INDEKS TEMATYCZNY

metafizyka


strona główna

indeks tematyczny
indeks autorski
indeks recenzji
przekłady
autorzy obcy

Kantowska metafizyka percepcji. Analiza i Egzystencja, nr 9, 61-83, 2009. Sikora, Paweł.

Percepcja i jej przedmiot a problem metafizyki. Zarys zagadnienia. Edukacja Filozoficzna, vol. 47, 5-22, 2009. Sikora, Paweł.

"Krytyka czystego rozumu a problem możliwości metafizyki" w: Racjonalność teoretyczna i praktyczna. Jakuszko, Honorata (red.). Annales UMCS, vol. XXX, Sect. I, 83-101, 2007. Sikora, Paweł.

Perspektywy filozofii Istnienia: Hegel - Heidegger. Toruń, Wyd. Adam Marszałek, 2007. Sikora, Paweł.

Problemy z pojęciem Istnienia w filozofii transcendentalnej I. Kanta. Principia, t. XLIII-XLIV, 231-246, 2005/2006. Sikora, Paweł.

Egzystencjalizm Sartre’a a tomizm egzystencjalny. Przegląd Filozoficzny - Nowa Seria, nr 14, 231-250, 2005. Bogusławski, Marcin.

"Status Rozumu wobec Istnienia" w: Dylematy racjonalności: między rozumem teoretycznym a praktycznym. Czarnecki Zdzisław, Jerzy (red.), 255-282. Lublin, Wyd. UMCS, 2001. Sikora, Paweł.

"Zagadnienie relacji: Byt - Istnienie w Heglowskiej Nauce logiki na tle metafizycznej tradycji" w: Rekonesanse filozoficzne: człowiek, wartości, historia. Jakuszko, Honorata (red.), Jedynak, Stanisław (red.), Zachariasz, Andrzej (red.), Zdybel, Jolanta (red.), 311 - 335. Lublin, Wyd. UMCS, 1999. Sikora, Paweł.

Dlaczego zło? Rozważania filozoficzne. Wyd. 2 poszerz. Lublin, RW KUL, 1995; wyd. 3 Polskie Towarzystwo Tomasza z Akwinu, 2005. Krąpiec, Mieczysław, Albert.

Struktura bytu. Charakterystyczne elementy systemu Arystotelesa i Tomasza z Akwinu. Wyd. 2 popr. Lublin, RW KUL, 1995; dodr. 2000. Krąpiec, Mieczysław, Albert.

Teoria analogii bytu. Wyd. 2 popr. Lublin, RW KUL, 1993. Krąpiec, Mieczysław, Albert.

 

Proces wyodrębniania przedmiotu metafizyki - separacja. Studia Philosophiae Christianae, nr 2, 55-87, 1990. Maryniarczyk, Andrzej.

Jean Wahl: metafizyka niewysławialna. Archiwum Historii Filozofii i Myśli Społecznej, t. 35, 149-163, 1990. Migasiński, Jacek.

Roman Ingarden - metafizyk wolności. Studia Filozoficzne, nr 2-3, 85-98, 1990. Półtawski, Andrzej.

Metafizyka - analiza - nauka. [Rec. Aune, Bruce. Metaphysics : the Elements]. Znak, nr 417-418, 172-177, 1990. Szubka, Tadeusz.

Metafizyka dla nowej fizyki. Studia Philosophiae Christianae, nr 2, 147-151, 1990. Życiński, Józef.

O autonomiczne pojęcie systemu metafizyki (cz. I). Roczniki Filozoficzne, 37/38(1), 291-309, 1989/1990. Maryniarczyk, Andrzej.

Metafizyczne implikacje matematyzacji przyrody. Roczniki Filozoficzne, 37/38(3), 243-260, 1989/1990. Roskal, Zenon.

O metafizycznych założeniach refleksyjnej analizy poznania. Studia Filozoficzne, nr 4, 103-116, 1989. Judycki, Stanisław.

