INDEKS TEMATYCZNY

filozofia nauki


strona główna

indeks tematyczny
indeks autorski
indeks recenzji
przekłady
autorzy obcy

Ograniczona naukowa racjonalność. Zagadnienia Naukoznawstwa, 3-4 (177-178), 355-356, 2008. Bobryk, Jerzy.

Problem genezy wiedzy ludzkiej a spory o właściwą metodologię badań naukowych. Edukacja Filozoficzna, 35, 59-76, 2003. Bobryk, Jerzy.

Logika odkrycia naukowego a logika rozumowania. Filozofia Nauki, nr 2(38), 5-17, 2002. Bobryk, Jerzy.

Czy możliwa jest integracja wiedzy. Filozofia Nauki, nr 1, 137-151, 1993. Bobryk, Jerzy.

"Metodologia normatywna a metodologia opisowa, socjologia i psychologia wiedzy" w: Wybrane problemy metodologii badań. Aranowska, E. (red.), 69-93. Warszawa, Wydawnictwa UW, 1992. Bobryk, Jerzy i Suchecki, Jacek.

 

Kryteria istnienia abstraktów. Colloquia Communia, nr 1-3(54-56), 167-187, 1991. Czarnocka, Małgorzata.

Między realizmem a instrumentalizmem: empiryzm konstruktywny. Colloquia Communia, nr 1-3(54-56), 5-17, 1991. Grobler, Adam.

Spór o realizm we współczesnej filozofii nauki. Colloquia Communia, nr 1-3(54-56), 43-60, 1991. Zeidler, Paweł.

Amerykańska filozofia nauki i postmodernizm. (W związku z krytyczną analizą W. Hudsona). Colloquia Communia, nr 1-3(54-56), 75-86, 1991. Zeidler-Janiszewska, Anna.

Obserwacja bezpośrednia. Studia Filozoficzne, nr 1, 155-167, 1990. Czarnocka, Małgorzata.

"Rewolucje w nauce jako argument przeciwko relatywizmowi" w: Wartość relatywizmu jako postawy poznawczej. Pomorski, Jan (red.), 73-97. Lublin, Wyd. UMCS, 1990. Sady, Wojciech.
"Odpowiedź moim krytykom" w: tamże, 147-158, 1990.
"Głosy w dyskusji nad referatami Józefa Życińskiego i Jerzego Szymury" w: tamże, 47-51 i 194-195, 1990.

Racjonalność nauki a socjologiczny redukcjonizm Szkoły Edynburskiej. Studia Philosophiae Christianae, nr 1, 109-128, 1990. Życiński, Józef.

Współczesne postacie sporów o zadania nauki. Roczniki Filozoficzne, 37/38(1), 181-195, 1989/1990. Hajduk, Zygmunt.

Uwarunkowania postępu poznawczego w teoriach rozwoju nauki. Roczniki Filozoficzne, 37/38(3), 83-160, 1989/1990. Hajduk, Zygmunt.

Ideał nauki Koła Wiedeńskiego. Archiwum Historii Filozofii i Myśli Społecznej, t. 34, 311-321, 1989. Amsterdamski, Stefan.

Kontemplatywny vs. performancyjny model wiedzy a Feyerabendowska krytyka nauki (Miejsce nauki w hierarchii wartości rożnych tradycji i form życia). Studia Filozoficzne, nr 10, 99-113, 1989. Jodkowski, Kazimierz.

Postulat uniwersalności nauki. Studia Filozoficzne, nr 5, 131-144, 1989. Kałuszyńska, Elżbieta.

Trzydzieści lat filozofii nauk przyrodniczych w Polskiej Akademii Nauk i poza nią. Ruch Filozoficzny, XLVI (1), 3-19, 1989. Krajewski, Władysław.

Dyskusja wokół społecznej filozofii nauki szkoły edynburskiej. Studia Filozoficzne, nr 4, 87-102, 1989. Kucia, Marek.

Wprowadzenie do filozofii nauki. [Rec. Harré, Rom. The Philosophies of Science - An Introductory Survey]. Studia Filozoficzne, nr 11, 195-199, 1989. Kucia, Marek.

Nauka jako aproksymacja prawdy. (Analiza krytyczna koncepcji W. H. Newtona-Smitha). Studia Filozoficzne, nr 6, 153-167, 1989. Olczyk, Sławoj.

Społeczne uwarunkowania nauki  i jej względna autonomia. [Rec. Mamczur, E. A. Problemy socyokulturarnoj dietierminacyi naucznogo znanija]. Studia Filozoficzne, nr 5, 193-197, 1989. Pietruska-Madej, Elżbieta.

Filozofia René Thoma. Wolicki, Krzysztof (tłum.). Archiwum Historii Filozofii i Myśli Społecznej, t. 34, 27-45, 1989. Pomian, Krzysztof.

[Rec. Filozoficzno-metodologiczne problemy nauki. Nysanbujew, A. N. (red.)]. Ruch Filozoficzny, XLVI (1), 93-95, 1989. Sztumska, Bożena.

Problem filozoficzności filozofii nauki. Studia Filozoficzne, nr 1, 113-117, 1989. Tuchańska, Barbara.

Newtonowskie odkrycie grawitacji. Studia Filozoficzne, nr 6, 109-122, 1989. Tuchańska, Barbara.

O racjonalizmie E. Meyersona. Archiwum Historii Filozofii i Myśli Społecznej, t. 33, 281-304, 1988. Dubik, Adam.

W poszukiwaniu współczesnego ideału nauki. Studia Filozoficzne, nr 12, 69-76, 1988. Fiut, Ignacy S.

Próba historycznego ujęcia działalności paranaukowej. Studia Filozoficzne, nr 8, 25-37, 1988. Pogonowska, Barbara.

Filozofia, fizyka, kosmos. [Sympozjum w Kyrdżali, Bułgaria, 14-16.05,1987]. Studia Filozoficzne, nr 2, 198-200, 1988. Rok, Bolesław.

