INDEKS TEMATYCZNY

filozofia prawa / prawo / prawodawstwo


strona główna

indeks tematyczny
indeks autorski
indeks recenzji
przekłady
autorzy obcy

Historia filozofii politycznej. Od Tukidydesa do Locke'a. Tradycja klasyczna i jej krytycy. Kęty, Wyd. Marek Derewiecki, 2010. Korab-Karpowicz, W. Julian.

 

Państwo i prawo a społeczeństwo obywatelskie. Studia Filozoficzne, nr 4, 117-126, 1990. Wrzesiński, Krzysztof.

Filozofia człowieka u podstaw systemów filozoficznoprawnych XX wieku. Studia Filozoficzne, nr 1, 105-111, 1989. Szyszkowska, Maria.

Problem tzw. wewnętrznej moralności prawa. Studia Filozoficzne, nr 1, 169-177, 1989. Ziembiński, Zygmunt.

O naukowości nauk prawnych. Podstawy konwergencyjnej teorii prawdy. Skąpska, Grażyna (tłum.). Colloquia Communia, 6(41)-1(42), 83-92, 1988/1989. Kaufmann, Arthur.

Rozważania wstępne nad logiką prawniczą i ontologią relacji. Założenia personalistycznej teorii prawa. Skąpska, Grażyna (tłum.). Colloquia Communia, 6(41)-1(42), 93-103, 1988/1989. Kaufmann, Arthur.

Pięć minut filozofii prawa. Zajadło, Jerzy (tłum.). Colloquia Communia, 6(41)-1(42), 61-62, 1988/1989. Radbruch, Gustaw.

Stare i nowe interpretacje filozofii prawa Arthura Kaufmanna. Colloquia Communia, 6(41)-1(42), 75-81, 1988/1989. Skąpska, Grażyna i Stelmach, Jerzy.

Gustaw Radbruch i antynomie współczesnej filozofii prawa. Colloquia Communia, 6(41)-1(42), 63-74, 1988/1989. Zajadło, Jerzy.

"Trzecie odrodzenie" prawa natury (uwagi metodologiczne). Colloquia Communia, 6(41)-1(42), 109-118, 1988/1989. Zajadło, Jerzy.

Prawo jako rozkaz suwerena w doktrynie Johna Austina. Studia Filozoficzne, nr 5, 73-83, 1988. Babicki, Wojciech.

Teorie praw i teorie użyteczności. [Rec. Utility and Rights. Frey, R. G. (ed.)]. Etyka, nr 24, 268-274, 1988. Hołówka, Jacek.

O sposobach uprawiania refleksji normatywnej. Studia Filozoficzne, nr 3, 69-80, 1988. Pawlik, Wojciech.

Racjonalne uzasadnianie w etyce i w prawie. [Rec. Etica e diritto. Gainformaggio, L. & Lecaldano, E. (red.)]. Studia Filozoficzne, nr 1, 194-200, 1987. Wróblewski, Jerzy.

Uwagi o pojęciu własności. Studia Filozoficzne, nr 4, 105-125, 1986. Balcerowicz, Leszek.

Nowatorstwo czy kontemplacja. Koncepcja działania w heglowskiej filozofii prawa. Colloquia Communia, 1(24), 189-194, 1986. Kuderowicz, Zbigniew.

Umowa społeczna według Jana Jakuba Rousseau. Etyka, nr 22, 217-230, 1986. Porębski, Czesław.

O pojęciu czynu w prawie karnym. Studia Filozoficzne, nr 2-3, 211-224, 1985. Andrejew, Igor.

O przyczynowości normatywnej. Studia Filozoficzne, nr 2-3, 31-48, 1985. Ehrlich, Stanisław.

Czy rzeczywistość jest rozumna? Nowe źródła do filozofii prawa Hegla. Studia Filozoficzne, nr 10, 85-91, 1985. Jakubowski, Marek N.

Relacje między prawem i moralnością. Studia Filozoficzne, nr 2-3, 117-143, 1985. Lang, Wiesław.

Fichte i problem autonomii prawa. Grygorowicz, Marek (tłum.). Studia Filozoficzne, nr 7, 99-113, 1985. Renaut, Alain.

Przedmiot filozofii prawa. Studia Filozoficzne, nr 2-3, 5-16, 1985. Seidler, Grzegorz L.

Dyskusje wokół filozofii prawa w polskim prawoznawstwie powojennym. Zarys zagadnienia. Studia Filozoficzne, nr 2-3, 145-159, 1985. Smoczyński, Paweł J.

