INDEKS TEMATYCZNY

metodologia nauki


strona główna

indeks tematyczny
indeks autorski
indeks recenzji
przekłady
autorzy obcy

Zapominanie w nauce współczesnej. Zagadnienia Naukoznawstwa, XLIII(2), 223-232, 2007. Bobryk, Jerzy.

Pojęcie osoby ludzkiej a zagadnienie postępu i regresu w naukach humanistycznych. Zagadnienia Naukoznawstwa, XLIII(1), 3-119, 2007. Bobryk, Jerzy.

Filozofia medycyny. Gryglewski, Ryszard i Środka, Andrzej (red. i wstęp), 3-15. Wyd. 2, popr. i uzup. Kęty, Wyd. Marek Derewiecki, 2007. Szumowski, Władysław.

Problem genezy wiedzy ludzkiej a spory o właściwą metodologię badań naukowych. Edukacja Filozoficzna, 35, 59-76, 2003. Bobryk, Jerzy.

Logika odkrycia naukowego a logika rozumowania. Filozofia Nauki, nr 2(38), 5-17, 2002. Bobryk, Jerzy.

Antropomorfizacja i personifikacja w języku współczesnej humanistyki. Źródła i funkcje metafor w teoriach naukowych. Studia Semiotyczne, XXIII, 2001, 163-174. Bobryk, Jerzy.

"Czy można badać zjawiska intencjonalne" w: Uniwersalność w nauce i poza nauką. Wójtowicz, Anna (red.). Warszawa, Wyd. Filozofii Nauki, 1998. Bobryk, Jerzy.

Czy można odkryć istnienie zależności przyczynowo-skutkowych w obrębie zjawisk badanych przez psychologię. Filozofia Nauki, 2, 69-83, 1994. Bobryk, Jerzy.

 

Uwagi w sprawie równoważności pewnych modeli kosmologicznych. Studia Philosophiae Christianae, nr 2, 131-136, 1990. Rydzyńska, Ewa.

Racjonalna rekonstrukcja odkryć naukowych. (Realizm, Racjonalność, Relatywizm). Lublin, Wyd. UMCS, 1990. Sady, Wojciech.

Między stacjonarnym a ewolucyjnym obrazem wszechświata. Studia Philosophiae Christianae, nr 2, 136-146, 1990. Sierotowicz, Tadeusz M.

Rola wyjaśniania strukturalnego w nauce. Studia Philosophiae Christianae, nr 1, 178-183, 1990. Skoczny, Włodzimierz.

Koncepcja dowodu a struktura rozwoju nauki. Studia Philosophiae Christianae, nr 1, 184-202, 1990. Wójcik, Wiesław.

Projekty metametanaukowe. Studia Filozoficzne, nr 3, 121-133, 1989. Chmielewski, Adam.

Obserwacja a eksperyment. Studia Filozoficzne, nr 4, 117-131, 1989. Czarnocka, Małgorzata.

W sprawie roli hipotez ad hoc w rozwoju nauki. Studia Filozoficzne, nr 4, 45-56, 1989. Czerniawski, Jan.

Trzy aspekty relacji korespondencji. Studia Filozoficzne, nr 10, 131-137, 1989. Hadryś, Henryk.

Formalna struktura teorii empirycznych. Studia Filozoficzne, nr 12, 47-58, 1989. Kałuszyńska, Elżbieta.

Analogia a interpretacja. Studia Philosophiae Christianae, nr 1, 209-219, 1989. Lubański, Mieczysław.

Procedury eksplanacyjne w nauce i wiedzy powszechnej. Studia Filozoficzne, nr 12, 67-80, 1989. Mejbaum, Wacław.

O żywotności metodologicznych poglądów B. Pascala. Studia Filozoficzne, nr 12, 137-142, 1989. Siemianowski, Andrzej.

Fizyka i komputery - udany związek. [Rec. Janienko, Nikołaj i Preobrażeński, Nikołaj i Razumowski, Oleg. Mietodołogiczieskije problemy matiematiczeskoj fiziki]. Studia Filozoficzne, nr 2, 196-199, 1989. Tempczyk, Michał.

Ilya Prigogine i nowy obraz materii. Studia Filozoficzne, nr 12,163-171, 1989. Tempczyk, Michał.

O pewnych aspektach formalizacji teorii nauk szczegółowych. Studia Filozoficzne, nr 3, 135-148, 1989. Wiśniewski, Janusz.

Rola modeli w nauce. Studia Filozoficzne, nr 12, 173-179, 1989. Żytkow, Jan M. i Lewenstam, Andrzej.

Wprowadzenie do problematyki relacji: metodologia nauk a sfera wartości. Roczniki Filozoficzne, 36(1), 111-116, 1988. Stępień, Antoni B.

Teoria ewolucji a zasada racji koniecznej. (Szkic argumentacji). Studia Filozoficzne, nr 2, 139-147, 1988. Stuchliński, Józef A.

Matematyka i wyobraźnia w teorii grawitacji. Roczniki Filozoficzne, 35(1), 187-201, 1987. Heller, Michał.

Twierdzenie Skolema-Löwenheima i jego konsekwencje. Studia Philosophiae Christianae, nr 2, 99-108, 1986. Lemańska, Anna.

Hipoteza riszonów i jej aspekty filozoficzne. Studia Philosophiae Christianae, nr 1, 63-74, 1986. Lubański, Mieczysław.

Krytycznie o krytykach Feyerabenda. Studia Filozoficzne, nr 1-2, 159-175, 1986. Grobler, Adam.

O nieindukcyjnych koncepcjach odkrycia naukowego. Studia Filozoficzne, nr 6, 3-23, 1986. Pietruska-Madej, Elżbieta.