"Dialektyka przyrody" Engelsa a współczesna filozofia nauki. Studia Filozoficzne, nr 2, 3-14, 1988. Such, Jan.

Faktualne znaczenie konstruktów teoretycznych. Studia Philosophiae Christianae, nr 1, 107-122, 1988. Szała Andrzej.

Zagadnienia filozoficzne w nauce. Studia Filozoficzne, nr 2, 93-106, 1988. Urbaniec, Jacek.

Semantyczne konsekwencje formalnych eksplikacji teorii naukowych. Studia Filozoficzne, nr 5, 3-17, 1988. Zeidler, Paweł.

Problemowa koncepcja badania naukowego. Część II. Roczniki Filozoficzne, 35/36(3), 5-47, 1987/1988. Hajduk, Zygmunt.

Paula Lorenzena konstruktywizm praktyczny. Studia Filozoficzne, nr 3, 157-164, 1987. Blandzi, Seweryn.

Reprezentowanie i interweniowanie. [Rec. Hacking, Ian. Representing and Intervening]. Studia Filozoficzne, nr 1, 188-194, 1987. Giza, Piotr.

Filozofia przyrody a filozofia nauki. Roczniki Filozoficzne, 35(1), 171-185, 1987. Hajduk, Zygmunt.

Gaston Bachelard jako epistemolog. Studia Filozoficzne, nr 11, 75-89, 1987. Kociuba, Maciej.

Tolerancja w dziedzinie nauki. Studia Filozoficzne, nr 2, 83-90, 1987. Lazari-Pawłowska, Ija.

Odpowiedź polemiczna. [Polemika z: Zakrzewska, Elżbieta. Dwie hermeneutyki]. Studia Filozoficzne, nr 6, 165-168, 1987. Magala, Sławomir.

O nauce i tolerancji. (Na marginesie artykułu I. Lazari-Pawłowskiej "O tolerancji w dziedzinie nauki"). Studia Filozoficzne, nr 3, 165-175, 1987. Pietruska-Madej, Elżbieta.

Kłopoty z cząstkami wirtualnymi. Studia Filozoficzne, nr 4, 93-104, 1987. Tempczyk, Michał.

Rozważania dotyczące pojęcia krytyki naukowej. Nieznański, Edward (tłum.). Studia Philosophiae Christianae, nr 2, 209-214, 1987. Zecha, Gerhard.

Adam Smith jako filozof nauki. Piotrowski, Wojciech (tłum.). Zwoliński, Zbigniew (przejrzał). Studia Filozoficzne, nr 10, 115-125, 1986. Blegvad, Mogens.

Nauka a sceptycyzm. [Rec. Watkins, John. Science and Scepticism]. Studia Filozoficzne, nr 9, 179-185, 1986. Chmielecka, Ewa.

Komputer - narzędzie poznania? Studia Filozoficzne, nr 7, 115-118, 1986. Grabacki, Jan.

Założenia o jednorodności w naukach przyrodniczych. Studia Filozoficzne, nr 9, 59-61, 1986. Hadryś, Henryk.

Kontynentalna i anglo-amerykańska filozofia nauki. Studia Philosophiae Christianae, nr 1, 43-61, 1986. Hajduk, Zygmunt.

Problemowa koncepcja badania naukowego. Roczniki Filozoficzne, 34(3), 39-85, 1986. Hajduk, Zygmunt.

Jak możliwa jest "filozofia w nauce"? Studia Philosophiae Christianae, nr 1, 7-19, 1986. Heller, Michał.

Czy L. Laudana teoria postępu jest progresywna? Roczniki Filozoficzne, 34(3), 87-101, 1986. Jonkisz, Adam.

Czy przesłanki wyjaśniania naukowego muszą być prawdziwe? Studia Filozoficzne, nr 7, 3-15, 1986. Krajewski. Władysław.

Determinizm a mechanika klasyczna. Studia Filozoficzne, nr 5, 55-60, 1986. Podgórski, Krzysztof.

Naukowcy: rewolucjoniści czy konserwatyści? Studia Filozoficzne, nr 4, 51-66, 1986. Sady, Wojciech.

Pluralizm wizji świata. O filozofii nauki Stefana Amsterdamskiego. Studia Philosophiae Christianae, nr 2, 197-207, 1986. Sokołowski, Leszek M.

Integracja nauki na przykładzie teorii czarnych dziur. Studia Filozoficzne, nr 6, 25-32, 1986. Tempczyk, Michał.

Marksizm jako fundament filozoficznych koncepcji nauki (na przykładzie ontologii bytu społecznego G. Lukácsa). Studia Filozoficzne, nr 11, 59-70, 1986. Tuchańska, Barbara.

Teza o niemożności. (O pewnej epistemologicznej interpretacji rewolucji naukowych oraz kwestii tzw. paradoksu nuklearnego w polityce). Stawiński, Janusz (tłum.). Zwoliński, Zbigniew (przejrzał). Studia Filozoficzne, nr 10, 137-145, 1986. Witt-Hansen, Johannes.

Kryterium istnienia przedmiotów nieobserwowalnych. Studia Filozoficzne, nr 5-6, 3-21, 1985. Czarnocka, Małgorzata.
Kryteria istnienia w naukach przyrodniczych. Studia Filozoficzne, nr 7, 3-18, 1985.

Metanaukowe tendencje badawcze w problematyce odkrycia naukowego. Roczniki Filozoficzne, 33(3), 27-57, 1985. Hajduk, Zygmunt.

Metodologiczne typy filozofii przyrody a filozofia przyrodoznawstwa. Roczniki Filozoficzne, 33(3), 165-171, 1985. Hajduk, Zygmunt.

Filozofia nauki wobec wartości poznawczych. Studia Filozoficzne, nr 8-9, 131-147, 1985. Motycka, Alina.

O niektórych symptomach kryzysowej filozofii nauki. Studia Filozoficzne, nr 10, 69-83, 1985. Motycka, Alina.