Przyczynek do metafizyki unitarnej. Studia Filozoficzne, nr 1, 5-18, 1989. Nowak, Leszek.

Komu potrzebna jest filozofia Ayn Rand? Studia Filozoficzne, nr 2, 157-165, 1989. Nowotarski, Bartłomiej.

Problematyczność metafizyki we wczesnej filozofii Martina Heideggera. Studia Philosophiae Christianae, nr 2, 177-194, 1989. Rożdżeński, Roman.

W obronie metafizyki. Szubka, Tadeusz (tłum.). Roczniki Filozoficzne, 36(1), 5-38, 1988. Blanshard, Brand.

Podstawy rozumienia i interpretacji separacji metafizycznej. Studia Philosophiae Christianae, nr 2, 139-160, 1988. Maryniarczyk, Andrzej.

Kilka uwag o pewnym sposobie filozofowania. (Na marginesie "Metafizyki" Mieczysława Alberta Krąpca). Studia Filozoficzne, nr 4, 13-23, 1988. Nowaczyk, Adam.

Abramowskiego projekt systemu metafizyki. Studia Filozoficzne, nr 1, 79-99, 1988. Paradowski, Ryszard.

Teoria wiedzy Fryderyka Nietzschego. Archiwum Historii Filozofii i Myśli Społecznej, t. 33, 79-105, 1988. Patyna, Wojciech.

Metafizyka i czas u Kanta. Archiwum Historii Filozofii i Myśli Społecznej, t. 33, 191-223, 1988. Rolewski, Jarosław.

Pojęcie hermeneutyki w teorii krytycznej Jurgena Habermasa. Studia Filozoficzne, nr 5, 43-57, 1988. Zakrzewska, Elżbieta.

O naturze bytu. Szkic refleksyjnej metafizyki. Dobrzański, Leonard (tłum.). Studia Filozoficzne, nr 1, 137-146, 1987. Chandra, Suresh.

Wprowadzenie w metafizykę Jakuba Böhme. Archiwum Historii Filozofii i Myśli Społecznej, t. 32, 17-40, 1987. Garewicz, Jan.

Metody metafizyki. Ujęcie z pozycji przedmiotu metafizyki, jej struktury oraz poznania bytu. Studia Philosophiae Christianae, nr 2, 45-64, 1987. Gogacz, Mieczysław.

O przedmiocie i zadaniach filozofii w ujęciu Mścisława Wartenberga. Studia Filozoficzne, nr 7, 133-147, 1987. Kazimierczak, Marek.

Problemy metody formowania pojęcia bytu. Studia Philosophiae Christianae, nr 2, 81-93, 1987. Maryniarczyk, Andrzej.

Monada jako droga ku metafizyce. Archiwum Historii Filozofii i Myśli Społecznej, nr 32, 149-166, 1987. Święcicka, Krystyna.

Problem przyczynowości w metafizyce Dunsa Szkota. Studia Philosophiae Christianae, nr 2, 147-167, 1987. Wolf, Tadeusz.

O metodzie filozofii klasycznej. Roczniki Filozoficzne, 34(1), 5-20, 1986. Kamiński, Stanisław.

Abstrakcja a metafizyka esencjalna. Roczniki Filozoficzne, 34(3), 5-38, 1986. Synowiecki, Adam.

Koncepcja metafizyki w pismach filozoficznych Henryka Nicolaia (1605-1660). Archiwum Historii Filozofii i Myśli Społecznej, t. 31, 259-289, 1985. Aduszkiewicz, Adam.

Metafizyka Tomasza Młodzianowskiego S.J. (1622-1686). Archiwum Historii Filozofii i Myśli Społecznej, t. 31, 229-258, 1985. Bargieł, Franciszek.

Charles de Bovellesa koncepcja filozofii. Archiwum Historii Filozofii i Myśli Społecznej, t. 31, 79-108, 1985. Czerkawski, Jan.