O tzw. paradoksie Menona i problemach rozwoju nauki. Studia Filozoficzne, nr 8, 41-54, 1986. Pietruska-Madej, Elżbieta.

Od wizji do pseudonauki. [Polemika z: Sedlak, W. Postępy fizyki życia]. Studia Filozoficzne, nr 7, 141-150, 1986. Szewczyk, Kazimierz.

Umiarkowana obrona scjentyzmu. Studia Filozoficzne, nr 9, 63-79, 1986. Woleński, Jan.

O indukcji i indukcjonizmie. Studia Filozoficzne, nr 8-9, 67-79, 1985. Woleński, Jan.

Czy relatywistyczna teoria wielkiego wybuchu jest mitem? (Krytyka stanowiska H. Alfvéna). Studia Filozoficzne, nr 10, 97-106, 1984. Butryn, Stanisław.

Problem wyboru spośród niewspółmiernych teorii (analiza stanowiska P. K. Feyerabenda z tzw. okresu umiarkowanego). Studia Filozoficzne, nr 1, 109-120, 1984. Jodkowski, Kazimierz.

Psychologia poznawcza wobec historycznej orientacji w metodologii nauk. (Uwagi z podstaw psychologii). Roczniki Filozoficzne, 32(4), 49-65, 1984. Palkowski, Andrzej.

Odkrycie naukowe a indukcja. Studia Filozoficzne, nr 4, 75-91, 1984. Pietruska-Madej, Elżbieta.

Status kosmologii. Studia Filozoficzne, nr 10, 107-120, 1984. Rok, Bolesław.

Poglądy metakosmologiczne G. Lemaître’a. Roczniki Filozoficzne, 32(3), 31-47, 1984. Turek, Józef.

Postulat empiryzmu a realizm epistemologiczny. Studia Filozoficzne, nr 7, 41-55, 1983. Nahlik, Krzysztof.

Uznawanie twierdzeń fizyki. Roczniki Filozoficzne, 31(3), 155-164, 1983. Piersa, Henryk.

Logika indukcji a funkcja praw nauki. Studia Filozoficzne, nr 8-9, 291-304, 1983. Sady, Wojciech.

Racjonalizm i pewność wiedzy. Studia Filozoficzne, nr 5-6, 165-172, 1983. Woleński, Jan.

O kryteriach wartościowania wiedzy teoretycznej. Roczniki Filozoficzne, 30(2), 125-130, 1982. Kamiński, Stanisław.

O rozwoju teorii empirycznej. Roczniki Filozoficzne, 30(3), 129-141, 1982. Kamiński, Stanisław.

Prawa fizykalne a prawa biologiczne. Roczniki Filozoficzne, 30(3), 97-118, 1982. Mazierski, Stanisław.

Metodologiczna problematyka determinizmu. Studia Filozoficzne, nr 9-10, 67-77, 1982. Mejbaum, Wacław.

Metodologia przyrodnika. Studia Filozoficzne, nr 1-2, 77-91, 1982. Pobojewska, Aldona.

W kręg mitów współczesnych (III). Mit o idealnej metodzie. Znak, nr 331, 605-616, 1982. Życiński, Józef.

O wyjaśnianiu w nauce. Studia Filozoficzne, nr 9, 131-142, 1981. Drozdek, Adam.

Pojęcie nauki i klasyfikacja nauk. Lublin, TN KUL, 1961; wyd. 3 uzup. 1981. Kamiński, Stanisław.

Racjonalizm, metoda naukowa a kształtowanie losów człowieka. Studia Filozoficzne, nr 7-8, 57-69, 1981. Kunicki-Goldfinger, Władysław.

Gramatyki i konstelacje. [Rec. Rescher, Nicholas. Methodological Pragmatism. A Systems-Theoretic Approach to the Theory of Knowledge]. Studia Filozoficzne, nr 10, 159-166, 1981. Magala, Sławomir.

Problemy z naukowymi problemami. [Rec. Laudan, Larry. Progress and Its Problems. Towards a Theory of Scientific Growth]. Studia Filozoficzne, nr 9, 160-166, 1981. Motycka, Alina.

Eksplikacyjna funkcja modelu w fizyce na przykładzie gazu doskonałego. Roczniki Filozoficzne, 29(3), 35-41, 1981. Piersa, Henryk.

O mechanizmie rewolucji naukowych. Studia Filozoficzne, nr 4, 3-16, 1981. Sady, Wojciech.

Jak uprawiać metodologię, czyli program metodologii Józefa Miśka. [Rec. Misiek, Józef. Program metodologii nauk empirycznych]. Studia Filozoficzne, nr 2, 169-178, 1981. Szmatka, Jacek.

Filozofia, metodologia i antypozytywizm prawniczy Leona Petrażyckiego. Studia Filozoficzne, nr 5, 15-32, 1981. Wróblewski, Jerzy.

Indukcja a hipoteza. Czy metoda hipotetyczno-dedukcyjna różni się istotnie od metody indukcyjnej? Studia Filozoficzne, nr 5, 69-83, 1980. Krajewski. Władysław.

Proces badawczy w aspekcie systemowym. Studia Philosophiae Christianae, nr 1, 139-152, 1980. Lubański, Mieczysław i Ślaga, Szczepan W.

Próba syntetycznego ujęcia twórczości i działalności naukowej prof. dra Tadeusza Czeżowskiego. Studia Filozoficzne, nr 3, 45-57, 1980. Łubnicki, Narcyz.

Metodologia nauki w Związku Radzieckim. Problemy struktury i oceny wiedzy naukowej. Krzyżanowski, Leszek (tłum.). Ruch Filozoficzny, XXXVIII (3-4), 175-191, 1980. Nekrašas, Evaldas.

Rola zasady przyczynowości w nauce. Studia Philosophiae Christianae, nr 1, 191-202, 1980. Nowik, Henryk.

