INDEKS TEMATYCZNY

epistemologia / gnoseologia / teoria poznania


strona główna

indeks tematyczny
indeks autorski
indeks recenzji
przekłady
autorzy obcy

Filozoficzna zawartość marksizmu. Przyczynek do polskich lektur teoretycznych pism Maxa Adlera. Przegląd Filozoficzny - Nowa Seria, nr 1 (77), 21-36, 2011. Czardybon, Barbara.

"Aktualność hipotetycznego realizmu J. Locke’a w filozofii percepcji" w: Filozofia XVII wieku. Twórcy, problemy, kontynuacje. Żelazna, Jolanta (red.), 249-265. Toruń, Wyd. Naukowe UMK, 2011. Sikora, Paweł.

"Percepcja jako synteza a problem przedmiotu" w: Percepcja: między estetyką a epistemologią. Konik, Roman (red.), Leszczyński, Damian (red.), 97-108. Wrocław, Bibliotheca Studia Philosophica Wratislaviensia, 2010. Sikora, Paweł.

Doświadczenie a realizm w filozofii percepcji Hegla. Principia, t. LI-LII, 61-75, 2009. Sikora, Paweł.

Kantowska metafizyka percepcji. Analiza i Egzystencja, nr 9, 61-83, 2009. Sikora, Paweł.

Percepcja i jej przedmiot a problem metafizyki. Zarys zagadnienia. Edukacja Filozoficzna, vol. 47, 5-22, 2009. Sikora, Paweł.

"Epistemologia po Wittgensteinie, naturalizm, podejście ekologiczne" w: Jana Srzednickiego sapientia restituta. Motycka, Alina (red.). Warszawa, Uniwersytet Warszawski, 2008. Bobryk, Jerzy.

Problem genezy wiedzy ludzkiej a spory o właściwą metodologię badań naukowych. Edukacja Filozoficzna, 35, 59-76, 2003. Bobryk, Jerzy.

"O niektórych cechach języka psychologii procesów poznawczych" w: Język współczesnej humanistyki. Pelc, Jerzy (red.). Warszawa, Wyd. PTS, 2000. Bobryk, Jerzy.

Before Truth Should Die.... Dialogue and Humanism, 1:1, 149-156, 1991. Korab-Karpowicz, W. Julian.

 

Przedmiot poznania w epistemologii C. S. Peirce’a. Studia Filozoficzne, nr 1, 169-181, 1990. Kalaga, Wojciech.

The Wisdom of Love: A Reflection Upon Empedokcles’ Fragment 35. Dialectics and Humanism, 17:3, 211-16, 1990. Korab-Karpowicz, W. Julian.

Problem świadomości i epistemologiczne założenia Edwarda Abramowskiego. Studia Filozoficzne, nr 2-3, 281-297, 1990. Padoł, Roman.

O tak zwanej epistemologii ewolucyjnej. Studia Filozoficzne, nr 2-3, 31-45, 1990. Piątek, Zdzisława.

Problem odnowy teologii moralnej w ujęciu Enrica Chiavacciego. Roczniki Filozoficzne, 37/38(2), 51-67, 1989/1990. Czachorowski, Marek.

O typach kryteriów istnienia. Studia Filozoficzne, nr 12, 37-45, 1989. Czarnocka, Małgorzata.

O metafizycznych założeniach refleksyjnej analizy poznania. Studia Filozoficzne, nr 4, 103-116, 1989. Judycki, Stanisław.

Dwie refutacje w sporze między realizmem a idealizmem w filozofii angloamerykańskiej pierwszej połowy XX wieku. Studia Filozoficzne, nr 9, 145-158, 1989. Kijaczko, Stanisław.

Przeżycie a wiedza obiektywna. Realny charakter wiedzy na gruncie ewolucyjnej teorii poznania. Studia Filozoficzne, nr 6, 169-186, 1989. Pobojewska, Aldona.

Epistemologia wobec problemu twórczości. Studia Filozoficzne, nr 12, 113-124, 1989. Pietruska-Madej, Elżbieta.

Czy mieszkańcy platońskiej jaskini odkryją nierealność oglądanych przez siebie cieni? Studia Filozoficzne, nr 9, 97-108, 1989. Stanisławek, Jędrzej.

Epistemologia wartości a psychologia. Studia Filozoficzne, nr 4, 139-149, 1989. Zamiara, Krystyna.

Komu potrzebna jest filozofia Ayn Rand? Studia Filozoficzne, nr 2, 157-165, 1989. Nowotarski, Bartłomiej.