Metafizyka a logika. [Rec. Schlesinger, George N. Metaphysics. Methods and Problems]. Roczniki Filozoficzne, 33(1), 230-241, 1985. Kiczuk, Stanisław.

O metafizyce klasycznej w sensie funkcjonalnym. Studia Philosophiae Christianae, nr 2, 79-111, 1985. Morawiec, Edmund.

Metoda transcendentalna: sposoby otrzymywania twierdzeń metafizycznych w ujęciu E. Coretha. Roczniki Filozoficzne, 32(1), 83-100, 1984. Herbut, Józef.

Metafizyka negatywna. Archiwum Historii Filozofii i Myśli Społecznej, t. 30, 239-255, 1984. Migasiński, Jacek.

Przyczynowość na terenie fizyki, filozofii przyrody, metafizyki i teorii informacji. Roczniki Filozoficzne, 32(3), 49-71, 1984. Rutowski, Tadeusz.

Arystotelesowskie elementy w metafizyce Bergsona. Roczniki Filozoficzne, 32(1), 127-166, 1984. Waszkinel, Romuald.

O naoczności poznania metafizykalnego. Roczniki Filozoficzne, 31(1), 5-40, 1983. Chudy, Wojciech.

Heidegger i kres metafizyki. Colloquia Communia, nr 1(6), 95-100, 1983. Gołębiowski, Wojciech.

Spór o przedmiot "Metafizyki" Arystotelesa. Roczniki Filozoficzne, 31(1), 93-107, 1983. Jaroszyński, Piotr.

Postulat empiryzmu a realizm epistemologiczny. Studia Filozoficzne, nr 7, 41-55, 1983. Nahlik, Krzysztof.

16-elementowa algebra Boole’a jako model klasycznej teorii de modis essendi. Studia Philosophiae Christianae, nr 1, 125-132, 1983. Nieznański, Edward.

Chaos i logos. Studia Filozoficzne, nr 11-12, 257-265, 1983. Żelazny, Mirosław.

Między konkretystycznym a abstrakcyjnym pojęciem bytu. Roczniki Filozoficzne, 30(1), 75-92, 1982. Bakies, Bogdan.

Zawartość pojęcia bytu. Studia Philosophiae Christianae, nr 1, 5-26, 1982. Bakies, Bogdan.

Awicenna i ważniejsze interpretacje jego teorii istnienia. Studia Philosophiae Christianae, nr 1, 129-151, 1982. Gogacz, Mieczysław.

Metoda transcendentalna: przedmiot i punkt wyjścia metafizyki. Roczniki Filozoficzne, 30(1), 59-74, 1982. Herbut, Józef.

O krytyce metafizyki klasycznej w średniowieczu i nowożytności. Studia Philosophiae Christianae, nr 2, 123-159, 1982. Morawiec, Edmund.

W sprawie konkretystycznego i abstrakcyjnego pojęcia bytu. [Polemika z Bakies, B.]. Roczniki Filozoficzne, 30(1), 219-222, 1982. Wawrzyniak, Andrzej.

Jana Śniadeckiego koncepcja "metafizyki nauk" i krytyka filozofii Kanta. (W 150-rocznicę śmierci uczonego). Studia Filozoficzne, nr 6, 123-138, 1981. Kinach-Brzozowska, Krystyna.

Filozofia człowieka w obliczu nieskończoności. [Polemika z: Rudziński, Roman. Człowiek w obliczu nieskończoności. Metafizyka i egzystencja w filozofii Karla Jaspersa]. Studia Filozoficzne, nr 7-8, 241-251, 1981. Miś, Andrzej.

O metafizycznym sensie życia. Studia Filozoficzne, nr 10, 49-58, 1981. Snihur, Stefan.

Metafizyka i kultura. Studia Philosophiae Christianae, nr 1, 227-233, 1981. Janczarski, Zbigniew.

Louis Lavelle: nowa ontologia i stara metafizyka. Archiwum Historii Filozofii i Myśli Społecznej, t. 26, 245-273, 1980. Migasiński, Jacek.