"Co się weryfikuje w doświadczeniu?" w: O swoistości uzasadniania wiedzy w różnych naukach. Such, Jan (red.), 37-50. Poznań, PWN, 1980. Sady, Wojciech.

Procedury badawcze w naukach empirycznych. Studia Filozoficzne, nr 5, 117-131, 1980. Sady, Wojciech.

Kiedy fakt implikowany przez teorię stanowi poparcie empiryczne? Studia Filozoficzne, nr 5, 85-94, 1980. Szumilewicz, Irena.

Aspekt systemowy problemu jedności nauki. Studia Philosophiae Christianae, nr 1, 139-161, 1979. Lubański, Mieczysław i Ślaga, Szczepan W.

Dwie cechy wiedzy naukowej. Studia Philosophiae Christianae, nr 2, 121-131, 1979. Lubański, Mieczysław i Ślaga, Szczepan W.

Geneza i rozwój pojęcia praw statystycznych. Studia Philosophiae Christianae, nr 1, 61-80, 1979. Mazierski, Stanisław.

Spójny zbiór procedur operacyjnych jako interpretacja terminu empirycznego (I). Studia Filozoficzne, nr 6, 95-112, 1979. Żytkow, Jan M.
Spójny zbiór procedur operacyjnych jako interpretacja terminu empirycznego. Część II. Studia Filozoficzne, nr 7, 25-38, 1979.

O redukcji mechaniki klasycznej do relatywistycznej. Studia Filozoficzne, nr 8-9, 185-196, 1978. Czarnocka, Małgorzata i Żytkow, Jan M.

Tradycyjny i deskryptywny sposób rekonstruowania teorii empirycznych. Roczniki Filozoficzne, 26(3), 21-37, 1978. Hajduk, Zygmunt.

Popper i pozytywizm. [Polemika z: Mortimer, Halina. Logika odkrycia naukowego Karla Poppera]. Studia Filozoficzne, nr 11, 87-91, 1978. Kmita, Jerzy.

Warunki poznania naukowego (zagadnienia epistemologiczne w filozofii Russella). Studia Philosophiae Christianae, nr 2, 89-100, 1978. Krawiec, Urszula.

Nauka jako metafora. [Rec. Leatherdale, W. H. The Role of Analogy, Model and Metaphor in Science]. Studia Filozoficzne, nr 12, 130-135, 1978. Magala, Sławomir.

Logika odkrycia naukowego Karla Poppera. Studia Filozoficzne, nr 4, 171-176, 1978. Mortimer, Halina.

O różnych koncepcjach wyjaśniania. Studia Filozoficzne, nr 4, 105-122, 1978. Różanowski, Ryszard.

Dwa rodzaje mikroredukcji w fizyce molekularnej. Studia Filozoficzne, nr 8-9, 197-214, 1978. Šmid, Wacław.

Czy nowość faktu naukowego jest warunkiem koniecznym empirycznego poparcia teorii? Studia Filozoficzne, nr 4, 71-81, 1978. Szumilewicz, Irena.

Uwagi o pewnym przedstawieniu naukowej metody poznania. Studia Filozoficzne, nr 2, 101-119, 1978. Wawrzyńczak, Ryszard.

O jedności świata, istotności czynników i analogonach. [Polemika z: Majewski, Zbigniew. Jedność świata. Nowak, Izabela, Patryas, Wojciech i Szaban, Wojciech. O pewnym pojęciu istotności. Zielińska, Renata. Analogony teorii idealizacyjnej w naukach matematycznych]. Studia Filozoficzne, nr 11, 79-85, 1978. Witkowski, Lech.

O relacjach między pojęciem modelu w fizyce i matematyce. Roczniki Filozoficzne, 26(3), 89-95, 1978. Wrona, Stanisław.

Etapy rozwoju pojęć naukowych (w świetle psychologii Piageta). Studia Filozoficzne, nr 5, 17-34, 1977. Magierska, Sabina.

Wybrane zagadnienia metodologii nauk technicznych i ich epistemologiczne konsekwencje. Studia Filozoficzne, nr 2, 25-38, 1977. Mejbaum, Wacław.

O metodzie metodologii. [Rec. Poznańskie Studia z Filozofii Nauki. Zeszyt 1: Teoria a rzeczywistość]. Studia Filozoficzne, nr 6, 158-163, 1977. Miś, Andrzej.

O determinantach treści nauki. [Rec. Mamczur, E. A. Problema wybora tieorii]. Studia Filozoficzne, nr 4, 190-196, 1977. Pietruska, Elżbieta.

Kilka propozycji dotyczących formalnego modelu związku przyczynowego. Studia Filozoficzne, nr 11, 89-107, 1977. Pogonowski, Jerzy i Wiśniewski, Janusz.

Teoria kategorii w formalnej metodologii nauk empirycznych. Studia Filozoficzne, nr 12, 95-112, 1977. Tempczyk, Michał.

Teoria naukowa a eksperyment artystyczny. Studia Filozoficzne, nr 1, 85-96, 1976. Białkowski, Grzegorz.

O przedmiocie i celu heurystyki. Roczniki Filozoficzne, 24(1), 99-112, 1976. Buczek, Anna.

Koncepcja komplementarności i jej heurystyczna rola we współczesnej fizyce. Studia Filozoficzne, nr 2, 91-99, 1976. Dawac, Witali J. i Kolasińska-Zapart, Alicja.

Problem akceptacji hipotez u Carnapa. Roczniki Filozoficzne, 24(3), 25-36, 1976. Hajduk, Zygmunt.

Rozwój logiki i metodologii nauk w Polsce po II wojnie światowej. Roczniki Filozoficzne, 24(1), 113-122, 1976. Kamiński, Stanisław.

