INDEKS TEMATYCZNY

moralność


strona główna

indeks tematyczny
indeks autorski
indeks recenzji
przekłady
autorzy obcy

 

Podwójna motywacja czynów (postępowania) jako potrzeba moralna. Etyka, nr 25, 103-106, 1990. Elzenberg, Henryk.

Kategorialność moralna. Baran, Bogdan (tłum.). Znak, nr 427, 55-63, 1990. Sokolowski, Robert.

Moralność i obiektywizm. [Rec. Morality and Objectivity. A Tribute to J. L. Mackie. Honderich, Ted (ed.)]. Etyka, nr 25, 356-359, 1990. Witkowski, Marek.

O przedmiocie moralności. Studia Filozoficzne, nr 11, 109-125, 1989. Jedynak, Stanisław.

Uspołecznienie w filozofii Adama Smitha. Studia Filozoficzne, nr 9, 123-133, 1989. Ogrodziński, Piotr.

Z rozważań nad moralnymi aspektami mowy. Studia Philosophiae Christianae, nr 1, 111-115, 1989.  Rodziński, Adam.

Sumienie jako norma wolności. Studia Philosophiae Christianae, nr 1, 112-139, 1989. Rosik, Seweryn.

Antoni Popławski: fizjokratyczna wizja jednostki i społeczeństwa. Archiwum Historii Filozofii i Myśli Społecznej, t. 33, 305-335, 1988. Blaszke, Marek.

Ideały moralne edukacji azteckiej. Etyka, nr 24, 105-122, 1988. Curyło-González, Irena.

Zagadnienie wyobraźni moralnej. Uwagi wstępne. Studia Filozoficzne, nr 3, 81-88, 1988. Górniewicz, Józef.

Uzasadnienie moralności bez metafizyki. Pawłowska, Joanna (tłum.). Studia Filozoficzne, nr 8, 143-152, 1988. Hoerster, Norbert.

Moralność w perspektywie przyszłościowej. Studia Filozoficzne, nr 12, 127-131, 1988. Jedynak, Stanisław.

O sposobach uprawiania refleksji normatywnej. Studia Filozoficzne, nr 3, 69-80, 1988. Pawlik, Wojciech.

Nowy wspaniały homo sapiens. (Etyczne aspekty sztucznej prokreacji). Studia Filozoficzne, nr 3, 49-67, 1988. Szawarski, Zbigniew.

Rola rozumu w kształtowaniu moralności. Studia Philosophiae Christianae, nr 1, 123-143, 1988. Ślipko, Tadeusz.

Marks i moralność w oczach Anglosasów. [Rec. Marx and Morality. Nielsen, Kai & Patten, Steven C. (eds)]. Etyka, nr 23, 174-177, 1988. Wojciechowski, Krzysztof.

Człowiek, umysł i moralność. [Rec. Macklin, Ruth. Man, Mind, and Morality]. Etyka, nr 24, 274-277, 1988. Zawadzki, Wojciech.

Dlaczego dobrze jest czynić dobrze? [Rec. Seifert, Józef. Istota i motywacja moralnego działania. Frącz, S. (tłum.)]. Znak, nr 382, 87-94, 1986. Galarowicz, Jan.

Wolność jednostki ludzkiej. Studia Filozoficzne, nr 9, 87-101, 1986. Grzegorczyk, Andrzej.

Moralność a duch dziejów (refleksje nad myśleniem o wartościach u Hegla). Colloquia Communia, 1(24), 211-217, 1986. Jeziorowski, Artur.

Maria Ossowska. W dziesiątą rocznicę śmierci. Ruch Filozoficzny, XLIII (3-4), 253-265, 1986. Smoczyński, Paweł J.

Kilka uwag o moralności i okolicznościach szczególnych. Etyka, nr 22, 147-151, 1986. Szawarski, Zbigniew.

Moralność i okoliczności szczególne. Etyka, nr 22, 133-146, 1986. Winch, Peter.

Marksistowska doktryna moralna we współczesnej rzeczywistości polskiej. Część I. Teoria moralności socjalistycznej w podręczniku "Etyka". Studia Philosophiae Christianae, nr 2, 129-144, 1985. Ślipko, Tadeusz.
Część II. Teoria moralności socjalistycznej w publikacjach lat 1974-1984. Studia Philosophiae Christianae, nr 1, 115-157, 1986.

Postulat non violence jako program moralności potocznej. Studia Filozoficzne, nr 7, 141-152, 1985. Nowicka-Włodarczyk, Ewa.