O genetycznej bazie metafizyki ogólnej. Studia Philosophiae Christianae, nr 2, 67-91, 1980. Morawiec, Edmund.

Materia a zagadnienie pluralizmu bytowego w metafizyce Arystotelesa. Studia Philosophiae Christianae, nr 1, 218-221, 1980. Walentynowicz, Tomasz.

Uwagi o metafizycznej dedukcji kategorii w systemie Kanta. Studia Filozoficzne, nr 12, 63-81, 1980. Wesoły, Marian.

W kręgu mitów współczesnych (II). Mit o języku doskonałym. Znak, nr 316, 1288-1302, 1980. Życiński, Józef.

Bóg jako podmiot metafizyki. Studia Philosophiae Christianae, nr 2, 7-32, 1979. Bakies, Bogdan.

Sądy egzystencjalne a punkt wyjścia metafizyki. Studia Philosophiae Christianae, nr 1, 5-24, 1978. Bakies, Bogdan.

Przedmiot afirmacji sądu egzystencjalnego. Studia Philosophiae Christianae, nr 1, 25-29, 1978. Bakies, Bogdan.

Poznanie metafizyczne a poznanie potoczne. Studia Philosophiae Christianae, nr 1, 109-116, 1978. Bakies, Bogdan.

Metafizyczna kategoria stosunku w ujęciu Desire Merciera. Roczniki Filozoficzne, 26(1), 69-81, 1978. Dąbrowski, Stanisław.

Metody współczesnej metafizyki. (cz. II). Roczniki Filozoficzne, 26(1), 5-50, 1978. Kamiński, Stanisław.

Język i metoda w klasycznej filozofii bytu. Studia Philosophiae Christianae, nr 2, 145-157, 1978. Morawiec, Edmund.

Czy transcendentalizm jest metafizyką? [Polemika z: Siemek, Marek. Idea transcendentalizmu i Fichtego i Kanta]. Studia Filozoficzne, nr 4, 43-57, 1978. Sarnowski, Stefan.

Kilka uwag dotyczących metafizycznej problematyki natury oraz pochodzenia dobra i zła. Studia Filozoficzne, nr 6, 17-28, 1978. Stróżewski, Władysław.

Filozofia Boga a filozofia bytu. Studia Philosophiae Christianae, nr 1, 85-100, 1977. Bakies, Bogdan.

Metafizyka. Znak, nr 271, 62-88, 1977. Chwedeńczuk, Bohdan.

Ze współczesnej problematyki filozofii religii. I. Metafizyka a problem Boga. Studia Philosophiae Christianae, nr 1, 39-84, 1977. Jaworski, Marian.

Czas a wieczność. Roczniki Filozoficzne, 25(3), 71-84, 1977. Mazierski, Stanisław.

O neopozytywistycznej krytyce metafizyki. Studia Philosophiae Christianae, nr 1, 101-138, 1977. Morawiec, Edmund.

Kilka uwag o "filozofii klasycznej" i relacji metafizyka - teoria poznania. [Polemika z: Kamiński, S. Teoria bytu a inne dyscypliny filozoficzne]. Roczniki Filozoficzne, 25(1), 141-142, 1977. Stępień, Antoni B.

Z dziejów metafizyki w Polsce w XVII wieku. Roczniki Filozoficzne, 24(1), 48-98, 1976. Czerkawski, Jan.

Doświadczenie i metafizyka. Roczniki Filozoficzne, 24(1), 5-16, 1976. Krąpiec, Mieczysław A.

Zagadnienie istnienia w De ente et essentia św. Tomasza z Akwinu. [Polemika z: Ruciński, Brunon J. Zagadnienie istnienia w De ente et essentia Tomasza z Akwinu]. Roczniki Filozoficzne, 24(1), 123-136, 1976. Pachciarek, Paweł i Walicka, Elżbieta.