Problemy budowy modelu matematycznego procesu w metodologii eksperymentu. Studia Filozoficzne, nr 2, 109-120, 1976. Kasprzak, Wacław i Lysik Bertold.

O indukcjonizmie, istotności i innych sprawach spornych. Polemika z T. Batogiem, E. Kałuszyńską i L. Nowakiem. Studia Filozoficzne, nr 6, 121-131, 1976. Krajewski. Władysław.

Geneza i rozwój pojęcia prawa przyrody. I. Prawa deterministyczne. Roczniki Filozoficzne, 24(3), 5-11, 1976. Mazierski, Stanisław.

Arystotelesowska teoria nauki (cz. I). Studia Philosophiae Christianae, nr 1, 133-168, 1976. Nowak, Ludwik.
Arystotelesowska teoria nauki (cz. II). Studia Philosophiae Christianae, nr 2, 55-41, 1976.

[Rec. Metodołogiczeskije osnovy naucznogo poznanija. Popow, P. W. (red.)]. Ruch Filozoficzny, XXXIV (1-2), 51-52, 1976. Sztumska, Bożena.

Znaczenia analogii i modelowania z punktu widzenia integracji nauki i upowszechniania wiedzy. Studia Filozoficzne, nr 12, 53-64, 1976. Śmigielski, Józef.

O różnych pojęciach modelu. Studia Filozoficzne, nr 7, 41-55, 1976. Wawrzyńczak, Ryszard.

O dyskusji w Polsce wokół problemu korespondencji w nauce. Studia Filozoficzne, nr 12, 65-77, 1976. Witkowski, Lech.

Prawo i teoria. Przyczynek do marksistowskiej metodologii nauki. Studia Filozoficzne, nr 2, 61-80, 1975. Brzeziński, Jerzy; Burbelka, Jolanta; Klawiter, Andrzej; Łastowski, Krzysztof; Magala, Sławomir; Nowak, Leszek.

Integracja badań naukowych a metodologia nauk. Studia Filozoficzne, nr 1, 133-143, 1975. Heymann, Jerzy.

Jak uprawiać metodologię nauk. (Uwagi metodologiczne w związku ze szkicem T. Batoga). Studia Filozoficzne, nr 1, 79-86, 1975. Kmita, Jerzy.

Uwagi o integracji nauk. Studia Filozoficzne, nr 9, 77-93, 1975. Koj, Leon.

Zagadnienie funkcjonalizmu na terenie nauk szczegółowych. Roczniki Filozoficzne, 23(3), 5-19, 1975. Mazierski, Stanisław.

Pojęcie hipotezy ad hoc. Studia Filozoficzne, nr 9, 95-110, 1975. Such, Jan.

Empiryzm atomistyczny czy empiryzm holistyczny? Studia Filozoficzne, nr 12, 149-160, 1975. Such, Jan.

W sprawie wewnętrznej sprzeczności implikacyjnej koncepcji korespondencji. [Polemika z: Nowak, Izabella]. Studia Filozoficzne, nr 8, 135-138, 1975. Witkowski, Lech.

W sprawie zasad idealizacji i konkretyzacji. (Nota krytyczna o koncepcjach L. Nowaka). Studia Filozoficzne, nr 9, 63-81, 1974. Batóg, Tadeusz.

Podstawy podziału terminów naukowych. Roczniki Filozoficzne, 22(3), 59-70, 1974. Hajduk, Zygmunt.

Mały traktat o metodzie. Znak, nr 236, 236-244, 1974. Heller, Michał.

Racjonalizm w najnowszej metodologii nauk a intelektualizm w epistemologii Tomasza z Akwinu. Roczniki Filozoficzne, 22(1), 39-53, 1974. Kamiński, Stanisław.

Orientacja filozoficzna a dyrektywy metodologiczne. Studia Filozoficzne, nr 8, 151-157, 1974. Kmita, Jerzy.

O dwóch rodzajach wyjaśniania. Studia Filozoficzne, nr 9, 25-40, 1974. Kmita, Jerzy.

Różne typy redukcji teorii. Studia Filozoficzne, nr 3, 144-149, 1974. Krajewski, Władysław.

Czy prawa idealizacyjne mogą być zdaniami praktycznymi? [Polemika z: Siemianowski, Andrzej. Naukowe twierdzenia praktyczne]. Studia Filozoficzne, nr 5, 169-171, 1974. Krajewski, Władysław.

Od reprezentacjonalistycznej do operacyjnej koncepcji praktyki naukowej. (Tłum. zbiorowe). Studia Filozoficzne, nr 1, 31-35, 1974. Ladrière, Jean.

Marksizm spopperyzowany. [Polemika z: Nowak, Leszek]. Studia Filozoficzne, nr 7, 163-190, 1974. Mendelski, Tadeusz.

O koncepcjach korespondencji teorii naukowych. Studia Filozoficzne, nr 8, 105-113, 1974. Nowak, Izabella.

Problemy metody idealizacji. Studia Filozoficzne, nr 4, 153-169, 1974. Nowak, Leszek.

O dalszych problemach metody idealizacji. [Polemika z: Batóg, Tadeusz]. Studia Filozoficzne, nr 9, 83-101, 1974. Nowak, Leszek.

Dyskusja z Jean Ladière’em. Studia Filozoficzne, nr 1, 37-38, 1974. Nowiński, Czesław.

Metodologiczne problemy współczesnej nauki. [Rec. Zotow, A. N. Struktura naucznogo myszlenija]. Studia Filozoficzne, nr 8, 172-176, 1974. Pawlak, Adam.

Projektowanie a czynności badawcze. Studia Filozoficzne, nr 5, 101-106, 1974. Siemianowski, Andrzej.

Część a całość. [Polemika z: Majewski, Z. Dialektyka struktury materii]. Studia Filozoficzne, nr 11, 185-194, 1974. Sławianowski, Jan J.