O obiektywne podstawy moralności. Roczniki Filozoficzne, 32(2), 187-194, 1984. Krąpiec, Mieczysław A.

Oceny i normy postępowania w psychologistycznej koncepcji prawa i moralności Leona Petrażyckiego. Etyka, nr 21, 71-102, 1984. Smoczyński, Paweł J.

Metafizyka czasu i wieczności w pismach teologiczno-etycznych Immanuela Kanta. Studia Filozoficzne, nr 11-12, 37-53, 1984. Żelazny, Mirosław.

Społeczne determinanty orientacji moralnych. Etyka, nr 20, 95-121, 1983. Kiciński, Krzysztof.

Decyzja - bytem moralnym. Roczniki Filozoficzne, 31(2), 48-65, 1983. Krąpiec, Mieczysław A.
O rozumienie bytu moralnego. W odpowiedzi na krytykę mego artykułu "Decyzja - bytem moralnym" kolegom T. Styczniowi i A. Szostkowi. Roczniki Filozoficzne, 31(2), 91-102, 1983. Krąpiec, Mieczysław, A.

Obowiązek i wezwanie moralne w filozofii Henri Bergsona. Etyka, nr 20, 23-44, 1983. Środa, Magdalena.

O pojęciu czynu moralnego. Etyka, nr 20, 7-22, 1983. Wróblewski, Jerzy.

Człowiek "serca": perspektywa optymistyczna czy pesymistyczna? Refleksje na marginesie Jana Pawła II teologii ciała. Roczniki Filozoficzne, 31(2), 141-155, 1983. Zmorzanka, Anna.

"Fundamentalne postawy moralne" w: Wobec wartości. 7-50. Poznań, W drodze, 1982. Hildebrand, Dietrich von.

"Prawda o dobru" w koncepcji moralności kard. K. Wojtyły. Roczniki Filozoficzne, 28(2), 47-71, 1980. Kaczyński, Edward.

Funkcja refleksji w analizie czynu moralnego (na marginesie pracy K. kard. Wojtyły "Osoba i czyn"). Roczniki Filozoficzne, 28(2), 114-118, 1980. Krąpiec, Mieczysław A.

Współczesna dyskusja o moralności i etyce. Bombik, Mieczysław (tłum.). Studia Philosophiae Christianae, nr 2, 221-246, 1980. Mader, Johann.

Zwierzęta i ludzie, czyli granice moralności. Zwoliński, Zbigniew (tłum.). Etyka, t. 18, 177-197, 1980. Rollin, Bernard.

Doświadczenie człowieka i świadczenie człowiekowi. (Kardynał Karol Wojtyła: filozof-moralista). Znak, nr 309, 263-274, 1980. Styczeń, Tadeusz.

Doświadczenie człowieka i moralności w ujęciu Kardynała Karola Wojtyły. Znak, nr 309, 275-289, 1980. Szostek, Andrzej.

Rozwój moralności człowieka (ze szczególnym uwzględnieniem okresu dzieciństwa). Roczniki Filozoficzne, 28(4), 123-160, 1980. Walesa, Czesław.

O celowościowe ujmowanie moralności i norm etycznych. Roczniki Filozoficzne, 27(2), 129-143, 1979. Bednarski, Feliks W.

Koncepcja czynu moralnego w etyce Piotra Abelarda. Studia Filozoficzne, nr 10, 39-52, 1979. Domańska, Alicja.

Ruch społeczny i utrwalenie socjalistycznego ładu moralnego. Studia Filozoficzne, nr 1, 35-48, 1979. Michalik, Mieczysław.

Dwie teorie moralności. [Rec. Hampshire, Stuart. Two Theories of Morality]. Etyka, t. 17, 276-278, 1979. Przyłuska, Alicja.

Kardynał Karol Wojtyła - filozof moralista. Roczniki Filozoficzne, 27(2), 15-32, 1979. Styczeń, Tadeusz.

O moralności rozwiniętego społeczeństwa socjalistycznego. [Rec. Moral razwitogo socjalizma (aktualnyje problemy tieorii)]. Studia Filozoficzne, nr 4, 190-193, 1978. Michalik, Mieczysław.

Trzy moralności. Znak, nr 284, 155-161, 1978. Stróżewski, Władysław.

O świadomości i twórczości moralnej. [Krutow, N. N. Moral w diejstwii]. Studia Filozoficzne, nr 10, 161-163, 1977. Jedynak, Stanisław.

Problemy moralności w socjologii Talcotta Parsonsa. Zagórska, W. (tłum.). Etyka, t. 15, 163-177, 1977. Szwarcman, K.