Dialektyka abstrakcji i konkretu. Miejsce abstrakcji empirycznej w marksowskiej epistemologii. Studia Filozoficzne, nr 9, 65-72, 1988. Barański, Jarosław.

The Classical Vision of the Mind and Contemporary Cognitive Psychology. Warszawa, Wyd. UW, 1988. Bobryk, Jerzy.

Epistemologiczny sens idei bezzałożeniowości oraz inne aspekty problematyki bezzałożeniowego fundowania wiedzy. Studia Filozoficzne, nr 3, 19-33, 1988. Dębowski, Józef.

Uwagi o filozoficznym "problemie alter ego". Roczniki Filozoficzne, 36(1), 149-157, 1988. Judycki, Stanisław.

Teoria wiedzy Fryderyka Nietzschego. Archiwum Historii Filozofii i Myśli Społecznej, t. 33, 79-105, 1988. Patyna, Wojciech.

Ingardenowska krytyka aprioryzmu Kanta. Studia Filozoficzne, nr 1, 57-69, 1988. Pielak, Michał.

Kirchberg 1986. XI Międzynarodowe Sympozjum Wittgensteinowskie. Ruch Filozoficzny, XLV, 17-20, 1988. Żegleń, Urszula.

Epistemologiczne podstawy filozofii Karola Wojtyły. Roczniki Filozoficzne, 35/36(2), 108-122, 1987/1988. Półtawski, Andrzej.

Wiedza i historia. Studia Filozoficzne, nr 2, 49-56, 1987. Aleksandrowicz, Dariusz.

Współczesna fizyka jako źródło epistemologicznych inspiracji. [Rec. Teorija poznanija i sowriemiennaja fizika. Saczkow, Ju. W. (red.)]. Studia Filozoficzne, nr 1, 182-187, 1987. Czarnocka, Małgorzata.

Epistemiczny status własności dyspozycyjnych. Studia Filozoficzne, nr 2, 21-32, 1987. Czarnocka, Małgorzata.

O konsekwencjach teoriopoznawczych nierówności Bella. Studia Filozoficzne, nr 3, 23-35, 1987. Hibner, Juliusz.

Gaston Bachelard jako epistemolog. Studia Filozoficzne, nr 11, 75-89, 1987. Kociuba, Maciej.

O uzasadnieniu pluralizmu wiedzy ludzkiej. Roczniki Filozoficzne, 35(1), 331-343, 1987. Szubka, Tadeusz.

Przypadek Federigo Enriquesa. (U źródeł strategii genetycznej w epistemologii). Studia Filozoficzne, nr 7, 27-44, 1987. Witkowski, Lech.

Światło jako zasada poznania u Roberta Grosseteste’a. Studia Filozoficzne, nr 4, 145-158, 1986. Boczar, Mieczysław.

Vico: początki epistemologii antynaturalistycznej. Studia Filozoficzne, nr 3, 47-57, 1986. Chmielewski, Adam.

O ontycznym statusie własności dyspozycyjnych. Studia Filozoficzne, nr 10, 69-82, 1986. Czarnocka, Małgorzata.

Sceptycyzm - kognitywizm - racjonalizm. Studia Philosophiae Christianae, nr 1, 190-198, 1986. Hajduk, Zygmunt.

O epistemologicznych podstawach filozofii społecznej F. A. Hayeka. Studia Filozoficzne, nr 3, 117-124, 1986. Klyszcz, Lucjan.

Teoriopoznawcze i przyrodnicze uwarunkowania Descartes’a koncepcji idei nabytych. Studia Filozoficzne, nr 3, 69-82, 1986. Kopania, Jerzy.
Funkcje poznawcze Descartes’a koncepcji idei wrodzonych. Studia Filozoficzne, nr 6, 113-126, 1986.
Funkcje poznawcze Descartes’a koncepcji idei skonstruowanych. Studia Filozoficzne, nr 10, 83-96, 1986.

Epistemologia Hegla i Marksa a zagadnienie prawdy. Colloquia Communia, 1(24), 39-59, 1986. Mejbaum, Wacław.

O sytuacji epistemologicznej wartości moralnych. Studia Philosophiae Christianae, nr 2, 175-195, 1986. Półtawski, Andrzej.

Szkocka szkoła filozofii common sense’u. Studia Filozoficzne, nr 3, 83-100, 1986. Zabieglik, Stefan.

Filozofia a problem założeń. Studia Filozoficzne, nr 1-2, 107-124, 1986. Zachariasz, Andrzej L.