Marksowska metoda abstrakcji i stopniowej konkretyzacji a metoda idealizacji w naukach przyrodniczych. Studia Filozoficzne, nr 3, 151-154, 1974. Such, Jan.

Możliwości zastosowania logiki modalnej w metodologii nauki. Studia Filozoficzne, nr 12, 89-102, 1974. Tempczyk, Michał.

Regionalistyka jako nauka praktyczna. Studia Filozoficzne, nr 7, 153-162, 1974. Wojewódzki, Tadeusz.

Empiria i teoria (Rozważania metodologiczne). Studia Filozoficzne, nr 6, 25-33, 1973. Czeżowski, Tadeusz.

Na czym polega konwencjonalizm epistemologiczny i czym się różni od metodologicznego? Studia Filozoficzne, nr 8, 79-88, 1973. Gordon, Mieczysław.

[Rec. Stegmüller, Wolfgang. Probleme und Resultate der Wissenschaftstheorie und analytischen Philosophie. Bd. 2. Theorie und Erfahrung]. Roczniki Filozoficzne, 21(3), 152-155, 1973. Hajduk, Zygmunt.

O poznawczym oraz praktycznym znaczeniu badań metodologicznych. Studia Filozoficzne, nr 6, 173-188, 1973. Kmita, Jerzy.

Niektóre metodologiczne problemy integracji nauk. Studia Filozoficzne, nr 4, 47-56, 1973. Kokoszyńska, Maria.

Klasyfikacje praw nauki. Człowiek i Światopogląd, nr 4, 135-154, 1973. Krajewski, Władysław.

Problem prawomocności i różnorodności prognoz przyrodniczych. Studia Philosophiae Christianae, nr 1, 87-102, 1973. Mazierski, Stanisław.

Zagadnienie kryteriów uznawania twierdzeń ogólnych za prawa przyrodnicze. Roczniki Filozoficzne, 21(3), 23-42, 1973. Mazierski, Stanisław.

Logika indukcji Carnapa i Hintikki. Studia Filozoficzne, nr 1, 125-150, 1973. Mortimer, Halina.

Pogląd Pierre Duhema na rolę teorii fizykalnych. Studia Philosophiae Christianae, nr 2, 153-184, 1973. Siemianowski, Andrzej.

Naukowe twierdzenia praktyczne. Studia Filozoficzne, nr 9, 55-69, 1973. Siemianowski, Andrzej.

Szczeble ogólności praw a niektóre paradoksy metodologiczne. Studia Filozoficzne, nr 1, 109-124, 1973. Such, Jan.

O pojęciu uznawania zdań. Studia Filozoficzne, nr 6, 189-197, 1973. Szaniawski, Klemens.

Zagadnienie autonomiczności biologii. Roczniki Filozoficzne, 20(3), 177-189, 1972. Czyżewski, Antoni Jerzy.
Zagadnienie autonomiczności biologii (cz. II). Roczniki Filozoficzne, 21(3), 89-105, 1973.

Problemy teorii odkrycia naukowego. Studia Filozoficzne, nr 7-8, 129-139, 1972. Cackowski, Zdzisław.

Ewaluacja prawdopodobieństwa w sprawdzaniu hipotez diagnostycznych. Studia Filozoficzne, nr 10, 121-142, 1972. Doroszewski, Jan.

Pojęcie i funkcja modelu. Roczniki Filozoficzne, 20(3), 77-124, 1972. Hajduk, Zygmunt.

[Rec. Juhos, Béla. Die Erkenntnis und ihre Leistung. Die naturwissenschaftliche Methode]. Roczniki Filozoficzne, 20(3), 207-209, 1972. Hajduk, Zygmunt.

Metodologia nauk jako dyscyplina humanistyczna. Studia Filozoficzne, nr 1, 43-63, 1972. Kmita, Jerzy.

Posłowie. Studia Filozoficzne, nr 2, 241-252, 1972. Kmita, Jerzy.

Ryzyko w badaniach naukowych. Studia Filozoficzne, nr 10, 111-120, 1972. Kozielecki, Józef.

O pewnym ujęciu teorii empirycznej. Rekonstrukcja koncepcji P. Duhema. Studia Filozoficzne, nr 1, 79-93, 1972. Koziński, Przemysław.

Filozofia i metodologia nauki. Batko, Andrzej (tłum.). Studia Filozoficzne, nr 3-4, 157-172, 1972. Lektorski, W. A. i Szwyriew, W. S.

Wyjaśnianie a testowanie. Roczniki Filozoficzne, 20(3), 47-58, 1972. Lubański, Mieczysław.

Mario Bungego klasyfikacja praw przyrodniczych. Roczniki Filozoficzne, 20(3), 5-19, 1972. Mazierski, Stanisław.

O tak zwanym "nienadążaniu" matematyki. Studia Filozoficzne, nr 2, 95-102, 1972. Nadel-Turoński, Tadeusz.

Anatomia wiedzy naukowej. [Rec. Rakitow, Anatolij Iljicz. Anatomija naucznogo znanija]. Studia Filozoficzne, nr 10, 201-204, 1972. Nadel-Turoński, Tadeusz.

Prawo nauki, teoria, determinizm. O "Strukturze nauki" Ernesta Nagla. Człowiek i Światopogląd, nr 2, 158-185, 1972. Nowak, Leszek.

Model nauk empirycznych w koncepcji twórców marksizmu. Studia Filozoficzne, nr 2, 35-64, 1972. Nowak, Leszek.

Marksowska zasada wprowadzania pojęć teoretycznych. Człowiek i Światopogląd, nr 6, 22-44, 1972. Nowak, Leszek.