Wykładnia prawa w jej aspekcie komputacyjnym. Studia Filozoficzne, nr 2-3, 93-104, 1985. Studnicki, Franciszek.

Teorie prawa natury o zmiennej treści a dynamiczne teorie prawa natury. Studia Filozoficzne, nr 2-3, 179-189, 1985. Szyszkowska, Maria.

Filozoficzna systematyzacja doktryn prawa naturalnego. Studia Filozoficzne, nr 2-3, 161-178, 1985. Tokarczyk, Roman.

W kwestii tzw. odmoralizowania prawa karnego. Studia Filozoficzne, nr 2-3, 225-241, 1985. Wąsek, Andrzej.

Semantyczne ujęcie dogmatyki prawa. Studia Filozoficzne, nr 2-3, 83-92, 1985. Woleński, Jan.

Analityczne podejście do aksjologii prawa. Studia Filozoficzne, nr 2-3, 49-65, 1985. Wróblewski, Jerzy.

Problem rozumowania "more geometrico" w filozofii państwa i prawa Hugona Grocjusza. Studia Filozoficzne, nr 2-3, 191-204, 1985. Zajadło, Jerzy.

Leon Petrażycki (1867-1931). Ruch Filozoficzny, nr 1, 3-14, 1984. Smoczyński, Paweł J.

Oceny i normy postępowania w psychologistycznej koncepcji prawa i moralności Leona Petrażyckiego. Etyka, nr 21, 71-102, 1984. Smoczyński, Paweł J.

Zbiór rozpraw o Leonie Petrażyckim. [Rec. Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio G, Ius, vol. XXVIII, 1981]. Studia Filozoficzne, nr 10, 164-170, 1983. Woleński, Jan.

Prawo jako pochodna działania. Koncepcja prawa pierwotnego w poglądach Bronisława Malinowskiego. Studia Filozoficzne, nr 3, 135-147, 1981. Brozi, Krzysztof.

Koncepcje "natury rzeczy" w zachodnioniemieckiej filozofii prawa. Etyka, t. 19, 133-155, 1981. Gizbert-Studnicki, Tomasz.

Filozofia prawa i polityka prawa w ujęciu Leona Petrażyckiego. Studia Filozoficzne, nr 5, 65-69, 1981. Kowalski, Jerzy.

O rozróżnieniu prawa i moralności w teorii Leona Petrażyckiego. Studia Filozoficzne, nr 5, 51-63, 1981. Nowacki, Józef.

Ontologia Leona Petrażyckiego. Studia Filozoficzne, nr 5, 71-79, 1981. Płeszka, Krzysztof i Woleński, Jan.

Wątki humanistyczne w koncepcji etyki Leona Petrażyckiego. Studia Filozoficzne, nr 5, 33-50, 1981. Smoczyński, Paweł J.

Zagadnienia prawa. [Rec. Schwartz-Liebermann von Wahlendorf, H. A. Idealité et réalité du droit. Les dimensions du raisonnment judiciare]. Studia Filozoficzne, nr 9, 166-171, 1980. Wróblewski, Jerzy.

Filozofia prawa w ujęciu Jana z Salisbury. Studia Filozoficzne, nr 10, 53-69, 1979. Boczar, Mieczysław.

Formalny opis wybranych pojęć prawnych. Studia Filozoficzne, nr 2, 63-79, 1978. Wojtasiewicz, Olgierd Adrian.

Historia doktryn prawa natury. Studia Filozoficzne, nr 2, 119-134, 1977. Tokarczyk, Roman.

Założenia faktyczne wypowiedzi normatywnych. Etyka, t. 15, 127-141, 1977. Ziembiński, Zygmunt.

Problem przedmiotu filozofii prawa. Ruch Filozoficzny, XXXIV (3), 183-188, 1976. Szyszkowska, Maria.

Petrażycki. (Myśli i Ludzie). Warszawa, Wiedza Powszechna, 1974. Leszczyna, Henryk.

Kant jako inspirator europejskiej filozofii prawa. Znak, nr 240, 805-810, 1974. Mycielski, Andrzej.

O tzw. słabych i mocnych dozwoleniach. Studia Filozoficzne, nr 8, 115-124, 1974. Opałek, Kazimierz i Woleński, Jan.

Koncepcje "natury rzeczy" we współczesnej filozofii prawa. Roczniki Filozoficzne, 22(2), 123-150, 1974. Rink, Edmund.