Jeszcze raz o tym samym. Studia Filozoficzne, nr 1, 151-157, 1985. Sady, Wojciech.

Redukcja jako centralne zagadnienie formalnej filozofii nauki. [Rec. Reduction in Science. Structure, Examples, Philosophical Problems. Balzer, W. & Pearce, D. A. & Schmidt, H.-J. (eds.)]. Studia Filozoficzne,, nr 11-12, 194-198, 1985. Tempczyk, Michał.

Finalizacja nauki. Czerniak, Stanisław (tłum. i posł.). Studia Filozoficzne, nr 1, 85-106, 1984. Böhme, Gernot i Daele, Wolfgang van den i Krohn, Wolfgang.

Kontrowersyjność strukturalizmu W. Stegmüllera. Roczniki Filozoficzne, 32(3), 127-147, 1984. Hajduk, Zygmunt.

Nieliniowa ewolucja nauki. Roczniki Filozoficzne, 32(3), 105-125, 1984. Heller, Michał.

Interpretacje Kuhnowskiej tezy o niewspółmierności paradygmatów. Roczniki Filozoficzne, 32(3), 173-198, 1984. Jodkowski, Kazimierz.

Zagadnienie postępu naukowego w ujęciu strukturalistycznym. Roczniki Filozoficzne, 32(3), 149-172, 1984. Jonkisz, Adam.

Filozofia nauki w Polsce w latach 1973-1982. (Wstępna ocena działalności badawczej). Roczniki Filozoficzne, 32(1), 241-249, 1984. Kamiński, Stanisław.

Filozofia nauki po Popperze i Kuhnie. Studia Filozoficzne, nr 2, 163-172, 1984. Magala, Sławomir.

O pragmatycznej teorii obserwacji P. K. Feyerabenda. Studia Filozoficzne, nr 2, 143-161, 1984. Olczyk, Sławoj.

Między psychologią a logiką nauki, czyli o sprawach odkrycia naukowego. Studia Filozoficzne, nr 2, 127-141, 1984. Pietruska-Madej, Elżbieta.

Bachelard - kowal słów. Archiwum Historii Filozofii i Myśli Społecznej, t. 30, 205-237, 1984. Skarga, Barbara.

Filozofia nauki Czesława Białobrzeskiego po trzydziestu latach. Studia Filozoficzne, nr 3, 93-102, 1984. Tempczyk, Michał.

Podsumowanie dyskusji w sekcji "Racjonalność a nauka". Studia Filozoficzne, nr 5-6, 241-242, 1983. Amsterdamski, Stefan.

Poznanie jako przedsięwzięcie: nowa teoria nauki Isaaca Leviego. Studia Filozoficzne, nr 8-9, 139-163, 1983. Dąbrowski, Tomasz.

Quae nocent, docent. [Polemika z: Sady, Wojciech. Przeciwko instrumentalizmowi]. Studia Filozoficzne, nr 11-12, 305-310, 1983. Dąbrowski, Tomasz.

Racjonalizm w filozofii nauki na początku XX w. Studia Filozoficzne, nr 5-6, 143-153, 1983. Kamiński, Stanisław.

Dialektyka rozwoju nauki. Studia Filozoficzne, nr 4, 33-49, 1983. Krajewski. Władysław.

Historia nauki i jej racjonalna rekonstrukcja. (Empirystyczno-historyczne i racjonalistyczne ujęcie rozwoju nauki). Studia Filozoficzne, nr 5-6, 154-164, 1983. Krajewski. Władysław.

Czy biologia jest racjonalna i czy może być rozumną nauką? Studia Filozoficzne, nr 5-6, 189-199, 1983. Kunicki-Goldfinger, Władysław.

Alberta Einsteina filozofia nauki i religii. Roczniki Filozoficzne, 31(3), 45-57, 1983. Mazierski, Stanisław.

Ciasto z rodzynkami. [Rec. Polish Essays in the Philosophy of the Natural Sciences. Krajewski, Władysław (red.)]. Studia Filozoficzne, nr 7, 169-176, 1983. Mejbaum, Wacław.

Relacyjny charakter wiedzy w świetle filozoficznej koncepcji nauki A. N. Whiteheada. Studia Filozoficzne, nr 10, 99-114, 1983. Motycka, Alina.

Utopia przeciw metodzie. (O koncepcji rozwoju wiedzy P. Feyerabenda). Studia Filozoficzne, nr 5-6, 172-178, 1983. Olczyk, Sławoj.

Przeciwko instrumentalizmowi. [Polemika z: Dąbrowski, Tomasz. Instrumentalizm]. Studia Filozoficzne, nr 10, 145-152, 1983. Sady, Wojciech.

Nauka i myślenie. Roczniki Filozoficzne, 31(3), 198-204, 1983. Sedlak, Włodzimierz.

Dyskretny urok sprzeczności. (Odpowiedź Edmundowi Mokrzyckiemu). [Polemika z: Mokrzycki, Edmund. O "socjologicznym datum", jego "logicznym substytucie" i filozofii nauki jaka "być musi"]. Studia Filozoficzne, nr 8-9, 279-290, 1983. Woleński, Jan.

O metodach formalnej rekonstrukcji teorii empirycznych. Studia Filozoficzne, nr 10, 27-37, 1983. Zeidler, Paweł.

Instrumentalizm. Studia Filozoficzne, nr 3-4, 3-28, 1982. Dąbrowski, Tomasz.

O "socjologicznym datum", jego "logicznym substytucie" i filozofii nauki jaka "być musi". [Polemika z: Woleński, Jan. Filozofia nauki a socjologia]. Studia Filozoficzne, nr 3-4, 149-154, 1982. Mokrzycki, Edmund.

Czym żyją filozofowie nauki? (Słowo o sile polemiki). Studia Filozoficzne, nr 9-10, 79-91, 1982. Motycka, Alina.

