznej we wczesnych tekstach Husserla. Studia Filozoficzne, nr 7, 135-150, 1980. Sidorek, Janusz.

[Rec. Cunningham, Suzanne. Language and the Phenomenological Reductions of Edmund Husserl]. Ruch Filozoficzny, XXXVIII (3-4), 228-230, 1980. Tadzik, Bogdan.

Koncepcja istoty u Jana Dunsa Szkota i Edmunda Husserla. Próba porównania. Studia Filozoficzne, nr 12, 21-29, 1980. Widomski, Jacek.

Współcześni badacze radzieccy o Edmundzie Husserlu. Studia Filozoficzne, nr 7, 141-149, 1979. Jadacki, Jacek Juliusz.

Fenomenologia a idealizm. Studia Filozoficzne, nr 6, 69-93, 1979. Łoziński, Jerzy.

Znaczenie a przeżycie. Studia Filozoficzne, nr 2, 43-61, 1978. Buczyńska-Garewicz, Hanna.

W kręgu myśli husserlowskiej. Archiwum Historii Filozofii i Myśli Społecznej, t. 24, 215-236, 1978. Tischner, Józef.

Husserl i najnowsza filozofia burżuazyjna - rozważania filozoficzno-historyczne. Łoziński, Jerzy (tłum.). Studia Filozoficzne, nr 3, 133-143, 1977. Bergner, Dieter.

Problem podziału poznania u E. Husserla i R. Ingardena. Czerska, Barbara (tłum.), Łoziński, Jerzy (popr.). Studia Filozoficzne, nr 1, 3-17, 1976. Motrosziłowa, N. W.

Husserlowski podmiot transcendentalny - próba interpretacji. Łoziński, Jerzy (tłum.). Studia Filozoficzne, nr 1, 19-25, 1976. Warnke, Camilla.

Husserlowska krytyka psychologizmu w aksjologii. Etyka, t. 14, 211-228. 1975. Buczyńska-Garewicz, Hanna.

Kryzys filozoficzno-estetycznej świadomości burżuazyjnej. Morawiec, Kazimierz (tłum.) Studia Filozoficzne, nr 10-11, 5-26, 1975. Dołgow, K. M.

Uwagi o problemie stosunku marksizmu do fenomenologii: rewolucja i prawda - Lenin i Husserl. Studia Filozoficzne, nr 10-11, 55-66, 1975. Łoziński, Jerzy.

[Rec. Son, B. H. Science and Person. A Study on the Idea of "Philosophy as Rigorous Science" in Kant and Husserl]. Ruch Filozoficzny, XXXIII (3-4), 300-304, 1975. Madeja, Zygmunt.

Edmunda Husserla filozofia filozofii. Skwieciński, M. (tłum.). Studia Filozoficzne, nr 10-11, 5-26, 1975. Ojzerman, T. I.

Herman-Leo van Breda (28.II.1911-3.III.1974). Znak, nr 247, 88-92, 1975. Patočka, Jan.

Problem intuicji w fenomenologii Edmunda Husserla. Stawiński, Janusz (tłum.). Studia Filozoficzne, nr 4, 57-63, 1973. Boczoriszwili, A. T.

Husserl i fenemenologia. [Rec. Pivcević, Edo. Husserl and Phenomenology]. Studia Filozoficzne, nr 8, 142-145, 1973. Markiewicz, Barbara.

Ku samej rzeczy. Studia Filozoficzne, nr 10, 83-106, 1973. Michalski, Krzysztof.

Konstytucja transcendentalna w oczach Romana Ingardena. Studia Filozoficzne, nr 4, 65-74, 1973. Tarnowski, Karol.

Rozmowy z Edmundem Husserlem (1931-1938). Abrahamowicz, Zygmunt (tłum.). Znak, nr 212, 153-185, 1972. Jaegerschmid, Adelgundis OSB.

Karola Mannheima koncepcja epistemologii. Studia Filozoficzne, nr 7-8, 27-54, 1972. Rainko, Stanisław.

Wyrażenia okazjonalne. Studia Filozoficzne, nr 1, 3-16, 1971. Kotarbińska, Janina.

O niektórych próbach rozwiązania metodologicznego problemu etyki. Roczniki Filozoficzne, 19(2), 5-41, 1971. Styczeń, Tadeusz.

Co nowego w ostatniej pracy Husserla? Studia Filozoficzne, nr 4-5, 3-14, 1970. Ingarden, Roman W.

Geneza i uprawomocnienie pojęć właściwych filozofii według Husserla i według arystotelizmu. Studia Philosophiae Christianae, nr 1, 5-19, 1967. Chojnacki, Piotr.

U podstaw fenomenologii Husserla. Warszawa, Książka i Wiedza, 1967. Martel, Karol.

W kręgu spraw psychologii i filozofii. Znak, nr 151, 80-105, 1967. Tischner, Józef.

Spór o istotę filozofii. [Rec. Ingarden, Roman. Z badań nad filozofią współczesną]. Studia Filozoficzne, nr 2, 179-201, 1966. Szewczyk, Jan.

Strukturalne zagadnienia refleksji i spostrzeżenia immanentnego w świetle niektórych tez Edmunda Husserla. Studia Philosophiae Christianae, nr 1, 205-257, 1966. Tischner, Józef.

"Husserl - filozof doświadczenia rozumiejącego" w: Filozofia i socjologia XX wieku. Część I. (Myśli i Ludzie), 273-298. Wyd. 2 rozsz. i uzup. Warszawa, Wiedza Powszechna, 1965. Kołakowski, Leszek.

Czytając Husserla. [Rec. Husserl, Edmund. L'origine de la géometrie. Derrida, Jacques (tłum. i wstęp)]. Studia Filozoficzne, nr 3, 210-216, 1964. Cichowicz, Stanisław.

Ingardenowska koncepcja teorii poznania. Próba oceny. Roczniki Filozoficzne, 12(1), 77-92, 1964. Stępień, Antoni B.

Zagadnienie zależności wzajemnej ocen i norm. Studia Filozoficzne, nr 4, 123-140, 1964. Szewczyk, Jan.

"Czym jest 'Ja' transcendentalne?" w: Szkice filozoficzne: Romanowi Ingardenowi w darze. Żarnecka, Zofia (red.), 349-364. Kraków, PWN, 1964. Tischner, Józef.

Z badań nad filozofią współczesną. Warszawa, PWN, 1963. Ingarden, Roman.

Husserl i Picasso. Estetyka, III, 3-22, 1962. Piwocki, Ksawery.