Epistemologiczny charakter filozofii Hansa-Georga Gadamera. Studia Filozoficzne, nr 1, 23-37, 1985. Bronk, Andrzej.

Epistemologia w oczach kulturoznawcy. Studia Filozoficzne, nr 4, 17-36, 1985. Kmita, Jerzy.

Powiedzmy: "instrumentalizm". Studia Filozoficzne, nr 5-6, 35-53, 1985. Mejbaum, Wacław.

Czy hermeneutyka filozoficzna jest epistemologią? Studia Filozoficzne, nr 1, 39-44, 1985. Rolewski, Jarosław.

Interes - poznanie - dyskurs - prawda. Jürgena Habermasa teoria poznania. Studia Filozoficzne, nr 4, 139-159, 1985. Szahaj, Andrzej.

Formy poznania ejdetycznego (koncepcja i rola "istoty" w epistemologii fenomenologicznej). Studia Filozoficzne, nr 10, 37-62, 1985. Widomski, Jacek.

Radykalna epistemologia. [Rec. Munévar, Gonzalo. Radical Knowledge. A Philosophical Inquiry into the Nature and Limits of Science, with a Forewodr by Paul K. Feyerabend]. Studia Filozoficzne, nr 11-12, 179-187, 1984. Jodkowski, Kazimierz.

Epistemologia genetyczna i problem rozwoju nauki. Archiwum Historii Filozofii i Myśli Społecznej, t. 30, 157-184, 1984. Lubomirski, Andrzej.

O skandalach w filozofii i kondycji epistemicznej człowieka nie tylko współczesnego. Studia Filozoficzne, nr 11-12, 89-104, 1984. Promieńska, Halina.

Dyskusje wokół pojęcia modelu w filozofii radzieckiej lat pięćdziesiątych i sześćdziesiątych. Studia Filozoficzne, nr 11-12, 139-150, 1984. Ryk, Leszek.

Problemy wartości poznawczych. Studia Filozoficzne, nr 1-2, 7-8, 1983. Hempoliński, Michał.
Prawda naczelną wartością poznawczą. Studia Filozoficzne, nr 1-2, 9-15, 1983.

Warunki adekwatności teorii prawdy. Studia Filozoficzne, nr 1-2, 217-227, 1983. Hempoliński, Michał.

Epistemologiczne modele poznania. Prawda i racjonalność przekonań. Studia Filozoficzne, nr 5-6, 57-70, 1983. Hempoliński, Michał.

Aktywizm epistemologii K. Marksa a przekroczenie tradycyjnego empiryzmu i racjonalizmu. Studia Filozoficzne, nr 8-9, 17-34, 1983. Jaroszewski, Tadeusz M.

Wartości poznawcze w ujęciu współczesnej filozofii tomistycznej. Studia Filozoficzne, nr 1-2, 49-84, 1983.  Stępień, Antoni B.

[Rec. Rorty, Richard. Philosophy and the Mirror of Nature]. Roczniki Filozoficzne, 31(2), 161-167, 1983. Szubka, Tadeusz.

Chaos i logos. Studia Filozoficzne, nr 11-12, 257-265, 1983. Żelazny, Mirosław.

Epistemologia Ludwika Flecka. Studia Filozoficzne, nr 5-6, 65-77, 1982. Cackowski, Zdzisław.

Rola refleksji w dziedzinie "cogito" Descartes’a. Roczniki Filozoficzne, 30(1), 33-58, 1982. Chudy, Wojciech.

Wzajemne relacje dialektyki, logiki i teorii poznania a struktura filozofii marksistowskiej. Studia Filozoficzne, nr 5-6, 45-63, 1982. Lorenc, Włodzimierz.

Odpowiedź na krytykę Pani dr Kałuszyńskiej. [Polemika z: Kałuszyńska, Elżbieta. Tropami kontrolera]. Studia Filozoficzne, nr 5-6, 159-164, 1982. Mejbaum, Wacław.

Epistemologiczne implikacje tzw. "operacyjnego" rozumienia pojęcia prawdy. Studia Philosophiae Christianae, nr 1, 209-219, 1982. Rożdżeński, Roman.

Epistemologiczne poglądy H. Poincarégo. Studia Filozoficzne, nr 7-8, 75-87, 1982. Siemianowski, Andrzej.

Ingardenowska krytyka bergsonizmu jako teorii poznania. Studia Filozoficzne, nr 11, 23-41, 1981. Borzym, Stanisław.