Epistemologiczne implikacje tzw. "operacyjnego" rozumienia pojęcia prawdy. Studia Philosophiae Christianae, nr 1, 209-219, 1982. Rożdżeński, Roman.

Obrachunek z czasem i materią. Roczniki Filozoficzne, 30(3), 5-25, 1982. Sedlak, Włodzimierz.

Czy tlenowa teoria Lavoisiera była lepsza od teorii flogistonowej? Przyczynek do analizy rewolucji naukowej. Studia Filozoficzne, nr 9-10, 39-65, 1982. Żytkow, Jan M i Lewenstam, Andrzej.

Dialektyka jako program nauk przyrodniczych. [Rec. Theorie und Labor - Dialektik als Program der Naturwissenschaften. Plath, P. and Sandkühler (hrsg.)]. Studia Filozoficzne, nr 4, 181-186, 1981. Borowicz-Sierocka, Beata.

Przyczynek do zagadnienia braku kumulacji w rozwoju wiedzy. Studia Filozoficzne, nr 5, 127-131, 1981. Dzisiów, Łukasz.

Milczące funkcjonowanie paradygmatu. Studia Filozoficzne, nr 1, 53-65, 1981. Jodkowski, Kazimierz.

Historyczne tło Sneeda-Stegmüllera niezdaniowej koncepcji teorii. Studia Filozoficzne, nr 11, 53-74, 1981. Jodkowski, Kazimierz.

Pojęcie nauki i klasyfikacja nauk. Lublin, TN KUL, 1961; wyd. 3 uzup. 1981. Kamiński, Stanisław.

Gaston Bachelard i historia epistemologiczna. Studia Filozoficzne, nr 2, 67-87, 1981. Krakowski, Jerzy.

Nauka jako teoretyczny sposób istnienia filozofii. Studia Filozoficzne, nr 6, 13-31, 1981. Krakowski, Jerzy.

Filozoficzne mechanizmy rozwoju nauki. Studia Filozoficzne, nr 9, 107-130, 1981. Krakowski, Jerzy.

Między fizyką a filozofią czyli epistemologia naukowa Sir Arthura Eddingtona. Studia Filozoficzne, nr 11, 83-103, 1981. Motycka, Alina.

Filozofia naukowa i filozofia nauki. Uwagi o pozytywizmie. Studia Filozoficzne, nr 1-2, 27-56, 1982. Sarnowski, Stefan.

Myślenie, planowanie i działanie w nauce na przykładzie biologii współczesnej. Studia Filozoficzne, nr 7-8, 87-96, 1981. Sedlak, Włodzimierz.

Rodzaje przyczynowości i jej ograniczenia w naukach przyrodniczych. Studia Filozoficzne, nr 10, 75-87, 1981. Tempczyk, Michał.

Przyczynek do krytyki feyerabendowskiej tezy o niewspółmierności. Studia Filozoficzne, nr 11, 75-82, 1981. Wieczorek, Krzysztof.

Transcendentalizm i współczesne filozofie nauki. Studia Filozoficzne, nr 12, 53-62, 1980. Baran, Bogdan.

Bibliografia polskiej filozofii nauk przyrodniczych 1930-1979. Studia Filozoficzne, nr 9, 155-173, 1980. Bielecki, Marek i Strawiński, Witold.

Spór o kryterium teoretyczności pojęć. Studia Filozoficzne, nr 3, 59-77, 1980. Jodkowski, Kazimierz.

O dwu rodzajach niewspółmierności interteoretycznej w ujęciu Paula K. Feyerabenda. Studia Filozoficzne, nr 7, 79-91, 1980. Jodkowski, Kazimierz.

Charakterystyki wielkości addytywnych. Studia Filozoficzne, nr 7, 93-103, 1980. Kałuszyńska, Elżbieta.

Interesy scjentyzmu i antyscjentyzmu. (Uwagi poczynione przy okazji lektury książki E. Mokrzyckiego "Filozofia nauki a socjologia"). Studia Filozoficzne, nr 12, 83-96, 1980. Kmita, Jerzy.

Tadeusz Nadel-Turoński. Ruch Filozoficzny, XXXVIII (3-4), 203-206, 1980. Krajewski, Władysław i Nowaczyk, Adam i Żytkow, Jan M.

Kuhn, Feyerabend i problem niewspółmierności teorii naukowych. Studia Filozoficzne, nr 5, 19-40, 1980. Łodyński, Andrzej.

Idee filozoficzne a osiągnięcia nauki. Z problematyki integracji nauk. Studia Filozoficzne, nr 8, 31-44, 1980. Marciszewski, Witold.

Albert Einstein o roli filozofii w naukach fizykalnych. Roczniki Filozoficzne, 28(3), 71-87, 1980. Mazierski, Stanisław.

Aby rozumieć swój świat. Studia Filozoficzne, nr 5, 41-58, 1980. Motycka, Alina.

Feyerabenda recepty dla nauki i kultury. Studia Filozoficzne, nr 4, 73-82, 1977. Magala, Sławomir.

Od logiki wiedzy ku "logice niewiedzy". Nauka jako przedmiot badań logicznych w opinii Reichenbacha, Hansona i Poppera. Studia Filozoficzne, nr 5, 7-18, 1980. Pietruska-Madej, Elżbieta.

W sprawie interpretacji języka empirycznego. Studia Filozoficzne, nr 3, 79-90, 1980. Snihur, Stefan.

Spór o niewspółmierność teorii naukowych i jego historyczny rodowód. Studia Filozoficzne, nr 1, 23-33, 1980. Szumilewicz, Irena.

O pewnym modelu symulującym naukę. Studia Filozoficzne, nr 7, 115-134, 1980. Wawrzyńczak, Ryszard.

Przedmioty teoretyczne w poznaniu naukowym. Studia Filozoficzne, nr 8, 55-68, 1980. Żukrowska, Aleksandra.

Rekonstrukcja i ocena teorii empirycznych w uhistorycznionej filozofii nauki (I). Roczniki Filozoficzne, 27(3), 33-101, 1979. Hajduk, Zygmunt.