Czasopismo metodologiczne Czechosłowackiej Akademii Nauk. [Rec. Teorie a Metoda, 1969-1970]. Studia Filozoficzne, nr 6, 179-185, 1972. Przybyło, Michał.

Marksowska metoda abstrakcji i stopniowej konkretyzacji w naukach przyrodniczych. Studia Filozoficzne, nr 2, 3-34, 1972. Such, Jan.

Gnoseologia, logika i metodologia w Leningradzie. [Rec. Woprosy gnoseołogii, łogiki i mietodołogii naucznogo issliedowanija]. Studia Filozoficzne, nr 3-4, 258-260, 1972. Nadel-Turoński, Tadeusz.

Metodologiczny i filozoficzny konwencjonalizm Poincarégo. Studia Philosophiae Christianae, nr 1, 91-111, 1972. Siemianowski, Andrzej.

O integracji nauk i dialektyce. [Polemika z: Nowiński, Czesław]. Studia Filozoficzne, nr 10, 171-182, 1972. Synowiecki, Adam.

[Rec. Nagel, Ernest. Struktura nauki]. Ruch Filozoficzny, XXX (3-4), 270-274, 1972. Żabski, Eugeniusz.

Pojęcie modelu w naukach formalnych i empirycznych. Studia Filozoficzne, nr 7-8, 87-96, 1972. Żytkow, Jan M.

[Rec. Suppes, Patrick. Studies in the Methodology and Foundations of Science. Selected Papers from 1951 to 1969]. Ruch Filozoficzny, XXIX (3-4), 258-261, 1971. Gumański, Leon.

Wyjaśniająca funkcja redukcji. Roczniki Filozoficzne, 19(3), 61-75, 1971. Hajduk, Zygmunt.

Jakuba Zabarelli koncepcja metody poznania naukowego. Roczniki Filozoficzne, 19(1), 57-72, 1971. Kamiński, Stanisław.

Problem metody dialektycznej nauk przyrodniczych "Deutsche Zeitschrift für Philosophie". [Rec. 1970]. Człowiek i Światopogląd, nr 7, 93-101, 1971. Stuchliński, Józef.

Idea metageologii. (Tłum. anonim.). Studia Filozoficzne, nr 3, 55-6, 1971. Szarapow, Iwan.

Wyjaśnianie dedukcyjne. Roczniki Filozoficzne, 18(3), 69-99, 1970. Hajduk, Zygmunt.

Kryterium falsyfikacji a ogólna teoria względności. Studia Philosophiae Christianae, nr 1, 41-67, 1970. Heller, Michał.

"Synthese" - międzynarodowe czasopismo metodologiczne. [Rec. vol. XVIII, 1968]. Studia Filozoficzne, nr 3, 252-257, 1970. Koziński, Przemysław.

Charakterystyka i kierunki rozwoju kosmologii przyrodniczej. Roczniki Filozoficzne, 18(3), 13-26, 1970. Mazierski, Stanisław.

Metodologia nauki w świetle historii nauk przyrodniczych. [Rec. Kuhn, Thomas S. Struktura rewolucji naukowych]. Studia Filozoficzne, nr 4-5, 296-301, 1970. Nowak, Leszek.

Obserwacyjne aspekty współczesnej kosmologii. Roczniki Filozoficzne, 18(3), 5-11, 1970. Zonn, Włodzimierz.

Czy nauki przyrodnicze mogą się obyć bez filozofii? Współczesna filozofia radziecka o stosunku wzajemnym filozofii i przyrodoznawstwa. Człowiek i Światopogląd, nr 7-8, 143-153, 1969.
Konsekwencje sojuszu nauk przyrodniczych z idealizmem filozoficznym. Filozofia radziecka o stosunku filozofii i przyrodoznawstwa (II). Człowiek i Światopogląd, nr 9, 94-102, 1969.
Materializm dialektyczny jako metodologia nauk przyrodniczych. Współczesna filozofia radziecka o stosunku wzajemnym filozofii i przyrodoznawstwa. Człowiek i światopogląd, nr 10, 81-89, 1969. Butryn, Stanisław.

Odczyty filozoficzne. Wyd. 2, popr. i rozsz. Toruń, PWN, 1969. Czeżowski, Tadeusz.

Scientia w ujęciu Rogera Bacona. Wrocław, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1969. Frankowska, Małgorzata.

Niektóre aspekty wyjaśniania. Roczniki Filozoficzne, 16(3), 85-123, 1969. Hajduk, Zygmunt.

Koncepcja poznania naukowego według Piotra Semenki. Studia Philosophiae Christianae, nr 1, 63-99, 1969. Kaszuba, Tadeusz.

Spór o scjentyzm. Refleksje nad metodą uprawiania filozofii przyrodoznawstwa. Studia Filozoficzne, nr 5, 175-189, 1969. Majewski, Zbigniew.

Rola wartościowań w procesie poznawczym (skrót referatu). Studia Filozoficzne, nr 1, 175-178, 1969. Szaniawski, Klemens.

Semantyczne pojęcie prawdy w metodologii nauk empirycznych. Studia Filozoficzne, nr 3, 33-48, 1969. Wójcicki, Ryszard.

Z badań nad teorią zdań odrzuconych. Opole, Zeszyty Naukowe WSP w Opolu, Seria B, nr 22, 1969. Wybraniec-Skardowska, Urszula i Bryll, Grzegorz.

"O pewnych charakterystycznych różnicach w problematyce i metodach nauk w początkowym stadium rozwoju i nauk zaawansowanych" w: Księga pamiątkowa ku czci profesora Tadeusza Kotarbińskiego w osiemdziesiątą rocznicę urodzin. Czeżowski, Tadeusz i in. (red.), 29-42. Warszawa, PWN, 1967. Geblewicz, Tadeusz.

W sprawie koncepcji nauk dedukcyjnych. Studia Filozoficzne, nr 1, 57-63, 1967. Kokoszyńska, Maria.