Człowiek jako podmiot czy człowiek jako funkcja? [Polemika z: Cackowski, Zdzisław. Człowiek jako podmiot działania praktycznego i poznawczego]. Znak, nr 322-323, 620-635, 1981. Chudy, Wojciech.

Tropami kontrolera. [Polemika z: Mejbaum, Wacław. Współczesna teoria poznania]. Studia Filozoficzne, nr 11, 131-140, 1981. Kałuszyńska, Elżbieta.

Neue Konzeptionen in Logik und Erkenntnistheorie. Studia Philosophiae Christianae, nr 2, 99-112, 1981. Lubański, Mieczysław.

Arystoteles a epistemologia Ptolemeusza. Ruch Filozoficzny, XXXVIII, 17-20, 1980. Dąmbska, Izydora.

Ingardenowska koncepcja eliminacji “petitio principii" z teorii poznania. Studia Filozoficzne, nr 12, 31-44, 1980. Dębowski, Józef.

O wartości poznania naukowego. Studia Filozoficzne, nr 4, 89-103, 1980. Dziamski, Seweryn.

Realizm hipotetyczny Konrada Lorenza. Studia Filozoficzne, nr 1, 133-147, 1980. Jusiak, Janusz.

"Myślimy w przestrzeni". Archiwum Historii Filozofii i Myśli Społecznej, t. 26, 191-216, 1980. Skarga, Barbara.

Mediacja a problem początku. Archiwum Historii Filozofii i Myśli Społecznej, t. 25, 275-300, 1979. Buczyńska-Garewicz, Hanna.

Teoria znaku a wątpienie kartezjańskie. Studia Filozoficzne, nr 4, 113-125, 1979. Buczyńska-Garewicz, Hanna.

Psycholog jako epistemolog. [Rec. Piaget, Jean. Psychologia i epistemologia]. Studia Filozoficzne, nr 7, 167-170, 1979. Witkowski, Lech.

Sens poznawczy kartezjańskiego wątpienia. Studia Filozoficzne, nr 7, 45-58, 1978. Drozdowicz, Zbigniew.

Czym się różni marksizm od pozytywizmu. Odpowiedź Jerzemu Kmicie. Studia Filozoficzne, nr 2, 133-148, 1978. Gordon, Mieczysław.

O epistemologicznym aspekcie "filozofii logiki" Quine'a. Studia Filozoficzne, nr 10, 111-124, 1978. Gordon, Mieczysław.

Warunki poznania naukowego (zagadnienia epistemologiczne w filozofii Russella). Studia Philosophiae Christianae, nr 2, 89-100, 1978. Krawiec, Urszula.

Fenomenologia a marksizm. Teoria poznania i teoria nauki. Dubrownik 13.III-5.IV.1978. Ruch Filozoficzny, XXXVII (3-4), 129-136, 1979. Jakubowski, Marek N.

Szkice epistemologii historycznej. Studia Filozoficzne, nr 4, 3-16, 1977. Kmita, Jerzy.

Praktyka społeczna jako podstawowe pojęcie epistemologii historycznej. Studia Filozoficzne, nr 11, 5-16, 1977.  Kmita, Jerzy.

Przedmiot-podmiot-kontroler. Studia Filozoficzne, nr 4, 45-49, 1977. Mejbaum, Wacław.

O epistemologii pozytywistycznej. Studia Filozoficzne, nr 11, 41-50, 1977. Pałubicka, Anna.

Materializm historyczny a poznanie. Studia Filozoficzne, nr 10, 109-115, 1977. Rainko, Stanisław.

Kilka uwag o "filozofii klasycznej" i relacji metafizyka - teoria poznania. [Polemika z: Kamiński, S. Teoria bytu a inne dyscypliny filozoficzne]. Roczniki Filozoficzne, 25(1), 141-142, 1977. Stępień, Antoni B.

Filozofia mechanistyczna a zasady organizmalizmu. Studia Filozoficzne, nr 2, 67-81, 1977. Stuchliński, Józef Andrzej.

Gnoseologiczne aspekty problemu przyczynowości. [Rec. Nalotow, Igor Z. Priczinnost i tieorija poznanija]. Studia Filozoficzne, nr 10, 163-167, 1977. Zabieglik, Stefan.

Epistemologia genetyczna J. Piageta a spór o zasady rozwoju nauki. Studia Filozoficzne, nr 11, 17-29, 1977. Zamiara, Krystyna.

Młody Znaniecki: między pragmatyzmem a neokantyzmem. Studia Filozoficzne, nr 7, 97-114, 1976. Borzym, Stanisław.