[Rec. Mohr, Hans. Lectures on Structure and Significance of Science]. Roczniki Filozoficzne, 27(3), 142-145, 1979. Hajduk, Zygmunt.

Filozofia nauki Paula K. Feyerabenda. Stadium umiarkowane. Studia Filozoficzne, nr 11, 59-75, 1979. Jodkowski, Kazimierz.

Filozofia nauk przyrodniczych czy filozofia wszelkiej nauki empirycznej? [Rec. Krajewski, Władysław. Correspondence Principle and the Growth of Science]. Studia Filozoficzne, nr 5, 159-165, 1979. Szmatka, Jacek.

Carla Friedricha von Weizsäckera idea jedności przyrody. [Rec. Weizsäcker, Carl Friedrich von. Jedność przyrody]. Studia Filozoficzne, nr 9, 161-168, 1979. Tempczyk, Michał.

Obraz nauki we współczesnym racjonalizmie. Studia Filozoficzne, nr 9, 117-126, 1979. Witkowski, Lech.

Filozoficzne problemy astronomii XX wieku. [Rec. Fiłosofskije problemy astronomii XX wieka]. Studia Filozoficzne, nr 8-9, 283-289, 1978. Butryn, Stanisław.

Uwagi o metodologii kosmologii. Roczniki Filozoficzne, 26(3), 65-75, 1978. Heller, Michał.

Wzorzec racjonalności w ujęciu K. Poppera i I. Lakatosa. Roczniki Filozoficzne, 26(3), 99-109, 1978. Jonkisz, Adam.

Społeczne granice wzrostu nauki. [Rec. Science and Its Public: The Changing Relationship. Holton, Gerald & Blanspied, William A. (eds.)]. Studia Filozoficzne, nr 2, 162-169, 1978. Magala, Sławomir.

Pojęcie prawdy w fizyce współczesnej. Roczniki Filozoficzne, 26(3), 5-19, 1978. Mazierski, Stanisław.

O ontologicznych założeniach języka empirycznego. Studia Filozoficzne, nr 4, 83-98, 1978. Snihur, Stefan.

Aktualne kontrowersje wokół tzw. tez Duhema-Quine’a. Roczniki Filozoficzne, 26(3), 39-52, 1978. Turek, Mieczysław.

Filozoficzne problemy rozwoju nauki. Kaniowski, Andrzej M. (tłum.). Studia Filozoficzne, nr 3, 167-172, 1977. Arnold, Alfred.

[Rec. The Structure of Scientific Theories. Suppe, Frederick (ed.)]. Roczniki Filozoficzne, 25(3), 204-207, 1977. Hajduk, Zygmunt.

Próba uzupełnienia niektórych systemów logiki przyczynowości. Roczniki Filozoficzne, 25(1), 75-88, 1977. Kiczuk, Stanisław.

Feyerabenda recepty dla nauki i kultury. Studia Filozoficzne, nr 4, 73-82, 1977. Magala, Sławomir.

Spór o uniwersalia a zagadnienie statusu praw przyrody. Studia Filozoficzne, nr 7, 85-97, 1977. Synowiecki, Adam.

[Rec. Princip protiworieczija w sowriemiennoj naukie. Abdildin, Ż. M. (red.). Rol principa konkrietnosti w sowriemiennoj naukie. Abdildin, Ż. M. (red.)]. Ruch Filozoficzny, XXXV (3-4), 181-184, 1977. Witkowski, Lech.

Uwagi o roli matematyki w poznaniu świata fizycznego. Roczniki Filozoficzne, 25(3), 189-195, 1977. Wrona, Stanisław.

O pojęciu względnej prawdziwości w naukach empirycznych. Studia Filozoficzne, nr 6, 33-37, 1977. Żytkow, Jan M.

Filozofia nauki w Kanadzie. Pawłowska, Aleksandra (tłum.). Ruch Filozoficzny, XXXIV (3), 167-182, 1976. Butts, Robert E.

Dobrze, że żyjemy w tych czasach... [Rec. The Physicist's Conception of Nature. Mehr, Jagdish (ed.)]. Znak, nr 262, 592-595, 1976. Heller, Michał.

Problem racjonalności w filozofii nauki Maxa Webera. Studia Filozoficzne, nr 5, 57-69, 1976. Kuniński, Miłowit.

[Rec. Dąmbska, Izydora. Znaki i myśli - wybór pism z semiotyki, teorii nauki i historii filozofii]. Ruch Filozoficzny, XXXIV (4), 301-315, 1976. Kwiatkowski, Tadeusz.

[Rec. Kopnin, P. W. Gnoseołogiczeskije i łogiczeskije osnowy nauki]. Roczniki Filozoficzne, 24(3), 120-121, 1976. Lubański, Mieczysław.

Carl Friedrich von Weizsäcker i jego "Jedność przyrody". Znak, nr 264, 860-870, 1976. Maurin, Krzysztof.

Konwencjonalne elementy nauki. Studia Filozoficzne, nr 1, 97-107, 1976. Tempczyk, Michał.

O dwóch typach integracji nauk. Studia Filozoficzne, nr 2, 15-28, 1976. Wojewódzki, Tadeusz.

Logika nauki. Simbierowicz, Zygmunt (tłum.). Warszawa, PWN, 1976. Zinowjew, Aleksander.

[Rec. Stegmüller, Wolfgang. Personelle und Statistiche Wahrscheinlichkeit]. Roczniki Filozoficzne, 23(3), 189-192, 1975. Hajduk, Zygmunt.

[Rec. Stegmüller, Wolfgang. Probleme und Resultate der Wissenschaftstheorie und analytischen Philosophie]. Roczniki Filozoficzne, 23(3), 192-193, 1975, Hajduk, Zygmunt.

O pojęciu istotności. (Uwagi na marginesie wstępu do "Zasad marksistowskiej filozofii nauki" Leszka Nowaka). Studia Filozoficzne, nr 5, 125-134, 1975. Kałuszyńska, Elżbieta.

