INDEKS TEMATYCZNY

ontologia


strona główna

indeks tematyczny
indeks autorski
indeks recenzji
przekłady
autorzy obcy

Język i świat: wprowadzenie do Traktatu logiczno-filozoficznego. Colloquia Communia, nr 2, 11-48, 1984. Sady, Wojciech.

 

Ewentyzm punktowy. Studia Filozoficzne, nr 4, 225-233, 1990. Augustynek, Zdzisław.

Wolność ontologiczna w filozofii Emmanuela Levinasa. Studia Filozoficzne, nr 2-3, 171-187, 1990. Gadacz, Tadeusz.

Transcendencja, podstawa i prawda a problem bycia. U źródeł ontologii fundamentalnej Martina Heideggera. Studia Filozoficzne, nr 2-3, 201-206, 1990. Mizera, Janusz.

Pojęcie, charakter i niektóre konsekwencje nieregularności ontologii Ingardena. Studia Filozoficzne, nr 2-3, 75-83, 1990. Nowak, Andrzej.

Bycie sobą w perspektywie ontologicznej. Studia Filozoficzne, nr 2-3, 189-199, 1990. Tischner, Józef.

Momenty bytowe i modalności. Studia Filozoficzne, nr 2-3, 111-121, 1990. Woleński, Jan.

O typach kryteriów istnienia. Studia Filozoficzne, nr 12, 37-45, 1989. Czarnocka, Małgorzata.

Pogląd Jana z Janduno na zasadę jednostkowienia. Studia Filozoficzne, nr 7-8, 109-116, 1989. Kwietniewska, Małgorzata.

Czy Ingarden jest fenomenologiem? Studia Filozoficzne, nr 5, 119-129, 1989. Okopień, Krzysztof.

Ontologiczna interpretacji transcendentalnej jedności apercepcji. Studia Filozoficzne, nr 9, 37-42, 1989. Palikot, Janusz.

Prostota a charakterystyka obiektów. Studia Filozoficzne, nr 12, 143-152, 1989. Strawiński, Witold.

[Rec. Hochberg, Herbert. Logic, Ontology and Language: Essays on Truth and Reality]. Ruch Filozoficzny, XLVI (3), 327-331, 1989. Szubka, Tadeusz.

Byt określa świadomość albo egzystencjalny realizm. Studia Filozoficzne, nr 11, 137-145, 1989. Żuk, Anna.

Przeciw ontologii. [Polemika z: Jasiński, B. Tezy o ethosofii]. Studia Filozoficzne, nr 11, 147-153, 1988. Magala, Sławomir.

Logika przedmiotów. Studia Filozoficzne, nr 6-7, 101-115, 1988. Nieznański, Edward.

Ontologia marksistowska i pojęcie praktyki. Studia Filozoficzne, nr 1, 101-119, 1988. Paradowska, Wiera.

Byt. Studia Filozoficzne, nr 6-7, 63-85, 1988. Perzanowski, Jerzy.

Ontologie i ontologiki. Studia Filozoficzne, nr 6-7, 87-99, 1988. Perzanowski, Jerzy.

Logiczne podstawy ontologii składni języka. Studia Filozoficzne, nr 6-7, 263-284, 1988. Wybraniec-Skardowska, Urszula.

Uwagi formalne do Romana Ingardena analizy ontologicznej możliwości empirycznych. Studia Filozoficzne, nr 6-7, 137-156, 1988. Żegleń, Urszula M.

Ontologia archaiczna a ontologia Platona. Na marginesie rozważań nad Mircei Eliadego koncepcją wiecznego powrotu. Studia Filozoficzne, nr 10, 179-189, 1987. Adamus, Maria.

Marburska teoria bytu: poznanie jako pytanie. Studia Filozoficzne, nr 2, 91-98, 1987. Czarnawska, Mirosława.

O możliwości koherentnej rekonstrukcji ontologii Platona. [Rec. Sayre, Kenneth M. Plato's Late Ontology. A Riddle Resolved]. Studia Filozoficzne, nr 9, 163-174, 1986. Blandzi, Seweryn.

Wokół analogii. Studia Filozoficzne, nr 3, 7-15, 1986. Buda, Stanisław.

Uwagi na temat Ernesta Blocha ontologii Jeszcze-nie-bycia. Studia Filozoficzne, nr 11, 79-106, 1986. Czajka, Anna.

Marburska teoria bytu: problem obiektywności. Studia Filozoficzne, nr 4, 43-50, 1986. Czarnawska, Mirosława.

Marburska teoria bytu: przedmiot jako niewiadoma poznania. Studia Filozoficzne, nr 7, 77-84, 1986. Czarnawska, Mirosława.