Filozofia bez aspiracji. [Rec. Ayer, A. J. Metaphysics and Common Sense]. Studia Filozoficzne, nr 2, 223-230, 1976. Zabieglik, Stefan.

[Rec. Weiss, Paul. Modes of Being]. Roczniki Filozoficzne, 23(1), 159-166, 1975. Kowalczyk, Stanisław.

Metafizyka realistyczna a fenomenologiczna analiza świadomości. Studia Philosophiae Christianae, nr 1, 189-197, 1975. Półtawski, Andrzej.

Zagadnienie egzystencjalistycznego punktu wyjścia w metafizyce. Studia Philosophiae Christianae, nr 1, 29-47, 1974. Dembowski, Bronisław.

Pojęcie hipotezy w filozofii bytu. Studia Philosophiae Christianae, nr 1, 57-72, 1974. Herbut, Józef.

Sposoby dochodzenia do hipotez metafizycznych i rozstrzygania o ich wartości. Studia Philosophiae Christianae, nr 2, 35-65, 1974. Herbut, Józef.

Klasyfikacja hipotez występujących w klasycznej filozofii bytu. Roczniki Filozoficzne, 22(1), 91-102, 1974. Herbut, Józef.

Koncepcja bytu w ujęciu Gustava Siewertha. Roczniki Filozoficzne, 22(1), 161-194, 1974. Pachciarek, Paweł.

Zagadnienie stosunku filozofii Boga - teologii naturalnej - teodycei do filozofii bytu - metafizyki. Studia Philosophiae Christianae, nr 1, 127-140, 1973. Dembowski, Bronisław.

Uwagi na temat stosunku teologii naturalnej do filozofii bytu prius quoad nos (streszczenie). Studia Philosophiae Christianae, nr 1, 272-278, 1973. Jaworski, Marian.

Pozycja pierwszych zasad w koncepcji metafizyki J. Maritaina. Studia Philosophiae Christianae, nr 1, 179-205, 1973. Morawiec, Edmund.

Uwagi na temat stosunku filozofii bytu do filozofii Boga. Studia Philosophiae Christianae, nr 1, 279-292, 1973. Morawiec, Edmund.

Rekonstrukcja metafizyki zawartej w "De ente et essentia" Tomasza z Akwinu. Studia Philosophiae Christianae, nr 2, 237-248, 1973. Ruciński, Brunon J.

Immanuel Kant a metafizyka dawnych Indii. Studia Filozoficzne, nr 4, 7-14, 1973. Słuszkiewicz, Eugeniusz.

Dostępność Absolutu. Problem metafizyki u Kanta i Hegla. Archiwum Historii Filozofii i Myśli Społecznej, t. 16, 183-227, 1970. Baczko, Bronisław.

Spór o metafizykę. Główne poglądy na metafizykę w Polsce na przełomie XIX i XX w. Warszawa, Akademia Teologii Katolickiej, 1969. Dembowski, Bronisław.

Metafizyka - ale jaka? Roczniki Filozoficzne, 16(1), 55-62, 1969. Krąpiec, Mieczysław A.

Problem genezy i sensu antynomii metafizyki i dialektyki. Studia Filozoficzne, nr 3, 3-31, 1969. Legowicz, Jan.

z: Zdybicka, Zofia J. Z dziejów metafizyki i nauk pokrewnych na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim 1918-1968. Roczniki Filozoficzne, 16(1), 63-121, 1969. Wawrzyniak, Andrzej i Zdybicka, Zofia J.

Estetyka metafizyczna St. I. Witkiewicza. Studia Philosophiae Christianae, nr 2, 159-177, 1969. Wolicka, Elżbieta.

Nigdy dosyć pomyślane. Studia Filozoficzne, nr 2, 85-94, 1968. Cichowicz, Stanisław.

O typach metafizyki średniowiecznej. Studia Philosophiae Christianae, nr 1, 21-54, 1967. Gogacz, Mieczysław.

Metafizyka M. A. Krąpca. [Rec. Krąpiec, M. A. Metafizyka]. Studia Filozoficzne, nr 4, 208-212, 1967. Grzegorczyk, Andrzej.