Zarys marksistowskiej teorii podstaw i uzasadniania nauk. [Rec. Pietrow, J. A. Matematiczeskaja łogika i materialiticzeskaja dialektika]. Studia Filozoficzne, nr 5, 167-171, 1975. Kubka, Janina.

Szkoła erlangeńska. [Rec. Zum Normativen Fundament Der Wissenschaft. Kambartel, Friedrich & Mittelstrass, Jurgen (red.)]. Studia Filozoficzne, nr 8, 146-149, 1975. Porębski, Czesław.

Post World-War II Developments in American Philosophy of Science. Ruch Filozoficzny, XXXIII (2), 135-168, 1975. Suppe, Frederick.

Zagadnienie redukcji teoretycznej w filozofii nauki i socjologii. Studia Filozoficzne, nr 3, 87-103, 1975. Szmatka, Jacek.

Henri Poincarégo filozofia geometrii. Wrocław, Ossolineum, 1974. Lubomirski, Andrzej.

Fenomenologiczna koncepcja nauki i historii według Ante Pazanina. Studia Filozoficzne, nr 2, 71-86, 1974. Markiewicz, Barbara.

Istota - idealizacja - praktyka. Próba całościowej rekonstrukcji marksistowskiej koncepcji nauki. Studia Filozoficzne, nr 7, 57-81, 1974. Nowak, Leszek.

Sens i bezsens w nauce. Wokół książki Stefana Amsterdamskiego. [Rec. Amsterdamski, Stefan. Między doświadczeniem a metafizyką]. Znak, nr 245, 1518-1522, 1974. Ryszkiewicz, Marcin.

Sprawdzanie w empirii a kryterium praktyki (1). Studia Filozoficzne, nr 5, 153-168, 1974. Szymański, Jerzy.

[Rec. Toulmin, Stephen. Human Understanding]. Ruch Filozoficzny, XXXI (2-4), 145-148, 1973. Gumański, Leon.

Filozofia, nauka, "filozofia nauki" (O tendencjach ewolucji "filozofii nauki"). (Tłum. anonim.). Studia Filozoficzne, nr 10, 49-63, 1973. Lektorski, W. A.

Społeczeństwo nauki. [Rec. Ziman, John. Społeczeństwo nauki]. Studia Filozoficzne, nr 7, 191-198, 1973. Madeja, Zygmunt.

Filozoficzne podstawy teorii naukowej. Studia Filozoficzne, nr 3, 159-168, 1973. Nowak, Leszek.

W sprawie kryteriów podziału nauk empirycznych na teoretyczne i praktyczne. Studia Filozoficzne, nr 3, 169-182, 1973. Siemianowski, Andrzej.

Nadchodzi era biologii. Studia Filozoficzne, nr 11-12, 117-122, 1972. Grieb, Paweł.

Filozofia i metodologia nauki. Batko, Andrzej (tłum.). Studia Filozoficzne, nr 3-4, 157-172, 1972. Lektorski, W. A. i Szwyriew, W. S.

Spór o istotę filozofii nauki, czyli odpowiedź na replikę Autora. [Polemika z Z. Augustynkiem]. Studia Filozoficzne, nr 5, 181-186, 1972. Synowiecki, Adam.

Filozofia przyrody a filozofia nauk przyrodniczych. Studia Filozoficzne, nr 11-12, 170-188, 1972. Synowiecki, Adam.

[Rec. The Philosophy of Science. Nidditch, P. H. (ed.). The Philosophy of Mathematics. Hintikka, Jaakko (ed.)]. Ruch Filozoficzny, XXIX (2), 125-130, 1971. Gumański, Leon.

[Rec. The Philosophy of Science. Nidditch, P. H. (ed.). The Philosophy of Mathematics. Hintikka, Jaakko (ed.)]. Ruch Filozoficzny, XXIX (2), 125-130, 1971. Gumański, Leon.

[Rec. Studies in the Foundations, Methodology and Philosophy of Science. Vol. 2. Quantum Theory and Reality. Bunge, M. (ed.)]. Roczniki Filozoficzne, 19(3), 155-156, 1971. Hajduk, Zygmunt.

[Rec. Philosophy of Science, 1969]. Studia Filozoficzne, nr 3, 193-198, 1971. Mickiewicz, Elżbieta i Nadel-Turoński, Tadeusz.

O poglądowości poznania w naukach przyrodniczych. Człowiek i Światopogląd, nr 10, 87-100, 1971. Żytkow, Jan M.

Filozoficzne zagadnienia przyrodoznawstwa w "Fiłosofskich Naukach". [Rec. 1969]. Człowiek i Światopogląd, nr 3, 121-129, 1970. Butryn, Stanisław.

Prawda w nauce. Studia Filozoficzne, nr 3, 19-25, 1970. Czeżowski, Tadeusz.

[Rec. Studies in the Foundations, Methodology and Philosophy of Science. Vol. 1. Delaware Seminar in the Foundations of Physics. Vol. 3/1, Scientific Research I. Vol. 3/2. The Search for Truth. Bunge, M. (ed.)]. Roczniki Filozoficzne, 18(3), 131-135, 1970. Hajduk, Zygmunt.

W poszukiwaniu logiki procesu badania naukowego. [Rec. Kopnin, P. W. Fiłosofskije idei W. I. Lenina i łogika]. Studia Filozoficzne, nr 4-5, 283-289, 1970. Motycka, Alina.

O dwóch rodzajach konwencjonalizmu. Studia Filozoficzne, nr 1, 79-91, 1970. Siemianowski, Andrzej.

Filozofia nauki a światopogląd. [Rec. Teumer, Elfriede. Philosophische Probleme der Wechselbeziehung von Struktur und Funktion in der Biologie]. Człowiek i Światopogląd, nr 3, 130-134, 1970. Stuchliński, Józef.