O ontycznym statusie własności dyspozycyjnych. Studia Filozoficzne, nr 10, 69-82, 1986. Czarnocka, Małgorzata.

Ograniczenia ontologii lingwistycznej. Roczniki Filozoficzne, 34(1), 121-143, 1986. Szubka, Tadeusz.

Pewna interpretacja sylogistyki w ontologii elementarnej bez stałych nazwowych. Roczniki Filozoficzne, 34(1), 309-318, 1986. Wojciechowski, Eugeniusz.

Części i momenty. [Rec. Parts and Moments. Studies in Logic and Formal Ontology. Smith, Barry (ed.)]. Studia Filozoficzne, nr 1-2, 191-195, 1986. Woleński, Jan.

Filozofia Hegla jako system zontologizowanej refleksji. Roczniki Filozoficzne, 33(1), 55-81, 1985. Chudy, Wojciech.

Reizm konsekwentny. Studia Filozoficzne, nr 5, 23-29, 1984. Grzegorczyk, Andrzej.

Ontologia późnego Lukácsa wobec perspektywy "Geschichte". Colloquia Communia, nr 1(12), 107-119, 1984. Lorenc, Włodzimierz.

Argumentacja reisty. Studia Filozoficzne, nr 5, 5-22, 1984. Przełęcki, Marian.

Reizm a ontologia Leśniewskiego. Studia Filozoficzne, nr 5, 37-41, 1984. Woleński, Jan.

Ontologiczna doniosłość logiki modalnej. Roczniki Filozoficzne, 32(1), 73-82, 1984. Żegleń, Urszula.

Nicolaia Hartmanna analiza modalna bytu realnego. Studia Filozoficzne, nr 4, 157-172, 1983. Galewicz, Włodzimierz.

Dwie ontologie: Hegla? Marksa? Lukácsa? Studia Filozoficzne, nr 10, 3-14, 1983. Ślęczka, Kazimierz.

Ontologia systemowa a filozofia przyrody. Roczniki Filozoficzne, 30(3), 119-128, 1982. Ślaga, Szczepan W.

Sądy ontologiczne a istnienie. Studia Filozoficzne, nr 2, 45-57, 1981. Galewicz, Włodzimierz.

Ontologia Leona Petrażyckiego. Studia Filozoficzne, nr 5, 71-79, 1981. Płeszka, Krzysztof i Woleński, Jan.

O przestrzeni logicznej. Studia Filozoficzne, nr 10, 67-73, 1981. Wolniewicz, Bogusław.

Próba analizy formalnej fragmentu ontologii Ingardena. Analiza czystych jakości. Roczniki Filozoficzne, 29(1), 51-64, 1981. Żegleń, Urszula.

Problematyka istnienia w "Philosophia prima sive ontologia" Chrystiana Wolffa. Roczniki Filozoficzne, 28(1), 133-252, 1980. Gólski, Grzegorz.

Louis Lavelle: nowa ontologia i stara metafizyka. Archiwum Historii Filozofii i Myśli Społecznej, t. 26, 245-273, 1980. Migasiński, Jacek.

Nie ma tego, co nie istnieje. [Polemika z: Jadacki, Jacek Juliusz. Spiritus mataphysicae In corpore logicorum ...]. Studia Filozoficzne, nr 9, 141-148, 1980. Przełęcki, Marian.

O możliwości formalnej analizy ontologii R. Ingardena. Studia Philosophiae Christianae, nr 2, 192-198, 1980. Żegleń, Urszula.

Uwagi o ontologii. Ontologia a marksizm. Studia Filozoficzne, nr 3, 119-128, 1979. Jaworski, Wit.

Osobliwość metodologiczna teorii bytu. Roczniki Filozoficzne, 27(2), 33-49, 1979. Kamiński, Stanisław.

Fenomenalistyczny i ontologiczny aspekt badań antropologicznych. Roczniki Filozoficzne, 27(3), 5-19, 1979. Mazierski, Stanisław.

Obiektyw negacji. Studia Filozoficzne, nr 8, 73-82, 1979. Wolniewicz, Bogusław.

W sprawie stosunku teorii bytu do innych dyscyplin filozoficznych. [Polemika z: Kamiński, S. Teoria bytu a inne dyscypliny filozoficzne]. Roczniki Filozoficzne, 26(1), 256-262, 1978. Bakies, Bogdan.

Ontologia Igora Huršovskiego. [Rec. Huršovský, Igor. Dialektika bytia a kultyry]. Studia Filozoficzne, nr 4, 193-195, 1978. Jedynak, Stanisław.

O ontologicznych założeniach języka empirycznego. Studia Filozoficzne, nr 4, 83-98, 1978. Snihur, Stefan.

Sytuacje jako korelaty semantyczne zdań. Studia Filozoficzne, nr 2, 27-41, 1978. Wolniewicz, Bogusław.