O fenomenologicznej i tzw. psychofizjologicznej koncepcji teorii poznania. Studia Filozoficzne, nr 6, 3-33, 1976. Hempoliński, Michał.

Idea i percepcja. Z badań epistemologicznych nad Kartezjuszem. Paczkowska, Elżbieta (tłumaczenie i wstęp), 319-320. Archiwum Historii Filozofii i Myśli Społecznej, t. 22, 321-344, 1976. Twardowski, Kazimierz.

Logik und Wissenschaftstheorie in Österreich (1970-1975). Ruch Filozoficzny, XXXIV (1-2), 1-16, 1976. Zecha, Gerhard.

Pośredni charakter percepcji. Studia Filozoficzne, nr 12, 109-114, 1975. Cackowski, Zdzisław.

Dialektyka i "praxis". Studia Filozoficzne, nr 1, 87-99, 1975. Magala, Sławomir.

Teoria poznania. Czeżowski, Tadeusz (wstęp), 241, Dąmbska, Izydora (przygotowanie), 242-243. Archiwum Historii Filozofii i Myśli Społecznej, t. 21, 244-299, 1975. Twardowski, Kazimierz.

Teoriopoznawcze aspekty pojęcia "imago" u św. Tomasza i św. Bonawentury. Roczniki Filozoficzne, 23(1), 119-137, 1975. Walicka, Elżbieta.

Wykłady z materializmu dialektycznego (XI i XII). Studia Filozoficzne, nr 4, 137-152, 1974. Cackowski, Zdzisław.

Rola "cogito" w systemie teoriopoznawczym Leona Noëla. Studia Philosophiae Christianae, nr 1, 5-27, 1974. Chalcarz, Józef.

Marksizm a empiryzm. Studia Filozoficzne, nr 10, 3-23, 1974. Kmita, Jerzy i Ławniczak, Włodzimierz.

Intuicja i wyobraźnia. (Teoria poznania Antoniego Langego). Archiwum Historii Filozofii i Myśli Społecznej, t. 20, 205-237, 1974. Szymańska, Beata.

Problem teoriopoznawczy w ujęciu Leona Noela. Studia Philosophiae Christianae, nr 1, 103-125, 1973. Chalcarz, Józef.

Na czym polega konwencjonalizm epistemologiczny i czym się różni od metodologicznego? Studia Filozoficzne, nr 8, 79-88, 1973. Gordon, Mieczysław.

O poznawczym oraz praktycznym znaczeniu badań metodologicznych. Studia Filozoficzne, nr 6, 173-188, 1973. Kmita, Jerzy.

Podmiot zbiorowy a epistemologia. Studia Filozoficzne, nr 4, 141-155, 1973. Kurowicki, Jan.

Wymiary praktyki. (Na marginesie książki St. Rainki "Rola podmiotu w poznaniu"). Studia Filozoficzne, nr 10, 129-135, 1973. Nowak, Leszek.

W sprawie praktyki: odpowiedź Leszkowi Nowakowi. Studia Filozoficzne, nr 10, 137-149, 1973. Rainko, Stanisław.

Zastosowanie narzędzi w poznaniu naukowym. Studia Filozoficzne, nr 7, 29-46, 1973. Szymański, Jerzy.

Precyzacja niektórych terminów teoriopoznawczych. Studia Philosophiae Christianae, nr 2, 149-161, 1972. Chalcarz, Józef.

[Rec. Bruner, Jerome S. O poznawaniu - szkice na lewą rękę]. Eseje epistemologiczne. Studia Filozoficzne, nr 6, 199-210, 1972.
Konarzewski, Krzysztof.

Czas - filozofia - nauka. Jak robić marksistowską teorię poznania? Studia Filozoficzne, nr 6, 97-110, 1972. Mejbaum, Wacław.

Gnoseologia, logika i metodologia w Leningradzie. [Rec. Woprosy gnoseołogii, łogiki i mietodołogii naucznogo issliedowanija]. Studia Filozoficzne, nr 3-4, 258-260, 1972. Nadel-Turoński, Tadeusz.

Karola Mannheima koncepcja epistemologii. Studia Filozoficzne, nr 7-8, 27-54, 1972. Rainko, Stanisław.

Rozwój techniki a filozofia poznania. Teoria symboli i odbicia w świetle współczesnej aparatury poznawczej. Studia Filozoficzne, nr 6, 31-54, 1972. Szymański, Jerzy.

Metody formalne w problematyce teoriopoznawczej. Studia Filozoficzne, nr 1, 13-41, 1972. Wójcicki, Ryszard.