Filozofia nauki w "Deutsche Zeitschrift für Philosophie". [Rec. 1969]. Człowiek i Światopogląd, nr 9, 87-93, 1970. Stuchliński, Józef.

[Rec. Hempel, Carl G. Podstawy nauk przyrodniczych]. Ruch Filozoficzny, XXVIII (3-4), 170-173, 1970. Żabski, Eugeniusz.

Odczyty filozoficzne. Wyd. 2, popr. i rozsz. Toruń, PWN, 1969. Czeżowski, Tadeusz.

Problematyka oraz kierunki współczesnej filozofii nauki. Znak, nr 185, 1391-1418, 1969. Hajduk, Zygmunt.

Fizyka - obraz świata i styl myślenia. [Rec. Polikarow, Asari. Współczesna fizyka - obraz świata i styl myślenia]. Studia Filozoficzne, nr 2, 175-184, 1969. Kozłowski, Roman i Such, Jan.

Gastona Bachelarda koncepcja poznania i filozofii. Studia Filozoficzne, nr 2, 111-122, 1969. Łoziński, Romuald.

Rzecz o filozofii nauk przyrodniczych. [Rec. Bażenow, L., Morozow, K., Słucki, M. Filozofia nauk przyrodniczych]. Człowiek i Światopogląd, nr 10, 123-128, 1969. Majewski, Zbigniew.

Problemy klasyfikacji nauk. [Rec. Die Klassifikation der Wissenschaften als Philosophisches Problem. Rochhausen, Rudolf (red.)]. Studia Filozoficzne, nr 4, 179-182, 1969. Stuchliński, Józef.

Mechanicyzm a dialektyczna koncepcja przyrody. Studia Filozoficzne, nr 1, 95-101, 1969. Synowiecki, Adam.

Struktura rewolucji naukowych. [Rec. Kuhn, Thomas S. Struktura rewolucji naukowych]. Znak, nr 185, 1501-1504, 1969. Wajs, Karol.

Hemplowska modyfikacja indukcjonizmu. [Rec. Hempel, Carl G. Podstawy nauk przyrodniczych]. Studia Filozoficzne, nr 5, 207-212, 1969. Zamiara, Krystyna.

Czasoprzestrzeń jako kontinuum graniczne. Studia Filozoficzne, nr 3-4, 79-87, 1968. Chyliński, Zygmunt.

[Rec. Scheffler, Israel. The Anatomy of Inquiry]. Roczniki Filozoficzne, 16(3), 141-143, 1968. Hajduk, Zygmunt.

Z zagadnień logicznej teorii nauki. [Rec. Logiczna teoria nauki. Pawłowski, Tadeusz (red.)]. Studia Filozoficzne, nr 1, 197-207, 1968. Marciszewski, Witold.

Trzeci Międzynarodowy Kongres Logiki, Metodologii i Filozofii Nauki 25.VIII-2.IX.1967. Ruch Filozoficzny, XXVI (4), 303-310, 1968. Marciszewski, Witold.

Studia z pogranicza logiki i filozofii. [Rec. Łogičeskaja struktura naučnogo znanija]. Studia Filozoficzne, nr 2, 203-207, 1968. Perzanowski, Jerzy.

Filozofia filozofii nauki. [Rec. Geymonat, Ludovico. Filozofia a filozofia nauki]. Studia Filozoficzne, nr 2, 189-197, 1968. Simbierowicz, Zygmunt.

Nauka w oczach matematyka. [Rec. Kemeny, John G. Nauka w oczach filozofa]. Studia Filozoficzne, nr 2, 197-202, 1968. Ślęczka, Kazimierz.

"Johann Wolfgang Goethe. Typ morfologiczny jako wyraz prawidłowości" w: Z dziejów pojęcia prawa w naukach biologicznych. Krajewski, Władysław (red.), 9-45. Warszawa, PWN, 1967. Bednarczyk, Andrzej.

"Determinizm fizjologiczny Claude Bernarda" w: Z dziejów pojęcia prawa w naukach biologicznych. Krajewski Władysław (red.), 101-126. Warszawa, PWN, 1967. Bednarczyk, Andrzej. 

O narzędziach i przedmiotach poznania. Z teorii instrumentalnego poznania. O filozofii lingwistycznej. Warszawa, PWN, 1967. Dąmbska, Izydora.

Geometria a przestrzeń fizyczna. Roczniki Filozoficzne, 15(3), 59-72, 1967. Lubański, Mieczysław.

Źródła i struktura teorii fizycznej. [Rec. Mostepanenko, M. W. Fizičeskaja kartina mira i problema proischożdenija fizyčeskoj teorii oraz O specifike i putjach postrojenija naučnoj teorii]. Studia Filozoficzne, nr 2, 268-271, 1967. Lubomirski, Andrzej.

"Teorie empiryczne w ujęciu logiki współczesnej" w: Księga pamiątkowa ku czci profesora Tadeusza Kotarbińskiego w osiemdziesiątą rocznicę urodzin. Czeżowski, Tadeusz i in. (red.), 75-101. Warszawa, PWN, 1967. Przełęcki, Marian.

"Koegzystencjalne prawa Cuviera" w: Z dziejów pojęcia prawa w naukach biologicznych. Krajewski Władysław (red.), 47-66. Warszawa, PWN, 1967. Straszewicz, Anna.

"Ernst Haeckel. Prawa przyczynowe a morfologiczne prawidłowości ewolucji" w: Z dziejów pojęcia prawa w naukach biologicznych. Krajewski Władysław (red.), 77-99. Warszawa, PWN, 1967. Straszewicz, Anna.

"Walory typologii dla systematyzacji nauk" w: Księga pamiątkowa ku czci profesora Tadeusza Kotarbińskiego w osiemdziesiątą rocznicę urodzin. Czeżowski, Tadeusz i in. (red.), 103-116. Warszawa, PWN, 1967. Ziemski, Stefan.

"Karol Darwin. Probabilistyczne prawa przyrody" w: Z dziejów pojęcia prawa w naukach biologicznych. Krajewski, Władysław (red.), 67-76. Warszawa, PWN, 1967. Zubkiewicz, Irena.