Relacje moralności i prawa w doktrynie Lona L. Fullera. Etyka, t. 15, 77-112, 1977. Tokarczyk, Roman.

Pozycja osoby w strukturze moralności. Roczniki Filozoficzne, 24(2), 41-62, 1976. Szostek, Andrzej.

Hans Reiner o "złotej regule". Roczniki Filozoficzne, 24(2), 128-131, 1976. Wojtarowicz, Teresa.

Problemy moralności międzyludzkiej dotyczące ludzi w Polsce. Studia Filozoficzne, nr 3, 105-116, 1975. Grzegorczyk, Andrzej.

Maria Ossowska jako badacz moralności. Studia Filozoficzne, nr 12, 91-107, 1975. Lazari-Pawłowska, Ija.

Moralność a etyka. Studia Filozoficzne, nr 1, 119-131, 1975. Michalik, Mieczysław.

Świat bez siatki politycznej? [Polemika z: Grzegorczyk, A. Problemy moralności międzyludzkiej...]. Studia Filozoficzne, nr 3, 117-129, 1975. Michalik, Mieczysław.

Klasowy charakter moralności. Studia Filozoficzne, nr 5, 135-149, 1975. Michalik, Mieczysław.

Heteronomiczne i autonomiczne koncepcje moralności. Studia Filozoficzne, nr 7, 175-189, 1975. Michalik, Mieczysław.

"Prawo wolności": najśmielsze zrównanie. "Stare" myśli na temat "nowej" moralności. (Tłum. anonim.). Roczniki Filozoficzne, 21(2), 5-11, 1973. Piegsa, Joachim.

Moralne posłannictwo filozofa. Bortnowska, Halina (tłum.). Znak, nr 240, 742-757, 1974. Heller, Ágnes.

Humanizm Alberta Schweitzera. (W stulecie urodzin). Studia Filozoficzne, nr 11, 169-183, 1974. Lazari-Pawłowska, Ija.

Spór o istotę moralności. [Rec. Priedmiet i sistiema etiki]. Etyka, t. 13, 240-243, 1974. Narwicz, Krystyna.

Uwagi o istocie moralności. Roczniki Filozoficzne, 22(2), 19-33, 1974. Styczeń, Tadeusz i Szostek, Andrzej.

Koncepcja zmysłu moralnego. Archiwum Historii Filozofii i Myśli Społecznej, t. 19, 73-104, 1973. Buczyńska-Garewicz, Hanna.

Wolność moralna w ujęciu Sokratesa i Arystotelesa. Roczniki Filozoficzne, 21(2), 113-30, 1973. Gałkowski, Jerzy W.

Moralność i religia w świetle filozofii Emila Boutroux. Znak, nr 231, 1161-1173, 1973. Gierowski, Stanisław.

Moralność. Próba analizy pojęcia. Człowiek i Światopogląd, nr 2, 5-30, 1972. Cackowski, Zdzisław.

Filozofia praktyczna J. M. Hoene Wrońskiego. Etyka, t. 9, 9-23, 1971. Gawecki, Bolesław J.

Romana Ingardena filozofia moralności. Etyka, t. 9, 113-144, 1971. Gołaszewska, Maria.

Studia z filozofii moralnej. [Rec. Studies in Moral Philosophy. Rescher, Nicolas (ed.)]. Etyka, t. 8, 201-206, 1971. Hołówka, Jacek.

Z nauk moralnych starożytnego Egiptu. Etyka, t. 8, 23-40, 1971. Jedynak, Stanisław.

Analiza sposobu życia wyrazów: etyka, moralność, obyczaj, zwyczaj w polskim języku potocznym. Etyka, t. 9, 145-169, 1971. Kloska, Gerhard.

Funkcje moralne psychoanalizy. [Rec. Psychoanalyse et valeurs morales]. Etyka, t. 9, 252-254, 1971. Wykurz, Marek.

Problemy laicyzacji i przemian moralnych. [Rec. MacIntyre, Alasdair. Secularization and Moral Change]. Etyka, t. 6, 185-189, 1970. Kurczewska, Joanna.

Moralność a natura ludzka. Etyka, t. 6, 9-29, 1970. Lazari-Pawłowska, Ija.

W sprawie uniwersalnego charakteru moralności. Etyka, t. 6, 133-140, 1970. Tobera, Janina.

Lona L. Fullera koncepcja prawa i moralności. [Rec. Fuller, Lon L. The Morality of Law]. Etyka, t. 4, 177-188, 1969. Filipiak, Teodor.