Franciszek Bacon. (Myśli i Ludzie). Wyd. 2 uzup. i rozsz. Warszawa, Wiedza Powszechna, 1967. Leśniak, Kazimierz.

Miejsce fizyki wśród nauk przyrodniczych. Studia Filozoficzne, nr 3, 203-220, 1967. Majewski, Zbigniew.

Typy redukcji. [Rec. Sklar, Lawrence. Types of Inter-theoretical Reduction]. Studia Filozoficzne, nr 3-4, 201-207, 1967. P., N.

Epistemologia diachroniczna. Zarys problematyki. Studia Filozoficzne, nr 1, 3-42, 1967. Rainko, Stanisław.

Prawo nauki a generalizacja historyczna. Studia Filozoficzne, nr 2, 161-184, 1967. Such, Jan.

Sprawdzalność i znaczenie. Studia Filozoficzne, nr 4, 9-44, 1966. Zabłudowski, Andrzej.
Sprawdzalność i znaczenie, cz. 2. Studia Filozoficzne, nr 1, 65-90, 1967.

"Uwagi do referatu p. Przełęckiego" w: Teoria i doświadczenie. Eilstein, Helena (red.), 69-71. Warszawa, PWN, 1966. "Uwagi do referatów p. Giedymina i p. Mejbauma" w: tamże, 131-144. "Hipotezy ontologiczne i orientacje ontologiczne" (fragment pracy pt. "Wokół sporu o determinizm") w: tamże, 223-242. "Uwagi do referatu p. Krajewskiego" w: tamże, 246-249. "Odpowiedź" w: tamże, 260-264. Eilstein, Helena.

"O teoretycznym sensie tzw. terminów i zdań obserwacyjnych" w: Teoria i doświadczenie. Eilstein, Helena (red.), 91-109. Warszawa, PWN, 1966. Giedymin, Jerzy.

"Pytania w związku z referatem p. Wójcickiego" w: Teoria i doświadczenie. Eilstein, Helena (red.), 31. Warszawa, PWN, 1966. "Pytania i uwagi w związku z referatem p. Eilstein" w: tamże, 250-251. "Uwagi do referatu p. Mejbauma" w: tamże, 156-158. Giedymin, Jerzy.

"Uwagi do referatu p. Wójcickiego" w: Teoria i doświadczenie. Eilstein, Helena (red.), 29-30. Warszawa, PWN, 1966.
"Uwagi do referatu p. Mejbauma" w: tamże, 154-155. "Uwagi na marginesie problemu sensu empirycznego terminów teoretycznych" w: tamże, 177-205.  Kmita, Jerzy.

"Uwagi do referatu p. Mejbauma" w: Teoria i doświadczenie. Eilstein, Helena (red.), 149-153. Warszawa, PWN, 1966. Lewi, Sabina.

"O twierdzeniach bazowych" w: Teoria i doświadczenie. Eilstein, Helena (red.), 111-129. Warszawa, PWN, 1966. "Odpowiedź" w: tamże, 170-176. Mejbaum, Wacław.

"O warunkach przyjmowania postulatów probabilistycznych dla terminów teoretycznych" w: Teoria i doświadczenie. Eilstein, Helena (red.), 75-87. Warszawa, PWN, 1966. Mortimer, Halina.

"W sprawie istnienia przedmiotów teoretycznych" w: Teoria i doświadczenie. Eilstein, Helena (red.), 45-66. Warszawa, PWN, 1966. "Odpowiedź" w: tamże, 72-73. Przełęcki, Marian.

[Rec. Schlesinger, G. Method in the Physical Science]. Ruch Filozoficzny, XXIV (3-4), 196-199, 1966. Sztumski, Wiesław.

"O warunkach empirycznej sensowności terminów" w: Teoria i doświadczenie. Eilstein, Helena (red.), 9-28. Warszawa, PWN, 1966. "Odpowiedź" w: tamże, 33-43. Wójcicki, Ryszard.

Analityczność, syntetyczność, empiryczna sensowność zdań. Studia Filozoficzne, nr 3, 33-65, 1966. Wójcicki, Ryszard.

Logika pragmatyczna. Mortimerowa, Hanna i Szaniawski, Klemens (oprac.). Warszawa, PWN, 1965; wyd. 2 1974; wyd. 3 1975; wyd. 4 1975. Ajdukiewicz, Kazimierz.

O niektórych osiągnięciach Kazimierza Ajdukiewicza w zakresie logiki, metodologii nauki i filozofii. Studia Filozoficzne, nr 1, 5-16, 1965. Kokoszyńska, Maria.

Wielkość fizyczna i doświadczenie. Studia Filozoficzne, nr 2, 49-93, 1965. Mejbaum, Wacław.

Zagadnienie rozstrzygalności hipotez kosmologicznych w świetle możliwości współczesnych obserwacji astronomicznych. Studia Filozoficzne, nr 2, 195-211, 1965. Rudnicki, Konrad.

Dyskusje z profesorem Narcyzem Łubnickim. Studia Filozoficzne, nr 2, 13-17, 1965. Teske, Armin.

Falsyfikacja hipotez. Studia Filozoficzne, nr 3, 49-58, 1964. Mejbaum, Wacław.

"O definiowaniu terminów spostrzeżeniowych" w: Rozprawy logiczne. Księga Pamiątkowa ku czci Profesora Kazimierza Ajdukiewicza. 155-183. Warszawa, PWN, 1964. Przełęcki, Marian.

Metoda morfologiczna. Studia Filozoficzne, nr 1, 101-118, 1964. Rudnicki, Konrad.

Zagadnienie uzasadniania. Studia Filozoficzne, nr 2, 3-16, 1963. Ajdukiewicz, Kazimierz.