Teoria i doświadczenie. Eilstein, Helena (red.), 9-28. Warszawa, PWN, 1966. Eilstein, Helena.

Comte. (Myśli i Ludzie). Warszawa, Wiedza Powszechna, 1966. Skarga, Barbara.

Filozofia nauki w Minnesota Studies. [Rec. Minnesota Studies in the Philosophy of Science. Vol. III. Scientific Explanation, Space and Time]. Studia Filozoficzne, nr 1, 143-154,1966. Wójcicki, Ryszard.

Współczesne interpretacje mechaniki kwantowej. Roczniki Filozoficzne, 13(3), 55-74, 1965. Hajduk, Zygmunt.

[Rec. Popper, Karl Conjecturae and Refutations]. Ruch Filozoficzny, XXIII (3-4), 197-203, 1965. Znamierowski, Czesław.

Geometria, ciało, dusza, logika, kultura... [Rec. Boston Studies in the Philosophy of Science. Proceedings ... 1961/62]. Studia Filozoficzne, nr 2, 135-157, 1964. Eilstein, Helena.

Filozofia nauk przyrodniczych. Studia Filozoficzne, nr 3, 7-14, 1964. Eilstein, Helena.

[Rec. Wenzl, Aloys. Die philosophischen Grenzfragen der modernen Naturwissenschaften]. Ruch Filozoficzny, XXII (1), 35-37, 1963. Sztumski, Wiesław.

"O obiektywnych interpretacjach pojęcia prawdopodobieństwa" w: Amsterdamski, Stefan, Augustynek, Zdzisław i Mejbaum, Wacław. Prawo, konieczność, prawdopodobieństwo. Warszawa, Książka i Wiedza, 1964. Amsterdamski, Stefan.

Determinizm fizyczny. Studia Filozoficzne, nr 3, 3-65, 1962. Przedruk w: Amsterdamski, Stefan, Augustynek, Zdzisław i Mejbaum, Wacław. Prawo, konieczność, prawdopodobieństwo. Warszawa, Książka i Wiedza, 1964. Augustynek, Zdzisław.

Dwa studia z teorii naukowego poznania. Toruń, PAN, 1962. Dąmbska, Izydora.

[Rec. Nagel, Ernest. The Structure of Science]. Ruch Filozoficzny, XXI (3), 271-276, 1962. Giedymin, Jerzy.

Prawa i sformułowania. Studia Filozoficzne, nr 4, 115-135, 1962. Przedruk w: Amsterdamski, Stefan, Augustynek, Zdzisław i Mejbaum, Wacław. Prawo, konieczność, prawdopodobieństwo. Warszawa, Książka i Wiedza, 1964. Mejbaum, Wacław.

Rozwój pojęcia pierwiastka chemicznego. Przyczynek do badań nad rozwojem pojęć naukowych. Warszawa, PWN, 1961. Amsterdamski, Stefan.

Problem prawdy w fizyce. Roczniki Filozoficzne, 9(3), 85-96, 1961. Kamiński, Stanisław.

Kontrowersja: dedukcjonizm-indukcjonizm. Studia Filozoficzne, nr 1, 25-42, 1961. Kotarbińska, Janina.

Podstawy klasyfikacji poznania i nauk. Próba interpretacji myśli Tomasza z Akwinu w komentarzu: "In Boethium De Trinitate". Roczniki Filozoficzne, 9(1), 5-30, 1961. Krąpiec, Mieczysław A.

Krytyka operacjonizmu w wersji Mehlberga. Studia Filozoficzne, nr 2, 81-95, 1961. Mejbaum, Wacław i Wójcicki, Ryszard.

Zasada przyczynowości nie jest ani panaceum, ani mitem. [Rec. Bunge, Mario. Causality. The Place of the Casual Principle in Modern Science]. Studia Filozoficzne, nr 3, 206-212, 1961. Szumilewicz, Irena.

[Rec. Hutten, Ernest H. The Language of Modern Physics. An Introduction to Philosophy of Science]. Ruch Filozoficzny, XX (1-2), 19-21, 1960. Dąmbska, Izydora.

Struktura nauk przyrodniczych. Znak, nr 72, 764-775, 1960. Kamiński, Stanisław.

Wkład Kazimierza Twardowskiego do teorii nauki. Ruch Filozoficzny, XIX (1-2), 4-9, 1959. Czeżowski, Tadeusz.

Bałwochwalstwo matematyzacji we współczesnej nauce burżuazyjnej. Tłum. anonim. Myśl Filozoficzna, nr 3, 34-75, 1954. Kolman, Ernest.

Wszechzwiązkowa konferencja poświęcona filozoficznym problemom przyrodoznawstwa. Studia Filozoficzne, nr 2, 203-217, 1959. Such, Jan.

Philipp Frank o związku filozofii i nauki. [Rec. Frank, Philipp. Philosophy of Science]. Studia Filozoficzne, nr 2, 215-231, 1958. Amsterdamski, Stefan.

[Rec. Actes II Congrés International de l'Union Internationale de Philosophie des Sciences]. Roczniki Filozoficzne, 5(2), 200-203, 1955-1957. K., St.

Próby nowej interpretacji mechaniki kwantowej. Myśl Filozoficzna, nr 5-6, 68-91, 1955. Szczeniowski, Szczepan.

O naturze wiedzy fizycznej. Myśl Współczesna, nr 8-9, 69-118, 1948. Markow, M. A.

O niesprawdzalnych założeniach nauki. Przegląd Filozoficzny, nr 4, 319-335, 1948. Mehlberg, Henryk.

Pojęcie prawdy na terenie fizyki. 1934. PRZEDRUK w: Logiczna teoria nauki: wybór artykułów. Pawłowski, Tadeusz (red.), 400-448. Warszawa, PWN, 1966. Poznański, Edward i Wundheiler, Aleksander.