Socjologia moralności. Zarys zagadnień. Wyd. 2 popr. i rozsz. Warszawa, PWN, 1969; wyd. 4 2005. Ossowska, Maria.

Postęp gospodarczy a postęp moralny. Roczniki Filozoficzne, 16(2), 25-35, 1969. Strzeszewski, Czesław.

Problem prawdy w moralności i w prawie. [Rec. Kalinowski, Georges. Le Problème de la vérité en morale et en droit]. Etyka, t. 5, 172-177, 1969. Wróblewski, Jerzy.

Koncepcja moralności jako zbioru zasad dobrego współżycia. Humanizm socjalistyczny. Wydanie specjalne "Studiów Filozoficznych" z okazji 25-lecia PRL, 375-404, 1969. Ziembiński, Zygmunt.

Myślenie teleologiczne w moralności. [Rec. Bergström, Lars. The Alternatives and Consequences of Actions]. Etyka, t. 3, 266-272, 1968. Hołówka, Jacek.

U podstaw kultury moralnej. O genezie i podstawowej strukturze wartości moralnej naturalnej i wartościowania ściśle moralnego. Studium aksjologiczno-etyczne. Roczniki Filozoficzne, 15(2), 7-127, 1968. Rodziński, Adam.

Poglądy filozoficzno-społeczne Michała Wiszniewskiego. Warszawa, Książka i Wiedza, 1967. Bańka, Józef.

Niektóre moralne problemy nauki. "Goliat" i "Julian Szpitalnik". Studia Filozoficzne, nr 3, 73-106, 1967. Eilstein, Helena.

Zawartość etyczna I tomu "Kapitału" Karola Marksa. Studia Filozoficzne, nr 2, 7-30, 1967. Glińska, Alicja.

Etyka a nauki o zjawiskach moralnych. Etyka, t. 2, 141-171, 1967. Pieter, Józef.

Działanie i sumienie. Moralne konflikty nauki współczesnej. Studia Filozoficzne, nr 3, 21-71, 1967. Pomian, Krzysztof.

O pojęciu moralności. [Rec. Frankena, William K. The Concept of Morality. Aiken, Henry David. On Some Unreal Distinctions in Ethics]. Studia Filozoficzne, nr 3, 280-282, 1967. Szawarski, Zbigniew.

"Kanta moralna filozofia wolności" w: Antynomie wolności. Drużkowski, Marian i Sokół, Krystyna (red.), 251-261. Warszawa, Książka i Wiedza, 1966. Beylin, Paweł.

O pojęciu moralności. Etyka, t. 1, 31-46, 1966. Lazari-Pawłowska, Ija.

O twórczości Marii Ossowskiej. Studia Filozoficzne, nr 2, 3-10, 1966. Lazari-Pawłowska, Ija.

[Rec. Revue Universitaire de Science Morale, nr 1 i 2, 1965]. Etyka, t. 1, 341-346, 1966. Majler, Janina.

Ochrona moralnego rozwoju młodocianych. Roczniki Filozoficzne, 14(2), 115-130, 1966. Nowicki, Ludwik Antoni.

Pojęcie moralności. Etyka, t. 1, 19-29, 1966. Ossowska, Maria.

Dziedzina wartości moralnych w ujęciu Czesława Znamierowskiego. Studia Philosophiae Christianae, nr 2, 177-197, 1966. Perz, Zygmunt.

Naturalne płaszczyzny wartościowania moralnego w świetle filozofii personalistycznej. Roczniki Filozoficzne, 14(2), 27-39, 1966. Rudziński, Adam.

Moralność jako wskaźnik religijności. Roczniki Filozoficzne, 14(2), 99-114, 1966. Stanowski, Adam.

Fryderyk Nietzsche. Filozoficzna i społeczna doktryna immoralizmu. Warszawa, PWN, 1965. Gillner, Helmut.

Moralność i byt. [Polemika z: Stróżewski, Władysław. Etyka afirmacji]. Roczniki Filozoficzne, 13(2), 113-122, 1965. Rodziński, Adam.

"Lionarda Aretina 'Isagogicon disciplinae moralis' a 'Etyka Eudemejska'" w: Rozprawy logiczne. Księga Pamiątkowa ku czci Profesora Kazimierza Ajdukiewicza. 55-71. Warszawa, PWN, 1964. Gromska, Daniela.

Drogowskazy. Wyd. 2 uzup. Warszawa, Książka i Wiedza, 1964. Jankowski, Henryk.