Pisma filozoficzne i logiczne. T. 2. Pasenkiewicz, Kazimierz (wybór i wstęp). Warszawa, PWN, 1963. Chwistek, Leon.

Nauka poprawnego myślenia. Warszawa, PWN, 1963; dodr. 1965; wyd. 2 1971; wyd. 3 Lublin, Wyd. Lubelskie, 1987. Łubnicki, Narcyz.

Prawa przyrody jako uogólnienia indukcyjne. Roczniki Filozoficzne, 11(3), 15-30, 1963. Mazierski, Stanisław.

O prawdopodobieństwie pojmowanym jako relacyjna charakterystyka sądów. Studia Filozoficzne, nr 2, 139-169, 1962.
O obiektywnych interpretacjach empirycznych wypowiedzi probabilistycznych. Studia Filozoficzne, nr 3, 67-101, 1962. Amsterdamski, Stefan.

Dwa studia z teorii naukowego poznania. Toruń, PAN, 1962. Dąmbska, Izydora.

Międzynarodowe Kolokwium Metodologii Nauk. (Warszawa, 18-23.09.1961). Ruch Filozoficzny, XXI (1), 1-6, 1962. Gumański, Leon.

Systematyzacja typowych błędów logicznych. Roczniki Filozoficzne, 10(1), 5-39, 1962. Kamiński, Stanisław.

Filozofia Wilhelma z Conches i pierwociny metody przyrodniczej. Studia Filozoficzne, nr 4, 193-220, 1962. Sulowski, Jan.

[Rec. Jevons, William Stanley. Zasady nauki. Traktat o logice i metodzie naukowej]. Ruch Filozoficzny, XX (4), 284-286, 1961. Moese, Henryk.

Behawioryzm a psychoanaliza - spór metodologiczny. Studia Filozoficzne, nr 1, 101-134, 1961. Reykowski, Janusz.

Pojęcia teoretyczne a doświadczenie. 1961. Przełęcki, Marian.
PRZEDRUK w: Logiczna teoria nauki: wybór artykułów. Pawłowski, Tadeusz (red.), 449-504. Warszawa, PWN, 1966.

Systemy aksjomatyczne z metodologicznego punktu widzenia. 1960. Ajdukiewicz, Kazimierz.
PRZEDRUK w: Logiczna teoria nauki: wybór artykułów. Pawłowski, Tadeusz (red.), 187-204. Warszawa, PWN, 1966.

Pierwiastki empiryczne i aprioryczne w podstawach nauk fizykalnych. Roczniki Filozoficzne, 8(3), 23-52, 1960. Kamiński, Stanisław.

Poglądy Rudolfa Carnapa na kwestie znaczenia i oznaczania. Warszawa, PWN, 1960. Pelc, Jerzy.

Uogólnienie postulatu rozstrzygalności hipotez. Studia Filozoficzne, nr 5, 139-158, 1959. Giedymin, Jerzy.

O ostatecznych przesłankach w filozofii bytu. Roczniki Filozoficzne, 7(1), 41-72, 1959. Kamiński, Stanisław.

"Operacjonizm po trzydziestu latach (1927-1957)" w: Księga pamiątkowa ku uczczeniu czterdziestolecia pracy nauczycielskiej w Uniwersytecie Warszawskim profesora Tadeusza Kotarbińskiego. Kotarbińska, Janina i in. (red.), 178-218. Warszawa, PWN, 1959. Poznański, Edward.

Operacjonizm. Archiwum Historii Filozofii i Myśli Społecznej, t. 5, 169-186, 1959. Przełęcki, Marian.
PRZEDRUK w: Logiczna teoria nauki: wybór artykułów. Pawłowski, Tadeusz (red.), 99-121. Warszawa, PWN, 1966.

"Postulat empiryczności terminów przyrodniczych" w: Księga pamiątkowa ku uczczeniu czterdziestolecia pracy nauczycielskiej w Uniwersytecie Warszawskim profesora Tadeusza Kotarbińskiego. Kotarbińska, Janina i in. (red.), 219-248. Warszawa, PWN, 1959. Przełęcki, Marian.

Definicje w naukach dedukcyjnych. Wrocław, Ossolineum, 1959. Stonert, Henryk.

Zagadnienie racjonalności zawodnych sposobów wnioskowania. Studia Filozoficzne, nr 4, 14-29, 1958. Ajdukiewicz, Kazimierz.

Zagadnienie uzasadniania zdań analitycznych. Studia Logica, nr 1, 1958. Ajdukiewicz, Kazimierz.
PRZEDRUK w: Logiczna teoria nauki: wybór artykułów. Pawłowski, Tadeusz (red.), 227-246. Warszawa, PWN, 1966.

Myśli o myśleniu. Warszawa, PWN, 1958. Kotarbiński, Tadeusz.

Rola Locke’a i Condillaca w dziejach teorii definicji. Roczniki Filozoficzne, 5(4), 67-101, 1955/1957. Kamiński, Stanisław.

Problematyka metodologiczna w "Kosmosie". Myśl Filozoficzna, nr 1, 260-271, 1955. Jurand, Artur i Wróblewski, Ryszard.

Uwagi o zastosowaniach metod matematycznych w naukach biologicznych. Myśl Filozoficzna, nr 4, 159-165, 1955. Wierciński, Andrzej.

Uwagi o prawach dynamicznych i statystycznych. Myśl Filozoficzna, nr 3, 225-239, 1954. Krajewski, Władysław.

Logika i nowa metodologia Adama Burskiego. Myśl Filozoficzna, nr 2, 188-216, 1954. Średzińska, Irena.

Logika, jej zadania i potrzeby w Polsce współczesnej. Myśl Filozoficzna, nr 1-2, 50-67, 1951. Ajdukiewicz, Kazimierz.