Teoriopoznawcze aspekty prognozowania. Człowiek i Światopogląd, nr 7, 175-188, 1972. Żurawicki, Seweryn.

Sprzeczności gnoseologiczne a logika poznania. [Rec. Narski, I. S. Dialekticzeskoje proitworeczje i łogika poznania]. Studia Filozoficzne, nr 4, 195-199, 1971. Łojewska, Maria I.

Rekonstrukcja teorii odbicia w dziedzinie postrzegania zmysłowego. Studia Filozoficzne, nr 3, 3-37, 1971. Mejbaum, Wacław.

Entropia wiedzy. [Rec. Kelley, Hillary Jay. Entropy of Knowledge]. Studia Filozoficzne, nr 3, 264-267, 1970. Nadel-Turoński, Tadeusz.

Descartes'a ustalenie podstaw wiedzy. Archiwum Historii Filozofii i Myśli Społecznej, t. 15, 177-204, 1969. Augustyn, Władysław.

Realizm z bożego przyzwolenia. Człowiek i Światopogląd, nr 12, 86-103, 1969. Piluś, Henryk.

O teorii poznania i poznawania. Podstawowe zagadnienia. Warszawa, PZWS, 1968. Cackowski, Zdzisław.

Ockhama koncepcja wiedzy przyrodniczej. Roczniki Filozoficzne, 15(1), 113-123, 1968. Kamiński, Stanisław.

Teoria poznania w ujęciu Chisholma. [Rec. Chisholm, Roderick M. Theory of Knowledge]. Studia Filozoficzne, nr 3-4, 194-201, 1968. Koziński, Przemysław.

Szkice z epistemologii matematyki. Matematyka jako działalność konstruktywna. Warszawa, Książka i Wiedza, 1968. Ładosz, Jarosław.

O przedmiocie poznania intuicyjnego u Maritaina. Studia Philosophiae Christianae, nr 2, 113-139, 1968. Morawiec, Edmund.

Poglądy filozoficzno-społeczne Michała Wiszniewskiego. Warszawa, Książka i Wiedza, 1967. Bańka, Józef.

Kultura i fetysze. Zbiór rozpraw. Warszawa, PWN, 1967. Kołakowski, Leszek.

O intuicji intelektualnej u Kartezjusza. Studia Philosophiae Christianae, nr 2, 195-213, 1967. Morawiec, Edmund.

Filozoficzno-logiczne poglądy Stanisława Kobyłeckiego. Studia Philosophiae Christianae, nr 1, 111-137, 1967. Nowak, Ludwik.

Relatywizm szczególnej teorii względności a relatywizm epistemologiczny. Studia Philosophiae Christianae, nr 1, 139-149, 1967. Rutowski, Tadeusz.

Kulturowe determinanty procesu poznawczego. Studia Filozoficzne, nr 4, 107-118, 1966. Bauman, Zygmunt.

Teoria poznania w ujęciu bpa Jana Stepy. Studia Philosophiae Christianae, nr 1, 317-326, 1966. Chalcarz, Józef.

Demon Laplace’owski i gatunek ludzki. Studia Filozoficzne, nr 4, 119-153, 1966. Eilstein, Helena.

Poznanie prawomocne a wiedza o świecie. Warszawa, PWN, 1966. Gordon, Mieczysław.

U źródeł filozofii zdrowego rozsądku. Thomasa Reida teoria spostrzeżenia zmysłowego. Warszawa, PWN, 1966. Hempoliński, Michał.

Sceptycyzm grecki (Od Filona do Sekstusa). Warszawa, Inst. Wyd. PAX, 1966. Krokiewicz, Adam.

Epistemologia diachroniczna. Zarys problematyki. Studia Filozoficzne, nr 1, 3-42, 1967. Rainko, Stanisław.

Logika formalna a rozwój poznania. Studia Filozoficzne, nr 1, 51-61, 1966. Suszko, Roman.

"Intelligibile" według Kanta i Tomasza z Akwinu. Studia Philosophiae Christianae, nr 2, 237-247, 1965. Chalcarz, Józef.

Tomaszowa teoria intelektu i jej filozoficzne konsekwencje. Roczniki Filozoficzne, 13(1), 21-32, 1965. Gogacz, Mieczysław.

Konsekwencje teoriopoznawcze dwóch twierdzeń metamatematyki. Studia Filozoficzne, nr 3, 115-118, 1965. Grzegorczyk, Andrzej.

O dedukcji u Kartezjusza. Studia Philosophiae Christianae, nr 1, 175-197, 1965. Morawiec, Edmund.