Nowe rozwiązania ontologiczne Russella w końcowych fazach rozwoju jego doktryny. Studia Philosophiae Christianae, nr 1, 248-263, 1977. Krawiec, Urszula.

Teoria bytu i istoty w "Philosophia prima sive ontologia" Chrystiana Wolffa. Studia Gdańskie, t. II, 97-150, 1976. Gólski, Grzegorz.

Jules Lachelier - realista spirytualistyczny (1832-1918). Studia Filozoficzne, nr 2, 123-144, 1975. Indan, Franciszek.

Teoria bytu a inne dyscypliny filozoficzne. Aspekt metodologiczny. Roczniki Filozoficzne, 23(1), 5-18, 1975. Kamiński, Stanisław.

Formy konstytutywne w bonawenturiańskiej teorii bytu (w 700-lecie śmierci św. Bonawentury). Studia Philosophiae Christianae, nr 1, 27-73, 1975. Kołodziej, Emil.

Kategorie ontologii a marksowska zasada abstrakcji i konkretyzacji. Studia Filozoficzne, nr 12, 13-28, 1975. Synowiecki, Adam.

Czy fizyk może być redukcjonistą? Studia Filozoficzne, nr 4, 45-56, 1975. Tempczyk, Michał.

O zjawiskowości tzw. przedmiotu rzeczywistego i fizykalnego jako jego części i o obserwatorze w równaniach fizyki, czyli o niesamowystarczalności czystego poglądu fizykalnego. Michalski, Bohdan Karol (wydanie, przypisy i wstęp), 301-302. Archiwum Historii Filozofii i Myśli Społecznej, t. 21, 301-332, 1975. Witkiewicz, Stanisław Ignacy.

Wykłady z materializmu dialektycznego. (Ontologia). Studia Filozoficzne, nr 1, 149-162, 1974. Cackowski, Zdzisław.
Wykłady z materializmu dialektycznego (II). (Ontologia). Studia Filozoficzne, nr 2, 149-161, 1974.

Mit nicości. Studia Filozoficzne, nr 2, 139-148, 1974. Has, Marek.

Dialektyka możliwości i rzeczywistości. (Przyczynek do ontologii marksistowskiej). Studia Filozoficzne, nr 1, 73-92, 1974. Jedynak, Stanisław.

Próba ontologii człowieka. Studia Filozoficzne, nr 3, 61-88, 1974. Kuczyński, Janusz.

"Podstawy ontologii społeczeństwa": niecierpliwe swaty. [Polemika z: Lipiec, Józef. Podstawy ontologii społeczeństwa]. Studia Filozoficzne, nr 11, 143-157, 1974. Łoziński, Jerzy.

O naturze dialektyki marksistowskiej. Studia Filozoficzne, nr 3, 3-20, 1974. Nowak, Leszek.

Dialektyka a ontologia. Studia Filozoficzne, nr 5, 3-30, 1974. Synowiecki, Adam.

W poszukiwaniu racji dostatecznej. (Droga Anny Teresy Tymienieckiej). Studia Filozoficzne, nr 10, 39-51, 1974. Zwoliński, Zbigniew.

W poszukiwaniu struktury przedmiotu. Studia Filozoficzne, nr 6, 217-228, 1973. Lipiec, Józef.

Elementarna ontologia Leśniewskiego jako fragment teorii mnogości Zermelo. Studia Filozoficzne, nr 2, 92-98, 1973. Staszek, Walenty.

Egzystencja i formalno-ontologiczna problematyka substancji u Descartesa. Studia Filozoficzne, nr 2, 39-59, 1973. Tarnowski, Karol.

Czysta świadomość a ontologia Ingardena. Ruch Filozoficzny, XXX (1), 10-14, 1972. Półtawski, Andrzej.

Uwagi o ingardenowej koncepcji ontologii. Roczniki Filozoficzne, 20(1), 5-14, 1972. Stępień, Antoni B.

Teoriopoznawcze aspekty partycypacji transcendentalnej. Studia Philosophiae Christianae, nr 1, 71-104, 1971. Zdybicka, Zofia J.
Teoriopoznawcze aspekty partycypacji transcendentalnej (cz. II). Studia Philosophiae Christianae, nr 1, 179-217, 1972.

Ujawnianie bytu w państwie. (Ontologia i polityka Martina Heideggera). Studia Filozoficzne, nr 4, 87-100, 1971. Ożarowski, Jan.

Filozof i istnienie. U podstaw teodycei G. W. Leibniza. Warszawa, PWN, 1970. Cichowicz, Stanisław.