Metody współczesnej metafizyki. Roczniki Filozoficzne, 15(1), 5-40, 1967. Kamiński, Stanisław.

Współczesne metody metafizyki. (Streszczenie odczytu wygłoszonego na Konferencji Naukowej Profesorów Wyższych Zakładów Teologicznych w Polsce, Lublin, 1966, KUL). Studia Philosophiae Christianae, nr 1, 255-264, 1967. Kamiński, Stanisław.

Rozwiązanie zagadki metafizyki, czyli Dom Deschamps. Studia Filozoficzne, nr 4, 65-105, 1966. Baczko, Bronisław.

Racjonalizm jest irracjonalny. [Polemika z: Kalinowski, Jerzy. W związku z tzw. metafizyką egzystencjalną]. Znak, nr 142, 467-478, 1966. Grygiel, Stanisław.

[Rec. Martin, Gottfried. Allgemeine Metaphysik. Ihre Probleme und ihre Methode]. Ruch Filozoficzny, XXIV (3-4), 199-201, 1966. G., L.

Kilka uwag o definicji analogii. Roczniki Filozoficzne, 14(1), 115-125, 1966. Herbut, Józef.

W związku z tzw. metafizyką egzystencjalną [Polemika z: Grygiel, S.; Krąpiec, M. A.; Stępień, T.]. Znak, nr 142, 452-467, 1966. Kalinowski, Jerzy.

Wyjaśnianie w metafizyce (uwagi wprowadzające). Roczniki Filozoficzne, 14(1), 43-70, 1966. Kamiński, Stanisław.

Arystotelesa koncepcja substancji: ogólna teoria i wybór tekstów. Żeleźniak, Tadeusz (przekład i opracowanie). Lublin, Wyd. Tow. Nauk. KUL, 1966. Krąpiec, Albert M.

Czy filozofia przyrody inspiracji arystotelesowsko-tomistycznej jest tzw. nauką pośrednią? Roczniki Filozoficzne, 14(3), 5-16, 1966. Mazierski, Stanisław.

Kilka uwag w sprawie metafizyki. [Polemika z: Kalinowski, Jerzy. W związku z tzw. metafizyką egzystencjalną]. Znak, nr 142, 478-481, 1966. Stępień, Antoni B.

O tak zwanych "definicjach" w metafizyce scholastycznej. Roczniki Filozoficzne, 14(1), 71-85, 1966. Wojtkiewicz, Czesław.

Stosowanie logiki symbolicznej w filozofii. Studia Philosophiae Christianae, nr 2, 53-65, 1965. Drewnowski, Jan F.

Człowiek i Bóg w metafizyce. Znak, nr 127, 24-51, 1965. Grygiel, Stanisław.

Aksjomatyzowalność klasycznej metafizyki ogólnej. Studia Philosophiae Christianae, nr 2, 103-116, 1965. Kamiński, Stanisław.

Stosunek filozofii przyrody do metafizyki w ujęciu współczesnych neoscholastyków polskich. Roczniki Filozoficzne, 13(3), 5-30, 1965. Kłósak, Kazimierz.

O rozumienie Arystotelesa. [Polemika z: Adamczyk, Stanisław]. Roczniki Filozoficzne, 13(1), 129-131, 1965. Krąpiec, Mieczysław A.

Arystoteles. (Myśli i Ludzie). Warszawa, Wiedza Powszechna, 1965; wyd. 2 1975; wyd. 3 1989. Leśniak, Kazimierz.

O zasadnicze pytanie metafizyki (zarys problematyki). Znak, nr 127, 3-23, 1965. Stróżewski, Władysław.

O właściwe rozumienie Heideggera. Znak, nr 130, 169-176, 1965. Wawrzyniak, Andrzej.

Co daje stosowanie logiki formalnej do metafizyki klasycznej? Roczniki Filozoficzne, 12(1), 108-112, 1964. Kamiński, Stanisław.