Rozważania wstępne do nauki o moralności i prawie. Warszawa, PWN, 1964; wyd. 2 1967. Znamierowski, Czesław.

Przyjaźń, jej miejsce i zadanie w systemie filozofii moralnej Arystotelesa. Roczniki Filozoficzne, 11(2), 14-31, 1963. Kasperkiewicz, Karolina Maria.

Maritain o odpowiedzialności artysty. [Rec. Maritain, Jacques. La Responsabilité de l'artiste]. Studia Filozoficzne, nr 1, 238-241, 1963. Keller, Józef.

Logika heglowska a idea odpowiedzialności moralnej. Studia Filozoficzne, nr 3-4, 139-163, 1963. Kuderowicz, Zbigniew.

David Hume jako obserwator i kodyfikator życia moralnego. Studia Filozoficzne, nr 1, 129-167, 1963. Ossowska, Maria.

Brutus albo przekleństwo cnoty. Znak, nr 102, 1891-1900, 1962. Elzenberg, Henryk.

Doktryna moralna młodego Hegla. Warszawa, PWN, 1962. Kuderowicz, Zbigniew.

Odpowiedzialność moralna zmniejszona. Roczniki Filozoficzne, 10(2), 5-57, 1962. Olejnik, Stanisław.

Moralne oblicze współczesności w ujęciu Alberta Camusa. Znak, nr 80, 163-203, 1961. Andrzejczak, Henryk.

Moralność uniezależnia się od religii. Deiści, wolnomyśliciele i masoni wczesnego angielskiego Oświecenia. Studia Filozoficzne, nr 3, 3-24, 1961. Ossowska, Maria.

Tolerancja jako zasada moralna i postawa. Studia Filozoficzne, nr 1, 181-200, 1960. Keller, Józef.

Preliminaria do rozważań o stosunku etyki do nauk praktycznych. Moralność i nauka. Roczniki Filozoficzne, 7(2), 27-67, 1959. Czuma, Ignacy.

"Determinizm i odpowiedzialność" w: Księga pamiątkowa ku uczczeniu czterdziestolecia pracy nauczycielskiej w Uniwersytecie Warszawskim profesora Tadeusza Kotarbińskiego. Kotarbińska, Janina i in. (red.), 25-43. Warszawa, PWN, 1959. Kołakowski, Leszek.

Moralność Homera i etyka Hezjoda. Warszawa, PAX, 1959. Krokiewicz, Adam.

Monografia o moralności mieszczańskiej. [Rec. Ossowska, Maria. Moralność mieszczańska]. Studia Filozoficzne, nr 1, 222-230, 1957. Lazari-Pawłowska, Ija.

Zagadnienie powszechnie uznanych norm moralnych. Studia Filozoficzne, nr 3, 80-96, 1957. Ossowska, Maria.

Naczelna norma moralna i jej pochodne. Studia Filozoficzne, nr 3, 97-117, 1957. Znamierowski, Czesław.

O elementarnych normach moralnych. Artykuł dyskusyjny. Myśl Filozoficzna, nr 1, 3-28, 1956. Fritzhand, Marek.

Moralność mieszczańska. Łódź, Łódzkie Towarzystwo Naukowe, 1956; Wrocław, Zakład im. Ossolińskich, 1956; wyd. 2 1985. Ossowska, Maria.

Kilka uwag o książce "Prawo i moralność w społeczeństwie socjalistycznym". [Rec. Kariewa, M. P.]. Myśl Filozoficzna, nr 5, 198-203, 1956. Sztekker, Eryk.

Prawo i moralność. Myśl Współczesna, nr 2-3, 250-272, 1948. Hessen, Sergiusz.

Czyn jako wyraz postawy moralnej. Lublin, Towarzystwo Naukowe KUL, 1948. Keller, Józef.

Co to są bohaterskie czyny i czy zawsze należy je spełniać? Przegląd Filozoficzny, nr 1-3, 120-130, 1948. Nowicki, Andrzej.

Filozofia wieczysta w zarysie. T. 3. Kraków, Wyd. Apostolstwa Modlitwy, Księża Jezuici, 1947. Kwiatkowski, Franciszek.

Podstawy nauki o moralności. Warszawa, Czytelnik, 1947; wyd. 2 Warszawa, PWN, 1957; wyd. 3 1963; wyd. 4 1966; Wrocław, Ossolineum, 1994; Warszawa, De Agostini, 2004. Ossowska, Maria.

Analiza oceny moralnej. Myśl Współczesna, nr 3-4, 302-327, 1946. Znamierowski, Czesław.