W sprawie możliwości teorii poznania. Roczniki Filozoficzne, 13(1), 73-88, 1965. Stępień, Antoni B.

Zagadnienie punktu wyjścia teorii poznania. Roczniki Filozoficzne, 13(1), 89-104, 1965. Stępień, Antoni B.

W kierunku metasystemu teorii poznania. Roczniki Filozoficzne, 13(1), 105-118, 1965. Stępień, Antoni B.

Epistemologiczne poglądy Kazimierza Ajdukiewicza. Ruch Filozoficzny, XXIV (1-2), 11-20, 1965. Vetulani, Jan.

"Kilka uwag o tzw. 'Sense-datum-Theory'" w: Szkice filozoficzne: Romanowi Ingardenowi w darze. Żarnecka, Zofia (red.), 123-140. Kraków, PWN, 1964. Bednarowski, Władysław.

W poszukiwaniu specyfiki poznania estetycznego. [Rec. Kornijenko, W. S. O suszcznosti estieticzeskogo poznania]. Studia Estetyczne, t. 1, 329-331, 1964. Cieniawa, Stanisław.

"Pozycja epistemologiczna rozumienia" w: Szkice filozoficzne: Romanowi Ingardenowi w darze. Żarnecka, Zofia (red.), 141-157. Kraków, PWN, 1964. Gierulanka, Danuta.

Koncepcja, problematyka i aspekty logiczne tomistycznej teorii poznania w ujęciu ks. St. Adamczyka. [Polemika z: Adamczyk, Stanisław. Krytyka ludzkiego poznania]. Roczniki Filozoficzne, 12(1), 139-151, 1964. Michałowski, Witold.

Teoria poznania. Studia Filozoficzne, nr 3, 3-6, 1964. Schaff, Adam.

Ingardenowska koncepcja teorii poznania. Próba oceny. Roczniki Filozoficzne, 12(1), 77-92, 1964. Stępień, Antoni B.

"Racjonalistyczna wykładnia zasadniczych pojęć epistemologicznych" w: Szkice filozoficzne: Romanowi Ingardenowi w darze. Żarnecka, Zofia (red.), 173-184. Kraków, PWN, 1964. Średzińska-Tarnowska, Irena.

"Sensualizm Condillaca" w: Szkice filozoficzne: Romanowi Ingardenowi w darze. Żarnecka, Zofia (red.), 185-207. Kraków, PWN, 1964. Wojciechowska, Wanda.

Zarys problematyki poznawczej w Summae Quaestionum Henryka z Gandawy. Roczniki Filozoficzne, 11(1), 113-135, 1963. Dudak, Krescenty.

Reid a Kant. (Spór o strukturę poznania naukowego w filozofii nowożytnej). Opole, Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Opolu, 1963. Dür, Seweryn.

Problem bezpośredniego realizmu świata zewnętrznego na gruncie egzystencjalizmu tomistycznego. Roczniki Filozoficzne, 11(1), 55-71, 1963. Śliwa, Paweł.

W sprawie tzw. "prawdy względnej". [Polemika z: Suszko, Roman. Logika formalna a niektóre zagadnienia teorii poznania]. Studia Filozoficzne, nr 1, 113-128, 1963. Wiegner, Adam.

Reid jako krytyk epistemologii Hume'a. Studia Filozoficzne, nr 3, 117-143, 1962. Dür, Seweryn.

Zagadnienie swoistości poznania matematycznego. Warszawa, PWN, 1962. Gierulanka, Danuta.

Próba neurofizjologicznego usprawiedliwienia indukcji. Studia Filozoficzne, nr 3, 189-201, 1962. Gordon, Mieczysław.

Jean Piaget. Ruch Filozoficzny, XXI (4), 375-381, 1962. Gumański, Leon.

Relatywizm epistemologiczny a relatywizm w szczególnej teorii względności. Roczniki Filozoficzne, 10(3), 5-35, 1962. Mazierski, Stanisław.

Stanowisko Gilsona w sprawie metody teorii poznania. Roczniki Filozoficzne, 10(1), 135-159, 1962. Stępień, Antoni B.

O wykładach z marksistowskiej teorii poznania. [Rec. Martel, Karol. Podstawowe zagadnienia marksistowskiej teorii poznania]. Studia Filozoficzne, nr 6, 163-171, 1961. Cackowski, Zdzisław.

"Leninowska krytyka filozofii Kanta na tle walk z idealizmem subiektywnym w dziedzinie gnoseologii" w: Materiały sesji naukowej ku czci 90 rocznicy urodzin Lenina, 101-118. Poznań, PWN, 1961. Kaczmarek, Stefan.