Maritainowe próby wyodrębnienia filozofii przyrody od metafizyki i nauk przyrodniczych. Roczniki Filozoficzne, 12(3), 17-29, 1964. Kłósak, Kazimierz.

Sprostowania w sprawie mojej polemiki z o. prof. A. Krąpcem OP. Znak, nr 124, 1264-1268, 1964. Kłósak, Kazimierz.

Anioł Dowgird - filozof nieznany. Poznań, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, 1963; wyd. 2 Warszawa, Książka i Wiedza, 1965. Kaczmarek, Stefan.

Zagadnienie przedmiotu "Metafizyki" Arystotelesa. Roczniki Filozoficzne, 12(1), 17-26, 1964. Krąpiec, Mieczysław A.

"Zbieżności metafizyki realistycznej i historiografii" w: Szkice filozoficzne: Romanowi Ingardenowi w darze. Żarnecka, Zofia (red.), 267-287. Kraków, PWN, 1964. Swieżawski, Stefan.

O intuicji w filozofii. [Polemika z: Bunge, Mario. Intuition and Science]. Roczniki Filozoficzne, 12(1), 121-129, 1964. Zdybicka, Zofia J.

Metafizyka naturalnego powstawania rzeczy według św. Tomasza z Akwinu. Roczniki Filozoficzne, 11(3), 5-13, 1963. Adamczyk, Stanisław.

Analogia w metafizycznym poznaniu Boga. Wśród zagadnień spornych z zakresu metafizyki. Roczniki Filozoficzne, 11(1), 41-53, 1963. Bejze, Bohdan.

O formalnym pojęciu analogii transcendentalnej. Roczniki Filozoficzne, 11(1), 25-40, 1963. Herbut, Józef.

Ontologia czy aitiologia? Uwagi o naturze metafizyki z powodu książek M. Jaworskiego i S. Swieżawskiego Byt oraz S. Kamińskiego i M. A. Krąpca Z teorii i metodologii metafizyki. Znak, nr 111, 1069-1076, 1963. Kalinowski, Jerzy.

O rozumienie metafizyki. [Polemika z: Kalinowski, Jerzy. Ontologia czy aitiologia?]. Znak, nr 111, 1077-1082, 1963. Krąpiec, Mieczysław A.

Zarys systemu metafizyki A. N. Whiteheada, cz. 1. Studia Filozoficzne, nr 4, 161-177, 1962. Jakuszew, Aleksy.
Zarys systemu metafizyki A. N. Whiteheada, cz. 2. Studia Filozoficzne, nr 1, 191-210,1963.

Analogia proporcjonalności i jej odmiany. Z zagadnień metafizycznej teorii analogii. Roczniki Filozoficzne, 10 (1), 105-118, 1962. Bejze, Bohdan.

Rozprawa konkursowa. Archiwum Historii Filozofii i Myśli Społecznej, t. 8, 270-311, 1962. Gołuchowski, Józef.

Z teorii i metodologii metafizyki. Lublin, Wyd. Tow. Nauk. KUL, 1962. Kamiński, Stanisław i Krąpiec, Mieczysław.

Próba opisu jedności transcendentalnej. Roczniki Filozoficzne, 10(1), 119-134, 1962. Kowalczyk, Stanisław.

O naturze logicznej transcendentaliów w aspekcie pryncypiów ogólnej teorii. Roczniki Filozoficzne, 10(1), 41-85, 1962. Majdański, Stanisław.

Analiza i krytyka teorii wielości rzeczywistości Leona Chwistka. Studia Filozoficzne, nr 1, 65-93, 1962. Pasenkiewicz, Kazimierz.

Metafizyka rzeczy żywych. Znak, nr 80, 154-162, 1961. Grzegorczyk, Andrzej.

Specyficzność poznania metafizycznego. Znak, nr 83, 602-637, 1961. Krąpiec, Mieczysław A. i Kamiński, Stanisław.