Rozmowa z prof. dr hab. Andrzejem Mycielskim o filozofii prawa w okresie międzywojennym. Ruch Filozoficzny, XXXI (2-4), 109-111, 1973. Szyszkowska, Maria.

Praesente medico nihil nocet. (Głos w dyskusji "Filozofia państwa i polityki"). [Polemika z: Jankowski, Henryk]. Studia Filozoficzne, nr 10, 167-170, 1972. Cackowski, Zdzisław.

Filozofia państwa i prawa. Studia Filozoficzne, nr 6, 111-120, 1972. Jankowski, Henryk.

Ontologia normy prawnej. Studia Filozoficzne, nr 9, 101-110, 1972. Kowalski, Jerzy.

Konsekwencje kantowskiego rozdzielenia sfer rozumu teoretycznego i rozumu praktycznego w filozofii prawa. Studia Philosophiae Christianae, nr 1, 133-152, 1972. Szyszkowska, Maria.

Moralność i odpowiedzialność karna. [Rec. Hart, H. L. A. Punishment and Responsibility. Essays in the Philosophy of Law]. Etyka, t. 10, 164-171, 1972. Wróblewski, Jerzy.

Prawo i ład społeczny. Studia Filozoficzne, nr 6, 81-102, 1971. Stępień, Tadeusz.

Relatywizm filozoficzno-prawny Radbrucha. Studia Philosophiae Christianae, nr 1, 217-229, 1971. Szyszkowska, Maria.

Powszechność prawa naturalnego - ks. Józefowi Iwanickiemu w odpowiedzi. Roczniki Filozoficzne, 19(2), 220-226, 1971. Waśkiewicz, Hanna.

Koncepcja "natury ludzkiej" a współczesne problemy oceny prawa. Etyka, t. 6, 79-96, 1970. Borucka-Arctowa, Maria.

Prawo naturalne - prawo czy norma moralna? Roczniki Filozoficzne, 18(2), 11-34, 1970. Waśkiewicz, Hanna.

Lona L. Fullera koncepcja prawa i moralności. [Rec. Fuller, Lon L. The Morality of Law]. Etyka, t. 4, 177-188, 1969. Filipiak, Teodor.

Historia teorii prawa naturalnego. Roczniki Filozoficzne, 16(2), 69-89, 1969. Waśkiewicz, Hanna.

Problem prawdy w moralności i w prawie. [Rec. Kalinowski, Georges. Le Problème de la vérité en morale et en droit]. Etyka, t. 5, 172-177, 1969. Wróblewski, Jerzy.

O możliwości i potrzebie etycznej oceny prawa. Etyka, t. 3, 83-90, 1968. Jankowski, Henryk.

Powszechność prawa naturalnego. Studia Philosophiae Christianae, nr 1, 119-134, 1968. Waśkiewicz, Hanna.

"Dwie koncepcje logiki prawniczej" w: Księga pamiątkowa ku czci profesora Tadeusza Kotarbińskiego w osiemdziesiątą rocznicę urodzin. Czeżowski, Tadeusz i in. (red.), 235-243. Warszawa, PWN, 1967. Gregorowicz, Jan.

Prawo jako przedmiot oceny etycznej. Etyka, t. 2, 233-287, 1967. Jankowski, Henryk.

Marksizm a filozofia prawa. [Rec. Maneli, M. Historia doktryn polityczno-prawnych XIX w.]. Studia Filozoficzne, nr 1, 198-210, 1967. Jankowski, Henryk.

Międzynarodowe kolokwium filozofii prawa w Tuluzie. Ruch Filozoficzny, XXVI (1), 1-2, 1967. Kalinowski, Jerzy.

Moralność czy prakseologia prawa? [Rec. Fuller, Lon L. The Morality of Law]. Studia Filozoficzne, nr 3, 274-280, 1967. Kurczewski, Jacek.

O prawniczych rozumowaniach subsumpcyjnych. Studia Filozoficzne, nr 1, 121-134, 1967. Studnicki, Franciszek.

W sprawie prawniczych rozumowań subsumpcyjnych. [Polemika z: Studnicki, Franciszek. O prawniczych rozumowaniach subsumpcyjnych]. Studia Filozoficzne, nr 2, 225-227, 1967. Ziemba, Zdzisław.

Filozoficzne podstawy Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka. Roczniki Filozoficzne, 14(2), 81-98, 1966. Andrzejczak, Henryk.