O stosunkach poglądów gnoseologicznych Lenina i Plechanowa. Studia Filozoficzne, nr 1, 27-69, 1960. Cackowski, Zdzisław.

"Realizm ewolucyjny" w: Charisteria. Rozprawy filozoficzne złożone w darze Władysławowi Tatarkiewiczowi w siedemdziesiątą rocznicę urodzin. Czeżowski, Tadeusz (red.), 85-95. Warszawa, PWN, 1960. Gawecki, Bolesław J.

O pojęciu czynnej roli intelektu. Studia Filozoficzne, nr 6, 107-130, 1960. Gordon, Mieczysław.

W związku z teorią poznania tomizmu egzystencjalnego. Roczniki Filozoficzne, 8(1), 173-183, 1960. Stępień, Antoni B.

O stylu filozofowania Leszka Kołakowskiego tudzież o młodomarksowskiej i engelsowsko-leninowskiej teorii poznania. Studia Filozoficzne, nr 6, 157-199, 1959. Eilstein, Helena.

Karol Marks i klasyczna definicja prawdy. Studia Filozoficzne, nr 2, 43-67, 1959. Kołakowski, Leszek.

W sprawie stosunku między teorią poznania a metafizyką. Roczniki Filozoficzne, 7(1), 89-101, 1959. Stępień, Antoni B.

Koncepcja przyczynowości u Macha w świetle współczesnego determinizmu. Studia Filozoficzne, nr 127-145, 1959. Szumilewicz, Irena.

Zarys realizmu ewolucyjnego. Studia Filozoficzne, nr 5, 81-100, 1958. Gawecki, Bolesław J.

Szkic o sensach pojęcia odbicia. Myśl Filozoficzna, nr 1, 78-107, 1957. Eilstein, Helena.

[Rec. Carabellese, Pantaleo. La conscience concrète. Choix de textes...]. Roczniki Filozoficzne, 5(2), 210-212, 1955-1957. K., St.

Logika formalna a niektóre zagadnienia teorii poznania. Diachroniczna logika formalna. Myśl Filozoficzna, nr 2, 27-56, 1957. Suszko, Roman.
Logika formalna a niektóre zagadnienia teorii poznania. Cz. 2. Myśl Filozoficzna, nr 3, 34-67, 1957.

Teoria poznania Dharmakirti’ego. Roczniki Filozoficzne, 5(4), 259-270, 1955/1957. Tokarz, Franciszek.

Problem logiki w świetle marksistowskiej teorii poznania (cz. I). [Polemika z: Ładosz, Jarosław. O sprzecznościach logicznych i dialektycznych]. Myśl Filozoficzna, nr 5, 124-149, 1956. Eilstein, Helena.
Problem logiki w świetle marksistowskiej teorii poznania (cz. II). Myśl Filozoficzna, nr 6, 116-132, 1956.

Poznanie jako subiektywne odbicie obiektywnej rzeczywistości (cz. I). Myśl Filozoficzna, nr 5, 48-66, 1956.
Poznanie jako subiektywne odbicie obiektywnej rzeczywistości (cz. II). Myśl Filozoficzna, nr 6, 68-79, 1956. Kochański, Zdzisław.

Szczeble odbicia a etapy poznania. Myśl Filozoficzna, nr 5-6, 219-226, 1955. Eilstein, Helena.

O interpretacjach mechaniki kwantowej. Myśl Filozoficzna, nr 2, 39-78, 1954. Plebański, Jerzy i Werle, Józef.

O marksistowsko-leninowskiej teorii poznania. Myśl Filozoficzna, nr 1, 281-303, 1953. Martel, Karol.

Przedmiot formalny w epistemologii tomistycznej. Roczniki Filozoficzne, I, 98-122, 1948. Adamczyk, Stanisław.

Epistemologia i semiotyka. Przegląd Filozoficzny, nr 4, 336-347, 1948. Ajdukiewicz, Kazimierz.

Teoria poznania. (Tłum. anonim.). Przegląd Filozoficzny, nr 1-3, 271-275, 1948. Johnstone, Henry W.

Zagadnienia teoriopoznawcze materializmu dialektycznego. Przegląd Filozoficzny, nr 1-4, 60-86, 1947. Łubnicki, Narcyz.

Teoria poznania materializmu dialektycznego. Roczniki Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej. Dział F, Nauki Filozoficzne i Humanistyczne, t. 1, 121-186, 1946. Łubnicki, Narcyz.