W sprawie Leibniza dialektycznej koncepcji świata i poznania. Uwagi w związku z pracą Anny Simonovits: Dialektisches danken in der Philosophie von Gottfried Wilhelm Leibniz, Akademie-Verlag, Berlin, 1968. Studia Filozoficzne, nr 3, 202-216, 1970. Gordon, Mieczyław.

[Rec. Specht, Ernst Konrad. Sprache und Sein: Untersuchungen zur sprachanalytischen Grundlegung der Ontologie]. Ruch Filozoficzny, XXVII (1), 25-28, 1969. Gumański, Leon.

Uwagi o języku teorii bytu. Roczniki Filozoficzne, 16(1), 41-54, 1969. Kamiński, Stanisław.

Człowiek i świat wartości. Przyczynek do ontologicznej charakterystyki wartości. Humanizm socjalistyczny. Wydanie specjalne "Studiów Filozoficznych" z okazji 25-lecia PRL, 341-359, 1969. Michalik, Mieczysław.

Ontologia w traktacie L. Wittgensteina. Studia Filozoficzne, nr 1, 97-121, 1968. Suszko, Roman.

Filozofia rozwoju. Zarys stanowiska filozoficznego. Warszawa, PAX, 1967. Gawecki, Bolesław J.

Zupełna zależność stworzenia od Stwórcy w nauce św. Tomasza. Roczniki Filozoficzne, 14(1), 17-31, 1966. Adamczyk, Stanisław.

"Hipotezy ontologiczne i orientacje ontologiczne" (fragment pracy pt. "Wokół sporu o determinizm") w: Teoria i doświadczenie. Eilstein, Helena (red.), 223-242. Warszawa, PWN, 1966. Eilstein, Helena.

Uwagi o niektórych twierdzeniach ontologicznych w książce Kazimierza Twardowskiego pt. Zur Lehre vom Inhalt und Gegenstand der Vorstellungen. Ruch Filozoficzny, XXV (1-2), 21-35, 1966. Ingarden, Roman.

Ingardenowska koncepcja filozofii. Studia Philosophiae Christianae, nr 1, 107-134, 1966. Kowalski, Jerzy.

"Uwagi do referatu p. Krajewskiego" w: Teoria i doświadczenie. Eilstein, Helena (red.), 243-244. Warszawa, PWN, 1966.
 "Uwagi do referatu p. Eilstein" w: tamże, 252-254. Such, Jan.

O zasadnicze pytanie metafizyki (zarys problematyki). Znak, nr 127, 3-23, 1965. Stróżewski, Władysław.

Problematyka dobra w Enneadach Plotyna. Roczniki Filozoficzne, 11(2), 5-13, 1963. Szymański, Władysław Kamil.

Metafizyka a ontologia. Roczniki Filozoficzne, 9(1), 85-99, 1961. Stępień, Antoni B.

O dziele literackim. Badania z pogranicza ontologii, teorii języka i filozofii literatury. Warszawa, PWN, 1960; wyd. 2 1988. Ingarden, Roman.

"O pewnych formalnych konsekwencjach reizmu" w: Księga pamiątkowa ku uczczeniu czterdziestolecia pracy nauczycielskiej w Uniwersytecie Warszawskim profesora Tadeusza Kotarbińskiego. Kotarbińska, Janina i in. (red.), 7-14. Warszawa, PWN, 1959. Grzegorczyk, Andrzej.

"O rzeczach" w: Księga pamiątkowa ku uczczeniu czterdziestolecia pracy nauczycielskiej w Uniwersytecie Warszawskim profesora Tadeusza Kotarbińskiego. Kotarbińska, Janina i in. (red.), 15-24. Warszawa, PWN, 1959. Hiż, Henryk.

Fazy rozwojowe konkretyzmu. Studia Filozoficzne, nr 4, 3-13, 1958. Kotarbiński, Tadeusz.

O przedmiocie filozofii marksistowskiej i innych sprawach spornych. Studia Filozoficzne, nr 2, 172-185, 1958. Krajewski, Władysław.

Zagadnienie jednostkowienia bytów materialnych. Roczniki Filozoficzne, 6(1), 97-148, 1958. Krąpiec, Mieczysław A.

Pojęcie konieczności w filozofii św. Tomasza z Akwinu. Lublin, Wyd. Tow. Nauk. KUL, 1958. Mazierski, Stanisław.

O rehabilitację analogii bytowej. Roczniki Filozoficzne, 5(4), 103-119, 1955/1957. Krąpiec, Mieczysław A.

Zagadnienie nazw pustych w sylogistyce w świetle "ontologii" Leśniewskiego. Roczniki Filozoficzne, 5(2), 65-95, 1955/1957. Michałowski, Witold.

Teoria absolutu: metafizyka jako nauka ścisła. Łódź, Łódzkie Towarzystwo Naukowe, 1948. Bornstein, Benedykt.