"Montesquieu: idea wolności konkretnej" w: Antynomie wolności. Drużkowski, Marian i Sokół, Krystyna (red.), 230-239, Warszawa, Książka i Wiedza, 1966. Szacki, Jerzy.

Sąd o prawie i osobie. Rozważania na temat poglądów Simone Weil. Znak, nr 118, 464-473, 1964. Kalinowski, Jerzy.

"Znaczenie koncepcji utworu w prawie autorskim" w: Szkice filozoficzne: Romanowi Ingardenowi w darze. Żarnecka, Zofia (red.), 381-398. Kraków, PWN, 1964. Kopff, Andrzej.

Uwagi o wynikaniu norm prawnych. Studia Filozoficzne, nr 4, 111-122, 1964. Ziemba, Zdzisław i Ziembiński, Zygmunt.

Rozważania wstępne do nauki o moralności i prawie. Warszawa, PWN, 1964; wyd. 2 1967. Znamierowski, Czesław.

Psychologiczna teoria prawa i państwa Leona Petrażyckiego. Warszawa, PWN, 1963. Kowalski, Jerzy.

Arystoteles. Początki i podstawy nauki o społeczeństwie. Wrocław, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1963. Rybicki, Paweł.

Zwrot "norma obowiązuje" w języku prawnym i prawniczym. Na marginesie książka W. Langa "Obowiązywanie prawa". Studia Filozoficzne, nr 3-4, 93-115, 1963. Ziemba, Zdzisław.

[Rec. Vinding Kruse, Frederik. Erkenntnis und Wertung. Das Grundproblem der Erkenntnislehre und Ethik]. Ruch Filozoficzny, XXI (1), 47-50, 1962. Pieczyński, Mieczysław.

"Drugie odrodzenie" prawa naturalnego. Roczniki Filozoficzne, 10(2), 115-151, 1962. Waśkiewicz, Hanna.

Charakterystyka filozoficznej definicji prawa. Roczniki Filozoficzne, 9(2), 29-50, 1961. Kozłowski, Krzysztof.

"De legibus" Cicerona - pierwszy w dziejach myśli europejskiej system filozoficzno-prawny. Roczniki Filozoficzne, 8(2), 39-52, 1960. Waśkiewicz, Hanna.

Studia z filozofii prawa. Opałek, Kazimierz (oprac.), Wróblewski, Kazimierz (wstęp). Warszawa, PWN, 1959. Lande, Jerzy.
"Jerzy Lande jako teoretyk prawa" w: tamże, 5-82. Wróblewski, Kazimierz.

Problem filozofii prawa. [Rec. Martyniak, Czesław. Problem filozofii prawa. Filozofia prawa, przedmiot, metoda, podział]. Roczniki Filozoficzne, 6(2), 119-125, 1958. Kozłowski, Krzysztof.

Wina i odpowiedzialność. Warszawa, PWN, 1957. Znamierowski, Czesław.

Interpretacja prawa a logika zdań normatywnych. Roczniki Filozoficzne, 5(2), 151-169, 1955/1957. Kalinowski, Jerzy.

Kryteriologiczne i metodologiczne uwagi na temat pojęcia "przestępstwa", oraz "czynu zabronionego pod groźbą kary". Roczniki Filozoficzne, 5(4), 173-234, 1955/1957. Papierkowski, Zdzisław.

Teoria prawa prof. Jerzego Landego (próba charakterystyki). Roczniki Filozoficzne, 5(4), 271-302, 1955/1957. Waśkiewicz, Hanna.

Rola Monteskiusza w rozwoju myśli społecznej. Myśl Filozoficzna, nr 1, 29-57, 1956. Opałek, Kazimierz.

Kilka uwag o książce "Prawo i moralność w społeczeństwie socjalistycznym". [Rec. Kariewa, M. P.]. Myśl Filozoficzna, nr 5, 198-203, 1956. Sztekker, Eryk.

Pisma filozoficzne i społeczne. T. 1 i 2. Suchodolski, Bogdan (opracowanie i wstęp), IX-XXVIII. Warszawa, PWN, 1954. Staszic, Stanisław.

Prawo i moralność. Myśl Współczesna, nr 4, 95-102, 1948. Denisow, A. I.

Prawo i moralność. Myśl Współczesna, nr 2-3, 250-272, 1948. Hessen, Sergiusz.

Nauka filozofii prawa i prawa karnego w Polsce. Kraków, Polska Akademia Umiejętności, 1948. Opałek, Kazimierz i Wolter, Władysław.