[Rec. Topitsch, Ernst. Vom Ursprung und Ende der Metaphysik]. Ruch Filozoficzny, XX (3), 158-160, 1961. Pieczyński, Mieczysław.

Metafizyka a istnienie Boga. Znak, nr 83, 638-645, 1961. Stępień, Antoni.

Metafizyka a ontologia. Roczniki Filozoficzne, 9(1), 85-99, 1961. Stępień, Antoni B.

Etyka afirmacji. Znak, nr 89, 1461-1481, 1961. Stróżewski, Władysław.

Metafizyczne podstawy etyki.  Znak, nr 83, 651-662, 1961. Szymański, Władysław Kamil.

Spotkanie z Teilhardem de Chardin czyli rozmowa metafizyka z przyrodnikiem o ewolucji. Znak, nr 70, 445-471, 1960. Góra, Stanisław J.

O definicjach w systemie metafizyki ogólnej. Roczniki Filozoficzne, 8(1), 37-54, 1960. Kamiński, Stanisław.

Maurycy Straszewski - empirysta i metafizyk. Studia Filozoficzne, nr 1, 129-180, 1960. Łubnicki, Narcyz.

[Rec. Lazerowitz, Morris. The Structure of Metaphysics]. Roczniki Filozoficzne, 7(1), 129-141, 1959. Bortnowska, Halina.

O ostatecznych przesłankach w filozofii bytu. Roczniki Filozoficzne, 7(1), 41-72, 1959. Kamiński, Stanisław.

W sprawie konieczności logicznej twierdzeń metafizyki. Roczniki Filozoficzne, 7(1), 73-88, 1959. Marciszewski, Witold.

W sprawie stosunku między teorią poznania a metafizyką. Roczniki Filozoficzne, 7(1), 89-101, 1959. Stępień, Antoni B.

Problem filozoficznej teorii człowieka. Znak, nr 60, 698-713, 1959. Swieżawski, Stefan.

Bibliografia pozycji z teorii i metodologii metafizyki. Roczniki Filozoficzne, 7(1), 165-175, 1959.

Zagadnienie duszy we współczesnej psychologii. Roczniki Filozoficzne, 6(4), 5-21, 1958. Drzazga, Józef.

O źródłach i upadu metafizyki. [Rec. Topitsch, Ernst. Vom Ursprung und Ende der Metaphysik]. Studia Filozoficzne, nr 6, 176-179, 1958. Lazari-Pawłowska, Ija.

"Filozof metafizycznego niepokoju" w: Stanisław Ignacy Witkiewicz. Człowiek i twórca. Księga pamiątkowa. Kotarbiński, Tadeusz i Płomieński, Jerzy Eugeniusz (red.), 93-118. Warszawa, PIW, 1957. Leszczyński, Jan.

Indywiduum i nieskończoność materialna w metafizyce spinozjańskiej. Myśl Filozoficzna, nr 2, 132-162, 1957. Kołakowski, Leszek.

O przedmiocie metafizyki w XII w. (Z historii stosunku metafizyki do mistyki na tle zagadnienia odmian neoplatonizmu). Roczniki Filozoficzne, 5(3), 61-77, 1955/1957. Gogacz, Mieczysław.

Podstawy filozofii chrześcijańskiej. Warszawa, PAX, 1955. Chojnacki, Piotr.

Teoria absolutu: metafizyka jako nauka ścisła. Łódź, Łódzkie Towarzystwo Naukowe, 1948. Bornstein, Benedykt.

Metafizyczna i fizyczna zasada przyczynowości według relacyj niedokładności W. Heisenberga. Roczniki Filozoficzne, I, 198-213, 1948. Kłósak, Kazimierz.

Trwałe wartości filozofii chrześcijańskiej na tle nowoczesnych prądów filozoficznych. Roczniki Filozoficzne, I, 1-41, 1948. Pastuszka, Józef.

Logos i ethos. Znak, nr 13, 512-524, 1948. Swieżawski, Stefan.